کد خطاهای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

کد خطاهای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

خطاهای وب سرویس ارسال صورتحساب ورژن 2 (با گواهی امضا)

این خطاها در وب سرویس جدید ارسال صورتحساب (نسخه ی جدید با گواهی امضا) به آدرس p.tax.gov.ir/requestsmanager/api/v2/invoice مشاهده می شوند.

کدخطاhttp statusپیغامشرح خطا
4143400در یک درخواست نمیتوانید بیشتر از 1000صورتحساب ارسال نماییددرصورتی که آرایه ارسالی در API ارسال صورتحساب بیش از 1000 آیتم داشته باشد این خطا داده میشود.
4144400بدنه ی درخواست ارسالی خالی است یا از نظر ساختار JSONمعتبر نیستدر صورتی که هنگام فراخوانی API ارسال صورتحساب، body درخواست ارسالی خالی باشد یا از نظر ساختار Json معتبر نباشد این خطا داده میشود.
4145400در بدنه ی درخواست ارسالی، بعضی از فیلدهای ضروری خالی است (برای هر صورتحساب باید ،payload و requestTraceId fiscalId موجود باشد.)در صورتی که برای هر یک از آیتمهای موجود در آرایه ورودی به درخواست ارسال صورتحساب، هر یک از مقادیر payload یا fiscalId و requestTraceId در header خالی باشد این خطا داده میشود.
4162400شناسه درخواست (requestTraceId)داخل درخواست معتبر نمی باشد.در صورتی که requestTraceId برای هر یک از آیتمهای آرایهی ورودی درخواست ارسال صورتحساب مطابق با ساختار الگوی زیر نباشد خطا داده میشود:
^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-
F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$
4163400در درخواست ارسالی شناسه درخواست تکراری وجود دارد.در صورتی که در آرایه ورودی درخواست ارسال صورتحساب شناسه requestTraceId تکراری وجود داشته باشد این خطا داده
میشود.
جدول شماره ۲- جدول خطاهای فراخوانی API ارسال صورتحساب

خطاهای وب سرویس جدید استعلام وضعیت صورتحساب (با گواهی امضا)

این خطاها در وب سرویس جدید استعلام وضعیت صورتحساب (نسخه ی جدید با گواهی امضا) به آدرس tp.tax.gov.ir/requestsmanager/api/v2/inquiry یا inquiry-by-uid یا inquiry-by-reference-id مشاهده می شوند.

کد خطاhttp statusپیغامشرح خطا
4140400زمان شروع بازهی استعلام باید قبل از زمان پایان آن باشد.در صورتی که زمان startدر فراخوانی APIاستعلام بعد از زمان end باشد این خطا داده میشود
4141400نمیتوانید در یک درخواست وضعیت بیش از 100 صورتحساب را استعلام بگیرید.در صورتی که هنگام فراخوانی APIاستعلام با uidو referenceId تعداد شناسه درخواستهای ارسالی بیش از 100مورد باشد این خطا داده میشود
4142400مقدار statusوارد شده نامعتبر است. مقادیر SUCCESS, [ :مجاز FAILED,PENDING,]TIMEOUTدر صورتی که مقدار فرستاده شده در statusهنگام استعلام براساس بازهی زمانی معتبر نباشد این خطا داده میشود
4164400بازه زمانی استعلام حداکثر یک هفته استهنگامی که فاصله زمان startو endهنگام استعلام وضعیت صورتحسابها بیش از 1 هفته باشد این خطا داده میشود
جدول شماره – 3جدول خطاهای فراخوانی APIاستعلام صورتحساب

سایر خطاهای وب سرویس ورژن 2 (با گواهی امضا)

این خطاها در سایر وب سرویسهای جدید زیرسامانه ی جمع آوری صورتحساب (نسخه ی جدید با گواهی امضا) با پیش آدرس tp.tax.gov.ir/requestsmanager/api/v2/ مشاهده می شوند.

کد خطاhttp statusپیغامشرح خطا
5199500خطای غیر منتظرهای در انجام درخواست رخ داددر صورتی که در هر APIانجام درخواست با خطای غیرمنتظره مواجه شود این خطا داده میشود
4147400فرمت ورودیهای درخواست نادرست میباشددر صورتی که فرمت ورودیهای درخواست طبق ساختار مشخص نباشد این خطا داده میشود
4160403دسترسی مشاهده اطلاعات شناسه یکتای درخواست شده ممکن نیستدر صورتی که فراخوانی کنندهی APIدسترسی مشاهده اطلاعات شناسه حافظه ی مربوطه را نداشته باشد این خطا داده میشود.
4161404شناسه یکتای درخواست شده یافت نشد/غیرفعال میباشددر صورتی که شناسه ی حافظه ی مربوطه غیر فعال باشد یا نامعتبر باشد و پیدا نشود این خطا داده میشود
4170404شماره اقتصادی وارد شده یافت نشددر صورتی که اطلاعات شماره ی اقتصادی مربوطه هنگام استعلام اطلاعات مودی یافت نشود این خطا داده میشود
جدول شماره – 4 جدول سایر خطاهای جمع آوری

خطاهای لایه انتقال وب سرویس جدید جمع آوری صورتحساب با گواهی امضا

در وب سرویس جدید جمع آوری صورتحساب و در صورت وجود خطا در ساختار امضا یا رمزگذاری (بسته ی JWEو JWS)یا وجود خطا در دسترسی های صدور و ارسال صورتحساب، هنگام استعلام وضعیت صورتحساب خطاهای زیر برگردانده میشوند:

کدخطاپیغامشرح خطا
04111قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشددر صورتی که شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد یا قرارداد بین شناسه یکتا یا شرکت معتمد یافت نشود این خطا داده میشود
04130ساختار بسته ی صورتحساب (encrypted payload) صحیح نیستاین خطا در صورتی داده میشود که بسته ی صورتحساب ارسال شده بعد از رمزگشایی از نظر ساختار JWSمعتبر نباشد. یعنی بعد از رمزگشایی امکان بررسی محتویات امضا شده ی صورتحساب وجود نداشته باشد
04131امضای صورتحساب ارسالی یا گواهی امضایی که صورتحساب با آن امضا شده معتبر نمیباشداین خطا در صورتی رخ میدهد که بعد از رمزگشایی بسته ی رمزشده ی صورتحساب، امضای بسته ی JWSیا گواهی موجود در آن معتبر نباشد (مشابه 4131هنگام فراخوانی API )
04132گواهی امضایی که صورتحساب با آن امضا شده، دسترسی صدور و امضای صورتحساب برای این شناسه یکتا را ندارداین خطا در صورتی رخ میدهد که کد ملی موجود در گواهی امضای بسته ی JWSصورتحساب، دسترسی ارسال wورتحساب برای fiscalId ارسالی در APIرا نداشته باشد. مثلا شناسه یکتای مربوطه به یک شرکت معتمد واگذار شده است ولی خود مودی میخواهد برای آن شناسه صورتحساب ارسال کند
04133شناسه حافظه امضا کننده ی صورتحساب یافت نشد/غیر فعال میباشداین خطا در صورتی رخ میدهد که هنگام بررسی صورتحساب ها در صف، شناسه حافظه ی ارسال شده یافت نشود
04134شناسه شرکت معتمد امضا کننده ی صورتحساب یافت نشد/غیرفعال میباشداین خطا در صورتی رخ میدهد که هنگام بررسی صورتحساب ها در صف، شناسه شرکت معتمد ارسال شده یافت نشود
04150بستهی JWEصورتحساب ارسالی از نظر ساختاری معتبر نمیباشد و امکان رمزگشایی آن وجود ندارداین خطا هنگامی رخ میدهد که بستهی JWEصورتحساب رمز شده (شامل 5بخش توضیح داده شده در مستند از نظر ساختاری درست و مطابق با مستندات توضیح داده شده نباشد و امکان رمزگشایی آن درسرور سامانه مودیان وجود نداشته باشد
04152الگوریتم مورد استفاده برای رمزنگاری معتبر نمیباشداین خطا در صورتی داده میشود که الگوریتم مورد استفاده برای
رمزنگاری صورتحساب در بستهی JWEچیزی غیر از A256GCMباشد یا الگوریتم مورد استفاده برای رمزنگاری کلید چیزی غیر از RSA-OAEP-256 باشد
05139خطای غیرمنتظرهای در فرآیند بررسی امضای صورتحساب رخ داداین خطا در صورتی رخ میدهد که مشکل غیر منتظرهای در فرآیند بررسی امضای صورتحساب رخ دهد. (این خطا به بسته ارسالی مربوط نیست و مشکل داخلی سمت سرور میباشد.)
05151خطایی غیر منتظره در رمزگشایی صورتحساب ارسالی رخ داد.این خطا در صورتی رخ میدهد که مشکل غیر منتظرهای در فرآیند
رمزگشایی صورتحساب رخ دهد. (این خطا به بسته ارسالی مربوط نیست و مشکل داخلی سمت سرور میباشد.)
خطاهای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب

خطاهای وب سرویس قدیمی جمعآوری صورتحساب

این وب سرویس تا اطلاع ثانوی و با همان آدر های قبلی فعال میباشد و در صورت رخداد هر یک از خطاهای زیر کد خطای مربوطه مشاهده میشود

کدپیام
4202فیلد packetالزامی است
4204رمزنگاری بسته الزامی است
4205ارسال کلید متقارن الزامی است
4206داده های ورودی برای رمزگشایی معتبر نمیباشد
4207ساختار کلید متقارن صحیح نمی باشد
4208داده ها با کلید متقارن رمزشایی نشد
4209وارد کردن کد اقتصادی الزامی است
4210نوع بسته استعلام کد اقتصادی معتبر نمی باشد
4212امضا بسته صحیح نمی باشد
5200خطای ناشناخته ای در هنگام پردازش درخواست شما رخ داده است
5201سرویس احراز هویت در دسترس نمی باشد، مدتی بعد تلاش کنید
5202سرویس مدیریت کلید سازمان در دسترس نمی باشد،مدتی بعد تلاش کنید
5203خطا در رمزگشایی بسته
5205خطا در نرمال کردن بسته
5206سرویس مدیریت کلید در دسترس نمی باشد، مدتی بعد تلاش کنید
5207سرویس اطلاعات پرونده مالیاتی در دسترس نمی باشد، مدتی بعد تلاش کنید
4001ساختار JSONدرخواست داده شده اشتباه است.
4002نوع بسته با محتوای بسته یکسان نیست
4003بسته ارسالی پشتیبانی نمی شود
4004برای این نوع بسته، ارسال هدر Authorizationالزامی می باشد
4005ارسال این نوع بسته به صورت همگام مجاز نمی باشد
4006ارسال این بسته به صورت غیرهمگام مجاز نمی باشد
4007برای این نوع بسته، ارسال امضا الزامی می باشد
4008شناسه کلید رمزنگاری اشتباه است
4009شناسه حافظه در بسته الزامی است
4010ساختار JSONبسته داده شده اشتباه است
4011امضای بسته صحیح نمی باشد
4012تعداد بسته ها داخل درخواست بیش از حد مجاز است
4015ساختار تاریخ ارسال شده صحیح نمی باشد
4016ساختار توکن دسترسی صحیح نمی باشد
4017اعتبار توکن دسترسی به پایان رسیده است
4018اعتبار درخواست داده شده منقضی شده است
4019درخواست تکراری است
4020توکن دسترسی معتبری یافت نشد
4021ارسال فیلد packetالزامی است
4022امضای توکن دسترسی صحیح نمی باشد
4024شما مجاز به استفاده از این سرویس نیستید
5051پردازه مدیریت کلید در دستر نمی باشد، مدتی بعد تلاش کنید
5052امکان پردازش این نوع بسته وجود ندارد
5056خطا در ارتباط با صف
5057خطا در ارتباط با سرویس توزیع، مدتی بعد تلاش کنید
جدول شماره – 6 جدول خطاهای وب سرویس قدیمی ارسال صورتحساب

