موضوع

*مالیات اعضای هیات علمی

*مالیات اعضای هیات علمی


شماره: 4613/4/30
تاریخ: 13/04/1368
پیوست:
 
نامه شماره 2699/5/30 -6/10/67 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مسئله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان … پرداخت میشودمیباشدیاخیر،بمنظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودر اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف وپس از بحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: ازملاحظه وتطبیق دوقانون فوق الذکرچنین استنباط میشودکه “قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی “ناسخ تمامی احکام ” قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان ،دندانپزشکان …..پرداخت میشود”، نمیباشداما پرداختهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری …… ازجمله حق التدریس ، به پزشکان ودندانپزشکان وسایراعضاء موضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367 بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10% بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهدبود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال میباشد.
 
 
محمدتقی نژادعمران -علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغرمحمدی- علی اکبرنوربخش- محمودحیدری اصغرآبادانی
 
مواد قانونی وابسته
 
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها