ضرایب نسبت سود فعالیت بخش خدمات-عملکرد سال 1400

ضرایب نسبت سود فعالیت بخش خدمات-عملکرد سال ۱۴۰۰

بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی،موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه،صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید وفروش انواع ارز،معامالت انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال،شرکتهای لیزینگ ( واسپاری)،شرکت های سرمایه گذاری،شرکت های تأمین سرمایه،سایر واسطه گری های مالی،کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار،سازمانها و شرکت های بورس انواع کاال، اوراق بهادار وفرابورس،بیمه های مستقیم،بیمه های اتکایی،کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی)،کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی،کارگراران بیمه صندوق کشاورزی،نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی)،شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی،درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد وتخلفات، جرائم،انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص(به استثنای شرکت های
لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی)،شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی،سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال،بهره برداری از نیروگاه های برق (تولید برق)،فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای،فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی
برق

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۱۰۰۱۰بانکها۲۰از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری
مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی پس از
کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده
و هزینه وامهای دریافتی
۳۰۱۰۰۲۰مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی۲۰از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری
مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی پس از
کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده
و هزینه وام های دریافتی
۳۰۱۰۰۳۰موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه۸موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه
۳۰۱۰۰۴۰معامالت انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال (به استثنای صرافی ها و
اشخاص دارای مجوز)
در صورت داشتن اطالعات خرید وفروش ۵۵
درصد مابهالتفاوت خرید وفروش در غیر
اینصورت ۱ درصد مبلغ فروش
۳۰۱۰۰۵۰معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی ودیجیتال )به استثنای صرافی ها و
اشخاص دارای مجوز
در صورت داشتن اطالعات خرید وفروش ۵۵
درصد مابهالتفاوت خرید وفروش در غیر
اینصورت ۱ درصد مبلغ فروش
۳۰۱۰۰۶۰شرکتهای لیزینگ( واسپاری)۲۵
۳۰۱۰۰۷۰شرکت های سرمایه گذاری۵۰از مابه التفاوت خرید وفروش و سایر درامده
۳۰۱۰۰۸۰شرکت های تأمین سرمایه۵۰
۳۰۱۰۰۹۰سایر واسطه گری های مالی۵۰از درآمد ناشی از واسطه گری
مالی،سود)کارمزد( و جرایم دریافتی و سایر
درآمدها وفق مقررات
۳۰۱۰۱۰۰کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار۵۰از کارمزد دریافتی
۳۰۱۰۱۱۰سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار وفرابورس۵۰
۳۰۱۰۱۲۰بیمه های مستقیم۳۵از حق بیمه دریافتی)پس از کسر حق بیمه
اتکایی (پرداختی)
۳۰۱۰۱۳۰بیمه های اتکایی۳۵از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه
اتکایی پرداختی)
۳۰۱۰۱۴۰کارگزاران رسمی بیمه(به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین
اجتماعی و صندوق کشاورزی)
۲۷از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۱۰۱۵۰کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی۲۰از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۱۰۱۶۰کارگراران بیمه صندوق کشاورزی۱۸از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۱۰۱۷۰نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی)۲۵از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۱۰۱۸۰نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی۱۸از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۱۰۱۹۰شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء
مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م) صرفاً بابت حق بیمه نامه های
صادره در ایران
۱۵تذکر: بابت سایر وصولی ها ۶۵ درصد
۳۰۱۰۲۰۰درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد وتخلفات، جرائم، ضبط
انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر
مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل (به استثناء بانکها،
مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای اعطای وام)
۵۰
۳۰۱۰۲۱۰انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص (به استثنای شرکت های
لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی)
۳۰
۳۰۱۰۲۲۰شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء
مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ق.م.م( بابت سایر وصولی ها )به استثنای
حق بیمه نامه های صادره در ایران)
۶۵
۳۰۱۰۲۳۰سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال۶۰از کارمزد دریافتی
۳۰۲۰۰۱۰بهره برداری از نیروگاه های برق (تولید برق)۶
۳۰۲۰۰۲۰فروش و انتقال برق توسط شرکتهای برق منطقه ای۵
۳۰۲۰۰۳۰فروش برق و ارائه خدمات به مشترکین توسط شرکتهای توزیع نیروی
برق
۷
۳۰۲۰۰۴۰اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت بر اجرای
طرحهای روستایی وعمرانی شبکه های توزیع برق (در صورتی که
مصالح، لوازم وتجهیزات توسط پیمانکار تأمین شود)
۱۰

اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث،صفیه وتوزیع آب )لوله کشی شده،تصفیه وتوزیع آب برای مصارف غیر خانگی،عملیات آبرسانی،ارائه خدمات تخلیه چاه، لوله بازکنی، فاضلاب،رائه خدمات تصفیه ودفع فاضلاب،فروش انشعاب آب وفاضالب و ارائه خدمات مربوط،تولید، انتقال، توزیع وفروش گاز شهری،ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز،فروش انشعاب برق،لوله کشی آب و گاز(داخل ساختمان)،آب آشامیدنی تصفیه شده(لوله کشی)،درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات،ارائه خدمات اطالع رسانی اینترنت و سرویسهای محلی،فروش بسته های پیامکی،دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن،دفاتر خدمات انتظامی،دفاتر پیشخوان خدمات دولت،دفاتر خدمات الکترونیک شهر،دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی،دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه،سایر دفاتر خدمات الکترونیک،شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،مؤسساتی که محصوالت وپاکات پستی حمل و توزیع می نمایند،دفاتر پستی ارائه خدمات پستی،خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی ورانندگی،خدمات پیک موتوری وماشینی،خدمات پیک موتوری وماشینی،واگذاری حق االمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول،درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات(اعم از صدور قبض ویا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۲۰۰۵۰اصلاح و بهینه سازی، توسعه و احداث، طراحی و نظارت۱۶
۳۰۲۰۰۶۰تصفیه وتوزیع آب(لوله کشی شده)۱۵از آب بها
۳۰۲۰۰۷۰تصفیه وتوزیع آب برای مصارف غیر خانگی۱۰تذکر: درمورد فروش آب تصفیه نشده توسط
سازمان آب منطقه ای و سایر شرکتها و مؤسسات آبرسانی از این ردیف استفاده شود.
۳۰۲۰۰۸۰عملیات آبرسانی۱۴از آب بها
۳۰۲۰۱۰۰ارائه خدمات تصفیه ودفع فاضلاب۱۰از وجوه دریافتی
۳۰۲۰۱۱۰فروش انشعاب آب وفاضلاب و ارائه خدمات مربوط۱۵
۳۰۲۰۱۲۰تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری۱۵
۳۰۲۰۱۳۰ارائه خدمات مربوط به قرائت کنتور آب، برق و گاز۲۵از اجرت دریافتی
۳۰۲۰۱۴۰فروش انشعاب برق۱۸
۳۰۲۰۱۵۰لوله کشی آب و گاز )داخل ساختمان(: در صورتی که کل مصالح،
لوازم و تجهیزات مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار
تأمین شود.
۱۲
۳۰۲۰۱۶۰لوله کشی آب و گاز )داخل ساختمان(: در صورتی که مصالح، لوازم
و تجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود ومابقی هزینه ها
توسط پیمانکار تأمین شود.
۲۰
۳۰۲۰۱۷۰آب آشامیدنی تصفیه شده (لوله کشی)۸از آب بها و سایر وجوه دریافتی حاصل از ارائه
خدمات به مشترکین ومشتریان
۳۰۳۰۰۱۰درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات۱۶
۳۰۳۰۰۲۰ارائه خدمات اطلاع رسانی اینترنت و سرویسهای محلی۱۸
۳۰۳۰۰۳۰فروش بسته های پیامکی۱۲
۳۰۳۰۰۴۰دفاتر مخابراتی ارائه خدمات تلفن (طرف قراردادبا شرکت مخابرات)۲۰از کارمزد دریافتی
۳۰۳۰۰۵۰دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +۱۰)۱۵پس از کسر وجوه پرداختی به بنیاد تعاون ناجا
با تایید مرجع مذکور
۳۰۳۰۰۶۰دفاتر پیشخوان خدمات دولت۱۸
۳۰۳۰۰۷۰دفاتر خدمات الکترونیک شهر۱۷
۳۰۳۰۰۸۰دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی۱۹
۳۰۳۰۰۹۰دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ویژه۱۶
۳۰۳۰۱۰۰سایر دفاتر خدمات الکترونیک۱۶
۳۰۳۰۱۱۰شرکت پست جمهوری اسالمی ایران (بابت ارائه خدمات پستی
شامل پست تصویری، مالی، سفارشی، پیشتاز وغیره اعم از داخلی و
خارجی به جزء فروش اوراق بهادار “تمبر” و کمک های دریافتی
از دولت)
۸پس از کسر پرداختی به شرکت مخابرات
تذکر: بابت فروش کارتن، پاکت وغیره از
ضریب ۱۰ درصد و بابت درآمد اجاره صندوق
های پستی از ضریب ۲۵ درصد استفاده شود
۳۰۳۰۱۲۰مؤسساتی که محصولات وپاکات پستی حمل و توزیع می نمایند
(غیر از پست جمهوری اسلامی ایران)
۲۰از وجوه دریافتی
۳۰۳۰۱۳۰دفاتر پستی ارائه خدمات پستی (طرف قراردادبا شرکت پست)۲۰از کارمزد دریافتی
۳۰۳۰۱۴۰خدمات پشتیبانی امور خودروئی وابسته به راهنمائی ورانندگی۲
۳۰۳۰۱۵۰خدمات پیک موتوری وماشینی۲۰
۳۰۳۰۱۶۰واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه – دست اول (توسط شرکت
های مخابراتی)
۶۰
۳۰۳۰۱۷۰درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات
(اعم از صدور قبض ویا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و
عمومی(، کانالهای مخابراتی دولتی واختصاصی، بازسازی و نوسازی
شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات
مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه )به استثنا خدمات اطالع رسانی
اینترنت( – صرفاً در صورت کارمزدی بودن
۴۵

خدمات پیک موتوری وماشینی،واگذاری حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه،اجاره تلفن،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار،آژانس ها و تاکسی تلفنی،مؤسسات و شرکتهای مجازی (اینترنتی)،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی ریلی،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی،حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی،اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی،جاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی،اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی- کارمزدی،جاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی،راهسازی و ساختمانی (در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده باشد)،اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی ( در صورتی که پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده اجاره دهنده نباشد)،جاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و ساختمانی،دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره-کارمزدی،صاحبان ماشین آلات راهسازی و ساختمانی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار ومسافر زمینی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی،دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی،اشخاص، شرکتها ومؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارند،سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی،مدیران گروه حج وزیارت،باسکول وقپان دار و خدمات توزین بار،بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کالا،بارداری،سایرفعالیت های پشتیبانی حمل و نقل،سرایداری،سردخانه جهت نگهداری موادغذایی،مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ،اجاره آشیانه وپارکینگ هواپیما،پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری زمینی،پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۳۰۱۸۰خدمات پیک موتوری وماشینی – در صورت کارمزدی بودن۶۰
۳۰۳۰۱۹۰واگذاری حق االمتیاز تلفن ثابت و همراه – دست دوم و به بعد۱۰
۳۰۳۰۲۰۰اجاره تلفن۶۰
۳۰۴۰۰۱۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی جاده ای بار و
مسافر اعم از شهری و بین شهری(شامل صاحبان مشاغل خودرویی از
قبیل تاکسی ها، وانت ها، اتوبوس ها، کامیون ها و سایر وسایل نقلیه
باری ومسافری سبک و سنگین)- غیرکارمزدی
۱۴
۳۰۴۰۰۲۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون مرزی ریلی بار و مسافر
اعم از شهری و بین شهری- غیرکارمزدی
۱۴
۳۰۴۰۰۳۰آژانس ها و تاکسی تلفنی۱۷از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۰۴۰مؤسسات و شرکتهای مجازی )اینترنتی( که در زمینه حمل بار و
مسافر اشتغال دارند
۳۱از کمیسیون دریافتی
۳۰۴۰۰۵۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی جاده ای بار و
مسافر – غیر کارمزدی
۲۸
۳۰۴۰۰۶۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل برون مرزی ریلی بار ومسافر-
غیر کارمزدی
۲۰
۳۰۴۰۰۷۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی دریایی بار
ومسافر – غیرکارمزدی
۱۱
۳۰۴۰۰۸۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل درون و برون مرزی هوایی بار
و مسافر – غیرکارمزدی
۱۱
۳۰۴۰۰۹۰حمل و نقل وپیمانکاری حمل و نقل بار ومسافر درون و برون مرزی
زمینی، آبی و هوایی)- کارمزدی
۲۵
۳۰۴۰۱۰۰جاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که
پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده
اجاره دهنده باشد)
۱۹از اجاره دریافتی
۳۰۴۰۱۱۰اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی (در صورتی که
پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده
اجاره دهنده نباشد)
۲۴از اجاره دریافتی
۳۰۴۰۱۲۰اجاره دهنده انواع وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی- کارمزدی۶۰از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۱۳۰اجاره دهنده انواع ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره(در صورتی که
پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده
اجاره دهنده باشد)
۲۵از اجاره دریافتی
۳۰۴۰۱۴۰اجاره دهنده انواع ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره (در صورتی که
پرداخت حقوق راننده، کارکنان، تعمیر و نگهداری وغیره به عهده
اجاره دهنده نباشد)
۳۰از اجاره دریافتی
۳۰۴۰۱۵۰اجاره دهنده انواع ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی و
ساختمانی، دکل حفاری نفت، جرثقیل وغیره- کارمزدی
۶۰از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۱۶۰صاحبان ماشین آلات راهسازی و ساختمانی، کشاورزی، جرثقیل و
… که شخصاً به فعالیت اشتغال دارند
۲۰
۳۰۴۰۱۷۰دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل داخلی اعم از بار ومسافر (زمینی،
آبی و هوایی)
۲۸از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۱۸۰دفاتر و نمایندگی های حمل و نقل بین المللی اعم از بار ومسافر
(زمینی، آبی و هوایی)
۲۸از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۱۹۰اشخاص، شرکتها ومؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارند۵۸از کارمزد یا حق الزحمه دریافتی
۳۰۴۰۲۰۰سازمانهای توریستی، مؤسسات ودفاتر خدمات ایرانگردی و
جهانگردی (سیاحتی وزیارتی)
۱۳
۳۰۴۰۲۱۰مدیران گروه حج وزیارت۵۰
۳۰۴۰۲۲۰باسکول و قپان دار و خدمات توزین بار۲۵
۳۰۴۰۲۳۰بارانداز، تخلیه و بارگیری انواع کالا۲۰
۳۰۴۰۲۴۰انبارداری۲۰
۳۰۴۰۲۵۰سایرفعالیت های پشتیبانی حمل و نقل۲۲
۳۰۴۰۲۶۰سرایداری۲۰
۳۰۴۰۲۷۰سردخانه جهت نگهداری موادغذایی۱۳
۳۰۴۰۲۸۰مؤسسات و اداره کنندگان انواع پارکینگ۲۵
۳۰۴۰۲۹۰اجاره آشیانه وپارکینگ هواپیما۳۰
۳۰۴۰۳۰۰پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری زمینی۲۸از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۳۱۰پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی۲۸از کارمزد دریافتی

پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی،عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها،سازمان های توریستی، مؤسسات ودفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی – در صورت کارمزدی بودن،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (پنج ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (چهار ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل(سه ستاره)،انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (یک ودو ستاره)،مجتمع های اقامتی،مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه یک)،مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه دو و سه)،زائر سرا وپانسیون،انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی،موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و اردوگاهها،کافه قنادی (درجه ۱)،کافه تریا و کافه نان،کافی شاپ،قهوه خانه و چایخانه (با سروغذا)،قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا)،بوفه داران،اغذیه فروشی (ممتاز)،اغذیه فروشی (درجه یک)،غذیه فروشی(درجه دو و سه)،تالارها و سالنهای پذیرایی- ممتاز،تاالرها و سالنهای پذیرایی- معمولی،رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- ممتاز،رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- معمولی،سفره خانه های سنتی- ممتاز،سفره خانه های سنتی- معمولی،چلوکباب و چلوخورش- ممتاز،چلوکباب و چلوخورش- درجه یک،چلوکباب و چلوخورش- درجه دوو سه،جگرکی،طباخی،کبابی،حلیم، آش وغیره،تهیه وپخش غذای آماده ( بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)،ممتاز،تهیه وپخش غذای آماده( بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر)-معمولی،تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف،بابت سروقلیان در قهوه خانه، سفره خانه،کافه قنادی (درجه دو)،تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها و مجالس مختلف،(در صورتی
که مواداولیه توسط کارفرما تهیه شود)،عدل بندی و بسته بندی انواع کاالی داخلی یا بین المللی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۴۰۳۲۰پایانه ها وترمینالهای مسافربری و باربری دریایی۲۸از کارمزد دریافتی
۳۰۴۰۳۳۰عوارض دریافتی از آزادراهها و بزرگراهها۲۰از عوارض دریافتی
۳۰۵۰۰۱۰انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (پنج ستاره)۱۵بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم
جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل
چهارواحد به ضریب مزبور اضافه می گردد
۳۰۵۰۰۲۰انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (چهار ستاره)۱۲.۵ابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم
جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
۳۰۵۰۰۳۰انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل(سه ستاره)۱۰بابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم
جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
۳۰۵۰۰۴۰انواع هتل، هتل آپارتمان ومتل (یک ودو ستاره)۹ابت برگزاری سمینار،همایش،کنفرانس،مراسم
جشن ومهمانی، یادبود و از این قبیل چهار
واحد به ضریب مزبور اضافه می گردد.
۳۰۵۰۰۵۰مجتمع های اقامتی۹
۳۰۵۰۰۶۰مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه (درجه یک)۹
۳۰۵۰۰۷۰مهمانسرا، مهمانپذیر ومسافر خانه(درجه دو و سه)۷
۳۰۵۰۰۸۰زائر سرا وپانسیون۱۴
۳۰۵۰۰۹۰انواع خوابگاه های وابسته به مراکز آموزشی۱۸
۳۰۵۰۱۰۰موسسات دایر کننده خوابگاه های دانشجویی و سایر خوابگاهها و
اردوگاهها
۱۸
۳۰۶۰۰۱۰کافه قنادی (درجه ۱ )۱۸
۳۰۶۰۰۲۰کافه تریا و کافه نان۳۳
۳۰۶۰۰۳۰کافی شاپ۳۳
۳۰۶۰۰۴۰قهوه خانه و چایخانه (با سروغذا)۱۵تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۰۵۰قهوه خانه و چایخانه (بدون سروغذا)۱۰تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۰۶۰بوفه داران۱۳
۳۰۶۰۰۷۰اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری،
فلافل و نظایر آن)- ممتاز
۲۰
۳۰۶۰۰۸۰اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری،
فلافل و نظایر آن)- درجه یک
۱۹
۳۰۶۰۰۹۰اغذیه فروشی (شامل انواع ساندویچ، پیتزا، مرغ وماهی سوخاری،
فلافل و نظایر آن)- درجه دو و سه
۱۵
۳۰۶۰۱۰۰تالارها و سالنهای پذیرایی- ممتاز۲۰تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۱۰تالارها و سالنهای پذیرایی- معمولی۱۵تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۲۰رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- ممتاز۲۰تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۳۰رستوران، کافه رستوران و سلف سرویس- معمولی۱۵تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۴۰سفره خانه های سنتی- ممتاز۲۰تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۵۰سفره خانه های سنتی- معمولی۱۵تذکر: سروقلیان ۵۰ از وجوه دریافتی
۳۰۶۰۱۶۰چلوکباب و چلوخورش- ممتاز۲۰
۳۰۶۰۱۷۰چلوکباب و چلوخورش- درجه یک۱۸
۳۰۶۰۱۸۰چلوکباب و چلوخورش- درجه دو و سهچلوکباب و چلوخورش- درجه دو و سه
۳۰۶۰۱۹۰جگرکی۱۸
۳۰۶۰۲۰۰طباخی۱۸
۳۰۶۰۲۱۰کبابی۱۸
۳۰۶۰۲۲۰حلیم، آش وغیره۱۸
۳۰۶۰۲۳۰تهیه وپخش غذای آماده )بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر(-
ممتاز
۲۲
۳۰۶۰۲۴۰تهیه وپخش غذای آماده )بدون داشتن سالن پذیرایی- بیرون بر(-
معمولی
۱۲
۳۰۶۰۲۵۰تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف۲۰
۳۰۶۰۲۶۰بابت سروقلیان در قهوه خانه، سفره خانه و ..۵۰
۳۰۶۰۲۷۰کافه قنادی درجه (دو)۱۴
۳۰۶۰۲۸۰تهیه انواع غذا جهت ادارات، مهمانیها ومجالس مختلف (در صورتی
که مواداولیه توسط کارفرما تهیه شود)
۲۵
۳۰۷۰۰۱۰عدل بندی و بسته بندی انواع کاالی داخلی یا بین المللی (حق
الزحمه ای)
۲۵

پخش دارو،پخش مواد غذایی،پخش سایر کالاها وتجهیزات،عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه موتوری داخلی،عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه موتوری خارجی،عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای داخلی،عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای خارجی،حق العملکاری انواع کاال و امانتکار تجاری،حق العملکار گمرکی برای امور واردات و صادرات،حق العملکار گمرکی برای امور واردات و صادرات،دالل یا حق العملکار انواع طال و ارز- (حق الزحمه ای)،مشاورین ودلالان املاک (اعم از اجاره، معامالت قطعی یا شرطی)،نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین- (حق الزحمه ای)،دلال اتومبیل،واسطه گری سایر انواع کالاها و خدمات،عاملین خرید وفروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی داخلی،عاملین خرید وفروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی خارجی،نمایندگی های فروشگاه های زنجیره ای،بازاریابی کاالهای خارجی ویا کمیسیونر خارجی،بازاریابی انواع کاال و خدمات داخلی،مؤسسات وآژانسهای تبلیغاتی و نمایندگی های بخش انواع آگهی،دفاتر و نمایندگی های پذیرش آگهی روزنامه،درآمد اشخاص حقیقی ناشی از همکاری در هر گونه تبلیغات و آگهی،مؤسساتی که به کار نمایش یا حراج کالاهای دیگران اشتغال دارند،واگذاری غرفه های نمایشگاهی(دست اول)،ارائه کارتهای تخفیفی در حوزه خدماتی، رفاهی و درمانی،مهدکودک وپیش دبستانی،آموزش ابتدایی،آموزش متوسطه (دوره های اول ودوم)،هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش،دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی،مؤسسات آموزش وپرورش افراد استثنایی،آموزشگاه های تدریس زبان خارجی،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم گلدوزی ، خیاطی وقالی بافی،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آرایشگری

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۷۰۰۲۰پخش دارو، فرآورده های پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی
(درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع کننده باشد.)
۴۰تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد ۶۵ درصد
۳۰۷۰۰۳۰پخش موادغذایی (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به عهده توزیع
کننده باشد.)
۴۰تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد ۶۵ درصد
۳۰۷۰۰۴۰پخش سایر کالاها وتجهیزات (درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده باشد.)
۴۰تذکر: درصورتیکه هزینه توزیع یا پخش به
عهده توزیع کننده نباشد ۶۵ درصد
۳۰۷۰۰۵۰عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر
وسایل نقلیه موتوری داخلی
۴۰از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۰۶۰عاملین و نمایندگی فروش انواع خودروهای سبک و سنگین و سایر
وسایل نقلیه موتوری خارجی
۵۰از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۰۷۰عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای داخلی )به استثنای
خودرو(- )حق الزحمه ای)
۴۵از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۰۸۰عاملین و نمایندگی های فروش انواع کالاهای خارجی (به استثنای
خودرو(- )حق الزحمه ای)
۵۵از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۰۹۰حق العملکاری انواع کالا و امانتکار تجاری(به غیر از حق العملکار
گمرکی)
۴۰از حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۱۰۰حق العملکار گمرکی برای امور واردات و صادرات۳۰
۳۰۷۰۱۱۰دلال یا حق العملکار انواع طلا و ارز- (حق الزحمه ای)۷۰
۳۰۷۰۱۲۰مشاورین ودالالن املاک (اعم از اجاره، معامالت قطعی یا شرطی)۳۳
۳۰۷۰۱۳۰نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین- (حق الزحمه ای)۵۰
۳۰۷۰۱۴۰دلال اتومبیل۴۸
۳۰۷۰۱۵۰واسطه گری سایر انواع کالاها و خدمات۴۸از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۷۰۱۶۰عاملین خرید وفروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی- کالا و خدمات
داخلی
۳۵
۳۰۷۰۱۷۰عاملین خرید وفروش کالا و خدمات مجاز اینترنتی- کالا و خدمات
خارجی
۴۵
۳۰۷۰۱۸۰نمایندگی های فروشگاه های زنجیره ای )فرانچایز گیرنده(-
کارمزدی
۲۲از کارمزد دریافتی
۳۰۸۰۰۱۰بازاریابی کالاهای خارجی ویا کمیسیونر خارجی۷۵از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۸۰۰۲۰ازاریابی انواع کاال و خدمات داخلی (اعم از حضوری ومجازی)۴۵از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۸۰۰۳۰مؤسسات وآژانسهای تبلیغاتی و نمایندگی های بخش انواع آگهی
که به انجام فعالیت های رسانه ای اعم از صوتی، تصویری، محیطی،
چاپی و خدمات تبلیغ شامل بازاریابی، مشاوره، ساخت وتولید
تیزرهای تبلیغاتی و … فعالیت دارند
۳۳
۳۰۸۰۰۴۰دفاتر و نمایندگی های پذیرش آگهی روزنامه۳۰از کارمزد یا حق العمل دریافتی
۳۰۸۰۰۵۰درآمد اشخاص حقیقی ناشی از همکاری در هر گونه تبلیغات و
آگهی
۷۰
۳۰۸۰۰۶۰مؤسساتی که به کار نمایش یا حراج کالاهای دیگران اشتغال دارند۳۰
۳۰۸۰۰۷۰واگذاری غرفه های نمایشگاهی (دست اول)۵۰
۳۰۸۰۰۸۰ارائه کارتهای تخفیفی در حوزه خدماتی، رفاهی ودرمانی۲۵
۳۰۹۰۰۱۰مهدکودک وپیش دبستانی۱۵پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی ذیربط
۳۰۹۰۰۲۰آموزش ابتدایی۱۲پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی ذیربط
۳۰۹۰۰۳۰آموزش متوسطه(دوره های اول ودوم)۱۸
۳۰۹۰۰۴۰هنرستان های فنی و حرفه ای و کار ودانش۱۸پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی ذیربط
۳۰۹۰۰۵۰دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی۱۸پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی ذیربط
۳۰۹۰۰۶۰مؤسسات آموزش وپرورش افراد استثنایی۴
۳۰۹۰۰۷۰آموزشگاه های تدریس زبان خارجی۱۸پس از کسر حقوق پرداختی طبق تاییدیه اداره
امور مالیاتی ذیربط
۳۰۹۰۰۸۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم گلدوزی ، خیاطی وقالی بافی۱۸
۳۰۹۰۰۹۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آرایشگری۱۸

مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آواز،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم صنایع دستی،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم بازیگری،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم عکاسی وفیلم برداری،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم امور رایانه ای،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم نقشه برداری،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم امور مربوط به الکترونیک،آموزش رباتیک،آموزشگاه های تعلیم ساخت طال و جواهر،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورتی که وسیله نقلیه
متعلق به آموزشگاه باشد)،مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی(در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به آموزشگاه نباشد)،آموزش خلبانی،سایر آموزشگاههای علمی آزاد،خدمات اخذ پذیرش تحصیلی ومشاوره وراهنمایی در امور تحصیلی،موسسات فرهنگی هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد،کتابخانه ها و سالن های مطالعه،چاپخانه ممتاز شامل انواع ماشینهای چاپ،چاپخانه افست – درجه یک (دارای ماشینهای بیش از ۱۲ ورق باشد)،چاپخانه افست – درجه دو(دارای ماشینهای ۱۲ ورق و کمتر باشد)

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۰۹۰۱۰۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر
فعالیت های هنری
۳۵
۳۰۹۰۱۱۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم صنایع دستی۲۰
۳۰۹۰۱۲۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم بازیگری۳۵
۳۰۹۰۱۳۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم عکاسی وفیلم برداری۳۵
۳۰۹۰۱۴۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم امور رایانه ای، ماشین نویسی،
حسابداری، مدیریت و امور اداری
۲۵
۳۰۹۰۱۵۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم نقشه برداری و نقشه کشی۱۸
۳۰۹۰۱۶۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم امور مربوط به الکترونیک، رادیو،
تلویزیون، تلفنهای ثابت، همراه وغیره
۱۸
۳۰۹۰۱۷۰آموزش رباتیک۲۰
۳۰۹۰۱۸۰آموزشگاه های تعلیم ساخت طال و جواهر۳۰
۳۰۹۰۱۹۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی )در صورتی که وسیله نقلیه
متعلق به آموزشگاه باشد)
پس از کسر وجوه پرداختی به مربی طبق
تاییدیه اداره امور مالیاتی مربوط
۳۰۹۰۲۰۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی (در صورتی که وسیله نقلیه
متعلق به آموزشگاه نباشد)
۳۰پس از کسر سهم مربی و وسیله نقلیه به شرط
اعالم ریز مبالغ پرداختی مذکور به اداره امور
مالیاتی ذیربط توسط آموزشگاه (در غیر
اینصورت ضریب آنان ۱۵ از کل وجوه
دریافتی بدون کسر وجوه پرداختی مذکور)
۳۰۹۰۲۱۰آموزش خلبانی۱۰س از کسر هزینه های فرودگاهی که به تایید
فرودگاه رسیده باشد
۳۰۹۰۲۲۰سایر آموزشگاههای علمی آزاد۲۰
۳۰۹۰۲۳۰خدمات اخذ پذیرش تحصیلی ومشاوره وراهنمایی در امور تحصیلی۵۰
۳۰۹۰۲۴۰مؤسسات وآموزشگاههای تعلیم رانندگی (صرفاً بابت آموزش
تئوری)
۱۵پس از کسر پرداختی به بنیاد تعاون ناجا با
تائیدیه مرجع مذکور
۳۰۹۰۲۵۰موسسات فرهنگی هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی که در امر آموزش مهارت های زندگی، پرورش استعدادو
خالقیت واز این قبیل آموزش ها فعالیت دارند.
۱۷
۳۰۹۰۲۶۰کتابخانه ها و سالن های مطالعه۲۰
۳۱۰۰۰۱۰چاپخانه ممتاز شامل انواع ماشینهای چاپ (افست، یک رنگ،
چندرنگ، دیفتروک، هلیوگراور، روتاتیو، فلکسو و نظایر آنها)
۱۶
۳۱۰۰۰۲۰چاپخانه افست – درجه یک (دارای ماشینهای بیش از ۱۲ ورق باشد)۱۳تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست
یک چاپخانه بیش از ۶۰ %سطح کل ورقهای
آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از
ضریب این ردیف استفاده گرددودر غیر این
صورت جزئ چاپخانه مسطح محسوب می
گردد.
۳۱۰۰۰۳۰چاپخانه افست – درجه دو(دارای ماشینهای ۱۲ ورق و کمتر باشد)۱۰تذکر: چنانچه سطح ورق ماشین های افست
یک چاپخانه بیش از ۶۰ %سطح کل ورقهای
آن را تشکیل داده باشد ، حسب مورد از
ضریب این ردیف استفاده گرددودر غیر این
صورت جزئ چاپخانه مسطح محسوب می
گردد
۳۱۰۰۰۴۰چاپخانه مسطح۱۰تذکر: چاپخانه هایی که دارای ماشین آالت
غیر اتوماتیک می باشند نصف ضریب این
ردیف
۳۱۰۰۰۵۰چاپ روی کاغذ نایلون و سلوفان، محصوالت الستیکی وپالستیکی،
چوب وغیره
۱۳
۳۱۰۰۰۶۰صحافی بصورت سنتی۱۰
۳۱۰۰۰۷۰صحافی بصورت ماشینی۱۷
۳۱۰۰۰۸۰گراور سازی و لیتوگرافی۱۰
۳۱۰۰۰۹۰چاپخانه با دریافت کاغذ ومقوا از سفارش دهنده اقدام به چاپ می
نماید
۳۰از دستمزد دریافتی
۳۱۰۰۱۰۰چاپ سیلک اسکرین، عکس برگردان و اوزالید۲۰
۳۱۱۰۰۱۰مشاوره در امور حقوقی۴۵
۳۱۱۰۰۲۰امور وکالت۵۵
۳۱۱۰۰۳۰کارشناس رسمی دادگستری۵۰

دفتر اسناد رسمی،دفتر یار اسناد رسمی،دفتر ازدواج و طلاق،مؤسسات حسابداری و حسابرسی،حسابدار و حسابرس،مدیریت، مشاوره و نظارت در امور بانکی،مدیریت، مشاوره و نظارت در امور فنی،خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور،مطالعات فنی، مالی و اقتصادی وتحلیل و امکان سنجی طرح تولید،امور کارشناسی(سایر رشته ها)،تحقیقات خاک شناسی،مراکز پژوهش وتحقیقات دارویی،مراکز پژوهش وتحقیقات کشاورزی،مراکز پژوهش وتحقیقات پزشکی،مراکز پژوهش وتحقیقات صنعتی،مراکز پژوهش وتحقیقات علوم اجتماعی،سایر مراکز پژوهشی وتحقیقاتی،انتقال دانش فنی، دارایی های فکری،واگذاری انواع حق الامتیاز، موافقت اصولی،واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمیواگذاری حق االمتیاز دفاتر اسناد رسمی،خدمات فتوکپی، پرینت، پرس انواع کارت ها (شناسایی و …)،تألیف، ترجمه، تصنیف، نویسندگی،بابت چاپ آگهی در انواع روزنامه،دارالترجمه اسناد ومدارک،ارائه خدمات رایانه ای در محیط های نرم افزاری ورد و فتوشاپ،ارائه خدمات رایانه ای نظیر مشاوره،خدمات برنامه نویسی وپردازش داده ها،طراحی و گرافیک کتاب،ارائه خدمات رایانه ای نظیر طراحی وایجاد محیطهای اطلاعاتی،کافی نت و گیم نت،واگذاری حق بهره برداری از معادن،متولی امور موقوفه،واگذاری انواع حق الامتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت وپروانه،شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۱۰۰۴۰دفتر اسناد رسمی۰پس از کسر پرداختی به دفتریار پاداش
کارکنان دفترخانه وپرداختی به حساب کانون
سردفتران ودفتریاران بابت حق بیمه و
بازنشستگی، از کار افتادگی وامور رفاهی و
درمانی
۳۱۱۰۰۵۰دفتر یار اسناد رسمی۶۰
۳۱۱۰۰۶۰دفتر ازدواج و طلاق۴۵
۳۱۱۰۰۷۰مؤسسات حسابداری و حسابرسی۶۰از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی
به کادر حسابرسی یا حسابداری موسسه طبق
تاییدیه اداره کل امور مالیاتی ذیربط
۳۱۱۰۰۸۰حسابدار و حسابرس۴۰از وجوه دریافتی
۳۱۱۰۰۹۰مدیریت، مشاوره و نظارت در امور بانکی، مالی، مالیاتی۴۵
۳۱۱۰۱۰۰مدیریت، مشاوره و نظارت در امور فنی، مدیریتی و اداری۴۵
۳۱۱۰۱۱۰خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور۴۵
۳۱۱۰۱۱۰خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور۴۵
۳۱۱۰۱۲۰مطالعات فنی، مالی و اقتصادی وتحلیل و امکان سنجی طرح تولید۴۰
۳۱۱۰۱۳۰امور کارشناسی (سایر رشته ها)۵۰
۳۱۱۰۱۴۰تحقیقات خاک شناسی، کاوش، نمونه برداری وآزمایش خاک۲۲
۳۱۱۰۱۵۰مراکز پژوهش وتحقیقات دارویی۲۵
۳۱۱۰۱۶۰مراکز پژوهش وتحقیقات کشاورزی۲۵
۳۱۱۰۱۷۰مراکز پژوهش وتحقیقات پزشکی۲۵
۳۱۱۰۱۸۰مراکز پژوهش وتحقیقات صنعتی۲۵
۳۱۱۰۱۹۰مراکز پژوهش وتحقیقات علوم اجتماعی۲۵
۳۱۱۰۲۰۰سایر مراکز پژوهشی وتحقیقاتی۲۵
۳۱۱۰۲۱۰انتقال دانش فنی، دارایی های فکری، تعلیمات و کمکهای فنی مربوطه۲۵
۳۱۱۰۲۲۰واگذاری انواع حق االمتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت وپروانه
بهره برداری توسط دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق الامتیاز
دفاتر اسناد رسمی) – دست اول
۴۵
۳۱۱۰۲۳۰واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی۲۰
۳۱۱۰۲۴۰خدمات فتوکپی، پرینت، پرس انواع کارت ها (شناسایی و …) و امثال
آن
۱۲
۳۱۱۰۲۵۰تألیف، ترجمه، تصنیف، نویسندگی۵۰
۳۱۱۰۲۸۰بابت چاپ آگهی در انواع روزنامه، مجله، نشریات وژورنال۲۰
۳۱۱۰۲۹۰دارالترجمه اسناد ومدارک (مترجمین رسمی وغیر رسمی)
۳۱۱۰۳۰۰ارائه خدمات رایانه ای در محیط های نرم افزاری ورد وفتوشاپ نظیر
تایپ، طراحی آرم و تبدیل فرمتهای مختلف صوتی وتصویری به
یکدیگر
۲۳
۳۱۱۰۳۱۰ارائه خدمات رایانه ای نظیر مشاوره، تهیه نقشه، طرح و یا اجرا و
پشتیبانی سیستمهای رایانه ای
۲۰
۳۱۱۰۳۲۰خدمات برنامه نویسی وپردازش داده ها، تولید و صدور کارت های
مغناطیسی
۲۰
۳۱۱۰۳۳۰طراحی و گرافیک کتاب، پوستر وغیره۲۰
۳۱۱۰۳۴۰ارائه خدمات رایانه ای نظیر طراحی وایجاد محیطهای اطالعاتی بر
روی شبکه های (تولید داخل) و جهانی (طراحی صفحات وب)
۱۴
۳۱۱۰۳۵۰کافی نت و گیم نت۱۸
۳۱۱۰۳۶۰واگذاری حق بهره برداری از معادن از قبیل دریافت اجاره ماهیانه یا
پورسانت از مواداستخراجی ویا از طریق دیگر
۸۰از وجوه دریافتی
۳۱۱۰۳۷۰متولی امور موقوفه۵۰از اجرت دریافتی
۳۱۱۰۳۸۰واگذاری انواع حق الامتیاز، موافقت اصولی، مجوز فعالیت وپروانه
بهره برداری توسط دارنده به غیر(به استثناء واگذاری حق االمتیاز
دفاتر اسناد رسمی) – دست دوم
۴۵پس از کسر وجوه پرداختی بابت تحصیل حق
الامتیاز مذکور
۳۱۲۰۰۱۰شرکتهای مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط۱۴

سایر اشخاص حقوقی،شرکتهای مهندسی مشاور ومهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند،اشخاص حقوقی که در انجام مطالعه،تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند،پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی توسط پیمانکار- دست اول،پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی ) توسط پیمانکار -دست دوم،پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی(درصورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود ومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)-دست اول،پیمانکاری امور راه و ساختمان و تأسیسات فنی و تأسیساتی ( در صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود ومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)-دست دوم،پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی ( پیمان مدیریت)،پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی( توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور-توسط پیمانکار،پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی توسط پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند ( در صورتی
که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود)،معمار ساختمان که فقط اجرت ساخت دریافت می دارد،ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای آتش نشانی وآموزش اطفاء حریق،نقاشی، رنگ آمیزی انواع ساختمان و کف سابی انواع ساختمان،سیم کشی الکتریکی و برقکار ساختمان

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۲۰۰۲۰سایر اشخاص حقوقی که در امور مطالعه وتهیه طرح راه و ساختمان،
تأسیسات، خاک شناسی ومقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
(عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و … فعالیت دارند ومشمول
ضوابط وتعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند
۲۰
۳۱۲۰۰۳۰شرکتهای مهندسی مشاور ومهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی
پروژه نظارت دارند )به استثناء نظارت عالیه و کارگاهی( ومطابقت
عملیات اجرایی را با پروانه، نقشه ها، محاسبات ومشخصات فنی
پروژه گواهی نماید
۳۶
۳۱۲۰۰۴۰اشخاص حقوقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند
۲۰
۳۱۲۰۰۵۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی (در
صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه
توسط پیمانکار تأمین شود)- دست اول
۱۲تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صالحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد
دو واحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۳۱۲۰۰۶۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی(در
صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای پروژه
توسط پیمانکار تأمین شود)- دست دوم
۱۱تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صالحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد
دوواحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۳۱۲۰۰۷۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی( در
صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین
شود ومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود) –
دست اول
۲۰تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صالحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد
دوواحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۳۱۲۰۰۸۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی ) در
صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین
شود ومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)-
دست دوم
۱۸تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
پیمانکاران موضوع این ردیف که دارای
صالحیت و ضوابط سازمان مدیریت می باشند
ودریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه
سازمان مدیریت محاسبه می گردد حسب مورد
دوواحد از ضریب مالیاتی مربوط کسر گردد.
۳۱۲۰۰۹۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی و تأسیساتی (در
صورتی که تأمین مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز و هزینه های
اجرای پروژه توسط کارفرما تأمین گرددوپیمانکار صرفاً بابت انجام
مدیریت و سرپرستی فنی و اجرایی پروژه، از کارفرما حق الزحمه و
یا دستمزد دریافت نماید )پیمان مدیریت)
۳۲تذکر: جهت محاسبه درآمد مشمول مالیات
مجریان ذیصالح که فعالیت موضوع این بند را
انجام می دهند از نسبت سود ناویژه این بند
استفاده گردد
۳۱۲۰۱۰۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی توسط
پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند (در صورتی
که کل مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز و هزینه اجرای پروژه
توسط پیمانکار تأمین شود)
۱۵
۳۱۲۰۱۱۰پیمانکاری امور راه و ساختمان وتأسیسات فنی وتأسیساتی توسط
پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشور فعالیت دارند (در صورتی
که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما تأمین شود و
مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین شود.)
۱۷
۳۱۲۰۱۲۰معمار ساختمان که فقط اجرت ساخت دریافت می دارد.۱۸
۳۱۲۰۱۳۰ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای آتش نشانی وآموزش اطفاء حریق۱۸
۳۱۲۰۱۴۰نقاشی، رنگ آمیزی انواع ساختمان و کف سابی انواع ساختمان۲۰
۳۱۲۰۱۵۰سیم کشی الکتریکی و برقکار ساختمان۲۵

آسفالت کاری و ایزوالسیون انواع ساختمان و تأسیسات،تجهیز، نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی( در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای
پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)،تجهیز، نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی و روستایی ( در صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما
تأمین شود و مابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین
شود)،مبخ کوبی، نقشه کشی و خط کشی جاده و خیابان،تهیه طرح بهره برداری از معادن ومشاوره فنی،حفاری، آتشباری و انفجار معدن،حفر انواع چاه وقنات،الیروبی قنات، رودخانه، سد و نظایر آنها،خدمات رادیوگرافی و نشت یابی، تست مخازن و تعمیرات تأسیسات مختلف نفتی و گازی،خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات مکانیکی ساختمان،خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات برقی و الکترونیکی، سمعی و بصری ومخابراتی،خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تجهیزات طبی،آزمایشگاهی و بیمارستانی،سایر خدمات مربوط به نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت،تجهیزات و تأسیسات،ساخت وفروش انواع ساختمان ها،قالب بندی ساختمان،آسفالت کاری و ایزوالسیون انواع ساختمان وتأسیسات،حفاری و شمع ریزی با دستگاه های هیدرولیکی،مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند ( به استثناء نظارت عالیه و کارگاهی)-دارای دفتر کار،مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند( به استثناء
نظارت عالیه و کارگاهی)-فاقد دفتر کار،اشخاص حقیقی که در امور مطالعه وتهیه طرح راه و ساختمان،اشخاص حقیقی که در امور مطالعه وتهیه طرح راه و ساختمان،اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح،نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند-دارای دفتر کار،اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه،تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند – بدون دفتر کار،مؤسسات کاریابی ومشاوره در امور کاریابی،شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه،شرکتهای تأمین نیروی انسانی که فعالیت آنها با مجوز از مراجع
ذیصالح و تحت نظارت انجمن صنفی کارفرمایی خدمات خانگی بوده و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه درخصوص بیمه ودستمزد
پرسنل شاغل خود اقدام نمایند

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۲۰۱۶۰آسفالت کاری و ایزوالسیون انواع ساختمان و تأسیسات۱۶
۳۱۲۰۱۷۰تجهیز، نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی وروستایی
(در صورتی که کل مصالح و لوازم مورد نیاز و هزینه های اجرای
پروژه توسط پیمانکار تأمین شود)
۱۲
۳۱۲۰۱۸۰تجهیز، نوسازی وآماده سازی اراضی شهری، کشاورزی وروستایی
(در صورتی که مصالح، لوازم وتجهیزات مورد نیاز توسط کارفرما
تأمین شود ومابقی هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار تأمین
شود)
۲۰
۳۱۲۰۱۹۰مبخ کوبی، نقشه کشی و خط کشی جاده و خیابان، تعمیر، بازسازی و
نصب عالئم رانندگی و گاردریل
۱۸
۳۱۲۰۲۱۰حفاری، آتشباری و انفجار معدن۱۵
۳۱۲۰۲۲۰حفر انواع چاه وقنات۱۲از اجرت دریافتی
۳۱۲۰۲۳۰لابرویی قنات، رودخانه، سد و نظایر آنها۱۴از اجرت دریافتی
۳۱۲۰۲۴۰خدمات رادیوگرافی و نشت یابی، تست مخازن وتعمیرات تأسیسات
مختلف نفتی و گازی
۱۸
۳۱۲۰۲۵۰خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات مکانیکی
ساختمان
۱۸
۳۱۲۰۲۶۰خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تأسیسات برقی و
الکترونیکی، سمعی و بصری ومخابراتی
۱۸
۳۱۲۰۲۷۰خدمات نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت تجهیزات طبی،
آزمایشگاهی و بیمارستانی
۱۸
۳۱۲۰۲۸۰سایر خدمات مربوط به نگهداری، راه اندازی، راهبری و حفاظت
تجهیزات و تأسیسات
۱۸
۳۱۲۰۲۹۰ساخت وفروش انواع ساختمان ها۵درصد از وجوه دریافتی پس از کسر ارزش
روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای
مقررات ماده ۶۴ ق.م.م تعیین شده یا ارزش
خرید عرصه، هر کدام که بیشتر باشد
تذکر: ساختمان های در حال ساخت و ناتمام
متناسب با میزان پیشرفت عملیات ساختمان و
درآمد حاصله مشمول نرخ این ردیف می شود.
۳۱۲۰۳۰۰قالب بندی ساختمان۲۵
۳۱۲۰۳۱۰آسفالت کاری و ایزوالسیون انواع ساختمان وتأسیسات – صرفاً
اجرت بگیر
۲۵
۳۱۲۰۳۲۰حفاری و شمع ریزی با دستگاه های هیدرولیکی۱۶
۳۱۲۰۳۳۰مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به استثناء
نظارت عالیه و کارگاهی) – دارای دفتر کار
۳۶
۳۱۲۰۳۴۰مهندسین ناظری که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به استثناء
نظارت عالیه و کارگاهی) – فاقد دفتر کار
۴۵
۳۱۲۰۳۵۰اشخاص حقیقی که در امور مطالعه وتهیه طرح راه و ساختمان،
تأسیسات، خاک شناسی ومقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
)عالیه و کارگاهی(، محاسبات فنی و … فعالیت دارند ومشمول
ضوابط وتعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند- دارای دفتر کار
۲۰
۳۱۲۰۳۶۰اشخاص حقیقی که در امور مطالعه وتهیه طرح راه و ساختمان،
تأسیسات، خاک شناسی ومقاومت مصالح، نقشه کشی، نظارت
(عالیه و کارگاهی)، محاسبات فنی و … فعالیت دارند ومشمول
ضوابط وتعرفه های سازمان مدیریت نمی باشند- بدون دفتر کار
۳۰
۳۱۲۰۳۷۰اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند – دارای دفتر کار
۲۰
۳۱۲۰۳۸۰اشخاص حقیقی که در انجام مطالعه، تهیه طرح، نقشه و سایر فعالیت
های مرتبط در بخش کشاورزی فعالیت دارند – بدون دفتر کار
۳۰
۳۱۳۰۰۱۰مؤسسات کاریابی ومشاوره در امور کاریابی۳۵
۳۱۳۰۰۲۰شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب
اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و
شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند
۱۰
۳۱۳۰۰۳۰شرکتهای تأمین نیروی انسانی که فعالیت آنها با مجوز از مراجع
ذیصالح وتحت نظارت انجمن صنفی کارفرمایی خدمات خانگی
بوده و با رعایت قوانین ومقررات مربوطه درخصوص بیمه ودستمزد
پرسنل شاغل خود اقدام نمایند
۹

موسسات تأمین نیروی کار خدماتی،مؤسساتی که متخصصین فنی در اختیار شرکتها و کارخانجات قرار می دهند،برگزاری آزمونهای استخدامی، آزمایشی، آموزشی و نظایر آنها،موسسات تأمین نیروی کار خدماتی،پشتیبانی، نگهبانی، آشپزخانه،حمل و نقل و … – در صورت کارمزدی بودن،تئاتر وتماشاخانه،سینما- ممتاز،سینما – درجه یک،سینما- درجه دو و سه،انواع باشگاه های ورزشی،انواع استادیوم های ورزشی،موسسات و تیم های ورزشی،مربیان و کادر فنی رشته فوتبال – داخلی،مربیان و کادر فنی رشته فوتبال – خارجی،مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی،مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی،مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی- داخلی،مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی – خارجی،ورزشکاران رشته فوتبال- داخلی،ورزشکاران رشته فوتبال- خارجی،ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی،ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی،ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- داخلی،ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- خارجی،استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه یک،ستخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه دو،انواع سالن ماساژ(برقی)،انواع سالن ماساژ(غیر برقی)،تفرجگاهها، اماکن تفریحی وغارها،مجموعه بازی کودکان و شهربازی،کلوپهای تفریحی (به جز گیم نت)،باغ وحش،موزه ها واماکن تاریخی، مناطق حفاظت شده و نظایر آنها،چشمه های آب گرم ومعدنی،تله کابین و امثال آن،سینما (بابت پخش آگهی)،باشگاه های پاتیناژ، بولینگ و نظایر آنها،اشخاصی که به نگهداری و نمایش حیوانات اشتغال دارند،متخصص اطفال،وق تخصص قلب کودکان،فوق تخصص گوارش و اعصاب کودکان،فوق تخصص کودکان،متخصص داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری،فوق تخصص گوارش و کبد

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۳۰۰۴۰موسسات تأمین نیروی کار خدماتی، پشتیبانی، نگهبانی، آشپزخانه،
حمل و نقل و ..
۱۳
۳۱۳۰۰۵۰مؤسساتی که متخصصین فنی در اختیار شرکتها و کارخانجات قرار
می دهند
۵۰از وجوه دریافتی پس از کسر حقوق پرداختی
به متخصصین طبق تاییدیه اداره امور مالیاتی
ذیربط
۳۱۳۰۰۶۰برگزاری آزمونهای استخدامی، آزمایشی، آموزشی و نظایر آنها۳۰از وجوه دریافتی
۳۱۳۰۰۷۰موسسات تأمین نیروی کار خدماتی، پشتیبانی، نگهبانی، آشپزخانه،
حمل و نقل و … – در صورت کارمزدی بودن
۳۵
۳۱۴۰۰۱۰تئاتر وتماشاخانه۱۵پس از کسر عوارض شهرداری
۳۱۴۰۰۲۰سینما- ممتاز۱۱پس از کسر عوارض شهرداری
۳۱۴۰۰۳۰سینما – درجه یک۹پس از کسر عوارض شهرداری
۳۱۴۰۰۴۰سینما- درجه دو و سه۷پس از کسر عوارض شهرداری
۳۱۴۰۰۵۰انواع باشگاه های ورزشی۲۵
۳۱۴۰۰۶۰انواع استادیوم های ورزشی۲۵
۳۱۴۰۰۷۰موسسات و تیم های ورزشی۲۵
۳۱۴۰۰۸۰مربیان و کادر فنی رشته فوتبال – داخلی۴۵
۳۱۴۰۰۹۰مربیان و کادر فنی رشته فوتبال – خارجی۵۰
۳۱۴۰۱۰۰مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی۴۰
۳۱۴۰۱۱۰مربیان و کادر فنی رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی۴۵
۳۱۴۰۱۲۰مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی- داخلی۳۵
۳۱۴۰۱۳۰مربیان و کادر فنی سایر رشته های ورزشی – خارجی۴۰
۳۱۴۰۱۴۰ورزشکاران رشته فوتبال- داخلی۵۰
۳۱۴۰۱۵۰ورزشکاران رشته فوتبال- خارجی۶۰
۳۱۴۰۱۶۰ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- داخلی۴۰
۳۱۴۰۱۷۰ورزشکاران رشته های والیبال و بسکتبال- خارجی۵۰
۳۱۴۰۱۸۰ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- داخلی۳۵
۳۱۴۰۱۹۰ورزشکاران سایر رشته های ورزشی- خارجی۴۵
۳۱۴۰۲۰۰استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه یک۳۵
۳۱۴۰۲۱۰استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی- درجه دو۲۵
۳۱۴۰۲۲۰انواع سالن ماساژ (برقی)۴۵
۳۱۴۰۲۳۰انواع سالن ماساژ (غیر برقی)۲۲
۳۱۴۰۲۴۰تفرجگاهها، اماکن تفریحی وغارها۴۰ز فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۳۱۴۰۲۵۰مجموعه بازی کودکان و شهربازی۴۰از فروش بلیط اعم از ورودی و وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۳۱۴۰۲۶۰کلوپهای تفریحی (به جز گیم نت)۴۰از فروش بلیط اعم از ورودی وسایل تفریحی
داخل مجموعه پس از کسر عوارض پرداختی
۳۱۴۰۲۷۰باغ وحش۳
۳۱۴۰۲۸۰موزه ها واماکن تاریخی، مناطق حفاظت شده و نظایر آنها۳۰از وجوه دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی
۳۱۴۰۲۹۰چشمه های آب گرم ومعدنی۳۰از وجود دریافتی پس از کسر عوارض پرداختی
۳۱۴۰۳۰۰تله کابین و امثال آن۲۰
۳۱۴۰۳۱۰سینما (بابت پخش آگهی)۶۰
۳۱۴۰۳۲۰باشگاه های پاتیناژ، بولینگ و نظایر آنها۵۰
۳۱۴۰۳۳۰اشخاصی که به نگهداری و نمایش حیوانات اشتغال دارند۱۰
۳۱۵۰۰۱۰متخصص اطفال۱۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۲۰فوق تخصص قلب کودکان۲۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۳۰فوق تخصص گوارش و اعصاب کودکان۲۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۴۰وق تخصص کودکان شامل: عفونی، ایمونولوژی وآلرژی،
نفرولوژی، غدد ومتابولیسم، هماتولوژی وآنکولوژی، ریه،
روماتولوژی وفوق تخصص نوزادان
۲۴از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۵۰متخصص داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری۲۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۶۰فوق تخصص گوارش و کبد۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب

فوق تخصص غدد داخلی ومتابولیسم،متخصص پوست ومو،فلوشیپ های مربوط به پوست ومو،متخصص مغز واعصاب وفلوشیپ اماس،فوق تخصص مغز واعصاب، الکترومیوگرافی و هدایت عصبی،متخصص اعصاب وروان (روانپزشک)،فلوشیپ وفوق تخصص اعصاب و روان،متخصص قلب وعروق وفلوشیپ های مربوط،متخصص طب اورژانس، پزشکی اجتماعی، طب کار و …،متخصص پزشکی فیزیکی وتوانبخشی،متخصص بیهوشی،فـلوشـیـپ درد، مـراقـبـت های ویـژه )ICU ،سایر متخصصین (غیر جراح)،سایر فوق تخصص ها (غیر جراح)،متخصص جراحی عمومی،فوق تخصص جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی،فوق تخصص جراحی کودکان،فوق تخصصهای جراحی قلب وعروق، پیوند اعضاء،متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن،فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به گوش و حلق و بینی،متخصص ارتوپدی،وق تخصص ارتوپدی وفلوشیپ های زانو،متخصص چشم،فوق تخصص وفلوشیپ های چشم،متخصص جراحی مغز و اعصاب،فلوشیپ جراحی قائده جمجمه، استریوتاکسی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۵۰۰۷۰فوق تخصص غدد داخلی ومتابولیسم، هماتولوژی وآنکولوژی،
نفرولوژی، ریه، روماتولوژی
۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۸۰متخصص پوست ومو۲۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۰۹۰فلوشیپ های مربوط به پوست ومو۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۰۰متخصص مغز واعصاب وفلوشیپ ام اس۲۷از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۱۰فوق تخصص مغز واعصاب، الکترومیوگرافی و هدایت عصبی
محیطی و سایرفلوشیپ های مربوط
۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۲۰متخصص اعصاب وروان(روانپزشک)۲۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۳۰فلوشیپ وفوق تخصص اعصاب وروان۲۷از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۴۰متخصص قلب وعروق وفلوشیپ های مربوط۲۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۵۰متخصص طب اورژانس، پزشکی اجتماعی، طب کار و …۲۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۶۰متخصص پزشکی فیزیکی وتوانبخشی۲۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۷۰متخصص بیهوشی۲۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۸۰فـلوشـیـپ درد، مـراقـبـت های ویـژه (ICU)،بیهوشی قلب و بیهوشی
جراحی مغز و اعصاب
۳۳از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۱۹۰سایر متخصصین (غیر جراح)۲۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۲۰۰سایر فوق تخصص ها (غیر جراح)۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۲۱۰متخصص جراحی عمومی۲۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۲۰فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی۴۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۳۰فوق تخصص جراحی کودکان۲۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۴۰فوق تخصصهای جراحی قلب وعروق، پیوند اعضاء، عروق و
تروما، توراکس (قفسه سینه) وفلوشیپ های مربوط
۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۵۰متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن۳۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۶۰فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به گوش و حلق و بینی۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۷۰متخصص ارتوپدی۳۳از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۸۰فوق تخصص ارتوپدی وفلوشیپ های زانو، ستون فقرات، دست و …۳۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۲۹۰متخصص چشم۳۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۰۰فوق تخصص وفلوشیپ های چشم۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۱۰متخصص جراحی مغز و اعصاب۳۴از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۲۰فلوشیپ جراحی قائده جمجمه، استریوتاکسی۳۳از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب

متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری،فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به کلیه ومجاری ادراری،متخصص زنان وزایمان و نازایی،فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به زنان وزایمان و نازایی،سایر متخصصین(جراح)،سایر فوق تخصص ها (جراح)،انجام هر گونه عمل زیبایی )غیرترمیمی( و کاشت مو و ابرودر مطب،انجام هر گونه عمل جراحی ترمیمی و کاشت مو وابر ودر کلینیک ها ومراکز درمانی توسط متخصصین پوست،پزشکان عمومی،پزشکان داروساز،پزشکان طب سنتی ومکمل (طب سوزنی، هومیوپاتی و…)،دندانپزشکان عمومی،متخصص بیماری های دهان وتشخیص ودندانپزشکی جامعه نگر،متخصص دندانپزشکی اطفال،متخصص درمان ریشه، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و جراحی لثه،متخصص ارتودنسی،متخصص پروتزهای دندانی،متخصص جراحی دهان وفک و صورت،کارکرد پزشکان، دندانپزشکان ، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی-مدارک مثبته درآمدی وعدم ارائه اسناد ومدارک هزینه ها،کارکرد پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی-در صورت عدم ارائه قراردادو اسناد و مدارک مثبته،سایر اعمال زیبایی (به غیر از کاشت مو در کلینیک یا مراکز درمانی)

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۵۰۳۳۰متخصص جراحی کلیه ومجاری ادراری(ارولوژی)۳۴از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۴۰فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به کلیه ومجاری ادراری۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۵۰متخصص زنان وزایمان و نازایی۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۶۰فوق تخصص وفلوشیپ های مربوط به زنان وزایمان و نازایی۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۷۰سایر متخصصین(جراح)۳۰از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۸۰سایر فوق تخصص ها (جراح)۳۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۳۹۰انجام هر گونه عمل زیبایی (غیرترمیمی) و کاشت مو و ابرودر مطب۶۰
۳۱۵۰۴۰۰انجام هر گونه عمل جراحی ترمیمی و کاشت مو وابرودر کلینیک
ها ومراکز درمانی توسط متخصصین پوست
۲۵
۳۱۵۰۴۱۰پزشکان عمومی۱۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی نظیر درمان ترک اعتیاد و …
در مطب
۳۱۵۰۴۲۰پزشکان داروساز۱۵از وجوه دریافتی
۳۱۵۰۴۳۰کایروپرکتیکر(پزشک کایروپراکتیک)۲۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
۳۱۵۰۴۳۰کایروپرکتیکر(پزشک کایروپراکتیک)۲۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۵۰۴۴۰پزشکان طب سنتی ومکمل (طب سوزنی، هومیوپاتی و…)۲۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت، اعمال”
جراحی و سایر خدمات پزشکی مربوطه در
مطب
۳۱۵۰۴۵۰دندانپزشکان عمومی۲۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۴۶۰متخصص بیماری های دهان وتشخیص ودندانپزشکی جامعه نگر۲۷از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۴۷۰متخصص دندانپزشکی اطفال۲۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۴۸۰متخصص درمان ریشه، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و جراحی لثه
(پریو)
۳۴از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۴۹۰متخصص ارتودنسی۳۶از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۵۰۰متخصص پروتزهای دندانی۳۸ز وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۵۱۰متخصص جراحی دهان وفک و صورت۴۲از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و انواع
خدمات دندانپزشکی در مطب
۳۱۵۰۵۲۰کارکرد پزشکان، دندانپزشکان ، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی،
روان درمانی، تغذیه ورژیم درمانی و… در مراکز درمانی )اعم از
بیمارستان،درمانگاه و …( – در صورت ارائه قراردادو اسناد و
مدارک مثبته درآمدی وعدم ارائه اسناد ومدارک هزینه ها
۴۵
۳۱۵۰۵۳۰کارکرد پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، مشاوران روانشناسی،
روان درمانی، تغذیه ورژیم درمانی و … در مراکز درمانی )اعم از
بیمارستان، درمانگاه و …(- در صورت عدم ارائه قراردادو اسناد و
مدارک مثبته
۵۰
۳۱۵۰۵۴۰سایر اعمال زیبایی(به غیر از کاشت مو) در کلینیک یا مراکز درمانی۴۵

بیمارستان- درجه یک،بیمارستان – درجه دو،بیمارستان – درجه سه و چهار،درمانگاه خصوصی(دی کلینیک ومراکز جراحی محدود) که دارای تخت بیمارستانی،اورژانس،بخش های تخصصی،جراحی و پاراکلینیکی،درمانگاه خصوصی(پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس،بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد.،درمانگاه خصوصی ( پلی کلینیک )،در صورتی که فاقد اورژانس،بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد.،درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب وروان( خدمات تشخیصی،مشاوره ای ودرمانی سرپائی)،کلینیکهای دندانپزشکی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۶۰۰۱۰بیمارستان- درجه یک۱۱از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۲ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۳۱۶۰۰۲۰بیمارستان – درجه دو۵.۸از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۲ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۳۱۶۰۰۳۰بیمارستان – درجه سه و چهار۵.۷ز کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۲ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۳۱۶۰۰۴۰درمانگاه خصوصی )دی کلینیک ومراکز جراحی محدود( که دارای
تخت بیمارستانی،اورژانس،بخش های تخصصی،جراحی و
پاراکلینیکی
۱۶از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۳ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۳۱۶۰۰۵۰درمانگاه خصوصی )پلی کلینیک( در صورتی که دارای اورژانس،
بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد
۱۴از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۳ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد
۳۱۶۰۰۶۰درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که فاقد اورژانس،
بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد.
۱۲از کل وجوه دریافتی پس از کسر وجوه
پرداختی به پزشکان بابت حق الزحمه یا حق
العالج )به استثنای پزشکان حقوق بگیر(،
مشروط به اینکه میزان وجوه پرداختی مذکور
به تفکیک هر پزشک به اداره امور مالیاتی
ذیربط اعالم گردد. در غیر این صورت درآمد
مشمول مالیات آنان با اعمال ۳ واحد افزایش به
ضرایب مربوط و بدون کسر وجوه یاد شده
محاسبه گردد.
۳۱۶۰۰۷۰درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب وروان (خدمات تشخیصی،
مشاوره ای ودرمانی سرپائی)
۲۰
۳۱۶۰۰۸۰کلینیکهای دندانپزشکی۲۵

کلینیکهای پوست ومو بابت اعمال جراجی زیبایی،کلینیک های چشم پزشکی،مراکز تصویربرداری ارائه دهنده خدمات رادیولوژی،سونوگرافی،مراکز رادیوتراپی، شیمی درمانی، پزشکی هسته ای و سزیم تراپی،آندوسکوپی، سنگ شکن،سایر فعالیت های پاراکلینیکی،آزمایشگاههای تشخیص طبی،رادیولوژی دندان(پانورکس)،دامپزشکان،بیمارستانها، کلینیکها ومؤسسات درمانی دامپزشکی،کلینیک حیوانات خانگی،اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که اداره بخشهای پاراکلینیکی،آزمایشگاهی، تخصصی و… را در مراکز امور درمان به عهده دارند( در صورتی که پرداخت هزینه پرسنل، خرید دارو، موادمصرفی،تعمیرات وسایل وتجهیزات طبق قراردادبه عهده اداره کنندگان باشد)،مراکز ترک اعتیاد و بازتوانی معتادان،کمک دندانپزشک تجربی،مامایی،البراتوار دندانسازی ودندانساز تجربی،بینایی سنجی،شنوایی سنجی، کار درمانی و گفتار درمانی،مشاوره، روان درمانی، روانشناسی،مشاوره تغذیه ورژیم درمانی،مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و خدمات مددکاری اجتماعی،مشاوره و ارائه کلیه خدمات پرستاری، پزشکی وتوانبخشی در منزل،تزریقات وپانسمان و واکسیناسیون،ارائه خدمات آمبولانس وفوریتهای پزشکی مربوط،گیاه پزشکان، مؤسسات و کلینیکهای گیاه پزشکی،پایگاه های سلامت که وظیفه مراقبت های اولیه سلامت را به عهده
دارند،کارگردان،مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبالژ، مدیر فیلم برداری،ازیگر تئاتر و سینما،فیلمنامه نویس،گویندگی، سخنرانی، مداحی و نظایر آنها،تصویربردار، فیلمبردار، عکاس صحنه وپشت صحنه انواع فیلم،صداگذار و صدابردار انواع فیلم و سریال،چهره پرداز و گریمور انواع فیلم و سریال،نورپرداز ودکوراتور طراح صحنه و لباس

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۶۰۰۹۰کلینیکهای پوست ومو بابت اعمال جراجی زیباییبه کد های ۳۱۵۰۴۰۰ و ۳۱۵۰۵۴۰رجوع شود.
۳۱۶۰۱۰۰کلینیک های چشم پزشکی۴۰
۳۱۶۰۱۱۰مراکز خدمات درمانی ناباروری۱۷
۳۱۶۰۱۲۰مراکز تصویربرداری ارائه دهنده خدمات رادیولوژی، ماموگرافی،
سی تی اسکن و امآر آی
۱۳
۳۱۶۰۱۳۰سونوگرافی۲۰
۳۱۶۰۱۴۰مراکز رادیوتراپی، شیمی درمانی، پزشکی هسته ای و سزیم تراپی۱۴
۳۱۶۰۱۵۰آندوسکوپی، سنگ شکن۲۶
۳۱۶۰۱۶۰سایر فعالیت های پاراکلینیکی نظیر اکوکاردیوگرافی، سنجش تراکم
استخوان، نوار مغز،نوار قلب ، تست ورزش و …
۲۶
۳۱۶۰۱۷۰آزمایشگاههای تشخیص طبی۱۲
۳۱۶۰۱۸۰رادیولوژی دندان(پانورکس)۲۰
۳۱۷۰۰۱۰دامپزشکان۲۰
۳۱۷۰۰۲۰بیمارستانها، کلینیکها ومؤسسات درمانی دامپزشکی۲۰
۳۱۷۰۰۳۰کلینیک حیوانات خانگی۳۵
۳۱۸۰۰۱۰فیزیوتراپی توانبخشی۱۷
۳۱۸۰۰۲۰اشخاصی )اعم از حقیقی و حقوقی( که اداره بخشهای پاراکلینیکی ،
آزمایشگاهی، تخصصی و… را در مراکز امور درمان به عهده دارند
(در صورتی که پرداخت هزینه پرسنل، خرید دارو، موادمصرفی،
تعمیرات وسایل وتجهیزات طبق قراردادبه عهده اداره کنندگان باشد)
۲۰
۳۱۸۰۰۳۰اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که اداره بخشهای پاراکلینیکی،
آزمایشگاهی، تخصصی و … را در مراکز امور درمان به عهده دارند
(درصورتی که تأمین هزینه های پرسنل، خرید دارو، موادمصرفی،
تعمیرات وسایل وتجهیزات به عهده مراکز تشخیص ودرمان بوده و
اداره کنندگان طبق قرارداداز این بابت هزینه ای پرداخت نکنند)
۶۰
۳۱۸۰۰۴۰مراکز ترک اعتیاد و بازتوانی معتادان۲۰
۳۱۸۰۰۵۰کمک دندانپزشک تجربی۲۲
۳۱۸۰۰۶۰مامایی۱۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوطه در مطب
۳۱۸۰۰۷۰لابراتوار دندانسازی ودندانساز تجربی۲۱
۳۱۸۰۰۸۰بینایی سنجی۱۸از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوط
۳۱۸۰۰۹۰شنوایی سنجی، کار درمانی و گفتار درمانی۱۵از وجوه دریافتی بابت حق ویزیت و سایر
خدمات پزشکی مربوط
۳۱۸۰۱۰۰مشاوره، روان درمانی، روانشناسی۲۶
۳۱۸۰۱۱۰مشاوره تغذیه ورژیم درمانی۲۸
۳۱۸۰۱۲۰مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و خدمات مددکاری اجتماعی۱۰
۳۱۸۰۱۳۰مشاوره و ارائه کلیه خدمات پرستاری، پزشکی وتوانبخشی در منزل۲۵
۳۱۸۰۱۴۰تزریقات وپانسمان و واکسیناسیون۳۰
۳۱۸۰۱۵۰ارائه خدمات آمبولانس وفوریتهای پزشکی مربوط۳۰
۳۱۸۰۱۶۰گیاه پزشکان، مؤسسات و کلینیکهای گیاه پزشکی و سایر امور
مرتبط با مهندسی کشاورزی
۲۰از وجوه دریافتی
۳۱۸۰۱۷۰پایگاه های سالمت که وظیفه مراقبت های اولیه سالمت را به عهده
دارند
۱۰
۳۱۹۰۰۱۰کارگردان۲۸
۳۱۹۰۰۲۰مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبالژ، مدیر فیلم برداری،
مدیر هنری، مجری طرح، دبیر ومدیر اجرایی مراسم سینمایی
۳۰
۳۱۹۰۰۳۰بازیگر تئاتر و سینما۳۰
۳۱۹۰۰۵۰گویندگی، سخنرانی، مداحی و نظایر آنها۴۰
۳۱۹۰۰۶۰تصویربردار، فیلمبردار، عکاس صحنه وپشت صحنه انواع فیلم و
سریال
۲۵
۳۱۹۰۰۷۰صداگذار و صدابردار انواع فیلم و سریال۲۵
۳۱۹۰۰۸۰چهره پرداز و گریمور انواع فیلم و سریال۲۵
۳۱۹۰۰۹۰نورپرداز ودکوراتور(طراح صحنه و لباس، فنی ومجری طرح
صحنه)
۲۵

بدلکار،نوازنده و آهنگساز،مجری جشنواره های سینمایی،جلوه های ویژه،منشی صحنه،دستیاران تصویر،تکثیر و توزیع نسخ نمایش فیلم خانگی،توزیع کننده فیلمهای سینمایی،فیلمبرداری،اجرای نمایش،اجرای کنسرت موسیقی،عکاسی – درجه یک،چاپ و ظهور انواع عکس وفیلم،دستیاران مدیر تولید فیلم،آرایشگاه مردانه،آرایشگاه زنانه،لباس شویی،قالی شویی،تنظیم ومیزان فرمان،گازسوز نمودن انواع خودرو،آهنگری

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۱۹۰۱۰۰بدلکار۲۵
۳۱۹۰۱۱۰نوازنده وآهنگساز انواع فیلم و سریال۲۵
۳۱۹۰۱۲۰مجری جشنواره های سینمایی و گوینده )دوبلور( انواع فیلم و سریال۲۵
۳۱۹۰۱۳۰جلوه های ویژه )بصری، کامپیوتری ومیدانی( انواع فیلم و سریال۲۵
۳۱۹۰۱۴۰منشی صحنه، تدوینگر)مونتور(، انیماتور، منتقد، تبلیغات انواع فیلم و
سریال
۲۵
۳۱۹۰۱۵۰دستیاران تصویربردار، فیلمبردار، صداگذار، صدابردار، چهره پرداز،
نورپرداز، دکوراتور، جلوه های ویژه و …
۲۰
۳۱۹۰۱۶۰تکثیر وتوزیع نسخ نمایش فیلم خانگی(ویدئو خانگی)۱۲
۳۱۹۰۱۷۰توزیع کننده فیلمهای سینمایی (دفاتر پخش)۱۲
۳۱۹۰۱۸۰فیلمبرداری، صداگذاری، میکس ومونتاژ انواع فیلم از مجالس
عمومی یا خصوصی
۳۰
۳۱۹۰۱۹۰اجرای نمایش، آواز، حرکات موزون، سیرک، شعبده بازی و نظایر
آنها
۴۰
۳۱۹۰۲۰۰اجرای کنسرت موسیقی۴۰
۳۱۹۰۲۱۰عکاسی – درجه یک۱۲
۳۱۹۰۲۲۰عکاسی – درجه دو۸
۳۱۹۰۲۳۰چاپ و ظهور انواع عکس وفیلم۲۵
۳۱۹۰۲۴۰دستیاران مدیر تولید فیلم، مدیر تدارکات، مدیر دوبالژ، مدیرفیلم
برداری، مدیر هنری، مجری طرح، دبیر ومدیر اجرایی مراسم
سینمایی
۲۰
۳۲۰۰۰۱۰آرایشگاه مردانه- ممتاز۴۰تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰ درصد از وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۲۰آرایشگاه مردانه- درجه یک۳۰تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰ درصد از وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۳۰آرایشگاه مردانه- درجه دووغیره۲۵تذکر: بابت پورسانت دریافتی از آرایشگران
۵۰ درصد از وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۴۰آرایشگاه زنانه – ممتاز۴۵تدکر ۱ :بابت انجام خدمات اپیالسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو ومژه )اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی(، پاکسازی پوست و نظایر آن ۵۵
درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت
پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰ درصد از
وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۵۰آرایشگاه زنانه – درجه یک۳۵تدکر ۱ :بابت انجام خدمات اپیالسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو ومژه )اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی(، پاکسازی پوست و نظایر آن ۵۵
درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت
پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰ درصد از
وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۶۰آرایشگاه زنانه – درجه دووغیره۲۵تدکر ۱ :بابت انجام خدمات اپیالسیون، کاشت
ناخن، اکستنشن مو ومژه )اضافه کردن مو و
مژه مصنوعی(، پاکسازی پوست و نظایر آن ۵۵
درصد از وجوه دریافتی تذکر ۲ :بابت
پورسانت دریافتی از آرایشگران۶۰ درصد از
وجوه دریافتی
۳۲۰۰۰۷۰گرمابه۳
۳۲۰۰۰۸۰لباس شویی، خشک شویی و اتوشویی، سفید شویی وآب شویی،
مبل شویی، پرده شویی
۱۳
۳۲۰۰۰۹۰قالی شویی۲۰
۳۲۱۰۰۱۰تنظیم ومیزان فرمان، باالنس چرخ، کمک فنرسازی، جلوبندی و
تعمیر ومکانیک انواع خودرو و نیز تعمیر و تعویض لوازم وقطعات
مربوطه
۲۵از اجرت دریافتی و ۹.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۲۰گازسوز نمودن انواع خودرو۲۵از اجرت دریافتی و ۹.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۳۰آهنگری، تراشکاری، جوشکاری، صافکاری، قیرپاشی و نقاشی
قسمتهای مختلف انواع خودرو
۲۵از اجرت دریافتی ۹.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه

تعویض روغن وفیلتر،خدمات تعمیر و نصب وتعویض انواع باتری،خدمات مربوط به نصب و تعمیر رادیو،تشک دوزی وتودوزی انواع خودرو،تعمیر انواع دوچرخه و سه چرخه،تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات کشاورزی،تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات راهسازی و ساختمانی،تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات صنعتی،تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین،اتو کارواش و شستشوی اتومبیل،تعمیرگاههای انواع وسایل نقلیه،سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی،تعمیر، سرویس وارائه خدمات پشتیبانی انواع تلفن همراه،تعمیر، سرویس وارائه خدمات پشتیبانی انواع آسانسور وپله برقی،تعمیر کننده، مخراج کار، مرصع کار وقلمزن انواع طلا و جواهر،تعمیر و سرویس انواع لوازم خانگی برقی،تعمیرکار انواع کیف و کفش،تعمیر کننده عینک،نصاب انواع کاغذ دیواری،نصاب انواع شیشه،نصاب انواع کابینت )چوبی، ام دی اف، و …)،تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز،تعمیر کننده انواع کپسول آتش نشانی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۲۱۰۰۴۰تعویض روغن وفیلتر، تنظیم باد وپنچرگیری و سایر خدمات مشابه
انواع وسائط نقلیه
۲۲از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع الستیک
تولید داخل، وارداتی ومستعمل به ترتیب از
ضریب ۶.۴ درصد، ۷.۶ درصد و ۴.۲ درصد و
بابت فروش سایر لوازم وقطعات مصرفی از
ضریب ۵.۹ درصد استفاده شود.
۳۲۱۰۰۵۰خدمات تعمیر و نصب وتعویض انواع باتری، دینام و برق اتومبیل و
ماشین آلات
۲۵از اجرت دریافتی و بابت فروش انواع باتری
تولید داخل، وارداتی ومستعمل به ترتیب از
ضریب ۸ درصد، ۶.۱۷ درصد و ۶ درصد و
بابت فروش سایر لوازم وقطعات مصرفی از
ضریب ۵.۹ درصد استفاده شود.
۳۲۱۰۰۶۰خدمات مربوط به نصب وتعمیر رادیو پخش، دزدگیر وغیره۲۵از اجرت دریافتی و ۱۰.۷ درصد از فروش
لوازم وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۷۰تشک دوزی وتودوزی انواع خودرو۲۰از اجرت دریافتی و ۱۳.۶ درصد از فروش
لوازم وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۸۰عمیر انواع دوچرخه و سه چرخه(اعم از موتوری وغیر موتوری)۲۳از اجرت دریافتی و ۸.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۰۹۰تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات کشاورزی۲۵از اجرت دریافتی و ۵.۸ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۱۰۰تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات راهسازی و ساختمانی۲۵از اجرت دریافتی و ۸.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۱۱۰تعمیر و سرویس انواع ماشین آلات صنعتی، نساجی، چاپ وغیر۲۵از اجرت دریافتی و ۸.۵ درصد از فروش لوازم
وقطعات مربوطه
۳۲۱۰۱۲۰تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین(خودروهای
تولید ومونتاژ داخل)
۲۲از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و
قطعات مربوطه ۹.۵ درصد تذکر: نسبت
به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف
قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت وتوزیع
می گردد ۵۰ از کارمزد، سود یا تخفیف
دریافتی
۳۲۱۰۱۳۰تعمیرگاههای مجاز انواع خودروهای سبک و سنگین(خودروهای
وارداتی)
۲۸از اجرت دریافتی و بابت فروش لوازم و
قطعات مربوطه ۹.۵درصد تذکر: نسبت
به آن قسمت از اجناسی که از شرکتهای طرف
قرارداد طبق مقررات مربوط دریافت وتوزیع
می گردد ۵۰ از کارمزد، سود یا تخفیف
دریافتی
۳۲۱۰۱۴۰اتو کارواش و شستشوی اتومبیل۲۳
۳۲۱۰۱۵۰تعمیرگاههای انواع وسایل نقلیه و ماشین آلات که از واحدهای
داخلی خود پورسانت دریافت می کنند
۴۰
۳۲۱۰۱۶۰سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب وراه اندازی(غیر
مذکور در این مجموعه)
۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۱۷۰نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، سرویس و ارائه خدمات
پشتیبانی انواع رایانه وماشین های اداری
۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۱۸۰تعمیر، سرویس وارائه خدمات پشتیبانی انواع تلفن همراه۲۸از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۱۹۰تعمیر، سرویس و ارائه خدمات پشتیبانی انواع آسانسور وپله برقی۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۲۰۰تعمیر کننده، مخارج کار، مرصع کار وقلمزن انواع طلا و جواهر۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۲۱۰تعمیر و سرویس انواع لوازم خانگی برقی نظیریخچال، فریزر،آب
سردکن،ماشین لباس شویی و ظرفشویی،بخاری و شومینه، اجاق
گاز،آب گرمکن،انواع کولر، انواع تلوزیون، رادیو و ضبطو سایر
دستگاه های صوتی و تصویری، جاروبرقی، اتو، انواع لوازم آرایشی
برقی، چرخ گوشت، مخلوط کن، سماور وپنکه و از این قبیل و
قطعات و لوازم یدکی مربوط
۲۰
۳۲۱۰۲۲۰تعمیرکار انواع کیف و کفش۱۶
۳۲۱۰۲۳۰تعمیر کننده عینک۲۵
۳۲۱۰۲۴۰نصاب انواع کاغذ دیواری۲۵
۳۲۱۰۲۵۰نصاب انواع شیشه۲۵
۳۲۱۰۲۶۰نصاب انواع کابینت (چوبی، ام دی اف، و …)۲۵
۳۲۱۰۲۷۰تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر۱۴
۳۲۱۰۲۸۰عمیر کننده انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه۲۰

تعمیر کننده انواع کشتی و لنج،تعمیر کننده انواع قایق،تعمیر کننده انواع قطار،تعمیر کننده انواع هواپیما و هلی کوپتر،تعمیر کننده انواع گلایدر،تعمیر کننده انواع دستگاهها وتجهیزات بالا برنده،شارژکننده انواع ریبون،تعمیر کننده انواع ژنراتور،تعمیر و نصب انواع دزدگیر،تعمیر انواع دستگاهها وتجهیزات مخابراتی،تعمیر و سرویس کننده انواع ساعت،نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع دستگاههای تهویه،نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع پمپ،نصب، راه اندازی وتعمیر انواع دستگاه تصفیه آب،تعمیر کننده ادوات و وسایل موسیقی،تعمیر کننده انواع چتر وعصا،نصب کننده قطعات سوله،پرکنی، شستشو و خشک کردن پر،جمع آوری شیر،کارخانجات و کارگاه های ذرت خشک کنی،پرکننده سیلندر و کپسولهای گاز مایع،جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی،جایگاه سوختگیری گازی و CNG،سوخت رسانی به انواع کشتی، قطار و هواپیما،پرکننده بالک گلیسیرین، استون وغیره،پرکننده کپسول آتش نشانی،خیاط زنانه،خیاط مردانه،لحاف دوزی،دارکشی، رفوگری، ورکارگری،ارائه خدمات نرم افزاری پس از فروش،خاکشویان طلا،تعیین کننده عیار طلا،کلید ساز،تابلو نویسی وپرده نویسی،کرایه دهنده انواع لوازم خانگی،عملیات غواصی و کمک و نجات،انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله

کد یونیکشرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۲۱۰۲۹۰تعمیر کننده انواع کشتی و لنج۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۱۰.۳درصد
۳۲۱۰۳۰۰تعمیر کننده انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی وغیره)۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۱۰.۳ درصد
۳۲۱۰۳۱۰تعمیر کننده انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، ترامو۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۸.۵درصد
۳۲۱۰۳۲۰تعمیر کننده انواع هواپیما و هلی کوپتر۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۸.۵ درصد
۳۲۱۰۳۳۰تعمیر کننده انواع گالیدر، کایت و بالون۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۸.۵ درصد
۳۲۱۰۳۴۰تعمیر کننده انواع دستگاهها وتجهیزات بالا برنده و جابجا کننده،
جک، جرثقیل، نقال
۲۵تذکر: بابت فروش لوازم ۱۰ درصد
۳۲۱۰۳۵۰شارژکننده انواع ریبون، تونر و کارتریج۲۴از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۳۶۰تعمیر کننده انواع ژنراتور وموتورهای مولد برق، ترانسفورماتور۲۵تذکر: بابت فروش قطعات و لوازم مربوطه ۸
درصد
۳۲۱۰۳۷۰تعمیر و نصب انواع دزدگیر، سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده و
مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی
۲۲از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۳۸۰تعمیر انواع دستگاهها وتجهیزات مخابراتی، انواع گوشی تلفن (به غیر
از تلفن همراه)
۲۸از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۳۹۰تعمیر و سرویس کننده انواع ساعت۲۰از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۰۰نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع
دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت،
سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج
۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۱۰نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و سرویس کننده انواع پمپ،
الکتروموتور، کمپرسور، دیگ وماشین بخار
۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۲۰نصب، راه اندازی وتعمیر انواع دستگاه تصفیه آب۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۳۰تعمیر کننده ادوات و وسایل موسیقی وموزیک۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۴۰تعمیر کننده انواع چتر وعصا۲۵از اجرت دریافتی
۳۲۱۰۴۵۰نصب کننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل ودکل۲۵
۳۲۲۰۰۱۰پرکنی، شستشو و خشک کردن پر۲۵
۳۲۲۰۰۲۰جمع آوری شیر(کارمزدی)۳
۳۲۲۰۰۳۰کارخانجات و کارگاه های ذرت خشک کنی، برنج و شالی کوبی۶
۳۲۲۰۰۴۰پرکننده سیلندر و کپسولهای گاز مایع۵
۳۲۲۰۰۵۰جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی۱۵تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن،
ضدیخ وغیره از ضریب ۵.۹ از وجوه دریافتی
استفاده شود
۳۲۲۰۰۶۰جایگاه سوختگیری گازی و CNG( کارمزدی)۱۵تذکر: بابت فروش انواع مکملها، روغن،
ضدیخ وغیره از ضریب ۵.۹ از وجوه دریافتی
استفاده شود
۳۲۲۰۰۷۰سوخت رسانی به انواع کشتی، قطار و هواپیما۴
۳۲۲۰۰۸۰پرکننده بالک گلیسیرین، استون وغیره۱۴
۳۲۲۰۰۹۰پرکننده کپسول آتش نشانی۱۲
۳۲۲۰۱۰۰خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه(صرفاً اجرت بگیر) – ممتاز۳۲تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۱۰خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه(صرفاً اجرت بگیر) – درجه یک۲۲تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۲۰خیاط زنانه و امور جانبی مربوطه (صرفاً اجرت بگیر) – درجه دوو
غیره
۱۹تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۳۰خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه(صرفاً اجرت بگیر) – ممتاز۲۷تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۴۰خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه (صرفاً اجرت بگیر)- درجه یک۱۴تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۵۰خیاط مردانه و امور جانبی مربوطه(صرفاً اجرت بگیر) – درجه دو و
غیره
۱۱تذکر: بابت تعمیرات لباس ۱۲ درصد
۳۲۲۰۱۶۰لحاف دوزی۲۰از اجرت دریافتی
۳۲۲۰۱۷۰دارکشی، رفوگری، ورکارگری وپرداخت قالی۱۵از اجرت دریافتی
۳۲۲۰۱۸۰رائه خدمات نرم افزاری پس از فروش، خدمات پشتیبانی ومشاور۲۳
۳۲۲۰۱۹۰خاکشویان طلا۲۰
۳۲۲۰۲۰۰تعیین کننده عیار طال(ری گیر)، جواهر و نقره۵۰
۳۲۲۰۲۱۰کلید ساز۱۴
۳۲۲۰۲۲۰تابلو نویسی وپرده نویسی۲۰از اجرت دریافتی
۳۲۲۰۲۳۰کرایه دهنده انواع لوازم خانگی، منزل و ظروف۳۰
۳۲۲۰۲۴۰عملیات غواصی و کمک و نجات۱۵
۳۲۲۰۲۵۰انجام خدمات شهری نظیر جمع آوری زباله، نماشویی، شستن معابر،
ساختمانها و جداول سطح شهر و سایر خدمات مشابه
۱۶

انجام خدمات فضای سبز،خدمات مربوط به برگزاری سمینار،معاینه و بازرسی فنی و کنترل کیفی،مراکز معاینه فنی و بازرسی انواع خودرو های سبک، سنگین،امور کارشناسی خودرو،بازرسی کمی و بارشماری انواع کالا،پرکننده وتکثیر کننده انواع نوار کاست،طراحی و اجرای دکوراسیون منازل،چاپ وتکمیل انواع پارچه – غیر کارمزدی،کشتار انواع احشام، دام و طیور(کارمزدی)،خدمات قطع اشجار(کارمزدی)،نقاشی، خطاطی، تابلونویسی وپرده نویسی،کرایه دهنده انواع لباس عروس،پیراهن دوز اجرت بگیر،نصاب انواع کفپوش وپارکت چوبی،اجاره لوازم وتجهیزات پزشکی،کرایه دهنده لوازم ورزشی،برش انواع کاغذ ومقوا،دالل انواع عتیقه،نصب و اجاره داربست فلزی،آهنگر وآلومنیوم ساز،حلبی ساز اجرت بگیر،قلمزن صنایع دستی ومصنوعات تزئینی،کرایه و اجاره دهنده انواع کاست،تولیدکنندگان اجرت بگیر،اجاره دهنده و کرایه دهنده سایر انواع کالا،اتحادیه ها،تعمیر و نصب انواع پرده،کرایه دهنده انواع چادر، سایبان،کرایه دهده حجله،کرایه دهده حجله،سایرفعالیت های خدماتی غیر مذکور

کد یونیکشرح فعالیت(بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۲۲۰۲۶۰انجام خدمات فضای سبز نظیر چمن کاری، درخت کاری، بذر، سم
و کودپاشی و سایر خدمات مشابه
۱۴
۳۲۲۰۲۷۰خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره،
تدفین، مراسم تشییع جنازه ویادبود، مراسم جشن ومهمانی، قرعه
کشی و نظایر آنها (در صورتی که هزینه ها بر عهده برگزار کننده
باشد)
۳۰
۳۲۲۰۲۸۰
خدمات مربوط به برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس، جشنواره،
تدفین، مراسم تشییع جنازه ویادبود، مراسم جشن ومهمانی، قرعه
کشی و نظایر آنها (در صورتی که هزینه ها توسط کارفرما تأمین
شود)
۶۵
۳۲۲۰۲۹۰معاینه و بازرسی فنی و کنترل کیفی تجهیزات، ماشین آلات و سایر
انواع کالا
۲۸
۳۲۲۰۳۰۰مراکز معاینه فنی و بازرسی انواع خودرو های سبک، سنگین و
موتورسیکلت ها
۲۵
۳۲۲۰۳۱۰امور کارشناسی خودرو شامل تشخیص رنگ، کارکرد و… و بازرسی
فنی و کنترل کیفیت قطعات خودرو
۲۲
۳۲۲۰۳۲۰بازرسی کمی و بارشماری انواع کالا۲۸
۳۲۲۰۳۳۰پرکننده وتکثیر کننده انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن
(پر شده)
۱۸
۳۲۲۰۳۴۰طراحی و اجرای دکوراسیون منازل، فروشگاه ها، ادارات و …۲۷
۳۲۲۰۳۵۰چاپ وتکمیل انواع پارچه- غیر کارمزدی۱۲
۳۲۲۰۳۶۰چاپ وتکمیل انواع پارچه- کارمزدی۲۵
۳۲۲۰۳۷۰کشتار انواع احشام، دامو طیور (کارمزدی)۲۵
۳۲۲۰۳۸۰خدمات قطع اشجار (کارمزدی)۲۵
۳۲۲۰۳۹۰نقاشی، خطاطی، تابلونویسی وپرده نویسی (کارمزدی)۲۰
۳۲۲۰۴۰۰کرایه دهنده انواع لباس عروس۶۵
۳۲۲۰۴۱۰پیراهن دوز اجرت بگیر- تکی دوز۲۵
۳۲۲۰۴۲۰پیراهن دوز اجرت بگیر- سری دوز۱۵
۳۲۲۰۴۳۰نصاب انواع کفپوش وپارکت چوبی۲۵
۳۲۲۰۴۴۰اجاره لوازم وتجهیزات پزشکی۳۰
۳۲۲۰۴۵۰کرایه دهنده لوازم ورزشی۴۰
۳۲۲۰۴۶۰برش انواع کاغذ ومقوا۱۰
۳۲۲۰۴۷۰دلال انواع عتیقه۶۰
۳۲۲۰۴۸۰نصب و اجاره داربست فلزی۲۵
۳۲۲۰۴۹۰آهنگر و آلومنیوم ساز۲۵
۳۲۲۰۵۰۰حلبی ساز اجرت بگیر۲۲
۳۲۲۰۵۱۰قلمزن صنایع دستی ومصنوعات تزئینی۲۰
۳۲۲۰۵۲۰کرایه و اجاره دهنده انواع کاست،سی دی و… فیلم و سریال۳۵تذکر: درصورتی که مالک نباشد ۸۰ درصد از
تفاوت اجاره دریافتی وپرداختی
۳۲۲۰۵۳۰تولیدکنندگان اجرت بگیر غیر مذکور در این مجموعه (تولید کالا
متعلق به دیگری و سپس تحویل آن به مالک اصلی در صورتی که
مواد، لوازم وقطعات اساسی تولید توسط مالک اصلی کالا تأمین
شود و سایر هزینه های تولید توسط تولیدکننده تأمین شود)
۲۵
۳۲۲۰۵۴۰اجاره دهنده و کرایه دهنده سایر انواع کالا که در این مجموعه قید
نگردیده است
۲۵
۳۲۲۰۵۵۰اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و۳۰ درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به
،موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا
کمک ها و هدایای دریافتی نقدی وغیر نقدی
و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود
فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق
مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹
(ق.م.م
۳۲۲۰۵۶۰تعمیر و نصب انواع پرده۲۵
۳۲۲۰۵۷۰کرایه دهنده انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب۳۰
۳۲۲۰۵۸۰کرایه دهده حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و
عروسی
۴۵
۳۲۲۰۵۹۰فروشنده شالی۵
۳۲۲۰۶۰۰سایرفعالیت های خدماتی غیر مذکور در این سامانه۴۰

انجام خدمات شهری،پرکننده و تکثیر انواع نوار کاست،برش انواع کاغذ و مقوا،نصب و اجاره داربست فلزی

کدیونیک
شرح فعالیت (بخش خدمات)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۳۲۲۰۶۱۰انجام خدمات شهری نظیر جمع اوری زباله،نماشویی،شستن معابر،ساختمانها و جدول سطح شهر و سایر خدمات مشابه- کارمزدی۳۵
۳۲۲۰۶۲۰پر کننده و تکثیر کننده انواع نوار کاست،ویدئو،سی دی و نظایر آن-اجرت بگیر۲۵
۳۲۲۰۶۳۰برش انواع کاغذ و مقوا-اجرت بگیر۲۵
۳۲۲۰۶۴۰نصب و اجاره داربست فلزی در بخش صنعت۲۵📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi