قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابـورس مطـرح شـد

قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۶۷ درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابـورس مطـرح شـد


شماره : ۱۸۴۰۸۱/۲۳۴/۲/۹۰/هـ
تاریخ : ۱۲/۰۹/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
مجلس شورای اسلامی – وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران – شورای رقابت– وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت – وزارت نیرو
«تصویبنامه هیئت واگذاری»
 
دویست و شانزدهمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد :
۱- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۶۷ درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان وتأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابـورس مطـرح شـد و پس از بحـث و بـررسی، قیمت پـایه هـر سهم بر اساس مفاد بند(الف) ماده(۲) آیین نامه قیمت گذاری سهام، قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه)به اضافه ۲۰ درصد بشرط آنکه از مبلغ ۱۹.۷۰۳ریال کمتر نباشد و با شرایط نقد و اقساط شامل ۳۰ درصد نقدو با مهلت پرداخت ۳۰ روز کاری مابقی بصورت اقساط ۳ ساله و طی ۶ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاهذیربط آقایان: سعیدی کیا، مولادوست، حسین زاده، ثمری)
 
۲- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۱۷ درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان سیستان وبلوچستان از شـرکتهـای زیـر مجمـوعـه عمران و بهسازی شهری ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت پایه قبلی (قیمـت پـایـه هر سهـم بـه مبلغ ۷.۱۵۱ ریال جمعا معادل مبلغ ۱.۲۱۵.۶۷۰.۰۰۰ ریال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائیها و ارزش بازدهی) و با شرایط نقد و اقساط شامل ۴۰ درصد نقد با مهلت پرداخت۲۰روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۲ ساله و طی ۴ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه ازیکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط : آقایثمری و خانم مقدور مشهود)
 
۳-قیمـت پـایه و شـرایط واگـذاری ۱۰۰ درصد سهـام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شـرکتهای زیـر مجمـوعه شرکت مادر تخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۱۹۵.۹۲۳ریال جمعا معادل مبلغ ۱.۵۶۸.۰۴۶.۲۱۹.۷۴۰ریال براساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل ۱۵ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۶ ساله و طی ۱۲ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقرر شد در آگهی واگذاری قیدشود اولا امکان تغییر کاربری زمین های کشاورزی،زراعی و باغی شرکت برای خریدار وجودندارد ثانیا هر گونه آثار مالی ناشی از دعاوی مطروحه بر علیه شرکت مربوط به زمانقبل از واگذاری، به عهده خریدار می باشد و سازمان خصوصی سازی هیچگونه مسئولیتی درخصوص آن نخواهد داشت.(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: صدرالسادات وافشار)
 
۴-قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد ۴۰ درصد سهام شـرکت گسترشسازه های فولادی نوین پاسارگاد ایرانیان از شرکتهای زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به پیشنهاد نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر اصلاح قیمت پایه پس ازکاهش سرمایه تعهد شده صاحبان سهام (سرمایه پرداخت نشده) قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۴۲۰ ریال و جمعا معادل مبلغ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل ۵۰ درصدنقد و مابقی یکساله و طی ۲ قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذیربط آقای صالح کندری)
 
۵-قیمت و شرایط واگذاری ۳۷ درصد سهام شرکت توسعه علوم زمین از شرکتهای زیرمجموعه شرکتمادرتخصصی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی بر اساس جزء (ج) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم ۲۷.۸۴۲ ریال جمعا معادل مبلغ ۷.۵۴۲.۲۱۸.۷۰۸  ریال به صورت نقد بابت رد دیون دولت به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
 
۶- با توجه به گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت آقای کوچکی ایذه و خانم براری جیرندهی در عرضه های سهام بنگاهها از طریق مزایده و مذاکره و مسائل و مشکلات بوجود آمده در این خصوص،مقرر شد ایشان از تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۰ به بعد در لیست اشخاص ممنوع المعامله در خریدسهام بنگاهها قرار گیرند و از مراجع ذیصلاح در مورد صلاحیت نامبردگان استعلام صورت گیرد. بدیهی است ممنوعیت این بند شامل شرکتهای در حال واگذاری که فرایند آن هنوزتکمیل نشده است، نمی باشد.
 
۷- قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکتخدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملینفت ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستورکار، مقرر شد پس از اخذ نظر قطعی کارشناس ارزیابی سهام توسط سازمان خصوصی سازی درخصوص تعیین قیمت پایه واحد، موضوع در دستور کار هفته آتی هیئت واگذاری قرار گیرد.(نماینده دستگاه ذیربط آقای شاهین)
 
۸-قیمت پایه و شرایط واگذاری ۴/۳۶ درصد سهام شرکت مقره سازی ایران زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۱۵.۰۵۴ریال جمعا معادل مبلغ۱۳۷.۰۸۲.۱۹۰.۶۷۴ریال بر اساس ارزش روز خالص داراییها و با شرایط نقد و اقساط شامل ۲۰ درصد نقد با مهلت پرداخت ۲۰ روز کاری و مابقی بصورت اقساط ۵ ساله وطی ۱۰قسط مساوی با فواصل زمانی ۶ ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

 

 

۹-قیمت پایه وشرایط واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۱۳۷.۴۰۰ریال جمعا معادل مبلغ ۵۴۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس ارزش ویژه دفتری و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقـرر شد عـرضه سهام شرکت مزبور پس از تصویب ارزش نیروگاه زرند و بصورت توامان صورت گیرد.(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)
 
۱۰-قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد شرکت تولید نیروی برق سنندج زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء(الف) بند (۳۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستور کار، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان خصوصی سازی، وزارت نیرو و کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین قیمت پایه سهام شرکت مذکـور و با در نظر گرفتن ارزش طرح توسعه نیروگاه تشکیـل و نتیجه مجددا در دستورکـار هفتـه آتی هیئت واگـذاری قـرار گیرد.(نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)
 
۱۱مقرر شد از این پس سازمان خصوصی سازی براساس پیش نویس مصوبات هیئت واگذاری نسبت به عرضه و آگهی سهام شرکتها و یا حسب مورد دارائیهای قابل واگذاری اقدام نماید.
 
این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابـلاغ می گردد.
 
 
 
سیدشمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi