فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف


شماره: ۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱

تاریخ: ۰۴-۱۱-۱۳۸۳

پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان                                             

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان                                                          

دفترفنی مالیاتی

اداره کل                                                                         

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر                                                                              

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر                           

سازمان حسابرسی

دانشکده امور اقتصادی                                                     

جامعه حسابداران رسمی ایران

پژوهشکده امور اقتصادی

 

دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده ۱۲ آئین نامه تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.

 

 

 حیدری کردزنگنه

 

 

 

 

دستور العمل موضوع ماده۱۲آئین نامه اجرائی تبصره(۳)ماده۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰(معافیت بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون)

 

ماده۱- تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- فعالیتهای انتشاراتی: مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام میشود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرفکننده برسد.

 

ب- فعالیتهای مطبوعاتی:مجموعه فعالیتهای که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاعرسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانههای دیگر در دسترس و بهرهبرداری عموم قرار میگیرد.

 

ج- فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهای که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهیهای عمومی صورت میگیرد ، نظیر:ترویج،عرضه،ارزشیابی،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزشهای فرهنگی و هنری،اجرای صحنهای،نمایشگاهها،مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و هنری.


د- فعالیت هنری:مجموعه فعالیتهای که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنهای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام میگردد.

 

ماده۲-مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

۱-۲- پروانه تأسیس،پروانه بهرهبرداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر میگردد.
تبصرهدر مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

۲-۲- مجوزهای تبعی:

عوامل دستاندرکار و موثر در انجام فعالیتهای موضوع یکی از انواع مجوزهای بند ۱-۲ فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف:دارا بودن کارت حرفهای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز

ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده(۲)

ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

د- ارایه نسخهای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

 

ماده۳- مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده ۱۳۹اصلاحی این قانون نخواهند بود.

 

ماده۴- نحوه اجرای تبصره(۲) ماده۱۰۴قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامهای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده۵- فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده۱۳۹ اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

 

ماده۶- مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۹۶۳/۷۰۴۰-۲۱۱ مورخ۱۴/۱۲/۸۲ میشود و با رعایت مقررات آییننامه موضوع تبصره(۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای۱۳۸۱ تحصیل میشود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

 

ماده ۷فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست میباشد.

 

 

سازمان امور مالیاتی                                         وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

ردیف

طبقه فعالیت

نوع فعالیت

فعالیتهای مشمول

 

۱

 

 

انتشاراتی

انتشار کتاب

نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب

 

 

۲

 

 

مطبوعاتی

۲-۱ تولید و نشر خبر و اطلاعات

تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی

۲-۲- انتشارنشریات و مطبوعات

نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات

 

 

۳

 

 

 

فرهنگی

۳-۱- مسابقات فرهنگی و هنری

از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن

۳-۲- جشنواره های فرهنگی و هنری

مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.

۳-۳- نمایشگاه های فرهنگی و هنری

از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن

۳-۴- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری

آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری

۳-۵-

تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه

۴

 

هنری

۱- ۴- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم

فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.

۴-۲- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی

تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)

۳- ۴- تئاتر و نمایش صحنه ای

نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.

۴- ۴ – هنرهای تجسمی

نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۲ ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب …
 ماده ۸۳ ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وض…
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
 ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵)­ این قانون م…
 ماده ۸۷ ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سا…
 ماده ۸۸- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف اند …
 ماده ۸۹ ـ صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت ‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات ‌این قان…
 ماده ۹۰- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، ادار…
 ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
۱- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …
 ماده ۹۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخش…
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
 ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi