معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۸۸


شماره:۲۵۴۶/۲۱۰

تاریخ: ۱۸/۰۱/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
بخشنامه
۰۰۳
۸۸
۸۴و۸۵
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
اشخاص حقیقی  و حقوقی پرداخت کنندگان حقوق
موضوع
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۸۸  
بنا به جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.
بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران(شامل کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و…) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود .
                                                   
 محمدقاسم پناهی
 معاون فنی و حقوقی
 
 
 جدول پیوست (۱)
 
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
                                                                                             (ارقام به ریال)
 
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه 
درآمدمشمول مالیات‌سالانه پس از کسر معافیت ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
نرخ مقرر در ماده ۸۵
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
۴.۱۶۶.۶۶۷
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
معاف
 
۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴۰۰.۰۰۰
۳۳.۳۳۳
۵.۰۰۰.۰۰۰
۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۰۰۰.۰۰۰
۸۳.۳۳۳
۵.۵۰۰.۰۰۰
۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۶۰۰.۰۰۰
۱۳۳.۳۳۳
۶.۰۰۰.۰۰۰
۷۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۳.۳۳۳
۶.۵۰۰.۰۰۰
۷۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۸۰۰.۰۰۰
۲۳۳.۳۳۳
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۴۰۰.۰۰۰
۲۸۳.۳۳۳
۷.۵۰۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۳۳.۳۳۳
۸.۰۰۰.۰۰۰
۹۶.۰۰۰.۰۰۰
۴۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۶۰۰.۰۰۰
۳۸۳.۳۳۳
۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۵.۲۰۰.۰۰۰
۴۳۳.۳۳۳
۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۵۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۵.۸۰۰.۰۰۰
۴۸۳.۳۳۳
۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۶۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۶.۴۰۰.۰۰۰
۵۳۳.۳۳۳
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۷.۰۰۰.۰۰۰
۵۸۳.۳۳۳
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۸.۲۰۰.۰۰۰
۶۸۳.۳۳۳
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۰.۶۰۰.۰۰۰
۸۸۳.۳۳۳
۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱.۰۸۳.۳۳۳
۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۵.۴۰۰.۰۰۰
۱.۲۸۳.۳۳۳
۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۷.۸۰۰.۰۰۰
۱.۴۸۳.۳۳۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۱.۵۸۳.۳۳۳
۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۷۸۳.۳۳۳
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲.۰۸۳.۳۳۳
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳۱.۰۰۰.۰۰۰
۲.۵۸۳.۳۳۳
 
جدول پیوست (۲)
جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتها و موسسات خصوصی ، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و…
براساس جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور                                                
                                                                                (ارقام به ریال)
حقوق ماهانه
 
حقوق سالانه
 
درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
 
نرخ مقرر در ماده ۸۵
مالیات حقوق سالانه
مالیات حقوق ماهانه
توضیحات
۴.۱۶۶.۶۶۷
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
معاف
 
۴.۵۰۰.۰۰۰
۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴۰۰.۰۰۰
۳۳.۳۳۳
 
۵.۰۰۰.۰۰۰
۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۰۰۰.۰۰۰
۸۳.۳۳۳
 
۵.۵۰۰.۰۰۰
۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۱.۶۰۰.۰۰۰
۱۳۳.۳۳۳
 
۶.۰۰۰.۰۰۰
۷۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۸۳.۳۳۳
 
۶.۵۰۰.۰۰۰
۷۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۲.۸۰۰.۰۰۰
۲۳۳.۳۳۳
 
۷.۰۰۰.۰۰۰
۸۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۴۰۰.۰۰۰
۲۸۳.۳۳۳
 
۷.۳۰۰.۰۰۰
۸۷.۶۰۰.۰۰۰
۳۷.۶۰۰.۰۰۰
۱۰%
۳.۷۶۰.۰۰۰
۳۱۳.۳۳۳
 
۷.۵۰۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۳۳.۳۳۳
 
۷.۶۶۶.۶۶۷
۹۲.۰۰۰.۰۰۰
۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%
۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰
 
۸.۰۰۰.۰۰۰
۹۶.۰۰۰.۰۰۰
۴۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰%و۲۰%
۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۱۶.۶۶۷
نسبت به مازاد
۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۶.۲۰۰.۰۰۰
۵۱۶.۶۶۷
۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۵۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۷.۴۰۰.۰۰۰
۶۱۶.۶۶۷
۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۶۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۸.۶۰۰.۰۰۰
۷۱۶.۶۶۷
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۹.۸۰۰.۰۰۰
۸۱۶.۶۶۷
۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۷۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۹۱۶.۶۶۷
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۸۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۱۲.۲۰۰.۰۰۰
۱.۰۱۶.۶۶۷
۱۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰
۸۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۱۳.۴۰۰.۰۰۰
۱.۱۱۶.۶۶۷
۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰
۹۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۱۴.۶۰۰.۰۰۰
۱.۲۱۶.۶۶۷
۱۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%
۱۵.۸۰۰.۰۰۰
۱.۳۱۶.۶۶۷
۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۱۷.۳۰۰.۰۰۰
۱.۴۴۱.۶۶۷
نسبت به مازاد
۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۲۰.۳۰۰.۰۰۰
۱۶۹۱.۶۶۷
۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۲۶.۳۰۰.۰۰۰
۲.۱۹۱.۶۶۷
۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۳۲.۳۰۰.۰۰۰
۲.۶۹۱.۶۶۷
۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۳۸.۳۰۰.۰۰۰
۳.۱۹۱.۶۶۷
۲۱.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۴۱.۳۰۰.۰۰۰
۳.۴۴۱.۶۶۷
۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۴۴.۳۰۰.۰۰۰
۳.۶۹۱.۶۶۷
۲۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۴۷.۳۰۰.۰۰۰
۳.۹۴۱.۶۶۷
۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰
۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۵۰.۳۰۰.۰۰۰
۴.۱۹۱.۶۶۷
۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و۲۰%و۲۵%
۵۳.۳۰۰.۰۰۰
۴.۴۴۱.۶۶۷
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰% و ۲۰% و ۲۵ و۳۰%
۷۱.۳۰۰.۰۰۰
۵.۹۴۱.۶۶۷
نسبت به مازاد
 
 
 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۸۴- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود….
 ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi