مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر

مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای ۳واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و ۵واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از ۲۵۰/۰۰۰نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر


شماره:۸۲۲۹/۱۳۷۴/۵/۳۰

تاریخ:۲۸/۰۵/۱۳۸۰

پیوست:
 
در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۴۲۷/ ت ۲۳۴۴۳ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان(خصوصی و تعاونی) مجتمع های دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی (مطابق آخرین تقسیمات کشوری)، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۲۵۰ نفر (بر اساس آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن) و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر  شهر ها مقرر می دارد; ماموران تشخیص ذیربط با رعایت مفاد این دستورالعمل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور را محاسبه و به طور قطعی وصول نمایند:
۱- اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون یاد شده از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک معاف می باشد.
۲- در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در آمد مشمول مالیات سازندگان واحد های مسکونی مذکور برای هر واحد مسکونی جداگانه و فارغ از تعداد واحد های مجتمع و منصرف از تعداد شرکاء در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی، از ماخذ متوسط بهای اعیانی اعلام شده با توجه به نوع ساختمان و مساحت واحد مسکونی مورد انتقال با اعمال ضرایب مالیاتی موضوع بند ۴ این دستورالعمل تعیین و مالیات متعلق که قطعی خواهد بود بدون اعمال معافیت های مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن به نرخهای ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول گردد.
۱-۲- در احتساب مالیات بر درآمد هر واحد صرفا ارزش اعیان مستحدثه به شرح مذکور ماخذ محاسبه مالیات واقع و ارزش عرصه در محاسبه منظور نگردد.
۳- متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور بر حسب انواع ساختمان ها طبق اعلام وزارت مسکن و شهر سازی به شرح جداول زیر مبنای محاسبه قرار گیرد.
 
نوع ساختما ن
 
الگوی یک
ساختمان های بتن آرمه
الگوی دو
ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
الگوی سه
ساختمان های پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمان های آجری با تیر آهن با هر نوع سقف با روکار سنگ و سرامیک و امثالهم
الگوی چهار
ساختمان های آجری با تیر آهن و هرنوع سقف که روکار آن ها آجر معمولی یا سیمان و غیره        می باشد.
 
 
 
 
فهرست بهای انواع ساختمان در سال ۱۳۷۹
 
                                      (متر مربع ـ هزار ریال)
 
الگوهای ساخت
گروه شهرها
گروه ۱
گروه ۲
گروه ۳
الگوی یک
۷۰۰
۶۴۰
۶۰۰
الگوی دو
۶۵۰
۵۹۰
۵۴۰
الگوی سه
۵۵۰
۵۰۰
۴۷۰
الگوی چهار
۵۰۰
۴۵۰
۴۳۰
 
گروه شهرها
 
 
 
 
گروه ۱
تهران (مناطق ۲۲ گانه شهرداری )
گروه۲
مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، قزوین، کرج، رشت
گروه ۳
سایر نقاط
 
۱-۳- با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه ، متوسط بهای اعلام شده فوق الذکر برای سال ۱۳۸۰ نیز مناط اعتبار است.
۴- ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات ۱۳۷۹و ۱۳۸۰ مشمولین ماده ۱۳۸ قانون مذکور به شرح جدول زیر تعیین و اعلام می گردد.
 
شرح
گروه یک (تهران)
شهر های گروه دو
گروه ۳
(سایر نقاط)
واحد های مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن
۱۵ درصد
۱۴ درصد
۱۰درصد
واحد های مسکونی بالاتر از الگوی مصرف مسکن
۱۷ درصد
۱۵درصد
۱۲درصد
 
۱-۴- الگوی مصرف مسکن در شهر های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا ۷۵ متر مربع و در سایر شهرها تا ۱۰۰ متر مربع زیر بنا برای هر واحد می باشد.
۲-۴- در تشخیص الگوی مصرف مسکن صرفا مساحت زیر بنای مفید واحد مسکونی ملاک عمل می باشد و مساحت مشاعات و ملحقات ساختمان شامل بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف های شیشه ای و زیرزمینهای غیر مسکونی در محاسبه منظور نمی شود.
۳-۴- ضرایب مالیاتی مندرج در این جدول صرفا نسبت به واحد های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مذکور جاری بوده و در سایر موارد، باید از ضرایب مالیاتی مذکور در دفترچه ضرایب مالیاتی استفاده شود.
۵- پرونده های مالیاتی سال عملکرد ۱۳۷۹ و بعد از آن مشمول مقررات مورد بحث که قبل از وصول این دستورالعمل و بر اساس اختیارات تفویضی اقدام به وصول مالیات علی الحساب بساز و فروش گردیده است، مورد بازبینی و بررسی مجدد واقع و مالیات قطعی متعلق مربوط را بر اساس این دستورالعمل محاسبه و تعیین و در خصوص استرداد مالیات اضافی وصول شده و یا مطالبه مابه التفاوت حاصله حسب مورد اقدام لازم به عمل آید.
۶- با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۸ یاد شده از مودیان مشمول مقررات موصوف که مالیات آنها بر اساس مقررات مربوط و رعایت نکات مذکور در این دستورالعمل تعیین و پرداخت می گردد وجه دیگری بابت مالیات بر در آمد از این لحاظ مطالبه نخواهد شد.
 7- معافیت وتسهیلات مقررات یاد شده شامل آن تعداد از سازندگان مجتمع های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درآمد آنها در نتیجه نقل وانتقال قطعی واحد های احداثی مذکور در طول اجرای قانون برنامه مزبور (از اول فروردین سال ۱۳۷۹ الی پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۳) تحقق یافته و در خواست کتبی برای تسویه حساب بر اساس مقررات مذکور را بنمایند و حسب مقررات ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه کلیه مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه موقوف الاجرا خواهد بود.
مفاد این بخشنامه به تایی اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.
 
 
 
حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …
 ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi