موضوع

عدم رعایت ماده 76 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

عدم رعایت ماده 76 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات:اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان


نمونه آرای شعب

شماره: 3632/ 4/30

تاریخ: 31/04/1380

پیوست:
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 4/748- 3/6/78
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/77
شماره حوزه مالیاتی 201411
شماره سرممیزی مالیاتی 20141
اداره:کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 9/8/79
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7409- 4/30- 18/8/79
 
 
خلاصه واخواهی:گرچه حکم ماده77 قانون مالیاتهای مستقیم صریح و روشن می باشد، متاسفانه ممیز حوزه مالیاتی سود حاصل از فروش زمین را که شرکت از سود ابرازی کسر نموده، مشمول مالیات دانسته و هیچ دلیلی برای اخذ مالیات از فروش زمین ارائه ننموده اند. با توجه به حساب سود و زیان تسلیمی اولین سال فعالیت که مبلغ 15 میلیارد سود ویژه داشته در ستون محاسبه مالیات مبلغ927/4 میلیارد ریال سود ویژه فروش زمین از درآمد مشمول کسر گردیده و ضمنا سازمان حسابرسی فارغ از اظهارنظر مالیاتی نسبت به مورد اختلاف فوق حسابهای شرکت را تائید نموده است.این شرکت سود سهم زمین را به نسبت پیشرفت کار و ضابطه اصلی که 33% کل قرار داد قیمت زمین می باشد براساس کار کارشناسی و محاسبات دقیق، سود سهم زمین را معادل 6/48% فروش واحدها تعیین و بر این اساس مبلغ 927/4 میلیارد ریال از سود ابرازی را در اجرای مفاد ماده 77 قانون و دستورالعمل شورای عالی مالیاتی خارج نموده است و ممیز مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیات دلیلی برای عدم پذیرش آن ارائه ننموده اند.اعضاء محترم شورا بهتر می دانندکه از متن ماده77 چنین استنباط می شود که مالیات زمین در هنگام نقل و انتقال رسمی و با نرخ ماده 59 وصول خواهد شد و مفهوم مخالف آن این است که سود زمین در موقع رسیدگی به حساب عملکرد تولید کنندگان مسکن محاسبه و منظور نمی شود و چنانچه یکبار مالیات سود زمین در مقاطع رسیدگی و یک بار هم در موقع انتقال وصول شده محاسبه مالیات مضاعف مطرح خواهد شد. با توجه به عرایض فوق به علت نقص رسیدگی پرونده و نقض مقررات قانونی و دستورالعمل های اجرائی توسط هیأت محترم تجدید نظر،درخواست نقض رأی صادره و دستور رسیدگی مجدد با توجه به ماده77 و دستورالعمل اجرائی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.
رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:
فعالیت شرکت ساختمان سازی و از لحاظ مالیاتی با رعایت مقررات صدرتبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مشمول مالیات بر درآمد بساز و بفروشی است. حوزه مالیاتی هر چند سود ابرازی اظهارنامه اولیه شرکت را که متکی به دفاتر قانونی بوده، ملاک و ماخذ درآمد مشمول مالیات قرارداده است،لکن قسمت اعظم این سود مربوط به پیش فروش آن قسمت از واحدهای ساختمانی است که با استفاده از روش درصد پیشرفت کار به دست آمده و حاصل فروش، مربوط به ارزش عرصه و اعیان ملک می باشد که می بایستی ارزش عرصه ملک که هنگام انتقال قطعی مشمول ماده 59 قانون مذکور بوده و به موجب ماده 76 همان قانون مالیات دیگری به آن تعلق نمی گیرد را با استنباط از حکم ماده 77 یاد شده و رعایت مفاد دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی از بهای فروش کل ملک(عرصه و اعیان) کسر و صرفا درآمد حاصل از فروش اعیانی مبنای مالیات بساز و بفروشی قرار می گرفت.
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به لایحه شماره2072 مورخ 21/6/79               شرکت             خصوصا در این زمینه توجهی ننموده و بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به صدور رأی نموده،لذا به رأی صادره از هیأت مذکور از این حیث ایراد وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی نقض و پرونده مربوط را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
عباس رضائیان
روح ا… باباسنگانی
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها