رای شورا شماره 30/4/19671 تاریخ 1368/11/25

*معافیت آستان قدس رضوی

*معافیت آستان قدس رضوی


شماره: 19671/4/30
تاریخ: 25/11/1368
پیوست:
 
گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/9/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/9/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم ) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید : نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 21/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفا‌ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیما به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید.
 
 
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – محمدتقی قزلباش – محمود حمیدی -علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی – عباس رضائیان – علیرضا متین
 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید