رای شورا شماره 30/4/11934 تاریخ 1369/09/05

*مشاغل در روستا

*مشاغل در روستا


شماره: 11934/4/30
تاریخ: 05/09/1369
پیوست:
 
یادداشت ارجاعی مورخ 15/5/1369 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی برابر بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 28/8/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد یاد داشت مذکور دایر براین است که مسئولین امر در اجرای حکم موضوع ماده 92قانون یاد شده درارتباط بااستفاده شاغلین روستاها از پنجاه درصد معافیت مالیات بردرآمدحقوق مواجه با مشکلاتی شده اند و در مواردی مانند ایجاد کمپ در مجاورت یک روستا و به کارگماردن بعضی افراد درآن ، کارفرما یا حقوق بگیرمدعی شمول حکم ماده 92 مزبور نسبت به حقوق پرداختی می باشند و بهرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها در اینخصوص برداشتهای مختلفی دارند که دراین صورت لازم است مراتب مورد طرح و اظهار نظر در شورایعالی مالیاتی واقع شود. اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مشاوره و بحث و بررسی بشرح آتی اعلام رای می نماید: طبق ماده 92قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ، بطور کلی حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول پنجاه درصد معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند، توضیح اینکه تعاریف مربوط به روستاها و بخش و شهرو غیره تابع” قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ” مصوب 15/4/1362 مجلس شورای اسلامی است که ماموران ذیربط می توانند در موارد بروز ابهام به احکام قانون یاد شده مراجعه نمایند.
 
 
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی
 

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید