(نامه اداری) نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی

(نامه اداری) نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی


شماره:۸۱۹۲/۲۰۰

تاریخ:۰۸/۰۴/۱۳۹۰

پیوست:دارد
 
 
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
شورای عالی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
 
اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزارو سیصدو نود ابلاغ می گردد.
 
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰
 
آئــیـن نــامـه نـحــوه پــرداخـت حـق الــزحــمه اعــضاء هیـــأتـهای حـل اخـتلاف مـالیـاتـی مـصوب ۳۱/۶/۸۱ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۱/۸۵ آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف- متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴، بابت هر جلسه(تا ۲ ساعت) مبلغ سیصد هزار(۳۰۰۰۰۰) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
ب- متن زیر جایگزین بند ۴ آئین نامه می شود:
اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۹۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور در دو بند به شرح فوق در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۹ به تصویب رسید.
 
 
سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
شماره:۳۱۹۸۰/۲۰۰
تاریخ:۱۰/۱۱/۱۳۸۹
پیوست:
 
جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 
سلام علیکم
احتراما، به استحضار می رساند، به موجب بند الف اصلاحیه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ ق.م.م(تصویر پیوست) حق الزحمه اعضاء هیأت بابت هر جلسه (تا ۲ ساعت) مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال و به ازاء هر ساعت اضافه بر ۲ ساعت مبلغ ۲۰۰۰۰ریال گردیده است.
بر اساس مطالعه و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از ادارات کل امور مالیاتی استانی و درخواست پیشنهادات واصله و بررسی های به عمل آمده، ارقام پرداختی موصوف حتی کفایت هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان را نمی نماید و این نقیصه موجبات عدم رسمیت جلسات هیأت( به علت غیبیت قاضی یا نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م) و اطاله دادرسی و تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی و عدم رضایت مودیان محترم را فراهم آورده است.
لذا به منظور ایجاد انگیزه در اعضای هیات و رسمیت جلسات و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی، پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرتعالی حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند۳ ماده۲۴۴ هر جلسه(تا ۲ ساعت) به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ تصویب،بدون عطف به ماسبق به شرح اصلاحیه پیوست پرداخت گردد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
شماره: ۱۳۸۳/۴۲۹۷/۲۱۱
تاریخ:۰۷/۰۷/۱۳۸۱
پیوست:
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
 
آئیـن نامـه نـحوه پـرداخـت حـق الزحـمه اعـضاء هیـأت هـای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲
ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
 
حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.
۱- حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ بابت هر جلسه تا (۳) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
۲- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.
۳- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.
۴- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
 
این آئین نامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۴۶۴/۳۱۷۳/۲۱۱ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب رسید.
 
 
 
شماره:۸۵۴۷۶
تاریخ: ۰۸/۱۲/۱۳۸۵
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
مجله مالیات
 
اصـلاحیه آئین نامه نحوه پرداخـت حـق الزحـمه اعضاء هیـأتهای حل اخـتلاف مـالیاتی مـوضوع تبـصره ۲ مـاده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مـصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کـه در تـاریـخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ به تـصویب وزیـر محـترم امور اقـتصادی و دارایی رسیده است به پیوست جهت اجراء از اول سال یکهزار و سیصدو هشتاد و شش ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
 
اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰
 
 
آئـین نـامـه نـحوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأتـهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی مـصـوب ۳۱/۶/۸۱ بـه شـرح زیـر اصـلاح مـی گردد:
الـف- متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۲۵/۰۳/۹۰ جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:
«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد ۳ مـاده ۲۴۴،بـابت هر جلسه(تا ۲ ساعت)مبلغ سیصد هزار(۳۰۰۰۰۰)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»
الف- متن زیر جایگزین بند(۱) می شود:
۱- حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا ۲ ساعت) مبلغ هشتاد هزار(۸۰۰۰۰) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از ۲ ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(۲۰۰۰۰)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
ب- بندهای ذیل به عنوان بند ۵ و ۶ به آئین نامه الحاق می گردد:
۵- در صورت غیبت و عدم حضور تا ۳ جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
۶- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(۱) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل ۱۵% تعدیل نماید.
این اصلاحیه بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۲۸۲/۳۴۳۳/۲۱۴ مورخ ۴/۱۱/۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ ۷/۱۱/۸۵ به تصویب رسید.
 
 
داود دانش جعفری
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماد ه ۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi