خبرهای مالی و مالیاتی

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه ضوابط اجرایی طی مصوبه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
به امضاء وزیران مربوط رسیده و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است لازم الاجراء از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱

  1. وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و با کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود، با تسليم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد.
  2. صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب های خاصی که در تهران از طرف وزارت با سازمان ذیربط و در استان ها از طرف ادارات کل یا سازمان های مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد، واریز می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر خواهد شد. برداشت از حساب های فوق با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذی حساب با مدیر مالی و در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید
    موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از: تعمیر، تجهیز، احداث و با تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاهها، مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود. تبصره. کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها که در محدوده اراضی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی واقع و مالكيت آنها نیز متعلق به دانشگاه های مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی با تأیید ذی حساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیر نقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می باشد.
  3. وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران انجمن امداد ایران، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری، مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی، آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و با در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود بنیاد خیریه سپهر، موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان ، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور) ، بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) ، خیریه بهشت امام رضا (ع)، مجتمع نیکوکاری رعد، موسسه نیکو کاری کاشانی مهر کاشان، جمعیت طلوع بی نشان ها، انجمن اهدای عضو ایرانیان، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی دزفول، بنیاد قلب فارس، مجمع خیرین سلامت کشور، موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور، موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می شود.

۳-۱- کمک های نقدی مؤدیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) در آمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت
او خواهد بود.
۳-۲- مؤسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد به اداره کل امور مالیاتی اعلام و وجوه دریافتی را براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز برسانند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند و سازمان مورد نظر نیز موظف به بررسی
موارد مصرف می باشد
۳-۳- در صورت عدم مصرف وجوه دریافتی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند 3) توسط موسسات دریافت کننده وجوه و با کمک ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای اینگونه مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه با کمک های غیر نقدی مذکور
میسر نخواهد بود. |

4. کمک های اعطایی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای ۲ و ۳ از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

5. در صورتی که اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی به مؤسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطاء گردد، ارزش اموال غیر منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قيمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

6. ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه با اصل گواهینامه و با اسناد تحویل کمک های غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی در مورد مؤسسات موضوع بند ۳ این ضابطه با کسب تأییدیه از مرجع ناظر ذیربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی با ارزش کمک های غیر نقدی از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

7. در صورت عدم رعایت جزءهای (۳۲) و (۳۳) توسط موسسات مذکور در بند ۳ و همچنین موسساتی که به فهرست اضافه می شوند، نسبت ارائه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف، اخذ تاییدیه لازم خودداری نموده و اقدام نکنند و یا اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه برای قرار گرفتن در فهرست موضوع بند ۳ موسسات موصوف نمایند، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا ۳ سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت. فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

8. اصلاحات به عمل آمده در این ضوابط اجرایی از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ لازم الاجراء می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *