ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده

ویتامین‌ها و مکمل های غذایی مشمول ارزش افزوده


 
شماره: ۳۳۷۶ /۲۶۰/د
تاریخ:۰۶/۰۸/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۸۴
۹۲
بند(۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل های غذایی
 پیرو بخشنامه شماره ۲۶۸۵مورخ ۶/۷/۹۲ ،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقرر می دارد:«ویتامینها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مـشمول بند(۹)ماده(۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»، به پیـوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل های غذایی منضم به نامه شماره ۲۶۰۳۴۹ /۶۶۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان وآموزش پـزشکی(درقـالب یـک عـدد لوح فشرده)جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:۱/۱/۱۳۹۰
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –
 
 
 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۲
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده

 
<16″2″>
شماره: ۲۶۸۵ /۲۶۰/د
تاریخ: ۰۶/۰۷/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۷۰
۹۲
بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی
 پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲،در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(۹)ماده(۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد”،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره ۲۰۱۲۰۵/۶۶۵مورخ۱۰/۶/۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد .
 
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۱/۱/۱۳۹۰
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –
 
 
 
 
 
 
 

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۲
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
 
 
شماره: ۵۱۷ /۲۶۰/د
تاریخ: ۱۵/۰۲/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۳
۹۲
بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره ۶۱۱۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱، در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره ۹۸۲۰۸/۶۶۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:             2- خارجی:
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تـاریـخ اجـراء: ۱/۱/۱۳۹۰
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره: ۶۱۱۰ /۲۶۰/د
تاریخ: ۱۲/۰۹/۱۳۹۱
پیوست: دارد
بخشنامه
 
۰۶۶
۱۳۹۱
بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۰، درراستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مـشمول بـنـد (۹) ماده (۱۲) قـانــون مـالیات بـر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره ۴۴۷۹۴/۶۶۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
 
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده   تلفن: ۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء: ۰۱/۰۱/۱۳۹۰
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi