دستورالعمل شماره 33/2213/26717 تاریخ 1385/07/08

پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی

پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی


شماره:26717/2213/33
تاریخ:08/07/1385
پیوست:
 
 
اداره کل امور مالیاتی….
 
همچنان که اطلاع دارند در اجرای مفاد ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنـج درصـد مبـالغ نـاخـالص پـرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی(دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف اداره کل امور مالیاتی( سازمان امور مالیاتی کشور) وتریز و رسید آن را به مودی(دریافت کننده وجوه) تسلیم نمایند.نظر به اینکه صدور چک و یـا تهـیه قبـض مالـیاتی جـداگانـه بـرای تـک تـک دریافـت کننـدگان وجـوه توسـط برخـی از پـرداخـت کنندگان عملا با مشکلات عدیده ای مواجه مـی باشـد،پـرداخـت کـنندگـان وجـوه مـذکور کـل پـنج درصـد مبالغ پرداختی هر ماه را (در مهلت مقرر)طی یک فقره قبض نقدی به بانک پرداخت می نمـایند و یا طی یک فقره چک به واحد امورمالیاتی مربوط تسلیم و فهرست مشخصات گیرندگان وجوه را به واحد امور مالیاتی ارائه می نمایند. با توجه به این روش مشکلاتی به شرح زیر در عمل ملاحظه شده است:
1- به موجب این رویه، افراد ذینفع(دریافت کنندگان وجوه که صاحب 5% مالیات مزبور می باشند) به هنگام احتساب 5% به عنوان پیش پرداخت مالیات باید فتوکپی فهرست را از پرداخت کنندگان وجوه(کارفرمایان)دریافت و به واحد امور مالیاتی اولیه مراجعه تا پس از ممهور نمودن آن،نسخه مذکور را به همراه تصویر برابر اصل شده قبض مالیاتی در اختیار واحد امور مالیاتی مربوط به خود قرار دهند.
 
2- بــه ایـن مـنظور، مـأموریـن مـالیاتی می بایست جهت حصول اطمینان از صحت فتوکپی های گواهی شده برای تک تک صاحبان 5% مالیات علی الحساب مذکور با واحدهای امور مالیاتی در ادارات کل ذیربط مکاتبه نمایند.
 
بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که صاحبان 5% مالیات تکلیفی باید با تحمل زحمات طاقت فرسا مستندات پرداخت را جمع آوری نموده و مضافا اینکه مأمورین مالیاتی نیز وقت قابل ملاحظه ای را صرف مکاتبات فی مابین می نمایند،ضمن آنکه چنین رویه ای می تواند موجبات سوء استفاده در انجام مکاتبات و جعل امضاء فتوکپی قبوض مالیاتی را فراهم آورد، بدین لحاظ مقرر می دارد:
کلیه ادارات کل امور مالیاتی در مواقعی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم، طی یک فقره چک(اعم از تضمینی، بانکی و عادی) به انضمام فهرست اسامی صاحبان درآمد(دریافت کنندگان وجوه)مشمول کسر مالیات تکلیفی به واحدهای مالیاتی آنان تسلیم می شود موظفند به تعداد تک تک اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست ضمیمه اسناد مذکور،فیش مالیاتی جداگانه تهیه و به شعبات بانک ملی که حسابهای درآمدی اداره کل امور مالیاتی در آن افتتاح گردیده تسلیم تسلیم نمایند و چنانچه شعبه بانکی مزبور را پذیرش قبوض پـیوسـت اسـناد یـاد شده خودداری نمایند مراتب را جهت پیگیری لازم سریعا از طریق دورنگار 88369045 به دفتر حسابهای مالیاتی گزارش نمایند.
بـدیهـی اسـت در مـواقـع پـرداخـت مـالـیاتهـای تکـلیفـی از طـریـق قبـوض نقدی لازم است به تعداد هر یک از صاحبان درآمد مشمول کسر 5% علی الحساب مالیاتی، فیش مالیاتی جداگانه به نام مودی مربوطه تنظیم و به شعبات بانک ملی ارائه گردد.
مدیران کل محترم امورمالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل ونظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 104- حذف شد . (1)

 

1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/139…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید