مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره: 200/1401/527

تاریخ: 1401/03/03

دستورالعمل

۵۲۷۱۴۰۱تبصره ماده 100م
مخاطبان/ ذینفعاندفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوعموضوعمالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکریم مودیان،  اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد

 الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

۱. تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 14,400,000,000 ریال)  باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال (فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.

 تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از مبلغ 14,400,000,000 ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

۲.صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق قوم مربوط ) و از طریق پایگاه اینترنتی   https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود . چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود.

 در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

 تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستور العمل از جانب مودی خواهد بود .

بدیهی است مالیات عملکرد سال 1400 مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند وپس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل را قبل از پایان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستورالعمل خارج بود و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۳.در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۴.هر گاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور ‌العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمد برای فرم موضوع بند ۱این دستور العمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر در این دستور العمل (۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۴-۱) ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند ۱ این دستور العمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.  مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود

 5. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم 14,400,000,000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده ۹۷قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

 تبصره:  با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند 1 این دستورالعمل، مودیان مشمول دستور العمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای 4 و 5؛ این دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند 4 این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشده، نیز جاری خواهد بود.  بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است:

ب – سایر موارد :

۶. مالیات عملکرد سال 1400 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137،  165و۱۷۲   قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد

۷. کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1400 دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند.

۸. آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف این دستور العمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1399 آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند 2 این دستورالعمل ، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود . بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت.

۹. میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستور العمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1400مدت اجرا: مطابق دستورالعملمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

مواد قانونی وابسته:

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi