دستورالعمل شماره 232/1597/60741 تاریخ 1387/06/25

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی


 

شماره:60741/1597/232
تاریخ:25/06/1387
پیوست:
 
دستورالعمل
 
530
87
46
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
ادارت کل امور مالیاتی….
امور مالیاتی شهر واستان تهران
موضوع
وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی
با توجه به صراحت مقررات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 1381 لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط فارغ از بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون محترم وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، نسبت به مطالبه و وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
شماره:82/40000
تاریخ:09/04/1387
پیوست:دارد
 
جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
با سلام وتحیات
عطف به نامه شماره 28553 مورخ 3/4/86 متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/1373 معاون وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس  غیرانتفاعی، با صراحت مقررات موضوع بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون مالیاتهای مستقیم، استحضارا بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی سازمان های آموزش وپرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می نمایند.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید این دیوان را از نتیجه اقدامات بعمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانونی ومورد انتظار قانونگذار مبنی بر ایجاد رویه واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانونی معنون، نسبت به موافقت اصولی وپروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند.
 
بیوک مردانی
معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها وموسسات دولتی
 
 
بخشنامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس
 
شماره:8062/109
تاریخ:17/05/1373
پیوست:
 
اداره کل آموزش وپرورش استان ……………………….
احتراما،
مقرر فرمائید برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی وجهی از متقاضیان وموسسان دریافت نگردد.
هزینه های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش وپرورش منظور گردد.
اطلاعات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
سید احمد مردانی
معاون وزیردرمشارکت های دولتی ومدارس غیر انتفاعی
تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی ومربیان بهداشت
 
شماره جلسه شورای نظارت مرکزی
تاریخ جلسه
شماره نامه وتاریخ ارسالی به استان فارس
170
21/4/74
11/3547/109، 27/4/74
 
مصوبه شورا
مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای 3 سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می توانند متقاضی تأسیس مدارس غیر انتفاعی شوند.
 
شماره:28553
تاریخ:03/04/1386
پیوست:
 
جناب آقای بیوک مردانی
معاون محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشور
 
احتراما ، بازگشت به نامه شماره 817/400/2 مورخ 16/11/1385 وضمائم پیوست آن، اشعار می دارد:
با توجه به حکم کلی وصراحت مقررات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که از اول سال 81 لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند 11 تبصره ماده قانونی مورد بحث می باشند.
لذا بخشنامه شماره 8062/109 مورخ 17/5/73 صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش وپرورش در مشارکتهای مردمی ومدارس غیر انتفاعی از ابتدای سال 1381 با مفاد بند 11 ماده قانونی صدر الذکر مغایر می باشد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
امیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی
 
 
 

 

مواد قانونی وابسته

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید