رای شورا شماره 30/4/19416 تاریخ 1368/11/19

*کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات

*کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات


شماره :19416/4/30
تاریخ :19/11/1368
پیوست:
 
نامه شماره 3470/5/30-21 /10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمد مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و موضوع سئوال این است که : طبق ماده 85 قانون یاد شده پرداخت کنندگان حقوق صرفا” مکلف به کسر معافیتهای مقرر در فصل سوم ازباب سوم قانون میباشد حال با توجه به اینکه درقسمت اخیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هرشخص حقیقی را از بابت بیمه عمرقابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند آیا از این جهت تکلیفی بعهده پرداخت کننده حقوق که پرداخت کننده حق بیمه هم میباشد وجود دارد یا خیر؟ هیات عمومی شورا با مطالعه موضوع و شور و بررسی لازم بشرح زیر اقدام به دور رای مینماید: نظربه اینکه ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 ناظر به کسر معافیتهای مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق توسط کارفرما و احتساب و پرداخت مالیات متعلقه میباشد، لذا کسر وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود ازدرآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق بگیر میتواند از حکم ماده 137 استفاده و با رعایت مقررات مربوط نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام نماید.
 
 محمدتقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمد رازقی – محمد تقی قزلباش – محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش – مجید میرهادی-  علی اصغر محمدی .
 

مواد قانونی وابسته
 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید