موضوع

ماده 988 قانون مدنی

ماده 988 قانون مدنی

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل:
– 1به سن 25سال تمام رسیده باشند؛
– 2هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
-3قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال
غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه ي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازه ي هیأت وزرا شامل آنها هم باشد؛
-4خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول
تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( )3از این ماده درباره ي آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره ي فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترك
تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18سال تمام دارند و یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها