چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م

چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م


شماره:۶۱۴۸۸

تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۴۷
۸۸
۱۳۲- ۹۲
م
 
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م
پیرو بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹/۲۱۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ تصویب شده  متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره ۱۱۰۳۲۰/۸۸۳۳ مورخ ۲۱/۶/۸۸ واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند ۳ مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۲ خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند(۱) مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند(۱) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند(۱) فوق خواهند بود.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:*            2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:به پیروی از بخشنامه صدرالذکر
 مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره: ۵۴۸۲۹/۲۱۰
تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۳۸۸
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۳۴
۸۸
۹۲- ۱۳۲
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۱۳۲ و ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم
تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با تـوجـه بـه جـزء(ب) بـند(۱) تـصویـب نـامه مـذکور، در خـصوص تبصره(۱) مـاده (۱۳۲) و مـاده (۹۲) اصـلاحـیه قـانـون مـالـیاتـهای مـستقـیم مـصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ضمنا مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.
۱- به موجب بند(۵) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد ۱۳۲ و ۹۲ قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.
۲- به موجب تبصره بند(۵) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء(ث)و تبصره(۲) بند(۲)تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مـورخ ۲۴/۳/۸۴ (مـوضـوع بـخشنامه شماره ۸۳۰۱/۱۴۸۶-۲۱۱ مـورخ ۴/۵/۸۴ سازمان متبوع) در مورد موارد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ شده است.
۳- طبق جزء(الف)بند(۳) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۸۲ در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
۴- به موجب تبصره(۱) بند(۱) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
۵ – طبق بند(۲) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی*   2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱/۱/۸۸
مدت اجراء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره:۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ
تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه، “مناطق کمتر توسعه یافته” نامیده می شود.
الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب ۱۳۸۶-.
ب- مواد(۹۲)و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- .
پ- ماده(۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹- (تنفیذ شده به موجب ماده(۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب ۱۳۸۳-).
ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب ۱۳۸۱-.
ث- بند”۴″ اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب ۱۳۷۶-.
ج- تبصره (۳) بند “الف” ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶-.
چ- تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷-.
ح- تبصره(۲) ماده(۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-.
خ- ماده(۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴-.
د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳-.
تبصره۱- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تـبـصـره۲- تـمـامـی نـواحـی صـنعتـی روسـتایـی و واحـدهـای مـوجـود در آن مـطابـق مـاده(۶) تـصـویب نامـه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
۲- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.
۳- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ- سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.
۴- فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند(۱) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.
۵- مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می باشد.
تـبـصره- مـدت اعتـبار فـهـرسـتهای مـوضوع جـزء (ث) و تبـصره(۲) بنـد(۲) تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت ۳۳۰۵۱هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند(۱) این تصویب نامه برای سالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ تنفیذ می شود.
۶- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور  مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط  ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.
 
 
 پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
شماره:۱۱۰۳۲۰/۸۸۳۳
تاریخ:۲۱/۰۶/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
 
جناب آقای عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
عـطـف بـه نـامـه شـمـاره ۵۳۸۸۷/۲۰۰ مـورخ ۲۰/۵/۱۳۸۸ راجـع بـه اسـتـعـلام از فـهـرسـت مـنـاطــق کـمتر تـوسعه یافـته مـوضـوع تبـصـره (۱) مــاده(۱۳۲) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد:
نظر به اینکه در بندهای «۱» و «۳» تصویب نامه تصریح شده است:
« بند «۱» تصویب نامه( ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸): شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصارا در این تصویب نامه،« مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود.
الف-
ب: مواد(۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰
« بند «۳» مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:
الف)فهرست ضمیمه تصویب نامه ۲۱۳۷۲/ت ۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۳ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده(۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.»
بنابراین به تصریح بند «۱» مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند «۵» آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند«۳» مصوبه و ماده(۱۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری( به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره(۱) و (۱۳۲) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند «۱» مشمول  این حکم نخواهد بود.
بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند«۱»  محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند«۱» خواهد بود.»
 
 
سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۲- پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخش…
 ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi