معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

معافیت مالیاتی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


شماره: ۲۳۹۱/۲۰۱
تاریخ: ۲۶/۰۳/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹۶۶۴-۶/۱۲/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۹
شماره حوزه مالیاتی: ۰۴۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۰۴۱
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۷/۱۲/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۲۴۲-۲۰۱-۲۰/۱/۸۲
 
خلاصه واخواهی: احتراما بدینوسیله در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: انبار کالای شرکت در ۱۴/۱۰/۷۹ دچار سانحه آتش سوزی گردید، این شرکت در همان سال به جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۶۵ ودر اجرای ماده ۵ آئین نامه هیأت محترم وزیران و برآورد خسارت وارده توسط سازمان آتش نشانی مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام نموده است که مابه التفاوت خسارت وارده مندرج در دفاتر قانونی عملکرد ۷۹ ومیزان دریافتی از شرکت بیمه آسیا می بایست از درآمد مشمول مالیات در آن سال وسنوات بعد کسر گردد. این شرکت در موعد مقرر مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام لیکن حوزه مالیاتی ظرف مهلت مقرر مدارک ارائه شده را به کمیسیون ماده ۴ آئین نامه فوق الذکر ارسال ننموده ونهایتا میزان خسارت توسط کمیسیون تعیین واعلام نشده، با توجه به مواد ۱،۲ آئین نامه مبلغ ۱۱۰ ۱۶۳ ۳۹۶ ۱ ریال می بایست از درآمد مشمول مالیات عملکرد ۸۰،۷۹ و ۸۱ شرکت کسر گردد که مورد رعایت نشده است همچنین با توجه به لوایح اعتراضیه شرکت که تسلیم هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر گردیده هیأت های نامبرده با نقض ماده ۲۴۸ نسبت به اعتراضات هیچگونه اظهارنظر موجه ومدللی ننموده وصرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات انشاء رأی نموده اند لذا این شرکت به دلیل نقض قوانین موضوعه درخواست طرح شکایت در یکی از شعب آن شورای عالی را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه شرکت مودی کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نموده که در تاریخ ۱۴/۱۰/۷۹ دچار سانحه آتش سوزی گردیده ومتعاقبا طی نامه شماره ۷۹/۲۸۶۸-۱۲/۱۱/۷۹ (برگ شماره ۲۲ پرونده) گزارش سازمان آتش نشانی مبنی بر تعیین میزان خسارت وارده را ارائه نموده در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه بدون رعایت مفاد مواد ۲و۵ آئین نامه اجرائی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم بدون ارسال مدارک ارائه شده به کمیسیون موضوع ماده ۴آئین نامه مزبور اقدام به صدور برگ تشخیص نموده وهیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه شرکت مودی از این لحاظ بدون اظهارنظر مستدل وموجه مغایر مفاد ماده ۲۴۸ قانون مذکور ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات شرکت اصدار رأی نموده اند، علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات موضوعه مترتب می باشد واین شعبه رأی صادره را نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون یاد شده احاله می نماید تا با توجه به موارد ذکر شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi