دستورالعمل شماره 232/1918/101457 تاریخ 1386/11/15

نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی

نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی


شماره: 101457/1918/232
تاریخ: 15/11/1386
پیوست:
 
دستورالعمل
 
 
کد:
516
86
185و 184
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
 
ادارات کل امور مالیاتی ……..
موضوع
نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 ق.م.م از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی
 
نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانونی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانونی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدینوسیله مقرر می گردد از این پس مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و موسسات جدید التأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافا در ارتباط با ماده 184، نگهداری فهرست تعداد و شماره های دفاتر ثبت شده نزد روسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره های دفاتر قانونی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتا در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 184ـ ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مو…
 

ماده 185ـ در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سن…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید