رای شورا شماره 30/4/14437 تاریخ 1371/12/19

*موقوفات

*موقوفات


شماره :14437/4/30
تاریخ :19/12/1371
پیوست:
 گزارش شماره 2573- 5/30- 21/9/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و رای هیئت عمومی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اینخصوص بشرح زیر صادر گردید: رای اکثریت املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدور ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به بند 3 آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد. اما املاک مورد وقف خاص ،بلحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده 3 قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذیربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد.
محمد تقی نژاد عمران-  محمد رزاقی – محمود حمیدی-  علی اکبر نور بخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده.
 
 نظر اقلیت:
 از آنجا که درماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده اند و در مورد املاک وقفی مالک خاص وجود ندارد . لذا نظراقلیت رای مشورتی شماره 344/4/30 – 4/3/1369 رادراین مورد هم صادق می داند.
 علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی .

 

مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دس…
ماده 3- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

 

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*موقوفات” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید