قوانین وابسته مالیاتی, رای شوراها

معافیت مالیاتی آزادگان

رای شورا شماره 30/4/14086 تاریخ 1372/12/08

معافیت مالیاتی آزادگان

شماره:14086/4/30

تاریخ:08/12/1372


معافیت مالیاتی آزادگان


 

شماره:14086/4/30
تاریخ:08/12/1372
پیوست:
 
گزارش شماره 3350-5/30 مورخ 7/9/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/68 وآئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/1370 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در جلسه مورخ 8/12/72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:
 نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماد ه17 قانون حمایت ازآزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.
 
 
محمد تقی نژاد عمران –علی اکبر سمیعی-علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی-علی نصیری نسب –محمدعلی سعید زاده-محمد طاهر- مجید میرهادی-حسن محمدیان
 
 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 91 – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :
1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *