میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۸۷


شماره: ۱۳۰۲۷۴

تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۷

پیوست:
بخشنامه
 
۰۸۶
۸۷
۸۴
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۸۷
پیرو بخشنامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۲۷/۱/۸۷ ، براساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره ۲۳۲۰۶۴/۷۳۱۰ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ مبنی بر اینکه «در سال ۱۳۸۷ اجرای ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ملاک قراردادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست.»
میزان معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (۷) مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۸۷ هیئت محترم وزیران برای سال ۱۳۸۷ مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲۹) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰/۲/۸۷ جهت بهره برداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ می گردد .
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:        2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۳۹۰۳۹۱۸
تاریخ اجراء:۱/۱/۸۷
مدت اجراء:
مرجع ناظر:مدیران کل امور مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های ممنسوخ:-
 
شماره: ۴۹۴۹
تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۰۲
۸۷
۸۵ و ۸۴
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کسر میزان معافیت حقوق سال ۸۶ از حقوق پرداختی در سال ۸۷ به طور علی الحساب
با توجه به تصویب قانون  مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، به منظور انطباق مواد ۸۴و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیر التصویب لایحه اصلاح مواد مذکور در خصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می دارد کلیه اشخاص(اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۸۶ به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال ۱۳۸۷ اقدام نمایند.
بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی باشند براساس ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و تغییر ضریب حقوق به (۴۹۰) ریال در سال ۱۳۸۷ (ارقام به ریال)
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه
 
درآمدمشمول مالیات‌سالانه(‌ریال)
پس از کسر معافیت ماده ۸۴ اصلاحی (مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲۹ ریال )
نرخ های مقرر ماده ۸۵ و ۱۳۱
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
توضیحات
۲.۴۵۰.۰۰۰
۲۹.۴۰۰.۰۰۰
معاف
ــ
ــ
۲.۶۰۰.۰۰۰
۳۱.۲۰۰.۰۰۰
۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۸۰.۰۰۰
۱۵.۰۰۰
ــ
۲.۷۵۰.۰۰۰
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۳.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳۶۰.۰۰۰
۳۰.۰۰۰
ــ
۲.۹۰۰.۰۰۰
۳۴.۸۰۰.۰۰۰
۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۰%
۵۴۰.۰۰۰
۴۵.۰۰۰
ــ
۳.۲۰۰.۰۰۰
۳۸.۴۰۰.۰۰۰
۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۹۰۰.۰۰۰
۷۵.۰۰۰
ــ
۳.۶۰۰.۰۰۰
۴۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۳.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۳۸۰.۰۰۰
۱۱۵.۰۰۰
ــ
۴.۰۰۰.۰۰۰
۴۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۸۶۰.۰۰۰
۱۵۵.۰۰۰
ــ
۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۴۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۰۰۰
ــ
۵.۰۰۰.۰۰۰
۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۰۶۰.۰۰۰
۲۵۵.۰۰۰
ــ
۵.۵۰۰.۰۰۰
۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۳۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۶۶۰.۰۰۰
۳۰۵.۰۰۰
ــ
۵.۹۵۰.۰۰۰
۷۱.۴۰۰.۰۰۰
۴۲۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
۶.۵۰۰.۰۰۰
۷۸.۰۰۰.۰۰۰
۴۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۵.۵۲۰.۰۰۰
۴۶۰.۰۰۰
نسبت به مازاد
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸۴.۰۰۰.۰۰۰
۵۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۶.۷۲۰.۰۰۰
۵۶۰.۰۰۰
ــ
۸.۰۰۰.۰۰۰
۹۶.۰۰۰.۰۰۰
۶۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۹.۱۲۰.۰۰۰
۷۶۰.۰۰۰
ــ
۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۷۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۱۱.۵۲۰.۰۰۰
۹۶۰.۰۰۰
ــ
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۱۳.۹۲۰.۰۰۰
۱.۱۶۰.۰۰۰
ــ
۱۰.۷۸۳.۳۳۳
۱۲۹.۴۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰%
۱۵.۸۰۰.۰۰۰
۱.۳۱۶.۶۶۷
ــ
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۱۶.۴۵۰.۰۰۰
۱.۳۷۰.۸۳۳
نسبت به مازاد
۱۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۱۷.۹۵۰.۰۰۰
۱.۴۹۵.۸۳۳
۱۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۲۰.۹۵۰.۰۰۰
۱.۷۴۵.۸۳۳
ــ
۱۴.۵۰۰.۰۰۰
۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۲۶.۹۵۰.۰۰۰
۲.۲۴۵.۸۳۳
۱۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۸.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۳۲.۹۵۰.۰۰۰
۲.۷۴۵.۸۳۳
ــ
۲۰.۵۰۰.۰۰۰
۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۴۴.۹۵۰.۰۰۰
۳.۷۴۵.۸۳۳
ــ
۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۳۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۴۹.۴۵۰.۰۰۰
۴.۱۲۰.۸۳۳
ــ
۲۳.۲۸۳.۳۳۳
۲۷۹.۴۰۰.۰۰۰
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%
۵۳.۳۰۰.۰۰۰
۴.۴۴۱.۶۶۷
ــ
۲۴.۵۰۰.۰۰۰
۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۵۷.۶۸۰.۰۰۰
۴.۸۰۶.۶۶۷
نسبت به مازاد
۲۷.۰۰۰.۰۰۰
۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۹۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۶۶.۶۸۰.۰۰۰
۵.۵۵۶.۶۶۷
۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰
۳۶۶.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۸۸.۲۸۰.۰۰۰
۷.۳۵۶.۶۶۷
ــ
۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۱۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۱۳۱.۴۸۰.۰۰۰
۱۰.۹۵۶.۶۶۷
ــ
۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۳۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۱۶۷.۴۸۰.۰۰۰
۱۳.۹۵۶.۶۶۷
ــ
۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۱۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۲۲۱.۴۸۰.۰۰۰
۱۸.۴۵۶.۶۶۷
ــ
۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۳۰.۶۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۲۵۷.۴۸۰.۰۰۰
۲۱.۴۵۶.۶۶۷
ــ
۸۵.۷۸۳.۳۳۳
۱.۰۲۹.۴۰۰.۰۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% ، ۲۰% ، ۲۵%، ۳۰%
۲۷۸.۳۰۰.۰۰۰
 
۲۳.۱۹۱.۶۶۷
ــ
تهیه و تنظیم : دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی ـ گروه حقوق
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و تغییر ضریب حقوق به (۴۹۰) ریال در سال ۱۳۸۷ (ارقام به ریال)
 
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه
 
درآمدمشمول مالیات‌سالانه پس از کسر معافیت ماده ۸۴ اصلاحی مبلغ (۰۰۰/۴۰۰/۲۹) ریال
نرخ مقرر  در ماده ۸۵
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
۲.۴۵۰.۰۰۰
۲۹.۴۰۰.۰۰۰
معاف
۲.۵۵۰.۰۰۰
۳۰.۶۰۰.۰۰۰
۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۲۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰
۲.۸۵۰.۰۰۰
۳۴.۲۰۰.۰۰۰
۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴۸۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰
۳.۳۵۰.۰۰۰
۴۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۰۸۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۳.۸۵۰.۰۰۰
۴۶.۲۰۰.۰۰۰
۱۶.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۶۸۰.۰۰۰
۱۴۰.۰۰۰
۴.۳۵۰.۰۰۰
۵۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۲۸۰.۰۰۰
۱۹۰.۰۰۰
۴.۸۵۰.۰۰۰
۵۸.۲۰۰.۰۰۰
۲۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۸۸۰.۰۰۰
۲۴۰.۰۰۰
۵.۳۵۰.۰۰۰
۶۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۴۸۰.۰۰۰
۲۹۰.۰۰۰
۵.۸۵۰.۰۰۰
۷۰.۲۰۰.۰۰۰
۴۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۰۸۰.۰۰۰
۳۴۰.۰۰۰
۶.۳۵۰.۰۰۰
۷۶.۲۰۰.۰۰۰
۴۶.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۶۸۰.۰۰۰
۳۹۰.۰۰۰
۶.۸۵۰.۰۰۰
۸۲.۲۰۰.۰۰۰
۵۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۵.۲۸۰.۰۰۰
۴۴۰.۰۰۰
۷.۳۵۰.۰۰۰
۸۸.۲۰۰.۰۰۰
۵۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۵.۸۸۰.۰۰۰
۴۹۰.۰۰۰
۷.۸۵۰.۰۰۰
۹۴.۲۰۰.۰۰۰
۶۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۶.۴۸۰.۰۰۰
۵۴۰.۰۰۰
۸.۳۵۰.۰۰۰
۱۰۰.۲۰۰.۰۰۰
۷۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۷.۰۸۰.۰۰۰
۵۹۰.۰۰۰
۸.۸۵۰.۰۰۰
۱۰۶.۲۰۰.۰۰۰
۷۶.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۷.۶۸۰.۰۰۰
۶۴۰.۰۰۰
۹.۳۵۰.۰۰۰
۱۱۲.۲۰۰.۰۰۰
۸۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۸.۲۸۰.۰۰۰
۶۹۰.۰۰۰
۹.۸۵۰.۰۰۰
۱۱۸.۲۰۰.۰۰۰
۸۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۸.۸۸۰.۰۰۰
۷۴۰.۰۰۰
۱۰.۳۵۰.۰۰۰
۱۲۴.۲۰۰.۰۰۰
۹۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۹.۴۸۰.۰۰۰
۷۹۰.۰۰۰
۱۰.۸۵۰.۰۰۰
۱۳۰.۲۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۰.۰۸۰.۰۰۰
۸۴۰.۰۰۰
۱۱.۳۵۰.۰۰۰
۱۳۶.۲۰۰.۰۰۰
۱۰۶.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۰.۶۸۰.۰۰۰
۸۹۰.۰۰۰
۱۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۴۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۱۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۱.۲۸۰.۰۰۰
۹۴۰.۰۰۰
۱۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۴۸.۲۰۰.۰۰۰
۱۱۸.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۱.۸۸۰.۰۰۰
۹۹۰.۰۰۰
۱۲.۸۵۰.۰۰۰
۱۵۴.۲۰۰.۰۰۰
۱۲۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۲.۴۸۰.۰۰۰
۱.۰۴۰.۰۰۰
تهیه و تنظیم : دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی  ـ گروه حقوق
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi