عدم اجرای ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجرد

عدم اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجرد


 نمونه آرای شعب

شماره: ۹۶۷۴/۲۰۱

تاریخ: ۲۰/۱۱/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۳۳-۱۸/۱۲/۸۰
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۴۴۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۴۴۰
اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۱/۱/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۳۰۰-۴/۳۰-۲۵/۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: شرکت             از سال ۷۰ تا ۷۷ همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن بر اساس اظهارنامه تسلیمی بوده وشرکت هم به وظیفه قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه های سنگین کارخانه با کاهش فعالیتهای عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال ۷۸، این شرکت در این سال فقط توانست ۱۰۳ روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال ۷۸ هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است وبیشترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات ونهادهای دولتی بوده است واین شرکت همپای نهادهای دولتی وبا قیمت های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده ۲۳۷ و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد ومدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن ۰۰۰ ۹۵۷ ۷۴ ریال محاسبه شده است در صورتیکه سال قبل آن یعنی سال ۷۷ که به تأئید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ ۰۰۰ ۳۸۱ ۴۲ ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدید نظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررات ماده ۲۳۷ واجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:
محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد ۷۸ واحد تولید موصوف (برگهای ۸ تا ۱۱ پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده ودرآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع ومیزان فعالیت مودی و عوامل موثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفا بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به اینکه هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون اظهار نظر موجه ومدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی در مورد کاهش درآمد سال ۷۸ نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به ۱۰۳ روز در آن سال افزایش بی رویه مالیات در مقایسه با فعالیتهای تولیدی مشابه صرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات ودلائل قانونی  آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده اند لذا به دلیل نقض مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ونقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی وصدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi