محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده

محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده


شماره:۷۸۵۶/۲۰۰

تاریخ:۰۵/۰۴/۱۳۹۰

پیوست:
 
بخشنامه
 
۰۱۹
۹۰
مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(هـ)ماده(۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض
الف
 
مخاطبین اصلی/ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان ….
موضوع
محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه های شماره ۲۷۹۰۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ و شماره ۳۶۸۱۹/۲۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ و در راستای اصلاح ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دفاتر ستادی سازمان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا از این پس استعلام ارزش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و وارداتی (موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷)، انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) و فهرست کالاهای تولیدی مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و همچنین هرگونه ابهام درخصوص موارد یاد شده و مقررات قانونی مربوط، صرفا از معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر فنی و اعتراضات) صورت پذیرد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
 
علی عسگری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:معاونت ارزش افزوده     تلفن:
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
 
 

 

 

 
شماره:۲۷۹۰۴/۲۰۰
تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۹
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
۰۵۸
۸۹
مواد ۴۲و۴۳
الف
 
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
امور مالیاتی استان تهران
امور مالیاتی شهر تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان ……
موضوع
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
در اجرای مواد ۴۲ و۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مـالیات و عـوارض مـوضـوع مـواد ذکـر شـده و هـمچـنین حـق ثبت ماده ۱۲۳ اصـلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل;
۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی ۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل ۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل( جهت اجرا در سال ۱۳۹۰ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۱ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:
الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل وانتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل وشاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ج)در اجرای تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مـذکور تـولیـد و یا بـه کشـور وارد مـی شـوند تـوسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می گردد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی     2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مالیاتی – تلفن:۳۹۹۰۳۸۱۹
تاریخ اجرا: 
مدت اجرا: یک سال
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 

شماره:۳۶۸۱۹/۲۰۰

 

تاریخ:۲۲/۱۲/۱۳۸۹
پیوست:دارد
 
بخشنامه
۰۸۱
۸۹
ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت
س
 
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
امور مالیاتی استان تهران
امور مالیاتی شهر تهران
اداره کل امور مالیاتی استان ….
موضوع
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
در اجـرای مـقررات مـاده ۱۲۳ اصـلاحی قـانون ثبـت (مـوضوع ماده ۱۰ قانون الـحاق مـوادی بـه قـانون تنـظیـم بـخـشی از مـقررات مـالی دولت مـصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴) بـدینوسیله ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشـاورزی و مـوتور سـیکلتـهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی بشرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهـسازی تـولیـد و مـونتاژ داخـل ۲- ارزش انـواع مـاشـین آلات راهـسازی وارداتـی 3- ارزش انـواع مـاشـین آلات کـشاورزی تـولیـد و مـونـتـاژ داخـل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۰ اعلام  می گردد.
ضمنا  تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
                                                                                    
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
                                                                                      
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:معاونت فنی و حقوقی- دفتر خدمات مالیاتی تلفن:۳۹۹۰۳۸۱۹
تاریخ اجراء:۱/۱/۱۳۹۰
مدت اجراء: یک سال
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ): ندارد
مواد قانونی وابسته
 ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری…
 ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به است…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi