خبرهای مالی و مالیاتی

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ادامه مطلب

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲...

ادامه مطلب

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م را برای کالاهای مشمول مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز داشته اند

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م را برای کالاهای مشمول مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز داشته اند

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ...

ادامه مطلب