خطاهای لایه محتوا (مقادیر موجود در صورتحساب)

در ساختار صورتحساب در صورت وجود خطا در هر یک از فیلدهای موجود در صورتحساب، هنگام استعلام وضعیت صورتحساب خطایی برگردانده میشود که بسته به نوع خطا (هشدار / خطا) بودن باعث تایید یا رد صورتحساب میگردد. هنگام استعلام وضعیت صورتحساب، خطاها و ه دارهای آن (تا سقف 50خطا و هشدار، اولویت با خطاها میباشد) نمایش داده میشوند. پاسخ APIبه استعلام وضعیت صورتحسابها آرایه ای است که به ازای هر صورتحساب استعلام شده شیئی را به شکل زیر برمیگرداند

{
"referenceNumber": "string",
"uid": "string",
"status": "FAILED",
"packetType": "receive_invoice_confirm",
"fiscalId": "string",
"data": {
"error": [
{
"code": "0202",
از )»میلادی(صورتحساب صدور زمان و تاریخ« فیلد مقدار" :""message
."نیست معتبر منطقی و محاسباتی قواعد لحاظ
}
],
"warning": [
{
"code": "1305",
منطبق سامانه اطلاعات با »صورتحساب سریال« فیلد مقدار" :""message
."نیست
}
],
"success": false
}
}

همانطور که مشاهده میکنید فیلد statusوضعیت نتیجه درخواست استعلام شده را برمیگرداند که میتواند دارای مقادیر زیر باشد:

  1. SUCCESS یعنی صورتحساب با موفقیت درج شده و دارای خطا نمیباشد (ممکن است هشدار داشته باشد و هنگام استعلام هشدارها نمایش داده میشود)
  2. FAILED یعنی صورتحساب دارای خطا بوده و خطاها و هشدارها هنگام استلام نمایش داده میشود
  3. PENDINGیعنی صورتحساب هنوز اعتبار سنجی نشده و در صف پردازش میباشد
  4. TIMEOUT یعنی پردازش صورتحساب بیش از اندازه طول کشیده و در کارپوشه درج نگردید
  5. NOT_FOUND یعنی شماره پیگیری یا شناسه درخواست مربوطه در بازهی زمانی مورد استعلام یافت نشد و امکان ارائه نتیجه درخواست وجود ندارد

درصورتی که نتیجه استعلام هر چیزی به جز PENDINGیا NOT_FOUNDباشد، فیلد dataجزئیات خطاها و هشدارهای موجود در صورتحساب را نشان میدهد (و در غیر این صورت این آبجکت خالی است). این آبجکت دارای سه فیلد warning ،errorو successمیباشد که به ترتیب، آرایه ی خطاهای صورتحساب، آرایه ی هشدارهای صورتحساب و نتیجه موفقیت / عدم موفقیت ثبت صورتحساب را نشان میدهند. ساختار کدخطاهای لایه انتقال بدین صورت است که در صورتی که خطا باشد با 0شروع شده و در صورتی که هشدار باشد با 1 شروع میشود. رقم دوم بیانگر نوع خطا/هشدار رخ داده میباشد. دو رقم بعدی نشان دهنده ی شمارهی فیلدی که با خطا / هشدار مواجه شده میباشند و ۲رقم آخر (برای خطاهای ساختارJson )بیانگر جزئیات خطای رخداده هستند. همچنین مقدار packetTypeاگر صورتحساب با موفقیت یافت شود برابر با« »receive_invoice_confirmخواهد بود و در غیر این صورت خالی است

در جدول قرار گرفته در صفحه ی بعد نحوه ی تولید هر کد خطا و جزئیات اتفاق رخداده به همراه پیام مشاهده شده در صورت تولید آن خطا به تفصیل شرح داده شده است. همچنین در جدولی که در ادامه ی آن میآید، کد مربوط به هر فیلد صورتحساب گفته شده است

همچنین در صورتی که تعداد خطاها و ه دارهای صورتحساب بی تر از 50مورد باشد خطایی با کد 00000و پیغام «تعداد پیام های خطا/هشدار بیش تر از 50مورد است و امکان نمایش بیش تر از این تعداد وجود ندارد.» در کنار 50خطا/هشدار اول نمایش داده میشود

جدول شماره -  7جدول نحوه دیتیل کد خطا جزئیات و رویدادهای رخداده
جدول شماره – 7جدول نحوه دیتیل کد خطا جزئیات و رویدادهای رخداده

جدول شناسنامه فیلدهای صورتحساب

ردیفعنوان قلم اطلاعاتیjsonمحل قرارگیری در صورتحساب
01شماره مالیاتی صورتحسابtaxid(header) سرآمد
02تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)indatim(header) سرآمد
03تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)indati2m(header) سرآمد
04نوع صورتحسابinty(header) سرآمد
05سریال صورتحسابinno(header) سرآمد
06شماره مالیاتی صورتحساب مرجعirtaxid(header) سرآمد
07الگوی صورتحسابinp(header) سرآمد
08موضوع صورتحسابins(header) سرآمد
09شماره اقتصادی فروشندهtins(header) سرآمد
10نوع شخص خریدارtob(header) سرآمد
11شماره ملی/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدارbid(header) سرآمد
12شماره اقتصادی خریدارtinb(header) سرآمد
13کد شعبه فروشندهsbc(header) سرآمد
14کد پستی خریدارbpc(header) سرآمد
15کد شعبه خریدارbbc(header) سرآمد
16نوع پروازft(header) سرآمد
17شماره گذرنامه خریدارbpn(header) سرآمد
18شماره پروانه گمرکیscln(header) سرآمد
19کد گمرک محل اظهارscc(header) سرآمد
20شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشندهcrn(header) سرآمد
21شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردارbillid(header) سرآمد
22مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف Pstprdis(header) سرآمد
23مجموع تخفیفات Rstdis(header) سرآمد
24مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف VStadis(header) سرآمد
25مجموع مالیات بر ارزش افزوده Wtvam(header) سرآمد
26مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی W2todam(header) سرآمد
27مجموع صورتحساب Xstbill(header) سرآمد
28روش تسویهsetm(header) سرآمد
29مبلغ پرداختی نقدی Ccap(header) سرآمد
30مبلغ نسیه Crinsp(header) سرآمد
31مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت Vpstvop(header) سرآمد
32مالیات موضوع ماده 17 CTtax17(header) سرآمد
33شناسه کالا/خدمتsstid(Body)بدنه
34شرح کالا/خدمتsstt(Body)بدنه
35واحد اندازه گیریmu(Body)بدنه
36تعداد/مقدار Asam(Body)بدنه
37مبلغ واحد Csfee(Body)بدنه
38میزان ارزcfee(Body)بدنه
39نوع ارزcut(Body)بدنه
40نرخ برابری ارز با ریالexr(Body)بدنه
41مبلغ قبل از تخفیف Esprdis(Body)بدنه
42مبلغ تخفیف Gsdis(Body)بدنه
43مبلغ بعد از تخفیف Isadis(Body)بدنه
44نرخ مالیات بر ارزش افزوده Jvra(Body)بدنه
45مبلغ مالیات بر ارزش افزوده Ksvam(Body)بدنه
46موضوع سایرمالیات و عوارضodt(Body)بدنه
47نرخ سایرمالیات و عوارض J2odr(Body)بدنه
48مبلغ سایرمالیات و عوارض Ks2odam(Body)بدنه
49موضوع سایر وجوه قانونیolt(Body)بدنه
50نرخ سایر وجوه قانونی J3olr(Body)بدنه
51مبلغ سایر وجوه قانونی Ks3olam(Body)بدنه
52اجرت ساختconsfee(Body)بدنه
53سود فروشندهspro(Body)بدنه
54حق العملbros(Body)بدنه
55جمع کل اجرت، حق العمل و سود TAstcpbs(Body)بدنه
56سهم نقدی از پرداختcop(Body)بدنه
57سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت Vpvop(Body)بدنه
58شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العملکاریbsrn(Body)بدنه
59مبلغ کل کالا/خدمت Ostsstam(Body)بدنه
60شماره سوییچ پرداختiinn(Payment)اطلاعات پرداخت
61شماره پذیرنده فروشگاهیacn(Payment)اطلاعات پرداخت
62شماره پایانهtrmn(Payment)اطلاعات پرداخت
63شماره پیگیری/مرجعtrn(Payment)اطلاعات پرداخت
64شماره کارت پرداخت کننده صورتحسابpcn(Payment)اطلاعات پرداخت
65شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت کننده صورتحسابpid(Payment)اطلاعات پرداخت
66تاریخ و زمان پرداخت صورتحسابpdt(Payment)اطلاعات پرداخت
67شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکیcdcn(header) سرآمد
68تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکیcdcd(header) سرآمد
69مجموع وزن خالص Westonw(header) سرآمد
70مجموع ارزش ریالیtorv(header) سرآمد
71مجموع ارزش ارزیtocv(header) سرآمد
72وزن خالصnw(Body)بدنه
73ارزش ریالی کالا RVssrv(Body)بدنه
74ارزش ارزی کالا CVsscv(Body)بدنه
75روش پرداختpmt(Payment)اطلاعات پرداخت
76مبلغ پرداختیpv(Payment)اطلاعات پرداخت
77سرآمدHeader
78بدنهBody
79اطلاعات پرداختPayment
80تفاوت نرخ خرید و فروش ارز/کارمزد فروش ارزpspd(Body)بدنه
جدول شماره – 8جدول شناسنامه فیلدهای صورتحساب

برخی خطاهای پرتکرار

در ادامه برخی خطاهای پرتکرار در لایه محتوای سامانه مودیان جهت آشنایی با چگونگی استفاده از جدول فوق ارائه میگردد

جدول خطاهای احراز هو یت درخواست

کد خطاپیام خطاشرح خطا
0301مقدار فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات سامانه منطبق نیستفیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی (فیلد taxid)شناسه ای ۲۲کاراکتری است که از 4بخش شماره منحصر به فرد مالیاتی شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی و رقم کنترلی تشکیلی شده است به ترتیب با طول 10 ،5 ،6و 1کاراکتر تشکیلی شده است. معمولاعلت وقوع این خطا عدم همخوان تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیات با فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim )و یا تکراری بودن سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی
می باشد
0202مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیستهنگامی که فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (فیلد indatim )با مقداری نامعتبر پر شود. (یا قبل از مهلت مجاز ارسال صورتحساب یا بعد از زمان سرور سامانه مودیان)
0344مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده با اطلاعات سامانه منطبق نیستهنگامی که در نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه صورت گیرد. مثال در صورتحساب با الگوی صادراتی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده تمام کالاها صفر انتخاب گردد و گرنه این خطا صادر می شود
0306مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاعات سامانه مطبق نیستاین کد خطا به هنگام ارسال صورتحساب ،اصلاحی برگشت از فروش و یا ابطالی صادر می ود. به عنوان مثال در ارسال صورتحساب اصلاحی اگر شماره مالیاتی صورتحساب مرجع فیلد( irtaxid منطبق با شناسه یکتای حافظه مالیاتی هیچ صورتحساب اصلی در سامانه نباشد یا منطبق باشد ولی وضعیت صورتحساب اصلی در انتظار واکنش باشد این کد خطا صادر می شود.
0312مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار با اطلاعات سامانه منطبق نیستهنگامی که اشتباهی در مقدار شماره اقتصادی خریداری رخ داده باشد
جدول شماره – 6خطاهای پرتکرار در لایه محتوای سامانه مودیان

1 در مورد “کد خطاهای سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی”

  1. ازاینکه بی دریغ ومنت اطلاعات خودرا در اختیار عموم قرار میدهید بسیار سپاسگزاریم .خداوند همیشه ودر همه حال و مکان پشت وپناهتان باشد.موفق وموید باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *