موضوع اخذ 2% مالیات علی الحساب از واردات کالا

موضوع اخذ ۲% مالیات علی الحساب از واردات کالا


شماره: ۵۰۶۳۶

تاریخ: ۰۸/۰۴/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
 
جناب آقای اردشیر محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
 
سلام علیکم
بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می دارد:
۱- از تاریخ ……….. کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (۲%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود.
الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر تعیین می گردد.
ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.
ج) اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.
د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
۲- موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:
الف- واردات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می شود)
ب- واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان و ارائه دفاتر و اسناد ومدارک اقدام نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.
ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررات اخذ می گردد.
د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله های وارده از طریق گمرکات پستی.
هـ- کلیه موارد موضوع ماده ۳۷ قانون امور گمرکی.
 
حسین صمصامی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
  
شماره:۶۲۲۳۸/۱۶۸۴/۲۳۲
تاریخ:۲۷/۰۶/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک
 
با احترام، در اجرای جزء الف بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰۶۳۶ مورخ ۸/۴/۸۷ وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
شماره:۹۹۱۳۴
تاریخ:۳۱/۶/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
 
جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
 
پیـرو بخـشنامه شـماره ۵۰۶۳۶ مـورخ ۸/۴/۱۳۸۷ در خصـوص اخـذ دو درصـد(۲%) مـالیات علـی الـحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال جاری،بدینوسیله مقرر می دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه  می باشند،مشمول پرداخت دو درصد(۲%) مالیات علی الحساب مذکور نخواهند بود.
 
 
سید شمس الدین حسینی
 
 
 
فهرست وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود.
 
ردیف
شماره طبقه بندی
نام دستگاه
۱
۱۱۰۰۰
نهاد ریاست جمهوری
۲
۱۰۱۰۱۵
دبیرخانه مجلس خبرگان
۳
۱۰۱۰۱۶
سازمان ملی جوانان
۴
۱۰۱۰۲۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵
۱۰۱۰۵۰
شورای نظارت بر صدا و سیما
۶
۱۰۱۱۰۰
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۷
۱۰۱۵۰۰
مجلس شورای اسلامی
۸
۱۰۱۵۱۰
دیوان محاسبات کشور
۹
۱۰۱۶۰۰
شورای نگهبان
۱۰
۱۰۲۱۰۰
وزارت اطلاعات
۱۱
۱۰۲۵۰۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۲
۱۰۳۰۰۰
مرکز آمار ایران
۱۳
۱۰۳۵۰۰
سازمان نقشه برداری کشور
۱۴
۱۰۴۰۰۱
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
۱۵
۱۵۲۰۰۰
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
۱۶
۱۰۵۰۰۰
وزارت کشور
۱۷
۱۰۵۰۲۵
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور
۱۸
۱۰۵۰۵۹
استانداری کرمان
۱۹
۱۰۵۰۶۱
استانداری اصفهان
۲۰
۱۰۵۰۷۶
استانداری قم
۲۱
۱۰۵۵۰۰
سازمان ثبت احوال کشور
۲۲
۱۰۶۰۰۰
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲۳
۱۰۷۰۰۰
وزارت امور خارجه
۲۴
۱۰۷۰۰۴
سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات
۲۵
۱۰۸۰۰۰
وزارت دادگستری
۲۶
۱۰۸۰۰۲
سازمان بازرسی کل کشور
۲۷
۱۰۸۰۰۵
سازمان پزشکی قانونی کشور
۲۸
۱۰۸۰۰۹
سازمان قضایی نیروهای مسلح
۲۹
۱۰۸۰۱۷
دادستانی ویژه روحانیت
۳۰
۱۰۸۱۰۰
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
۳۱
۱۰۸۱۰۸
دیوان عدالت اداری
۳۲
۱۰۸۲۰۰
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۳۳
۱۰۸۵۰۰
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳۴
۱۰۹۵۰۰
سازمان اوقاف و امور خیریه
۳۵
۱۰۹۶۰۰
سازمان حج و زیارت
۳۶
۱۱۰۰۰۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳۷
۱۱۰۰۰۴
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
۳۸
۱۱۰۱۰۰
سازمان امور مالیاتی کشور
۳۹
۱۱۰۵۰۰
گمرک ایران
۴۰
۱۱۱۱۰۰
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۴۱
۱۱۱۱۰۱
سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
۴۲
۱۱۱۲۰۰
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
۴۳
۱۱۱۲۱۰
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۴۴
۱۱۱۲۱۵
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
۴۵
۱۱۱۲۲۰
سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
۴۶
۱۱۱۳۰۰
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴۷
۱۱۱۳۱۰
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴۸
۱۱۱۳۲۰
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۴۹
۱۱۱۴۰۰
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۵۰
۱۱۱۴۲۰
دفتر عقیدتی و سیاسی فرماندهی معظم کل قوال و اداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح
۵۱
۱۱۱۴۵۰
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
۵۲
۱۱۲۵۰۰
وزارت کار و امور اجتماعی
۵۳
۱۱۲۵۰۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
۵۴
۱۱۳۰۰۰
سازمان هواشناسی کشور
۵۵
۱۱۳۵۰۰
وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری
۵۶
۱۱۳۵۹۱
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تحقق قطب های کشور
۵۷
۱۱۳۵۹۵
مجمع علمی،فرهنگی و تاریخ ربع رشیدی
۵۸
۱۱۳۶۱۰
شورای فرهنگی،اجتماعی زنان
۵۹
۱۱۳۶۲۴
جهاد دانشگاهی- کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران
۶۰
۱۱۳۶۳۰
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۶۱
۱۱۳۷۰۰
سازمان میراث فرهنگی و کردشگری
۶۲
۱۱۴۰۰۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶۳
۱۱۴۰۰۷
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۶۴
۱۱۴۰۱۲
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۶۵
۱۱۴۰۲۰
مرکز خدمات حوزه های علمیه
۶۶
۱۱۴۰۲۱
حوزه های علمیه خواهران(کمک)۱
۶۷
۱۱۴۰۲۸
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۶۸
۱۱۴۰۳۰
موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره
۶۹
۱۱۴۰۳۳
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۷۰
۱۱۴۰۴۳
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- مجمع جهانی اهل بیت
۷۱
۱۱۴۰۸۴
مرکز خدمات حوزه علمیه قم
۷۲
۱۱۴۰۸۵
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
۷۳
۱۱۴۱۰۰
کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی
۷۴
۱۱۴۲۰۰
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
۷۵
۱۱۴۳۰۰
سازمان تبلیغات اسلامی
۷۶
۱۱۴۳۰۱
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
۷۷
۱۱۴۴۰۰
مرکز جهانی علوم اسلامی
۷۸
۱۱۴۹۰۰
دانشگاه مذاهب اسلامی
۷۹
۱۲۳۸۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی- بهداشت و درمان
۸۰
۱۲۷۰۰۰
موسسه کار و تأمین اجتماعی
۸۱
۱۲۷۵۰۰
وزارت آموزش و پرورش
۸۲
۱۲۷۵۴۱
وزارت آموزش و پرورش
۸۳
۱۲۷۵۰۲
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش
۸۴
۱۲۷۵۰۴
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۸۵
۱۲۷۵۱۷
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۸۶
۱۲۷۶۰۰
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
۸۷
۱۲۷۸۰۰
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
۸۸
۱۲۸۰۰۰
نهضت سواد آموزی
۸۹
۱۲۸۵۰۰
سازمان تربیت بدنی
۹۰
۱۲۸۵۰۲
کمیته ملی المپیک ایران
۹۱
۱۲۹۰۰۰
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
۹۲
۱۲۹۰۸۴
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- اورژانس استان تهران
۹۳
۱۲۹۰۲۲
کمیته امداد امام خمینی ره(کمک)۱
۹۴
۱۲۹۰۵۰
هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران- کمک
۹۵
۱۲۹۱۰۰
بنیاد امور بیماریهای خاص”هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی،سرطانی و ام.اس”(کمک)۱
۹۶
۱۲۹۵۰۰
سازمان انتقال خون ایران
۹۷
۱۳۱۰۰۰
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۹۸
۱۳۱۵۰۰
سازمان بهزیستی کشور
۹۹
۱۳۱۶۰۰
بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰۰
۱۳۳۵۰۰
وزارت مسکن و شهرسازی
۱۰۱
۱۳۳۵۰۲
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(کمک)۱
۱۰۲
۱۳۳۶۰۰
شهرداری تهران
۱۰۳
۱۳۳۷۰۰
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۰۴
۱۳۵۵۰۰
سازمان دامپزشکی کشور
۱۰۵
۱۳۹۰۰۰
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
۱۰۶
۱۴۰۰۰۰
سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰۷
۱۴۳۰۰۰
وزارت نفت
۱۰۸
۱۴۳۵۰۰
وزارت نیرو
۱۰۹
۱۴۳۵۲۱
مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری
۱۱۰
۱۴۴۰۰۰
سازمان انرژی اتمی
۱۱۱
۱۴۴۸۰۰
وزارت صنایع و معادن
۱۱۲
۱۴۴۹۰۰
سازمان صنایع دستی
۱۱۳
۱۴۶۰۰۰
موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران
۱۱۴
۱۴۶۵۰۰
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۱۱۵
۱۴۷۰۰۰
وزارت بازرگانی
۱۱۶
۱۴۷۱۰۰
سازمان توسعه تجارت ایران
۱۱۷
۱۴۸۰۰۰
وزارت راه و ترابری
۱۱۸
۱۴۸۵۰۰
سازمان هواپیمایی کشور
۱۱۹
۱۴۹۰۰۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۲۰
۱۴۹۰۰۱
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
۱۲۱
۱۴۹۰۰۸
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات
۱۲۲
۱۴۹۱۰۰
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۲۳
۱۴۹۱۰۱
دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
۱۲۴
۱۴۹۲۰۰
سازمان فضایی ایران
۱۲۵
۱۴۹۵۰۲
وزارت جهاد کشاورزی حمایت از مستضعفان سایر کشورها
۱۲۶
۱۴۹۶۰۰
سازمان امور عشایری
۱۲۷
۱۵۰۰۰۰
وزارت تعاون
۱۲۸
۱۵۱۰۰۰
وزارت جهاد کشاورزی
۱۲۹
۱۵۱۲۰۰
سازمان شیلات ایران
۱۳۰
۲۰۰۱۰۰
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
۱۳۱
۲۰۰۵۰۷
صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت
۱۳۲
۲۳۱۵۰۰
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- مادر تخصصی
۱۳۳
۲۳۴۵۰۰
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مادر تخصصی
۱۳۴
۲۶۶۵۰۰
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
۱۳۵
۲۸۰۹۶۱
صندوق ضمانت صادرات ایران- افزایش سرمایه
۱۳۶
۲۸۲۴۰۰
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
۱۳۷
۲۸۲۵۰۰
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸
۲۸۳۵۰۰
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۶۳- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi