نرخ معافیت مالیاتی ماده 101, 57 , 84 قانون مالیات های مستقیم

فهرست

قوانین معافیت ماده ۱۰۱ و ۵۷ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم مالیات شغلی( ق م م )

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

  • تبصره ۱– در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
  • تبصره ۲– در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می‌شود.(۱)

ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم مالیات حقوق (ق م م)

 میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.(۱)

ماده ۵۷ قانون مالیات مستقیم مالیات مستغلات (ق م م)

amlaakomos

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ‌ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.

مبلغ معافیت سالیانه ماده ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱

1401
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۱
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۴۰۱۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰

1400
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۲
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۴۰۰۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹

1399
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۳
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۹۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۸

1398
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۴
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۸۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۷.۵۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۸

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۷

1397
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۵
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۷۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۷

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۶

1396
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۶
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۶۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۶

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۵

1395
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۷
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۵۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۵

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴

1394
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۸
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۴۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۵۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۳

1393
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۲۹
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۳۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۳

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۲

1392
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۳۰
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۲۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۸.۳۳۳.۳۳۳
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۲

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۱

1391
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۳۱
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰۵.۵۰۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۱

مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۰

1390
نرخ معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱, ۵۷ , ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ۳۲
سال مالیماده ۱۰۱ ق م مماده ۵۷ ق م مماده ۸۴ ق م م سالیانهماده ۸۴ ق م م ماهیانه
۱۳۹۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰۵۸.۲۰۰.۰۰۰۴.۸۵۰.۰۰۰
مبلغ معافیت ماده ۸۴ و ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۰


📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
4 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

سلام. خواهشا بهم میگید من که فروشگاه اینترنتی کیف دارم، آیا مشمول مالیات ارزش افزوده میشم یا خیر؟ (حقیقی هستم)

logo-samandehi