عدم رعایت قوانین ومقررات توسط هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

عدم رعایت قوانین ومقررات توسط هیأت موضوع ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین


 نمونه ارای شعب

شماره: ۷۳۳۱/۲۰۱

تاریخ: ۲۷/۰۸/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۵۰۱-۶/۸/۸۰ هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۳
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۴
شماره حوزه مالیاتی: ۱۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۱
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۲/۸/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۷۰۱۸-۴/۳۰-۲۹/۸/۸۰
 
خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی             ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۷۴ خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به اینکه شرکت از فعالیتهائی شامل انبار داری، کارشناسی و خدمات جمعا مبلغ ۹۰۰ ۷۷۶ ۲ ریال درآمد داشته وخارج از چهارچوب اساسنامه می باشد، هیأت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر نیز فعالیتهای فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه وعنوان شرکت تعاونی دانسته ومشمول مالیات نموده اند، هیأت موضوع ماده ۲۴۳ بدون در نظر گرفتن فعالیتهای خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی نموده در اجرای ماده ۲۵۱ اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام وتقاضای نقض رأی ورسیدگی مجدد را دارم.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مودی نسبت به مالیات عملکرد سال ۷۴ توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدون توجه به مقررات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجددا پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده وضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مودی و طرح موضوع معافیت ماده ۱۳۳ قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مودی عملا نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی وصدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi