مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود


شماره:۱۰۵۴۵/۲۰۰/ص

تاریخ:۱۲/۰۶/۱۳۹۲

پیوست:دارد

 

بخشنامه

 

۰۳۸

۹۲

۱۰۵

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی…

موضوع

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.

با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ موضوع اصلاح تبصره ۱ بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید” کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل(۴۴)قانون اساسی،تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی،توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،” مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:

حسب نظریه شماره ۲۴۶۱۷/۵۶ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد” و اجرایی نمودن حکم تبصره ۱ اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانونی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ که بر اساس آن، “سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.” لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره ۱ تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدوا باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مودی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.

بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مودی منظور نخواهد شد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه فوق الذکر

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

         

 

 

 

شماره:۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ

تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

پیوست:

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تبصره (۱) بند (۳)تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۱- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال – هرماه اسارت دوازده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال -توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

شماره:۲۵۶۸۲۵/ت۴۵۶۵۰هـ

تاریخ:۲۸/۱۲/۱۳۹۰

پیوست:

 

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان- مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

 

۱- آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی که آزادگی آنان حسب مورد به تأیید وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تأیید نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است در اجرای قانون یاد شده از سرانه حقوق موضوع بند(۲) این تصویب نامه برخوردار می گردند.

 

۲- سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی مبلغ شش میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال تعیین می گردد و آزادگان موضوع بند(۲) این تصویب نامه از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند.

 

۳- معادل ریالی هشتصد میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰)دلار از محل جزء(ج) بند(۳)قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان اختصاص و تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد تا حسب مدت آزادگی و با رعایت این تصویب نامه در وجه آزادگان پرداخت شود.

تبصره۱- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و در اجرای بند(۴۶) قانون بوده سال ۱۳۹۰ کل کشور با مطالبات دولت از آنها(از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات) تسویه و تهاتر می گردد.

تبصره۲- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسب مدت آزادگی مستقیما توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده از محل منابع داخلی آنها تأمین و پرداخت می شود.

تبصره۳- مانده مطالبات آزادگان پس از    و اجرای این تصویب نامه از محل منابع مربوط در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تأمین و اختصاص خواهد یافت.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi