دستورالعمل شماره د/230/13750 تاریخ 1391/04/17

پیرو دستورالعمل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی )

پیرو دستورالعمل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی )


 شماره:13750/230/د
تاریخ: 17/04/1391
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
518
1391
تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم
س
 
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
 
موضوع
پیرو دستورالعمل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی )
احتراما، پیرو دستورالعمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/91 درخـصوص مقررات تـبصـره (2) مـاده 119 قـانـون بـرنـامه پنـجـساله پنـجم توسعه و نظر به سـوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی، به آگاهی می رساند:
عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانیکه مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهدبود.
ردیف
اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه
نوع اظهارنامه
محرومیت از معافیت زیر در صورت عدم تسلیم اظهارنامه
1
وراث ( منفردا یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها در ارتباط با مالیات بر ارث
مالیات بر ارث موضوع ماده 26 ق.م.م
 
– معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 20 ق.م.م.
2
 
درآمد حاصل از اجاره املاک            (اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری و…)
 
 
اجاره املاک موضوع ماده 80 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
– معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 ق.م.م .
3
دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند
درآمد حقوق موضوع ماده 88 ق.م.م
 
معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم
4
صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ، ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
(به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درآمد مشاغل موضوع ماده 100 ق.م.م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم
– معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/80
– معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 درخصوص تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی
– معافیت موضوع ماده 134 ق.م.م
– معافیت موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 139 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه
– معافیت موضوع ماده 142 درخصوص کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی.
– معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صن ت
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اشخاص حقوقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– معافیت حاصل از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم
– معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م
– معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 134 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م
– معافیت موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 139 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م. و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه
– معافیت موضوع 142 ق.م.م.
– تبصره یک ماده 143 مکرر درخصوص صندوق سرمایه گذاری
– معافیت موضوع ماده 145 ق.م.م
– معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی
– بند الف ماده 3 و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
6
در دیگر مواردی که در قوانین و مقررات معافیت مالیاتی خاصی پیش بینی شده و یا می شود و شرط تسلیم اظهارنامه در آن استثناء
نمی گردد ، عدم تسلیم اظهارنامه موجب محرومیت از معافیت مقرر خواهد شد.
 
در اجرای مقررات جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت برای عملکرد سال 1390 صاحبان وسایط نقلیه عمومی جاری نخواهد بود.
 
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
 
تاریخ اجرا : از ابتدای عملکرد سال 1390
مدت اجرا : عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394
مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه/دستورالعمل منسوخ: ندارد
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
شماره:5958/200
تاریخ:23/03/1391
پیوست:
 
دستورالعمل
 
503
91
تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم
س
 
 مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
 موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
در اجرای حکم تبصره (2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394 (سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد.
 
علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:از ابتدای عملکرد سال 1390
مدت اجراء: عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394
مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
لطفا هر گونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید