موضوع

معافیت مالیاتی موسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

معافیت مالیاتی موسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 9420/201

تاریخ: 27/12/1382

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 7641-28/8/81
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی: 2045
شماره سر ممیزی مالیاتی: 204
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: امور مالیاتی شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 12/6/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5610-201-9/7/82
 
خلاصه واخواهی: 1- این موسسه در سال مالی 77 مبلغ 462 773 263 1 ریال زیان داشته وکلیه اسناد ومدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته وبرگشت هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات وضوابط پرداخت گردیده، غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه 222930-13/6/79 به سر ممیز حوزه مالیاتی 2045 اعلام گردید.
2- به موجب نامه های 20235/1-5/2/72 و 35168/1-7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری وبخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی، این موسسه از اول سال 77 از پرداخت مالیات معاف می باشد که یک نسخه از کلیه مصوبات ونیز تأئیدیه معاونت نظارت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در موعدهای مقرر در اختیار ممیزین قرار گرفته است.
3- در ارتباط با مالیات عملکرد سال مذکور طی نامه شماره 223548 مورخ 14/8/80 کلیه مدارک ومستندات مربوطه به معافیت مالیاتی این موسسه فرهنگی واعتراض به مالیات مورد مطالبه جهت دادستان انتظامی ارسال گردیده. با توجه به مکاتبات مکرر وسوابق موجود در حوزه مالیاتی، ضمن اعتراض مجدد به برگشت هزینه های واقعی انجام شده، نظر آن شورا را به این مسئله جلب می نماید که علاوه بر معافیت مالیاتی مصوب دفتر مقام معظم رهبری، در صورت پذیرفتن هزینه های برگشتی این موسسه در سال مالی مذکور باز هم دارای زیان بوده ومشمول پرداخت مالیات نمی باشد، خواهشمند است ضمن برگشت رأی صادره هیأت تجدید نظر نسبت به صدور معافیت مالیاتی و استرداد سپرده این موسسه اقدام فرمایند.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت نظارت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص درآمد وهزینه وفعالیتهای عملکرد سال 77 موسسه          ، توسط مودی یا معاونت یاد شده ویا موسسه حسابرسی مربوطه، در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ارائه نگردیده واز طرفی حکم مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 20235/1 مورخ 5/2/73 دفتر معظم له وهمچنین مفاد بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی حاکی از برقراری معافیت مالیاتی خاصی برای موسسه شاکی نمی باشد، لذا از جهت عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی موصوف ایراد قانونی وشکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده وشکایت مودی از این بابت مردود می باشد، لکن در ارتباط با هزینه های برگشتی چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لوایح تسلیمی (برگ های 208تا210 و223 پرونده) را مورد توجه قرار نداده وبدون رسیدگی لازم واظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت وسقم ادعای مطروحه مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از این حیث عدم کفایت رسیدگی مشهود بوده واین شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد وصدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها