ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال 1400

جدول مواد غذایی(گندم، جو،ذرت و برنج و سایرانواع غلات)

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۱۰۰۱۱گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۵
۲۰۱۰۰۱۲گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-عمده فروشی(وارداتی)۱.۹
۲۰۱۰۰۱۳گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-خرده فروشی( تولید داخل)۸
۲۰۱۰۰۱۴گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۰۱۵گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-صادرات۱.۸
۲۰۱۰۰۱۶گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-واردات۹.۶
۲۰۱۰۰۲۱انواع برنج-عمده فروشی(تولید داخل)۲
۲۰۱۰۰۲۲انواع برنج-عمده فروشی(وارداتی)۲.۸
۲۰۱۰۰۲۵انواع برنج-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۰۲۶انواع برنج-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۰۲۷انواع برنج-خرده فروشی( صرفاعرضه در میادین میوه و تره بار )۱.۵
۲۰۱۰۰۳۱انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-عمده فروشی(تولید داخل)۲
۲۰۱۰۰۳۲انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-عمده فروشی( وارداتی)۳.۶
۲۰۱۰۰۳۳نواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۱۰۰۳۴انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-خرده فروشی( وارداتی)۱۰.۴
۲۰۱۰۰۳۵انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-صادرات۲.۵
۲۰۱۰۰۳۶انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-واردات۱۲
۲۰۱۰۰۳۷انواع حبوبات نظیرنخود، لوبیا،عدس، ماش و …-عمده فروشی(صرفا
عرضه در میادین میوه و تره بار)
۱.۵
۲۰۱۰۰۴۱انواع چای-عمده فروشی(تولید داخل)۲
۲۰۱۰۰۴۲انواع چای-عمده فروشی(وارداتی)۳.۶
۲۰۱۰۰۴۳انواع چای-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۷
۲۰۱۰۰۴۴انواع چای-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۰۱۰۰۴۵انواع چای-صادرات۲.۵
۲۰۱۰۰۴۶انواع چای-واردات۸.۸
۲۰۱۰۰۴۷انواع چای-خرده فروشی(صرفاعرضه در میادین میوه و تره بار)۱.۵

جدول صیفی جات و مرکبات و گل و گیاه(گیاهان دارویی،نهال،درخت،گل و گیاه،سبزیجات و انواع مرکبات)

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۱۰۰۵۱انواع گیاهان طبی ودارویی-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۰۵۲انواع گیاهان طبی ودارویی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۰۵۳انواع گیاهان طبی ودارویی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۱۰۰۵۴انواع گیاهان طبی ودارویی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۱۰۰۵۵انواع گیاهان طبی ودارویی-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۰۵۶انواع گیاهان طبی ودارویی-واردات۱۵.۲
۲۰۱۰۰۶۱انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۰۶۲انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۰۶۳انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۱۰۰۶۴انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۱۰۰۶۵انواع گیاهان دریایی و اسفنج-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۰۶۶انواع گیاهان دریایی و اسفنج-واردات۱۷.۶
۲۰۱۰۰۷۱انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۰۷۲انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی (وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۰۷۳انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۰۷۴انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۰۷۵انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۰۷۶انواع بذر وپیاز گل و گیاه و سبزیجات-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۰۸۱انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۰۸۲انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۰۸۳انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۰۸۴انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۰۸۵انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۰۸۶انواع نهال، نشاء، قلمه ودرختچه-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۰۹۱انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – عمده فروشی (تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۰۹۲انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۰۹۳انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰تذکر: درجه دو و سه ۱۰ درصد
۲۰۱۰۰۹۴انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۱۰۰۹۵انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – صادرات۴.۴
۲۰۱۰۰۹۶انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی – واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۱۰۱انواع میوه ومرکبات-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۳
۲۰۱۰۱۰۲انواع میوه ومرکبات-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۱۰۳انواع میوه ومرکبات-خرده فروشی(تولید داخل)۱۴.۰
۲۰۱۰۱۰۴انواع میوه ومرکبات-خرده فروشی(وارداتی)۱۸.۴
۲۰۱۰۱۰۵انواع میوه ومرکبات-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۱۰۶انواع میوه ومرکبات-واردات۲۴
۲۰۱۰۱۰۷انواع میوه ومرکبات-خرده فروشی(صرفاعرضه در میادین میوه و
تره بار)
۱
۲۰۱۰۱۱۱انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده
فروشی(تولید داخل)
۳.۳
۲۰۱۰۱۱۲انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده
فروشی(وارداتی)
۶.۲
۲۰۱۰۱۱۳انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی –
خرده فروشی(تولید داخل)
۱۴.۰
۲۰۱۰۱۱۴انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده
فروشی(وارداتی)
۱۸.۴
۲۰۱۰۱۱۵انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-
صادرات
۴.۴
۲۰۱۰۱۱۶انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-
واردات
۲۴
۲۰۱۰۱۱۷انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده
فروشی(صرفاعرضه در میادین میوه و تره بار)
۱
بیشتر بخوانید: ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال ۱۴۰۰

جدول انواع دانه غلات، انواع احشام و دام،آبزیان و پرندگان خوراکی(دانه های روغنی،رطب خرما،سبوس ویونجه)

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۱۰۱۲۱چغندر و نیشکر-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۲
۲۰۱۰۱۲۲چغندر و نیشکر-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۱۰۱۲۳چغندر و نیشکر-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۱۰۱۲۴چغندر و نیشکر-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۱۲۵چغندر و نیشکر-صادرات۳.۵
۲۰۱۰۱۲۶چغندر و نیشکر-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۱۳۱انواع دانه های روغنی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۲
۲۰۱۰۱۳۲انواع دانه های روغنی-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۱۰۱۳۳انواع دانه های روغنی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۱۰۱۳۴انواع دانه های روغنی-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۱۰۱۳۵انواع دانه های روغنی-صادرات۳.۲
۲۰۱۰۱۳۶انواع دانه های روغنی-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۱۴۱انواع رطب و خرما-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲۱
۲۰۱۰۱۴۲انواع رطب و خرما-عمده فروشی(وارداتی)۳.۶
۲۰۱۰۱۴۳انواع رطب و خرما-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۱۰۱۴۴انواع رطب و خرما-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۱۴۵انواع رطب و خرما-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۱۴۶انواع رطب و خرما-واردات۱۵.۲
۲۰۱۰۱۵۱انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۶
۲۰۱۰۱۵۲انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-عمده فروشی(وارداتی)۲.۵
۲۰۱۰۱۵۳انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۶
۲۰۱۰۱۵۴انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-خرده فروشی(وارداتی)۵.۸
۲۰۱۰۱۵۵انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-صادرات۱.۸
۲۰۱۰۱۵۶انواع کاه، یونجه، سبوس وعلوفه جات-واردات۹.۶
۲۰۱۰۱۶۱سدر و حنا-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۰۱۰۱۶۲سدر و حنا-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۱۰۱۶۳سدر و حنا-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۱۶۴سدر و حنا-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۱۶۵سدر و حنا-صادرات۳.۵
۲۰۱۰۱۶۶سدر و حنا-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۱۷۱سریشوم-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۱۰۱۷۲سریشوم-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۱۰۱۷۳سریشوم-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۱۷۴سریشوم-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۱۷۵صادرات-سریشوم۳.۶
۲۰۱۰۱۷۶واردات-سریشوم۱۵.۲
۲۰۱۰۱۸۱انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲۱
۲۰۱۰۱۸۲انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-عمده فروشی (وارداتی)۳.۵
۲۰۱۰۱۸۳انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۱۰۱۸۴انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-خرده فروشی (وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۱۸۵انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۱۸۶انواع احشام ودام خوراکی(زنده)-واردات۱۱.۲
۲۰۱۰۱۹۱انواع پرندگان خوراکی(زنده)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۱۹۲انواع پرندگان خوراکی(زنده)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۱۹۳انواع پرندگان خوراکی(زنده)-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۱۹۴انواع پرندگان خوراکی (زنده)-خرده فروش(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۱۹۵ انواع پرندگان خوراکی(زنده)-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۱۹۶ انواع پرندگان خوراکی(زنده)-واردات۱۲.۰
۲۰۱۰۲۰۱انواع آبزیان خوراکی(زنده)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۲۰۲انواع آبزیان خوراکی(زنده)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۲۰۳انواع آبزیان خوراکی(زنده)-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۲۰۴انواع آبزیان خوراکی(زنده)-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۲۰۵انواع آبزیان خوراکی(زنده)-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۲۰۶انواع آبزیان خوراکی(زنده)-واردات۱۲.۰

جدول انواع زنبورعسل،کرم ابریشم و سایر حیوانات(حیوانات خانگی و زینتی،پر انواع مرغ و طیور،انواع پوست خام و روده و امعاء احشاء)

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۱۰۲۱۱زنبورعسل-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۲۱۲زنبورعسل-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۲۱۳زنبورعسل-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۲۱۴زنبورعسل-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۲۱۵زنبورعسل-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۲۱۶زنبورعسل-واردات۲۸.۰
۲۰۱۰۲۲۱کرم ابریشم-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۲۲۲کرم ابریشم-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۲۲۳کرم ابریشم-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۲۲۴کرم ابریشم-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۲۲۵کرم ابریشم-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۲۲۶کرم ابریشم-واردات۲۸.۰
۲۰۱۰۲۳۱سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۲۳۲سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۲۳۳سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-عمده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۲۳۴سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۲۳۵سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۲۳۶سایر حیوانات، پرندگان وآبزیان غیر خوراکی، خانگی وزینتی-واردات۲۸.۸
۲۰۱۰۲۴۱پرانواع مرغ و طیور-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۰۱۰۲۴۲پرانواع مرغ و طیور-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۱۰۲۴۳پرانواع مرغ و طیور-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۴
۲۰۱۰۲۴۴پرانواع مرغ و طیور-خرده فروشی(وارداتی)۶.۸
۲۰۱۰۲۴۵پرانواع مرغ و طیور-صادرات۳.۵
۲۰۱۰۲۴۶پرانواع مرغ و طیور-واردات۱۳.۶
۲۰۱۰۲۵۱انواع پوست خام وروده (فرآوری نشده)-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۲۵۲انواع پوست خام وروده (فرآوری نشده)-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۲۵۳انواع پوست خام وروده (فرآوری نشده)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۲۵۴انواع پوست خام وروده (فرآوری نشده)-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۲۵۵انواع پوست خام وروده(فرآوری نشده)-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۲۵۶انواع پوست خام وروده(فرآوری نشده)-واردات۱۷.۶
۲۰۱۰۲۶۱امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۱۰۲۶۲امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۱۰۲۶۳امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-عمده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۱۰۲۶۴امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-عمده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۱۰۲۶۵امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-صادرات۴.۴
۲۰۱۰۲۶۶امعاء ، احشاءو ضایعات کشتار انواع دام، طیور وآبزیان-واردات۱۱.۲
جدول انواع زنبورعسل،کرم ابریشم و سایر حیوانات(حیوانات خانگی و زینتی،پر انواع مرغ و طیور،انواع پوست خام و روده و امعاء احشاء)
بیشتر بخوانید: ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال ۱۴۰۰

جدول انواع کود حیوانی،کود گیاهی،خردکردن و فروش انواع سبزی و فروش پوست خز(سنجاب)

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۱۰۲۷۱انواع کود حیوانی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۰۱۰۲۷۲انواع کود حیوانی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۱۰۲۷۳انواع کود حیوانی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۲۷۴انواع کود حیوانی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۲۷۵انواع کود حیوانی-صادرات۳.۵
۲۰۱۰۲۷۶انواع کود حیوانی-واردات۱۲.۰
۲۰۱۰۲۸۱انواع کود گیاهی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۱۰۲۸۲انواع کود گیاهی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۱۰۲۸۳انواع کود گیاهی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۱۰۲۸۴انواع کود گیاهی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۱۰۲۸۵انواع کود گیاهی-صادرات۲.۶
۲۰۱۰۲۸۶انواع کود گیاهی-واردات۱۲.۰
۲۰۱۰۳۰۳پوست خز، سنجاب و چین چیال – خرده فروشی(تولید داخل)۲۸.۰
۲۰۱۰۳۰۴پوست خز، سنجاب و چین چیال – خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۰
۲۰۱۰۳۰۶پوست خز، سنجاب و چین چیال – واردات۲۸.۰
جدول انواع کود حیوانی،کود گیاهی،خردکردن و فروش انواع سبزی و فروش پوست خز(سنجاب)

جدول انواع گوشت قرمزو سفید و احشام(گوشت انواع ماهی وسایر آبزیان،کنسرو خاویار و گوشت قرمز سفید،انواع کله پاچه،سیراب،دل،جگر،قلوه و از این قبیل،پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور،آبزیان)

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۰۱۱انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۹
۲۰۲۰۰۱۲انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۰۱۳انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-خرده فروش(تولید داخل)۵
۲۰۲۰۰۱۴انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-خرده فروشی(وارداتی)۷.۶
۲۰۲۰۰۱۵انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۰۱۶انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-واردات۹.۶
۲۰۲۰۰۱۷انواع گوشت قرمزو سفید احشام ودامو طیور-خرده فروشی(صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)۱.۵
۲۰۲۰۰۲۱گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۰۲۲گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۲۰۰۲۳گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-خرده فروشی(تولید داخل)۹
۲۰۲۰۰۲۴گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۲۰۰۲۵گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۰۲۶گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-واردات۱۲.۸
۲۰۲۰۰۲۷گوشت انواع ماهی و سایرآبزیان خوراکی-خرده فروشی(صرفاعرضه در میادین میوه و تره بار)۱.۵
۲۰۲۰۰۳۱انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۰۳۲انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۲۰۰۳۳انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۲۰۰۳۴انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۰۳۵انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۰۳۶انواع کله وپاچه، سیراب و شیردان،دل، جگر، قلوه و ازاین قبیل-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۰۴۱پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۰۴۲پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۰۴۳پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۲۰۰۴۴پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۰۴۵پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۰۴۶پودر و خمیرانواع گوشت دام،طیور وآبزیان-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۰۵۱کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۰۵۲کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۲۰۰۵۳کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۰۵۴کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۲.۸
۲۰۲۰۰۵۵کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۰۵۶کنسرو انواع گوشت قرمزو سفید-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۰۶۱انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۰۶۲انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۲۰۰۶۳انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی(تولید داخل)۱۶.۸
۲۰۲۰۰۶۴انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی(وارداتی)۱۷.۶
۲۰۲۰۰۶۵انواع کنسرو خاویار-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۰۶۶انواع کنسرو خاویار-واردات۱۹.۲

جدول انواع سوسیس،کالباس،همبرگر و کتلت گوشت و سایرفرآورده های گوشتی،انواع تخم ماهی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۰۷۱انواع تخم ماهی-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۰۷۲انواع تخم ماهی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۰۷۳انواع تخم ماهی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۲
۲۰۲۰۰۷۴انواع تخم ماهی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۰۷۵انواع تخم ماهی-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۰۷۶انواع تخم ماهی-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۰۸۱انواع سوسیس، کالباس، همبرگرو کتلت گوشت و سایرفرآورده های گوشتی-عمده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۰۸۴انواع سوسیس، کالباس، همبرگرو کتلت گوشت و سایرفرآورده های گوشتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۲۰۰۸۵انواع سوسیس، کالباس، همبرگرو کتلت گوشت و سایرفرآورده های
گوشتی-صادرات
۳.۶
۲۰۲۰۰۸۶انواع سوسیس، کالباس، همبرگرو کتلت گوشت و سایرفرآورده های گوشتی-واردات۱۷.۶
۲۰۲۰۰۸۷انواع سوسیس، کالباس، همبرگرو کتلت گوشت و سایرفرآورده های گوشتی-خرده فروشی(صرفاعرضه در میادین میوه و تره بار۱.۵

جدول انواع غلات ولبنیات(شیر،ماست،خامه،دوغ،کره،کشک،بستنی،تخم مرغ،عسل،آرد گندم،پرک،کنسرو انواع غلات)

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۰۹۱انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۰۲۰۰۹۲انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۲۰۰۹۳انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۲۰۰۹۴انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۲۰۰۹۵انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۰۹۶انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۰۹۷انواع شیرو ترکیبات آن و سایرفرآورده های لبنی نظیرانواع خامه،ماست، دوغ،کره، کشک وغیره-خرده فروشی(صرفاعرضه درمیادین میوه و تره بار)۱
۲۰۲۰۱۰۱انواع بستنی-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۱۰۲انواع بستنی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۱۰۳انواع بستنی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۸
۲۰۲۰۱۰۴انواع بستنی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۲۰۱۰۵انواع بستنی-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۱۰۶انواع بستنی-واردات۱۷.۶
۲۰۲۰۱۱۱انواع شیرخشک-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۳۵
۲۰۲۰۱۱۲انواع شیرخشک-عمده فروشی(وارداتی)۶
۲۰۲۰۱۱۳انواع شیرخشک-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۲۰۱۱۴انواع شیرخشک-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۲۰۱۱۵انواع شیرخشک-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۱۱۶انواع شیرخشک-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۱۲۱انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۱
۲۰۲۰۱۲۲انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۲۳انواع تخم مرغ و سایر طیور-خرده فروشی(تولید داخل)۷
۲۰۲۰۱۲۴انواع تخم مرغ و سایر طیور-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۱۲۵انواع تخم مرغ و سایر طیور-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۲۶انواع تخم مرغ و سایر طیور-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۱۳۱تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۲۰۱۳۲تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۳۳تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۲۰۱۳۵تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایرآنها-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۳۶تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایرآنها-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۱۴۱انواع عسل-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۲۰۱۴۲انواع عسل-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۱۴۳انواع عسل-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۲۰۱۴۴انواع عسل-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۱۴۵انواع عسل-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۱۴۶انواع عسل-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۱۵۱آرد، پرک و بلغور انواع غالت-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲
۲۰۲۰۱۵۲آرد، پرک و بلغور انواع غالت-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۵۳آرد، پرک و بلغور انواع غالت-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۲۰۱۵۴آرد، پرک و بلغور انواع غالت-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۱۵۵آرد، پرک و بلغور انواع غالت-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۵۶آرد، پرک و بلغور انواع غالت-واردات۱۴.۴
۲۰۲۰۱۶۱آرد گندم-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۰۲۰۱۶۲آرد گندم-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۶۳آرد گندم-خرده فروشی(تولید داخل)۵
۲۰۲۰۱۶۴آرد گندم-خرده فروشی(وارداتی)۶.۸
۲۰۲۰۱۵۵آرد، پرک و بلغور انواع غالت-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۵۶آرد، پرک و بلغور انواع غالت-واردات۱۴.۴
۲۰۲۰۱۶۱آرد گندم-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۰۲۰۱۶۲آرد گندم-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۶۳آرد گندم-خرده فروشی(تولید داخل)۵
۲۰۲۰۱۶۴آرد گندم-خرده فروشی(وارداتی)۶.۸
۲۰۲۰۱۶۵آرد گندم-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۶۶آرد گندم-واردات۹.۶
۲۰۲۰۱۷۱کنسرو انواع غالت-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۱۷۲کنسرو انواع غالت-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۲۰۱۷۳کنسرو انواع غالت-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۱۷۴کنسرو انواع غالت-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۱۷۵کنسرو انواع غالت-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۱۷۶کنسرو انواع غالت-واردات۱۵.۲
بیشتر بخوانید: ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال ۱۴۰۰

جدول انواع خمیر مایه،ماکارونی،رشته،آرد،لپه،بلغور،حبوبات،قهوه کاکائو،نسکافه،دمنوش وعرقیات

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۱۸۱خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۲
۲۰۲۰۱۸۲خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۲۰۱۸۳خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی(تولیدداخل)۸.۰
۲۰۲۰۱۸۴خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۱۸۵خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۱۸۶خمیرمایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۱۹۱انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۶۵
۲۰۲۰۱۹۲انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۱۹۳انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۶
۲۰۲۰۱۹۴انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۴
۲۰۲۰۱۹۵انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۱۹۶انواع ماکارونی، رشته ومحصوالت آردی مشابه-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۲۰۱انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۰۲انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۲۰۳انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۲۰۲۰۴انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۲۰۵انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۲۰۶انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-واردات۱۴.۴
۲۰۲۰۲۱۱کنسروانواع حبوبات-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۱۲کنسروانواع حبوبات-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۲۰۲۱۳کنسروانواع حبوبات-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۲۰۲۱۴کنسروانواع حبوبات-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۱۵کنسروانواع حبوبات-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۲۱۶کنسروانواع حبوبات-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۲۲۱قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۲۲قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۲۳قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۲۰۲۲۴قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۲۵قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۲۶قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل ازآنها-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۲۳۱انواع دمنوش های گیاهی-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۲۳۲انواع دمنوش های گیاهی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۳۳انواع دمنوش های گیاهی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۳۴انواع دمنوش های گیاهی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۲۳۵انواع دمنوش های گیاهی-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۳۶انواع دمنوش های گیاهی-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۲۴۱انواع عرقیات و شیره های گیاهی-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۲۴۲انواع عرقیات و شیره های گیاهی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۴۳انواع عرقیات و شیره های گیاهی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۴۴انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۲۴۵انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۴۶انواع عرقیات و شیره های گیاهی-واردات۱۳.۶

جدول انواع مواد جنگلی(مازوج،گزنگبین،سقز)انواع آبمیوه،انواع شربت و شیره انواع میوه جات،سرکه،آبغوره وآبلیمو،کنسرو،انواع ترشی،خشکبار وآجیل،

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۲۵۱انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۲۵۲انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۵۳انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۵۴انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۲۵۵انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۵۶انواع مواد جنگلی ازقبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیراو …-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۲۶۱انواع آبمیوه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۶۲انواع آبمیوه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۶۳انواع آبمیوه-خرده فروشی(نولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۲۶۴انواع آبمیوه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۲۶۵انواع آبمیوه-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۶۶انواع آبمیوه-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۲۷۱انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۲۷۲انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۷۳انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۰۲۰۲۷۴انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۲۰۲۷۵انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۷۶انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۲۸۱انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۸۲انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۸۳انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۲۸۴انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-خرده فروشی۱۲.۸
۲۰۲۰۲۸۵انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۸۶انواع سرکه، آبغوره وآبلیمو-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۲۹۱انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۲۹۲انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۲۹۳انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۲۹۴انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-خرده فروشی۱۳.۶
۲۰۲۰۲۹۵انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۲۹۶انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-واردات۱۷.۶
۲۰۲۰۳۰۱انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۳۰۲انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی۶.۲
۲۰۲۰۳۰۳انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۳۰۴انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۲۰۳۰۵نواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۳۰۶انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-واردات۱۷.۶
۲۰۲۰۳۱۱انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالال و خمیر حاصل ازآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۳۱۲انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالل و خمیر حاصل ازآنها-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۲۰۳۱۳انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالل و خمیر حاصل ازآنها – خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۲۰۳۱۴انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالل و خمیر حاصل ازآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۲۰۳۱۵انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالل و خمیر حاصل از آنها-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۳۱۶انواع آجیل، خشکبار ومیوه خشک، پودر، خالل و خمیر حاصل ازآنها-واردات۱۷.۶

انواع ادویه جات،زعفران،سبزی خشک،انواع روغن نباتی،انواع کره گیاهی و مارگین،انواع ضایعات گیاهی،انواع خوراک دام و طیور و مواد غذایی حیوانات خانگی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۳۲۱انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۰۲۰۳۲۲انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۳۲۳انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۳۲۴انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۲۰۳۲۵انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۳۲۶انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۳۳۱انواع روغن نباتی-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۳۸
۲۰۲۰۳۳۲انواع روغن نباتی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۴
۲۰۲۰۳۳۳انواع روغن نباتی-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۰
۲۰۲۰۳۳۴انواع روغن نباتی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۳۳۵انواع روغن نباتی-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۳۳۶انواع روغن نباتی-واردات۱۲.۸
۲۰۲۰۳۴۱انواع کره گیاهی ومارگارین-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۳
۲۰۲۰۳۴۲انواع کره گیاهی ومارگارین-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۲۰۳۴۳انواع کره گیاهی ومارگارین-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۲۰۳۴۴انواع کره گیاهی ومارگارین-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۲۰۳۴۵انواع کره گیاهی ومارگارین-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۳۴۶انواع کره گیاهی ومارگارین-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۳۵۱انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۸
۲۰۲۰۳۵۲انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-عمده فروشی(وارداتی)۲.۵
۲۰۲۰۳۵۳انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۶
۲۰۲۰۳۵۴انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-خرده فروشی(وارداتی)۵.۸
۲۰۲۰۳۵۵انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-صادرات۱.۸
۲۰۲۰۳۵۶انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گیاهی-واردات۹.۶
۲۰۲۰۳۶۱انواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوالت نباتی و سایرمکملها)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲۱
۲۰۲۰۳۶۲انواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصوالت نباتی و سایرمکملها۳.۸
۲۰۲۰۳۶۳انواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایرمکملها)
-خرده فروشی(تولید داخل)
۸
۲۰۲۰۳۶۴انواع خوراک دام، طیور وآبزیانانواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایرمکملها)-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۳۶۵انواع خوراک دام، طیور وآبزیانانواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایرمکملها)_صادرات۲.۶
۲۰۲۰۳۶۶انواع خوراک دام، طیور وآبزیانانواع خوراک دام، طیور وآبزیان(تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایرمکملها)-واردات۱۲.۸
۲۰۲۰۳۷۱موادغذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۲۰۳۷۲موادغذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۳۷۳موادغذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی(تولید داخل)۲۷.۲
۲۰۲۰۳۷۴موادغذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۲۰۳۷۵موادغذایی حیوانات خانگی-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۳۷۶موادغذایی حیوانات خانگی-واردات۲۴.۰

انواع گلوکز،نشاسته،نمک،شکر،قند،آب معدنی،نوشابه،ماء الشعیر و سایر نوشیدین های گازدار،انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده،نوشمک،یخمک وغیره

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۳۸۱انواع گلوکزو نشاسته-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۴
۲۰۲۰۳۸۲انواع گلوکزو نشاسته-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۲۰۳۸۳انواع گلوکزو نشاسته-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۲۰۳۸۴انواع گلوکزو نشاسته-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۲۰۳۸۵انواع گلوکزو نشاسته-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۳۸۶انواع گلوکزو نشاسته-واردات۱۷.۶
۲۰۲۰۳۹۱انواع نمک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۳۹۲انواع نمک-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۲۰۳۹۳انواع نمک-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۳۹۴انواع نمک-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۲۰۳۹۵انواع نمک-صادرات۳.۵
۲۰۲۰۳۹۶انواع نمک-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۴۰۱انواع قند و شکر – عمده فروشی(تولید داخل)۲
۲۰۲۰۴۰۲انواع قند و شکر – عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۲۰۴۰۳انواع قند و شکر – خرده فروشی(تولید داخل)۶
۲۰۲۰۴۰۴انواع قند و شکر – خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۲۰۴۰۵انواع قند و شکر – صادرات۳.۵
۲۰۲۰۴۰۶انواع قند و شکر – واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۴۰۷انواع قند و شکر(از چغندر یا نیشکر)-خرده فروشی(صرفاً در میادین میوه تربار)۱.۵
۲۰۲۰۴۱۱انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰۸
۲۰۲۰۴۱۲انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۱۳انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۲۰۴۱۴انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۲۰۴۱۵انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۱۶انواع آب معدنی وآب آشامیدنی بسته بندی شده-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۲۱انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۴۲۲انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۲۳انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۲۰۴۲۴انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۲۰۴۲۵انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۲۶انواع نوشابه، ماء الشعیرو سایرنوشیدنی های گازدار-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۳۱انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۴۳۲انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک وغیره-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۳۳انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک و غیره-خرده فروشی(تولید داخل)۱۵.۲
۲۰۲۰۴۳۴انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک وغیره-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۰۲۰۴۳۵انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک وغیره-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۳۶انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیرفالوده، نوشمک، یخمک وغیره-واردات۱۹.۲

جدول انواع شیرینی،کیک،بیسکویت،کلوچه،ویفر،انواع سوهان،پشمک،قطاب،باقلوا،گز،انواع شکلات،آدامس،پاستیل،آبنبات،پولکی،چیپس،پفک،انواع اسانس های خوراکی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۴۴۱انواع شیرینی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۳
۲۰۲۰۴۴۲انواع شیرینی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۴۳انواع شیرینی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲
۲۰۲۰۴۴۴انواع شیرینی-خرده فروشی(وارداتی)۱۶.۸
۲۰۲۰۴۴۵انواع شیرینی-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۴۶انواع شیرینی-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۵۱انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۴۵۲انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۵۳انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها (بسته بندی شده)-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۴۵۴انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها (بسته بندی شده)-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۰۲۰۴۵۵انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها (بسته بندی شده)-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۵۶انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفرو نظایرآنها(بسته بندی شده)-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۶۱انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۴۶۲انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۸
۲۰۲۰۴۶۳انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-عمده فروشی۹.۵
۲۰۲۰۴۶۴انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۲۱.۶
۲۰۲۰۴۶۵انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۶۶انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا،راحت الحلقوم و نظایرآنها-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۷۱انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۴۷۲انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۰۲۰۴۷۳انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۴۷۴انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۲۱.۶
۲۰۲۰۴۷۵انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۷۶انواع شکالت، آدامس، پاستیل و نظایرآنها-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۴۸۱انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-عمده فروشی۲.۵
۲۰۲۰۴۸۲انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۸۳انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۴۸۴انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۲۰۴۸۵انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۸۶نواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایرآنها-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۴۹۱انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۴۹۲انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۴۹۳انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۴۹۴انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۲۰۴۹۵انواع حلوا شکری و ارده-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۴۹۶انواع حلوا شکری و ارده-واردات۱۵.۲
۲۰۲۰۵۰۱انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۲۰۵۰۲انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۵۰۳انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۲۰۵۰۴انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت وسایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-خرده فروشی(وارداتی) ۱۹.۲
۲۰۲۰۵۰۵انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۵۰۶انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایرتنقالت و اجناس خوراکی مشابه-واردات۱۹.۲
۲۰۲۰۵۱۱انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-عمده۴.۴
۲۰۲۰۵۱۲انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۵۱۳انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۵.۲
۲۰۲۰۵۱۴انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۰۲۰۵۱۵انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۵۱۶انواع اسانسهای خوراکی و سایرافزودنیهای خوراکی مشابه-واردات۱۳.۶
بیشتر بخوانید: ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال ۱۴۰۰

انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد،انواع مواد غذایی آماده طبخ،انواع نان سنتی،انواع نان حجیم،نیم حجیم،خشک،رژیمی،صنعتی،یخ،پسته خام

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۲۰۵۲۱انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۱۲
۲۰۲۰۵۲۲انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۵۲۳انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی(تولید داخل)۹
۲۰۲۰۵۲۴انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۵۲۵انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۵۲۶انواع موادغذایی آماده برای نوزاد-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۵۳۱انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۴
۲۰۲۰۵۳۲انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۲۰۵۳۳انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی(تولید داخل)۱۵.۲
۲۰۲۰۵۳۴انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۰۲۰۵۳۵انواع غذاهای آماده طبخ-صادرات۴.۴
۲۰۲۰۵۳۶انواع غذاهای آماده طبخ-واردات۱۳.۶
۲۰۲۰۵۴۱انواع نان سنتی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۱۵
۲۰۲۰۵۴۲انواع نان سنتی-عمده فروشی(وارداتی)۲.۹
۲۰۲۰۵۴۳انواع نان سنتی-خرده فروشی(تولید داخل)۳
۲۰۲۰۵۴۴انواع نان سنتی-خرده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۵۴۵انواع نان سنتی-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۵۴۶انواع نان سنتی-واردات۱۴.۴
۲۰۲۰۵۵۱انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۱۵
۲۰۲۰۵۵۲انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۲۰۵۵۳انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۸۵
۲۰۲۰۵۵۴انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۰۲۰۵۵۵انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۵۵۶انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی وصنعتی-واردات۱۴.۴
۲۰۲۰۵۶۱ضایعات انواع نان-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶
۲۰۲۰۵۶۲ضایعات انواع نان-عمده فروشی(وارداتی)۲.۹
۲۰۲۰۵۶۳ضایعات انواع نان-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۲۰۵۶۴ضایعات انواع نان-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۲۰۵۶۵ضایعات انواع نان-صادرات۲.۶
۲۰۲۰۵۶۶ضایعات انواع نان-واردات۱۲.۰
۲۰۲۰۵۷۱انواع یخ – عمده فروشی۳.۳۵
۲۰۲۰۵۷۳انواع یخ – خرده فروشی۸
۲۰۲۰۵۸۱پسته خام ومغزپسته خام – عمده فروشی(تولید داخل)۱.۸
۲۰۲۰۵۸۳پسته خام ومغزپسته خام – خرده فروشی(تولید داخل)۸.۸

انواع مواد معدنی فلزی،آهن،طلا،کروم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتانیوم،مولیبدن،سنگها،کانی ها،الماس،زمرد،یاقوت،پشم،فیروزه،ضایعات سنگ،نفت و گاز ،نفت و گاز،انواع سنگ های ساختمانی،سیمان،گچ و آهک وشن وماسه،انواع آجر،تیر برق،ایرانیت،لوله،ترانس

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۳۰۰۱۲موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن وماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایرآن-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۳۰۰۱۳موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن وماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایرآن-خرده فروشی(تولید داخل)۱۴
۲۰۳۰۰۱۵موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن وماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایرآن-صادرات۱۴.۴
۲۰۳۰۰۱۶موادمعدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن وماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایرآن-واردات۱۷.۶
۲۰۳۰۰۲۱موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۲
۲۰۳۰۰۲۲موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۳۰۰۲۳موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۳.۲
۲۰۳۰۰۲۴موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-خرده فروشی۱۴.۴
۲۰۳۰۰۲۵موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۳۰۰۲۶موادمعدنی غیرفلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت،نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایرآنها-واردات۱۷.۶
۲۰۳۰۰۳۱موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۲
۲۰۳۰۰۳۲موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،س، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-عمده فروشی(وارداتی)۶
۲۰۳۰۰۳۳موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-خرده فروشی(تولید داخل)۱۳.۲
۲۰۳۰۰۳۴موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۳۰۰۳۵موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-صادرات۴.۴
۲۰۳۰۰۳۶موادمعدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی،مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایرفلزات-واردات۱۷.۶
۲۰۳۰۰۴۱سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،شم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۲
۲۰۳۰۰۴۲سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-عمده فروشی (وارداتی)۶
۲۰۳۰۰۴۳سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۳.۲
۲۰۳۰۰۴۴سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۳۰۰۴۵سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۳۰۰۴۶سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت،یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایرآنها-واردات۱۷.۶
۲۰۳۰۰۵۱ضایعات سنگ-عمده فروشی(تولیدداخل)۴.۴
۲۰۳۰۰۵۲ضایعات سنگ-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۳۰۰۵۳ضایعات سنگ-خرده فروشی(تولیدداخل)۹.۶
۲۰۳۰۰۵۴ضایعات سنگ-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۳۰۰۵۵ضایعات سنگ-صادرات۴.۴
۲۰۳۰۰۶۱نفت و گاز-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۰۳۰۰۶۲نفت و گاز-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۳۰۰۶۳نفت و گاز-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۳۰۰۶۴نفت و گاز-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۳۰۰۶۵نفت و گاز-صادرات۳.۵
۲۰۳۰۰۶۶نفت و گاز-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۰۱۱انواع سنگهای ساختمانی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۷۹
۲۰۴۰۰۱۲انواع سنگهای ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۰۱۳انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱
۲۰۴۰۰۱۴انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۴۰۰۱۵انواع سنگهای ساختمانی-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۰۱۶انواع سنگهای ساختمانی-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۲۱انواع سیمان-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۴
۲۰۴۰۰۲۲انواع سیمان-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۲۳انواع سیمان-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۴۰۰۲۴انواع سیمان-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۴۰۰۲۵انواع سیمان-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۲۶انواع سیمان-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۳۱انواع گچ وآهک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸۲
۲۰۴۰۰۳۲انواع گچ وآهک-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۳۳انواع گچ وآهک-خرده فروشی(تولید داخل)۹
۲۰۴۰۰۳۴انواع گچ وآهک-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۰۴۰۰۳۵انواع گچ وآهک-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۳۶انواع گچ وآهک-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۴۱انواع شن وماسه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۶۴
۲۰۴۰۰۴۲انواع شن وماسه-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۴۳انواع شن وماسه-خرده فروشی(تولید داخل)۹
۲۰۴۰۰۴۴انواع شن وماسه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۴۰۰۴۵انواع شن وماسه-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۴۶انواع شن وماسه-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۵۱انواع آجر-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۵۲انواع آجر-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۵۳انواع آجر-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۴۰۰۵۴انواع آجر-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۴۰۰۵۵انواع آجر-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۵۶انواع آجر-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۶۱انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۰۶۲انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۰۶۳انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۰۴۰۰۶۴انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۶۵انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۰۶۶انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۰۷۱انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۷۲انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۷۳انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۰۴۰۰۷۴انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۷۵انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۷۶انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-واردات۱۷.۶

انواع موزایک،کاشی،سرامیک،کناف،چینی بهداشتی ساختمانی،پشم سنگ،پشم شیشه،انواع بتونه،مصالح ساختمانی،نخاله ساختمانی،انواع پودر و مایع ظرفشویی،لباس شویی،رختشویی،صابون،شامپو،خمیردندان،خمیر ریش،رسوبگیر،جرم گیر وانواع مواد پاک کننده وتمیز کننده و انواع اسید چرب

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۴۰۰۸۱انواع موزائیک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۸۲ انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۸۳انواع موزائیک-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳۸
۲۰۴۰۰۸۴انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۴۰۰۸۵انواع موزائیک-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۸۶انواع موزائیک-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۰۹۱اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۰۹۲اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۰۹۳اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۰۴۰۰۹۴اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۹۵اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۰۹۶اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۰۱انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۰۲انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۰۳انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۰۴۰۱۰۴انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۴۰۱۰۵انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۱۰۶انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۱۱۱انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۱۲انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۱۳انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۰۴۰۱۱۴انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۰
۲۰۴۰۱۱۵انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -صادرات۳.۵
۲۰۴۰۱۱۶انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۱۲۱انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۱۲۲انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۴۰۱۲۳انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۰۴۰۱۲۴انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۴۰۱۲۵انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۲۶انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۳۱انواع بتونه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۱۳۲انواع بتونه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۴۰۱۳۳انواع بتونه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳۸
۲۰۴۰۱۳۴انواع بتونه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۴۰۱۳۵انواع بتونه-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۳۶انواع بتونه-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۴۱سایرانواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۴۲سایرانواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۱۴۳سایرانواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۴۰۱۴۴سایرانواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۴۰۱۴۵سایرانواع مصالح ساختمانی-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۴۶سایرانواع مصالح ساختمانی-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۵۱انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۱۵۲انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۵۳انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۴۰۱۵۴انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۴۰۱۵۵انواع نخاله های ساختمانی-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۱۱انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۰۱۲انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۱۳انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۵۰۰۱۴انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۱۵انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۱۶انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۲۱انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۵۰۰۲۲انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۲۳انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۵۰۰۲۴انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۲۵انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۲۶انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۳۱انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۰۳۲انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۳۳انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۶
۲۰۵۰۰۳۴انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۳۵انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیز کننده_صادرات
۲۰۵۰۰۳۶انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیز کننده_واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۴۱انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۰۴۲انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۰۴۳انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۸
۲۰۵۰۰۴۴انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۵۰۰۴۵انواع اسیدهای چرب-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۴۶انواع اسیدهای چرب-واردات۱۹.۲

انواع آجرنما،،موزاییک،کناف،سرامیک،سفال،پشم سنگ ،بتونه

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۴۰۰۵۱انواع آجر-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۵۲انواع آجر-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۵۳انواع آجر-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰
۲۰۴۰۰۵۴انواع آجر-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۴۰۰۵۵انواع آجر-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۵۶انواع آجر-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۶۱انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۰۶۲انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۰۶۳انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۰۴۰۰۶۴انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۶۵انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۰۶۶انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۰۷۱انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۷۲انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۷۳انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،۱۱.۴
۲۰۴۰۰۷۴انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۷۵انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۷۶انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیرتیربرق، تیرچه،ایرانیت، لوله ،تراورس و…-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۰۸۱انواع موزائیک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۰۸۲انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۰۸۳انواع موزائیک-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳۸
۲۰۴۰۰۸۴انواع موزائیک-عمده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۴۰۰۸۵انواع موزایک-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۰۸۶انواع موزائیک-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۰۹۱شیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۰۹۲اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۰۹۳اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۰۴۰۰۹۴اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۴۰۰۹۵اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۰۹۶اشیاء تزئینی، کناف وقطعات پیش ساخته گچی-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۰۱انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۰۲انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۰۳انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۰۴۰۱۰۴انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-خرده فروشی۱۲
۲۰۴۰۱۰۵انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-صادرات۳.۵
۲۰۴۰۱۰۶انواع کاشی، سرامیک و سفال ومحصوالت مشابه-واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۱۱۱انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۱۲انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۱۳انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۰۴۰۱۱۴انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۰
۲۰۴۰۱۱۵انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -صادرات۳.۵
۲۰۴۰۱۱۶انواع چینی بهداشتی ساختمانی ومحصوالت مشابه -واردات۱۹.۲
۲۰۴۰۱۲۱انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۱۲۲انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۴۰۱۲۳انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۰۴۰۱۲۴انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۴۰۱۲۵انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۲۶انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایرعایقهای حرارتی و برودتی مشابه-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۳۱انواع بتونه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶۸
۲۰۴۰۱۳۲انواع بتونه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۲
۲۰۴۰۱۳۳انواع بتونه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳۸
۲۰۴۰۱۳۴انواع بتونه-خرده فروشی(وارداتی)۱۲
۲۰۴۰۱۳۵انواع بتونه-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۳۶انواع بتونه-واردات۱۷.۶

انواع مصالح ساختمانی،نخاله ساختمانی،انواع مایع وپودر ظرف شویی،لباس شویی،رخت شویی،صابون،شامپو،خمیردندان،خمیر ریش،رسوب گیر،جرم گیر،مواد ضدعفونی،انواع مواد پاک کننده،انواع اسید چرب

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۴۰۱۴۱سایرانواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۴۰۱۴۲سایرانواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۴۰۱۴۳سایرانواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۴۰۱۴۴سایرانواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۴۰۱۴۵سایرانواع مصالح ساختمانی-صادرات۴.۴
۲۰۴۰۱۴۶سایرانواع مصالح ساختمانی-واردات۱۷.۶
۲۰۴۰۱۵۱انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹۵
۲۰۴۰۱۵۲انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی(وارداتی)۵
۲۰۴۰۱۵۳انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(تولید داخل)۸
۲۰۴۰۱۵۴انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۴۰۱۵۵انواع نخاله های ساختمانی-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۱۱انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۰۱۲انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-عمده فروشی۶.۴
۲۰۵۰۰۱۳انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۵۰۰۱۴انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۱۵انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۱۶انواع مایع وپودرهای ظرفشویی، لباسشویی ورختشویی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۲۱انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۵۰۰۲۲انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۲۳انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۵۰۰۲۴انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۲۵انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۲۶انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیرریش-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۳۱انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۰۳۲انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۳۳انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۶
۲۰۵۰۰۳۴انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کننده (غیرطبی)وسایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۵۰۰۳۵انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کنند(غیر طبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۳۶انواع رسوب گیر، جرم گیرومواد ضدعفونی کنند(غیر طبی)و سایرانواع موادپاک کننده و تمیزکننده-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۴۱انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۰۴۲انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۰۴۳انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۸
۲۰۵۰۰۴۴انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۵۰۰۴۵انواع اسیدهای چرب-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۴۶انواع اسیدهای چرب-واردات۱۹.۲

انواع ضد یخ سیمان وبتون،انواع مواد و ترکیبات شیمیایی،انواع مواد محترقه،انواع کود شیمیایی،سموم ومواد آفت کش،انواع کبریت،انواع پودر و کف آتش نشانی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۵۰۰۵۱ضد یخ سیمان و بتون-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۰۵۲ضد یخ سیمان و بتون-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۵۳ضد یخ سیمان و بتون-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۰۵۴ضد یخ سیمان و بتون-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۰۵۵ضد یخ سیمان و بتون-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۵۶ضد یخ سیمان و بتون-واردات۱۷.۶
۲۰۵۰۰۶۱انواع موادو ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۰۶۲انواع موادو ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۰۶۳انواع موادو ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۱
۲۰۵۰۰۶۴انواع موادو ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۰۵۰۰۶۵انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۶۶انواع موادو ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی وآلی)-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۷۱انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۰۷۲انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۰۷۳انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-خرده فروشی (تولید داخل)۷.۱
۲۰۵۰۰۷۴انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۰۵۰۰۷۵انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۰۷۶انواع مواد، ترکیبات ومعرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیرانواع اسید،اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایرآنها-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۰۸۱انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثال۳.۶
۲۰۵۰۰۸۲انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثال آن-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۰۸۳انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثال آن-خرده فروشی۹.۱
۲۰۵۰۰۸۴انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثال۱۲.۰
۲۰۵۰۰۸۵انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثالآن-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۰۸۶انواع موادمحترقه ازقبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفروامثال۱۹.۲
۲۰۵۰۰۹۱انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۰۵۰۰۹۲انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۰۹۳انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۱
۲۰۵۰۰۹۴انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۰۵۰۰۹۵انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-صادرات۳.۶
۲۰۵۰۰۹۶انواع کود شیمیایی، سموم ومواد حشره کش ودفع آفات نباتی وکشاورزی-واردات۱۳.۶
۲۰۵۰۱۰۱انواع کبریت-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۱۰۲انواع کبریت-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۱۰۳انواع کبریت-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۱۰۴انواع کبریت-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۱۰۵انواع کبریت-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۱۰۶انواع کبریت-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۱۱انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۱۱۲انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۱۱۳انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۱۱۴انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۱۱۵انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۱۱۶انواع پودر، کف و خمیرآتش نشانی-واردات۱۳.۶

انواع چسب های صنعتی،معمولی،انواع رنگ،رزین،تینر،جوهر،مرکب،انواع لعاب کاشی،سرامیک،سفال،چینی،انواع موم،شمع روشنایی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۵۰۱۲۱انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۱۲۲انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۲۳انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۵۰۱۲۴انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۵۰۱۲۵انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۲۶انواع چسب ها صنعتی ومعمولی نظیرموکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایرآنها-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۳۱انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-عمده فروش(تولید داخل)۲.۵
۲۰۵۰۱۳۲انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف (وارداتی)صنعتی-عمده فروشی۶.۴
۲۰۵۰۱۳۳انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی- خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۵۰۱۳۴انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۰۵۰۱۳۵انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۳۶انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایرمصارف صنعتی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۴۱سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۵۰۱۴۲سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۴۳سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۵۰۱۴۴سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۵۰۱۴۵سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۴۶سایرانواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی وغیره-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۵۱انواع رزین-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۱۵۲انواع رزین-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۵۳انواع رزین-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۱۵۴انواع رزین-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۱۵۵انواع رزین-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۵۶انواع رزین-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۶۱انواع تینر-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۱۶۲انواع تینر-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۶۳انواع تینر-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۱۶۴انواع تینر-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۱۶۵انواع تینر-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۶۶انواع تینر-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۱۷۲انواع جوهرومرکب چاپ-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۷۳انواع جوهرومرکب چاپ-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۷
۲۰۵۰۱۷۴انواع جوهرومرکب چاپ-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۵۰۱۷۵انواع جوهرومرکب چاپ-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۸۱انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۱۸۲انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۸۳انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۵۰۱۸۴انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….- خرده فروشی۱۳.۶
۲۰۵۰۱۸۵انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۸۶انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ….-واردات۱۷.۶
۲۰۵۰۱۹۱انواع موم-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۱۹۲انواع موم-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۱۹۳انواع موم-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۵۰۱۹۴انواع موم-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۵۰۱۹۵انواع موم-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۱۹۶انواع موم-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۲۰۱انواع شمع روشنایی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۲۰۲انواع شمع روشنایی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۲۰۳انواع شمع روشنایی-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۰۵۰۲۰۴انواع شمع روشنایی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۵۰۲۰۵انواع شمع روشنایی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۲۰۶انواع شمع روشنایی-واردات۱۹.۲

انواع نوار خام و کاست،فیلم های رادیولوژی،سایر مواد شیمیایی در صنعت عکاسی،انواع گاز های صنعتی،انواع الکل صنعتی،انواع روغن پایه نفتی،قیر و آسفالت،انواع ایزوگام،

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۵۰۲۰۶انواع شمع روشنایی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۲۱۱انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهور آنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۵۰۲۱۲انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهورآنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۲۱۳انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهور آنها-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۵۰۲۱۴انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهور آنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۵۰۲۱۵انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهور آنها-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۲۱۶انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی وداروی ظهور آنها-واردات۱۵.۲
۲۰۵۰۲۲۱انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۰۵۰۲۲۲انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۵۰۲۲۳انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۵۰۲۲۴انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۵۰۲۲۵انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۲۲۶انواع فیلمهای رادیولوژی وداروی ظهور آنها-واردات۱۵.۲
۲۰۵۰۲۳۱سایرموادو لوازممصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی وفیلمبرداری-خرده فروشی۱۱.۰
۲۰۵۰۲۳۴سایرموادو لوازممصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی وفیلمبرداری-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۰۵۰۲۳۵سایرموادو لوازممصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی وفیلمبرداری-صادرات۳.۵
۲۰۵۰۲۳۶سایرموادو لوازممصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی وفیلمبرداری-واردات۱۵.۲
۲۰۵۰۲۴۱انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۲۴۲انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۲۴۳انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۵۰۲۴۴انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۵۰۲۴۵انواع گازهای صنعتی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۲۴۶انواع گازهای صنعتی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۲۵۱انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۲۵۲انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۲۵۳انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۸
۲۰۵۰۲۵۴انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۵۰۲۵۵انواع الکل صنعتی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۲۵۶انواع الکل صنعتی-واردات۱۵.۲
۲۰۶۰۰۱۱انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۶۰۰۱۲انواع روغنهای پایه نفتی ومحصولات مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۶۰۰۱۳انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۰۶۰۰۱۴انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۶۰۰۱۵انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-صادرات۳.۸
۲۰۶۰۰۱۶انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-واردات۱۷.۶
۲۰۶۰۰۲۱انواع قیروآسفالت-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۶۰۰۲۲انواع قیروآسفالت-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۶۰۰۲۳انواع قیروآسفالت-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۶۰۰۲۴انواع قیروآسفالت-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۶۰۰۲۵انواع قیروآسفالت-صادرات۴.۸
۲۰۶۰۰۲۶انواع قیروآسفالت-واردات۱۶.۰
۲۰۶۰۰۳۱انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۶۰۰۳۲انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۰۶۰۰۳۳انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۶۰۰۳۴انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۶۰۰۳۵انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-صادرات۴.۸
۲۰۶۰۰۳۶انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسیون-واردات۱۶.۰

انواع روغن،واکس،فرآورده های نفتی،

کد یونیکشرح فعالیت(بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۵۰۲۴۱انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۲۴۲انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۲۴۳انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۴
۲۰۵۰۲۴۴انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۵۰۲۴۵انواع گازهای صنعتی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۲۴۶انواع گازهای صنعتی-واردات۱۹.۲
۲۰۵۰۲۵۱انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۰۵۰۲۵۲انواع الکل صنعتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۵۰۲۵۳انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۸
۲۰۵۰۲۵۴انواع الکل صنعتی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۵۰۲۵۵انواع الکل صنعتی-صادرات۴.۴
۲۰۵۰۲۵۶انواع الکل صنعتی-واردات۱۵.۲
۲۰۶۰۰۶۱سایرانواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۱
انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-خرده فروشی۷.۰
انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
انواع روغنهای پایه نفتی ومحصوالت مشابه-صادرات۳.۸
۲۰۶۰۰۶۲سایرانواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۰۶۰۰۶۳سایرانواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۰۶۰۰۶۴سایرانواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۶۰۰۶۵سایرانواع فرآورده های نفتی-صادرات۳.۸
۲۰۶۰۰۶۶سایرانواع فرآورده های نفتی-واردات۱۷.۶

انواع دارو،قرص،کپسول،اسپری،ژل،داروخانه،انواع موادنیروزا،مکملها،الکل،ضدعفونی،لوازم طبی،انواع گاز های طبی،انواع محصولات و لوازم آرایشی،رنگهای آریشی،انواع عطر ادکلن

کد یونیکشرح فعالیتسود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۷۰۰۱۱انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیرانواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی -عمده فروشی۴.۵
۲۰۷۰۰۱۳داروخانه ها(صرفاً بابت فروش دارو بجز تک نسخه ای و خاص)۴.۰تذکر ۱ :بابت حق فنی مسئوالن
فنی داروخانه ها ازنسبت سود
۲۰ درصد استفاده شود. تذکر
۲ :بابت فروش محصوالت
آرایشی و بهداشتی در داروخانه
ها ازنسبت های سود ۱۰ درصد
استفاده شود.
۲۰۷۰۰۱۴داروخانه ها(صرفاً بابت فروش دارو بجز تک نسخه ای )۱۲.۰
۲۰۷۰۰۱۵انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیرانواع آمپول، سرم، شربت،قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی-۴.۸
۲۰۷۰۰۱۶انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیرانواع آمپول، سرم، شربت،قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی-واردات۱۶.۰
۲۰۷۰۰۱۷داروخانه ها(صرفاً بابت فروش داروهای خاص مربوط به بیماران خاص و صعبالعالج –با تأییدیه معاونت غذاودارودانشگاه علوم پزشکی)۱.۵
۲۰۷۰۰۲۱انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۷۰۰۲۲انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایرحیوانات-عمده فروشی(وارداتی)۵.۲
۲۰۷۰۰۲۳انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۹
۲۰۷۰۰۲۴انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایرحیوانات-خرده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۰۷۰۰۲۵انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایرحیوانات-صادرات۳.۵
۲۰۷۰۰۲۶انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-واردات۱۳.۶
۲۰۷۰۰۳۱انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-عمده فروشی۶.۸
۲۰۷۰۰۳۲انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-عمده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۷۰۰۳۳انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-خرده فروشی۱۵.۸
۲۰۷۰۰۳۴انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-خرده فروشی۲۴.۰
۲۰۷۰۰۳۵انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-صادرات۷.۲
۲۰۷۰۰۳۶انواع موادنیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-واردات۲۴.۰
۲۰۷۰۰۴۱انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۷۰۰۴۲انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۷۰۰۴۳انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۷۰۰۴۴انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۴
۲۰۷۰۰۴۵انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-صادرات۴.۴
۲۰۷۰۰۴۶انواع الکل ومواد ضد عفونی کننده طبی-واردات۱۶.۰
۲۰۷۰۰۵۱انواع موادو لوازم طبی مصرفی -عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۷۰۰۵۲انواع موادو لوازم طبی مصرفی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۷۰۰۵۳انواع موادو لوازم طبی مصرفی-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۷۰۰۵۴انواع موادو لوازم طبی مصرفی-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۴
۲۰۷۰۰۵۵انواع موادو لوازم طبی مصرفی-صادرات۴.۴
۲۰۷۰۰۵۶انواع موادو لوازم طبی مصرفی-واردات۱۶.۰
۲۰۷۰۰۶۱انواع گازهای طبی – عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۷۰۰۶۲انواع گازهای طبی – عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۷۰۰۶۳انواع گازهای طبی – خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۰۷۰۰۶۴انواع گازهای طبی – خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۷۰۰۶۵انواع گازهای طبی – صادرات۴.۴
۲۰۷۰۰۶۶انواع گازهای طبی – واردات۱۹.۲
۲۰۸۰۰۱۱انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۸۰۰۱۲انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۸۰۰۱۳انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۵
۲۰۸۰۰۱۴انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۸۰۰۱۵انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۸۰۰۱۶انواع محصوالت، موادو لوازمآرایشی، رنگهای آرایشی و نظایرآنها-واردات۲۸.۸
۲۰۸۰۰۲۱انواع عطروادکلن و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۸۰۰۲۲انواع عطروادکلن و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۸۰۰۲۳انواع عطروادکلن و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۵
۲۰۸۰۰۲۴انواع عطروادکلن و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۰۸۰۰۲۵انواع عطروادکلن و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۸۰۰۲۶انواع عطروادکلن و نظایرآنها-واردات۲۸.۸

انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی،انواع شانه،ناخن گیر،لوازم آرایشی،محصولات بهداشتی نظیر اسکاچ،سیم ظرف شویی،پنبه،پشم،مو،پیله کرم ابریشم،ابریشم،نخ والیاف،کاموا،طناب،انواع پارچه تریکو و کشباف

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۸۰۰۳۱انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۸۰۰۳۲انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۸۰۰۳۳انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۵
۲۰۸۰۰۳۴انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۸۰۰۳۵انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-صادرات۴.۴
۲۰۸۰۰۳۶انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-واردات۱۹.۲
۲۰۸۰۰۴۱انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع وازمآرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۸۰۰۴۲انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-عمده فروشی۶.۴
۲۰۸۰۰۴۳انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۸۰۰۴۴انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع لوازمآرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۸۰۰۴۵انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع لوازمآرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-صادرات۴.۴
۲۰۸۰۰۴۶انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایرانواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرالکتریکی-واردات۱۵.۲
۲۰۸۰۰۵۱سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-عمده فروشی(تولید داخل)۴.۰
۲۰۸۰۰۵۲سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۸۰۰۵۳سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی وغیره-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۸۰۰۵۴سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۰۸۰۰۵۵سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-صادرات۴.۴
۲۰۸۰۰۵۶سایرانواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظیراسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-واردات۱۷.۶
۲۰۹۰۰۱۱انواع پنبه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰
۲۰۹۰۰۱۲انواع پنبه-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۹۰۰۱۳انواع پنبه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۹۰۰۱۴انواع پنبه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۹۰۰۱۵انواع پنبه-صادرات۳.۵
۲۰۹۰۰۱۶انواع پنبه-واردات۱۳.۶
۲۰۹۰۰۲۱انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۰۲۲انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۰۲۳انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۳
۲۰۹۰۰۲۴انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۰۹۰۰۲۵انواع پشم، مو و کرک-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۰۲۶انواع پشم، مو و کرک-واردات۱۳.۶
۲۰۹۰۰۳۱پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۰۳۲پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۰۳۳پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۹۰۰۳۴پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۹۰۰۳۵پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۰۳۶پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-واردات۱۶.۰

انواع کیسه،پارچه های مبلی،انواع پارچه،انواع قالی ،قالیچه،زیلو،موکت،پتو،پشتی،پرچم،ضایعاتپرده،رومیزی،روتختی،لحاف،چادر،ُسایبان،خیمه،انواع فیتیله وچراغ

کد یونیکشرح فعالیتسود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۰۹۰۱۴۱انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۹۰۱۴۲انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۱۴۳انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۹۰۱۴۴انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۲۴.۰
۲۰۹۰۱۴۵انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۱۴۶انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایرآنها-واردات۱۹.۲
۲۰۹۰۱۵۱انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۱۵۲انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۱۵۳انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی (تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۹۰۱۵۴انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۹۰۱۵۵نواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۱۵۶انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-واردات۱۷.۶
۲۰۹۰۱۶۱انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۱۶۲انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۱۶۳انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۶
۲۰۹۰۱۶۴انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۹۰۱۶۵انواع فتیله و توری چراغ-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۱۶۶انواع فتیله و توری چراغ-واردات۱۶.۰
۲۰۹۰۱۷۱انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰
۲۰۹۰۱۷۲انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۹۰۱۷۳انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی(تولید داخل)۴.۷
۲۰۹۰۱۷۴انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۰۹۰۱۷۵انواع قالی، قالیچه دستباف-صادرات۳.۵
۲۰۹۰۱۷۶انواع قالی، قالیچه دستباف-واردات۱۹.۲
۲۰۹۰۱۸۱انواع تابلو فرش-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۱۸۲انواع تابلو فرش-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۱۸۳انواع تابلو فرش-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۷
۲۰۹۰۱۸۴انواع تابلو فرش-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۰۹۰۱۸۵انواع تابلو فرش-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۱۸۶انواع تابلو فرش- واردات۱۹.۲
۲۰۹۰۱۹۱انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۱۹۲انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۱۹۳انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۹۰۱۹۴انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۰۹۰۱۹۵انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۱۹۶انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-واردات۱۶.۰
۲۰۹۰۲۰۱انواع فرش وقالیچه ماشینی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۹۰۲۰۲انواع فرش وقالیچه ماشینی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۰۹۰۲۰۳نواع فرش وقالیچه ماشینی-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۲
۲۰۹۰۲۰۴انواع فرش وقالیچه ماشینی-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۰۹۰۲۰۵انواع فرش وقالیچه ماشینی-صادرات۳.۵
۲۰۹۰۲۰۶انواع فرش وقالیچه ماشینی-واردات۲۱.۶
۲۰۹۰۲۱۱انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۹۰۲۱۲انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۱۳انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۰۹۰۲۱۴انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-خرده فروشی۱۹.۲
۲۰۹۰۲۱۵انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۲۱۶انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۲۱۶انواع موکت، پادری وروفرشی ماشینی-واردات۱۷.۶
۲۰۹۰۲۲۱انواع پتو-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۹۰۲۲۲انواع پتو-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۲۳انواع پتو-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۹۰۲۲۴انواع پتو-خرده فروشی(وارداتی)۲۱.۶
۲۰۹۰۲۲۵انواع پتو-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۲۲۶انواع پتو-واردات۱۹.۲
۲۰۹۰۲۳۱انواع پشتی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۰۹۰۲۳۲انواع پشتی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۳۳انواع پشتی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۰۹۰۲۳۴انواع پشتی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۰۹۰۲۳۵انواع پشتی-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۲۳۶انواع پشتی-واردات۱۷.۶
۲۰۹۰۲۴۱حجله، خنچه و سایرلوازممورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۲۴۲حجله، خنچه و سایرلوازممورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۴۳حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-۱۸.۶
۲۰۹۰۲۴۴حجله، خنچه و سایرلوازم مورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-خرده فروشی(وارداتی)۲۲.۴
۲۰۹۰۲۴۵حجله، خنچه و سایرلوازممورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-صادراتی۴.۴
۲۰۹۰۲۴۶حجله، خنچه و سایرلوازممورد استفاده در مراسم عقد وعروسی-واردات۲۴.۰
۲۰۹۰۲۵۱انواع پرچم-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۲۵۲انواع پرچم-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۵۳انواع پرچم-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۰۹۰۲۵۴انواع پرچم-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۰۹۰۲۵۵انواع پرچم-صادرات۴.۴
۲۰۹۰۲۵۶انواع پرچم-واردات۱۹.۲
۲۰۹۰۲۶۱ضایعات انواع موادنسجی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۸
۲۰۹۰۲۶۲ضایعات انواع موادنسجی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۰۹۰۲۶۳ضایعات انواع موادنسجی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۳
۲۰۹۰۲۶۴ضایعات انواع موادنسجی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶

انواع البسه،جوراب،پیراهن،کلاه،دستکش،کمربند،روسری،چادر،لباس عروس،انواع لباس کاربری ویژه،لباس ورزشی،جیرو چرم،کیف وکفش

کد یونیکشرح فعالیتسود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۰۰۱۰۴سایرانواع پوشاک اعم ازمردانه، زنانه و بچه گانه(غیر از تریکو، کشباف، کاموا،جیرو چرم)-خرده فروشی(وارداتی)۲۵.۰
۲۱۰۰۱۰۵سایرانواع پوشاک اعم ازمردانه، زنانه و بچه گانه(غیر از تریکو،کشباف، کاموا،جیرو چرم)-صادرات۴.۴
۲۱۰۰۱۰۶سایرانواع پوشاک اعم ازمردانه، زنانه و بچه گانه(غیرازتریکو،کشباف، کاموا، جیرو چرم)-واردات۱۷.۶
۲۱۰۰۱۱۱کالا و لوازم خرازی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۱۰۰۱۱۲کالا و لوازم خرازی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۰۰۱۱۳کالا و لوازم خرازی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۴.۶
۲۱۰۰۱۱۴کالا و لوازم خرازی-خرده فروشی(وارداتی)۱۸.۴
۲۱۰۰۱۱۵کالا و لوازم خرازی-صادرات۴.۴
۲۱۰۰۱۱۶کالا و لوازم خرازی-واردات۱۹.۲
۲۱۰۰۱۲۲انواع پوشاک استوک ودست دوم- عمده فروشیانواع پوشاک استوک و دست دوم- عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۰۰۱۲۴انواع پوشاک استوک ودست دوم- خرده فروشی (وارداتی)۱۴.۴
۲۱۰۰۱۳۳انواع پوشاک ازپوست خز، سنجاب، چین چیال – خرده فروشی(تولید داخل)۲۳.۳
۲۱۰۰۱۳۴انواع پوشاک ازپوست خز، سنجاب، چین چیال – خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۰
۲۱۰۰۱۳۶انواع پوشاک ازپوست خز، سنجاب، چین چیال- واردات۲۸.۰
۲۱۰۰۱۴۳سایرانواع پوشاک بچه گانه (غیرازتریکو، کشباف، کاموا، جیروچرم)- خرده فروشی(تولید داخل)۱۳.۳
۲۱۰۰۱۴۴سایرانواع پوشاک بچه گانه(غیرازتریکو، کشباف، کاموا، جیروچرم)- خرده فروشی(وارداتی)۳۳.۶
۲۱۱۰۰۱۱انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۱۱۰۰۱۲انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۱۰۰۱۳انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۱
۲۱۱۰۰۱۴انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۱۰۰۱۵انواع پوست دباغی شده(سالامبور) و انواع روده فرآوری-
صادرات
۳.۵
۲۱۱۰۰۱۶انواع پوست دباغی شده(سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-صادرات۱۷.۶
۲۱۱۰۰۲۱انواع چرم طبیعی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۱۰۰۲۲انواع چرم طبیعی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۱۰۰۲۳انواع چرم طبیعی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۲
۲۱۱۰۰۲۴انواع چرم طبیعی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۱۰۰۲۵انواع چرم طبیعی-صادرات۳.۵
۲۱۱۰۰۲۶انواع چرم طبیعی-واردات۱۹.۲
۲۱۱۰۰۳۱انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۱۰۰۳۲انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۱۰۰۳۳انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۵
۲۱۱۰۰۳۴انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۱۱۰۰۳۵انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-صادرات۳.۵
۲۱۱۰۰۳۶انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-واردات۱۹.۲
۲۱۱۰۰۴۱ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۱۱۰۰۴۲ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۱۰۰۴۳ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۸
۲۱۱۰۰۴۴ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۱۱۰۰۴۵ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-صادرات۳.۵
۲۱۱۰۰۴۶ضایعات انواع چرم ومصنوعات چرمی-واردات۱۲.۰
۲۱۱۰۰۵۱انواع کفش چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۱۱۰۰۵۲انواع کفش چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۱۰۰۵۳انواع کفش چرمی وغیر چرمی – خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۱۱۰۰۵۴انواع کفش چرمی وغیر چرمی-خرده فروشی(وارداتی)۳۰.۰
۲۱۱۰۰۵۵انواع کفش چرمی وغیر چرمی-صادرات۴.۴
۲۱۱۰۰۵۶انواع کفش چرمی وغیر چرمی-واردات۱۹.۲
۲۱۱۰۰۶۱اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۳
۲۱۱۰۰۶۲اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۱۰۰۶۳اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۸
۲۱۱۰۰۶۴اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-خرده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۱۱۰۰۶۵اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-صادرات۴.۴
۲۱۱۰۰۶۶اجزاءانواع کیف و کفش ازهر جنس-واردات۱۶.۰
۲۱۱۰۰۷۱انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)۳.۶
۲۱۱۰۰۷۲انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۱۰۰۷۳انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-خرده فروشی (تولید داخل)۱۴.۰
۲۱۱۰۰۷۴انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-خرده فروشی (وارداتی)۳۰.۰
۲۱۱۰۰۷۵انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-صادرات۴.۴
۲۱۱۰۰۷۶انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-واردات۱۹.۲

انواع زین و یراق،روکش صندلی،انواع یخچال،اجاق گاز،تلویزیون

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۱۰۰۸۱انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)۳.۶
۲۱۱۰۰۸۲انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۱۰۰۸۳انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-خرده فروشی (تولید داخل)۱۴.۹
۲۱۱۰۰۸۴انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-خرده فروشی (وارداتی)۳۳.۶
۲۱۱۰۰۸۵انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-صادرات۴.۴
۲۱۱۰۰۸۶انواع زین ویراق، ترکبند، افسار و نظایرآنها چرمی وغیر چرمی-واردات۱۹.۲
۲۱۱۰۰۹۱انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازم تودوزی
اتومبیل-عمده فروشی (تولید داخل)
۳.۶
۲۱۱۰۰۹۲انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازم تودوزی
اتومبیل-عمده فروشی (وارداتی)
۶.۴
۲۱۱۰۰۹۳انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازم تودوزی
اتومبیل-خرده فروشی (تولید داخل)
۱۳.۶
۲۱۱۰۰۹۴انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازم تودوزی
اتومبیل-خرده فروشی (وارداتی)
۲۴.۰
۲۱۱۰۰۹۵انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازم تودوزی
اتومبیل-صادرات
۴.۴
۲۱۱۰۰۹۶انواع روکش صندلی وعرق گیراتومبیل و سایرلوازمتودوزی
اتومبیل-واردات
۱۶.۸
۲۱۱۰۱۰۳گیوه فروشی۷.۰
۲۱۲۰۰۱۱انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۱۲۰۰۱۲انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)۳.۰
۲۱۲۰۰۱۳انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۰
۲۱۲۰۰۱۴انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۲۰۰۱۵انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-صادرات۲.۰
۲۱۲۰۰۱۶انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-واردات۱۰.۰
۲۱۲۰۰۲۱انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۱۲۰۰۲۲انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۵
۲۱۲۰۰۲۳نواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -خرده فروشی (تولید داخل)۳.۵
۲۱۲۰۰۲۴انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -خرده فروشی
(وارداتی)
۶.۰
۲۱۲۰۰۲۵انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -صادرات۲.۵
۲۱۲۰۰۲۶انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -واردات۱۰.۰
۲۱۲۰۰۳۱قطعات و لوازمیدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین
لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایرلوازم خانگی مشابه- عمده فروشی
۲.۵
۲۱۲۰۰۳۳قطعات و لوازمیدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین
لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایرلوازم خانگی مشابه- خرده فروشی
۸.۰
۲۱۲۰۰۳۵قطعات و لوازمیدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین
لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایرلوازم خانگی مشابه – صادرات
۳.۵
۲۱۲۰۰۳۶قطعات و لوازمیدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین
لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایرلوازم خانگی مشابه – واردات
۱۲.۰
۲۱۲۰۰۴۱انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی و تصویری -عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۱۲۰۰۴۲انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی وتصویری-عمده فروشی (وارداتی)۳.۵
۲۱۲۰۰۴۳انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی وتصویری-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۵
۲۱۲۰۰۴۴انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی وتصویری-خرده فروشی (وارداتی)۵.۵
۲۱۲۰۰۴۵انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی وتصویری-صادرات۲.۰
۲۱۲۰۰۴۶انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایردستگاههای صوتی وتصویری-واردات۱۰.۰
۲۱۲۰۰۵۱قطعات و لوازم یدکی دستگاه های الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایرآنها – عمده فروش۲.۵
۲۱۲۰۰۵۳قطعات و لوازم یدکی دستگاه های الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایرآنها – خرده فروش۹.۰
۲۱۲۰۰۵۵قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی و تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایرآنها – صادرات۳.۵
۲۱۲۰۰۵۶قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی و تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایرآنها – واردات۱۹.۲
۲۱۲۰۰۶۱انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۱۲۰۰۶۲انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۲۰۰۶۳انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۵.۵
۲۱۲۰۰۶۴انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)۸.۰
۲۱۲۰۰۶۵انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۲۰۰۶۶انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۹.۲
۲۱۲۰۰۷۱ سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۷
۲۱۲۰۰۷۲سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۲۰۰۷۳سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)۷.۰
۲۱۲۰۰۷۴سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)۸.۰
۲۱۲۰۰۷۵سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات۳.۵
۲۱۲۰۰۷۶سایرلوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری،مخلوط کن،غذا ساز، پلوپز، بخار پز، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و ازاین قبیل وقطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات ۱۰.۰
۲۱۲۰۰۸۱انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۱۲۰۰۸۲انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۲۰۰۸۳انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۰
۲۱۲۰۰۸۴انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۶.۰
۲۱۲۰۰۸۵انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۳.۵
۲۱۲۰۰۸۶انواع لوازم آرایشی برقی وقطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۹.۲

انواع هود و هواکش خانگی،رایانه ماشین های اداری،قطعات و لوازم یدکی،انواع نرم افزار،انواع چراغ های بیمارستانی،تجهیزات پزشکی،دندان پزشکی،دامپزشکی،انواع تجهیزات حیوانات خانگی،تجهیزات عکاسی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۲۰۰۹۱انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۲۰۰۹۲انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۲۰۰۹۳انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۲۰۰۹۴انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی(وارداتی)۱۶.۰
۲۱۲۰۰۹۵انواع هود و هواکش خانگی-صادرات۴.۴
۲۱۲۰۰۹۶انواع هود و هواکش خانگی-واردات۱۹.۲
۲۱۳۰۰۱۱انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۴
۲۱۳۰۰۱۲انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(وارداتی)۲.۵
۲۱۳۰۰۱۳انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(تولید داخل)۴.۵
۲۱۳۰۰۱۴انواع رایانه، ماشینهای اداری وتجهیزات جانبی-خرده فروشی(وارداتی)۴.۵
۲۱۳۰۰۱۵انواع رایانه، ماشینهای اداری وتجهیزات جانبی-صادرات۱.۸
۲۱۳۰۰۱۶انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-واردات۱۴.۰
۲۱۳۰۰۲۱قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۳۰۰۲۲قطعات و لوازمیدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-عمده فروشی(وارداتی)۳.۰
۲۱۳۰۰۲۳قطعات و لوازمیدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۱۳۰۰۲۴قطعات و لوازمیدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-خرده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۱۳۰۰۲۵قطعات و لوازمیدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-صادرات۲.۶
۲۱۳۰۰۲۶قطعات و لوازمیدکی انواع رایانه وماشینهای اداری-واردات۱۴.۰
۲۱۳۰۰۳۱انواع نرم افزار-عمده فروشی(تولید داخل)۸.۴
۲۱۳۰۰۳۲انواع نرم افزار-عمده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۳۰۰۳۳انواع نرم افزار-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۱۳۰۰۳۴انواع نرم افزار-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۳۰۰۳۵انواع نرم افزار-صادرات۱۰.۴
۲۱۳۰۰۳۶انواع نرم افزار-واردات۱۹.۲
۲۱۳۰۰۴۱لوازممصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۱
۲۱۳۰۰۴۲لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره- عمده فروشی(وارداتی)۳.۰
۲۱۳۰۰۴۳لوازممصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۱۳۰۰۴۴لوازممصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۰
۲۱۳۰۰۴۵لوازممصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-صادرات۲.۶
۲۱۳۰۰۴۶لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیردیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-واردات۱۴.۰
۲۱۴۰۰۱۱انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۱۴۰۰۱۲انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۴۰۰۱۳انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-خرده فروشی (تولید داخل)۹.۳
۲۱۴۰۰۱۴انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۱۴۰۰۱۵انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-صادرات۳.۵
۲۱۴۰۰۱۶انواع چراغهای بیمارستانی(اطاق عمل و نظایرآن)-واردات۱۶.۰
۲۱۴۰۰۲۱انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۴۰۰۲۲انواع لوازمو تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۴۰۰۲۳انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -خرده فروشی(تولید داخل)
۲۱۴۰۰۲۴انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۱۴۰۰۲۵انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -صادرات۳.۵
۲۱۴۰۰۲۶انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی،آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی دن و لوازم مورد استفاده معلولین(به غیرازویلچر)و نظایرآنها -واردات۱۷.۶
۲۱۴۰۰۳۱انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۴۰۰۳۲انواع لوازمو تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۴۰۰۳۳انواع لوازمو تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۴۰۰۳۴انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۱۴۰۰۳۵انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-صادرات۳.۵
۲۱۴۰۰۳۶انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی ودندانسازی و نظایرآنها-واردات۱۷.۶
۲۱۴۰۰۴۱انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۱۴۰۰۴۲انواع لوازمو تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۴۰۰۴۳انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها- خرده فروش(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۴۰۰۴۴انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها- خرده فروش(وارداتی)۱۲.۸
۲۱۴۰۰۴۵انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها-صادرات۳.۵
۲۱۴۰۰۴۶انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایرآنها- واردات۱۷.۶
۲۱۴۰۰۵۳انواع لوازمو تجهیزات حیوانات خانگی – خرده فروشی(تولید داخل)۲۰.۰
۲۱۴۰۰۵۴انواع لوازمو تجهیزات حیوانات خانگی – خرده فروشی(وارداتی)۲۴.۰
۲۱۴۰۰۵۶انواع لوازمو تجهیزات حیوانات خانگی – واردات۲۰.۰
۲۱۵۰۰۱۱انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۵۰۰۱۲انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-عمده فروشی(وارداتی)۳.۰
۲۱۵۰۰۱۳انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۸
۲۱۵۰۰۱۴انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-خرده فروشی(وارداتی)۵.۸
۲۱۵۰۰۱۵انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-صادرات۴.۴
۲۱۵۰۰۱۶انواع لوازمو تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی،دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم وعکس و سایرتجهیزات وابسته-واردات۱۵.۲

ادوات و وسایل موسیقی و موزیک،انواع لنز و عینک،انواع ژنراتور،باتری خشک،تجهیزات توزیع کننده برق،انواع سیم و کابل برق،انواع لامپ،چراغ،لوستر،انواع آیینه و شمعدان

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۵۰۰۲۱دوات و وسایل موسیقی وموزیک-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰
۲۱۵۰۰۲۲ادوات و وسایل موسیقی وموزیک-عمده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۱۵۰۰۲۳ادوات و وسایل موسیقی وموزیک-خرده فروشی(تولید داخل)۱۴.۴
۲۱۵۰۰۲۴ادوات و وسایل موسیقی وموزیک-خرده فروشی(وارداتی)۱۷.۶
۲۱۵۰۰۲۵ادوات و وسایل موسیقی وموزیک-صادرات۳.۵
۲۱۵۰۰۲۶ادوات و وسایل موسیقی وموزیک-واردات۲۴.۰
۲۱۵۰۰۳۱انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۵۰۰۳۲انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۵۰۰۳۳انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۱۵۰۰۳۴انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۵۰۰۳۵انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-صادرات۳.۵
۲۱۵۰۰۳۶انواع لنزوقاب عینک وقطعات و لوازم مربوطه-واردات۱۷.۶
۲۱۵۰۰۴۱انواع عینک آفتابی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰
۲۱۵۰۰۴۲انواع عینک آفتابی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۵۰۰۴۳انواع عینک آفتابی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۵.۸
۲۱۵۰۰۴۴انواع عینک آفتابی-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۱۵۰۰۴۵انواع عینک آفتابی-صادرات۳.۵
۲۱۵۰۰۴۶انواع عینک آفتابی-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۰۱۱انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۵
۲۱۶۰۰۱۲انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۶.۰
۲۱۶۰۰۱۳انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۱۶۰۰۱۴نواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)۹.۰
۲۱۶۰۰۱۵انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-صادرات۴.۰
۲۱۶۰۰۱۶انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور وقطعات و لوازم مربوطه-واردات۱۵.۰
۲۱۶۰۰۲۱انواع باتری خشک و تروقطعات و لوازممربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۰۲۲انواع باتری خشک و تروقطعات و لوازممربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۲۳انواع باتری خشک وتروقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۶۰۰۲۴انواع باتری خشک وتروقطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۷.۶
۲۱۶۰۰۲۵انواع باتری خشک وتروقطعات و لوازم مربوطه-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۲۶انواع باتری خشک وتروقطعات و لوازممربوطه-واردات۱۹.۲
۲۱۶۰۰۳۱تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۱۶۰۰۳۲تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۳۳تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۷
۲۱۶۰۰۳۴تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۴
۲۱۶۰۰۳۵تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۳۶تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق،سیمهای هادی ومقره و امثال آنها-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۰۴۱انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۰۴۲انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۴۳انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۶۰۰۴۴انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۱۶۰۰۴۵انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۴۶انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبرنوری، کلید وپریز، فیوز،سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایرآنها-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۰۵۱انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی۲.۵
۲۱۶۰۰۵۲انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۵۳انواع لامپ، چراغ، نورافکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی – خرده فروشی(تولید داخل)۸.۶
۲۱۶۰۰۵۴انواع لامپ، چراغ، نورافکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی – خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۲
۲۱۶۰۰۵۵انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۵۶انواع المپ، چراغ، نور افکن و سایرتجهیزات روشنایی برقی-واردات۱۸.۴
۲۱۶۰۰۶۱انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۶
۲۱۶۰۰۶۲انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۰۶۳انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۱۶۰۰۶۴انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۲
۲۱۶۰۰۶۵انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-صادرات۴.۴
۲۱۶۰۰۶۶انواع آیینه و شمعدان، لوستروآباژور-واردات۱۹.۲

انواع دزدگیر،دوربین های مدار بسته،درب باز کن الکتریکی

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۶۰۰۷۱انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۱۶۰۰۷۲انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۷۳انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۱۶۰۰۷۴انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۰۷۵انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۷۶انواع دزدگیر، دروبین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و هشدار دهنده-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۰۸۱انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۱۶۰۰۸۲انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۸۳انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۱۶۰۰۸۴انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۰۸۵انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۸۶انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۰۹۱انواع دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۰۹۲انواع دستگاهها وتجهیزات مخابراتی -عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۰۹۳انواع دستگاهها وتجهیزات مخابراتی -خرده فروشی (تولید داخل)۷.۰
۲۱۶۰۰۹۴انواع دستگاهها وتجهیزات مخابراتی -خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۱۶۰۰۹۵انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -صادرات۳.۵
۲۱۶۰۰۹۶انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -واردات۱۴.۴
۲۱۶۰۱۰۱انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۱۶۰۱۰۲انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -عمده فروشی (وارداتی)۲.۲
۲۱۶۰۱۰۳انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -خرده فروشی (تولید داخل)۳.۰
۲۱۶۰۱۰۴انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -خرده فروشی (وارداتی)۳.۰
۲۱۶۰۱۰۵انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -صادرات۳.۵
۲۱۶۰۱۰۶انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -واردات۱۳.۰
۲۱۶۰۱۱۱انواع دماسنج های صنعتی- عمده فروشی (تولید داخل)۳.۷
۲۱۶۰۱۱۲انواع دماسنج های صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۱۳انواع دماسنج های صنعتی -خرده فروشی (تولید داخل)۹.۳
۲۱۶۰۱۱۴انواع دماسنج های صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۰
۲۱۶۰۱۱۵انواع دماسنج های صنعتی -صادرات۴.۴
۲۱۶۰۱۱۶انواع دماسنج های صنعتی -واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۱۲۱انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۱۲۲انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۱۶۰۱۲۳انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس) -خرده فروش (تولید داخل)۹.۵
۲۱۶۰۱۲۴انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس) – خرده فروش (وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۱۲۵انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-صادرات۳.۵
۲۱۶۰۱۲۶انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-واردات۱۶.۰
۲۱۶۰۱۳۱انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۳.۷
۲۱۶۰۱۳۲انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۳۳انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۱۶۰۱۳۴انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۱۳۵انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۴.۴
۲۱۶۰۱۳۶انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۱۴۱انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۱۴۲انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۴۳انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۵
۲۱۶۰۱۴۴انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۱۴۵انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۴.۴
۲۱۶۰۱۴۶انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۹.۲
۲۱۶۰۱۵۱انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۷
۲۱۶۰۱۵۲انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۵۳انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۱۶۰۱۵۴انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه- خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۱۶۰۱۵۵انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه- صادرات۴.۴
۲۱۶۰۱۵۶انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم وقطعات مربوطه-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۱۶۱ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی (تولید داخل)۳.۷
۲۱۶۰۱۶۲ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۶۳ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت
الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی (تولید داخل)
۱۰.۷
۲۱۶۰۱۶۴ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت
الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی (وارداتی)
۱۳.۶
۲۱۶۰۱۶۵ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت
الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-صادرات
۴.۴
۲۱۶۰۱۶۶ابزارو وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت
الکترونیک، کنترل و شمارش زمان ومقاومتهای الکتریکی-واردات
۱۷.۶

انواع هود،تهویه،پمپ،دیگ و ماشین و بخار، کوره،دستگاه تصفیه،خودرو

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۶۰۱۷۱انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)۳.۷
۲۱۶۰۱۷۲انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)۶.۴
۲۱۶۰۱۷۳انواع هود و هواکش صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل)۱۲.۷
۲۱۶۰۱۷۴انواع هود و هواکش صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)۱۶.۰
۲۱۶۰۱۷۵انواع هود و هواکش صنعتی-صادرات۴.۴
۲۱۶۰۱۷۶انواع هود و هواکش صنعتی-واردات۱۹.۲
۲۱۶۰۱۸۱انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۱۶۰۱۸۲انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۶۰۱۸۳نواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۶
۲۱۶۰۱۸۴نواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)۵.۸
۲۱۶۰۱۸۵انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر،
یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات
۲.۶
۲۱۶۰۱۸۶انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر،
یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج وقطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات
۱۷.۶
۲۱۶۰۱۹۱انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۱۶۰۱۹۲انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۳.۵
۲۱۶۰۱۹۳انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۵
۲۱۶۰۱۹۴انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)۵.۵
۲۱۶۰۱۹۵ انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۲.۵
۲۱۶۰۱۹۶انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۵.۰
۲۱۶۰۲۰۱انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۱۶۰۲۰۲انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۶۰۲۰۳انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۶
۲۱۶۰۲۰۴انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)۵.۸
۲۱۶۰۲۰۵انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات۲.۶
۲۱۶۰۲۰۶انواع دیگ وماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۲۱۱انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۱۶۰۲۱۲انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۶۰۲۱۳انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۶
۲۱۶۰۲۱۴انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-خرده فروشی (وارداتی)۵.۸
۲۱۶۰۲۱۵انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-صادرات۲.۶
۲۱۶۰۲۱۶انواع کوره، مشعلهای کوره وقطعات مربوط به آن-واردات۱۷.۶
۲۱۶۰۲۲۱انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۱۶۰۲۲۲انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی(وارداتی)۴.۰
۲۱۶۰۲۲۳انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۰
۲۱۶۰۲۲۴انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی(وارداتی)۱۱.۰
۲۱۶۰۲۲۵انواع دستگاه تصفیه آب-صادرات۳.۰
۲۱۶۰۲۲۶انواع دستگاه تصفیه آب-واردات۱۴.۰
۲۱۶۰۲۳۱انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازمیدکی مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲
۲۱۶۰۲۳۲انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۶۰۲۳۳انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۱
۲۱۶۰۲۳۴انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۸.۰
۲۱۶۰۲۳۵انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۶۰۲۳۶انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۹.۲
۲۱۶۰۲۴۳انواع چراغها و تابلوهای نئون وفلورسنت – خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۱۶۰۲۴۴انواع چراغها وتابلوهای نئون وفلورسنت – خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۱۶۰۲۵۳انواع لوازم اسکی واسکیت – خرده فروشی(تولید داخل)۱۶.۰
۲۱۶۰۲۵۴انواع لوازم اسکی واسکیت – خرده فروشی(تولید داخل)۱۶.۰
۲۱۷۰۰۱۱انواع خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۷
۲۱۷۰۰۱۲انواع خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۱۳انواع خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۱۷۰۰۱۴انواع خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی(وارداتی)۴.۴
۲۱۷۰۰۱۵انواع خودرو سبک و سنگین-صادرات۳.۵
۲۱۷۰۰۱۶ انواع خودرو سبک و سنگین-واردات ۱۶.۰
۲۱۷۰۰۲۱انواع لوازموقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۲۲انواع لوازم وقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۲۳انواع لوازموقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_خرده فروشی(تولید داخل)۹.۵
۲۱۷۰۰۲۴انواع لوازم وقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_عمده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۷۰۰۲۵انواع لوازم وقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۲۶انواع لوازم وقطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایرتجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین(به جز الستیک، باطری،شیشه، روکش صندلی،عرق گیرو سایرلوازمتو دوزی اتومبیل)_واردات

انواع موتورسیکلت،دوچرخه،سه چرخه،انواع چرخهای موتوری معلولین،لوازم یدکی،انواع لاستیک،تیوپ،روکش لاستیک،انواع کشتی و لنج،قایق،قطار

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سودفعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۷۰۰۳۱انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۳۲انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۳۳انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۵
۲۱۷۰۰۳۴انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۷۰۰۳۵انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۳۶انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۰۴۱انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۴۲انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۴۳انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(تولید داخل)۶.۷
۲۱۷۰۰۴۴انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۷۰۰۴۵انواع چرخهای موتوری معلولین-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۴۶انواع چرخهای موتوری معلولین-واردات۱۵.۲
۲۱۷۰۰۵۱لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۷۰۰۵۲لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۷۰۰۵۳لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۵
۲۱۷۰۰۵۴لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۷۰۰۵۵لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-صادرات۳.۵
۲۱۷۰۰۵۶لوازمیدکی وقطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت،دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۰۶۱انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۶۲انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۶۳انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۵
۲۱۷۰۰۶۴انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۷۰۰۶۵انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۶۶انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین(بدون موتور)-واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۰۷۱لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۱۷۰۰۷۲لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۷۰۰۷۳لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)-عمده فروشی(تولید داخل)۸.۵
۲۱۷۰۰۷۴لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)-عمده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۷۰۰۷۵لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)صادرات۳.۵
۲۱۷۰۰۷۶لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه،چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور(به جز لاستیک)واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۰۸۱انواع الستیک، تیوپ، روکش الستیک وتایرانواع خودرو،موتورسیکلت، دوچرخه و سایرانواع ماشین آلات-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۸۲انواع الستیک، تیوپ، روکش الستیک وتایرانواع خودرو،موتورسیکلت، دوچرخه و سایرانواع ماشین آلات-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۸۳انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-خرده فروشی (تولید داخل)۴.۶
۲۱۷۰۰۸۴انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-خرده فروشی (وارداتی)۶.۷
۲۱۷۰۰۸۵انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۸۶انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-واردات۱۷.۶
۲۱۷۰۰۹۱انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۰۹۲انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۰۹۳انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۳
۲۱۷۰۰۹۴انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)۱۴.۴
۲۱۷۰۰۹۵انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۰۹۶انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۱۰۱انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۱۰۲انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۱۰۳انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۳
۲۱۷۰۱۰۴انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۱۷۰۱۰۵انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه -صادرات۲.۶
۲۱۷۰۱۰۶انواع قایق(اعم از تفریحی، ورزشی و غیره)و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-واردات۱۶.۰
۲۱۷۰۱۱۱انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۱۷۰۱۱۲انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۷۰۱۱۳انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۵
۲۱۷۰۱۱۴انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۷۰۱۱۵انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-صادرات۲.۶
۲۱۷۰۱۱۶انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-واردات۱۵.۲

انواع هواپیما، گلابدار،خودرو و تجهیزات جانبی لوکس،لاستیک،بالا برنده،آسانسور،تجهیزات کشاورزی و باغبانی،ماشین ابزار صنعتی و لوازم، ماشین آلات متالوژی، ماشین الات معدنی، ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۷۰۱۲۱انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۰
۲۱۷۰۱۲۲انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۷۰۱۲۳انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-خرده فروشی(تولید داخل)
۸.۵
۲۱۷۰۱۲۴انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۰
۲۱۷۰۱۲۵انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-صادرات
۲.۶
۲۱۷۰۱۲۶انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-واردات
۱۴.۶
۲۱۷۰۱۳۱انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۰
۲۱۷۰۱۳۲انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۷۰۱۳۳انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-خرده فروشی(تولید داخل)
۸.۵
۲۱۷۰۱۳۴انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۱۱.۲
۲۱۷۰۱۳۵انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-صادرات
۲.۶
۲۱۷۰۱۳۶انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط
به آنها-واردات
۱۴.۴
۲۱۷۰۱۴۳فروشنده انواع خودرو سبک و سنگین دست دوم۳.۶
۲۱۷۰۱۵۳فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها-
خرده فروشی(تولید داخل)
۱۵.۲
۲۱۷۰۱۵۴فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها-
خرده فروشی(وارداتی)
۲۰.۰
۲۱۷۰۱۶۳فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت از
اجناسی که از شرکت های طرف قرارداد دریافت و توزیع می کنند-
خرده فروشی(تولید داخل)
۳۱.۰از کارمزد، سود و یا تخفیف
دریافتی
۲۱۷۰۱۶۴فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکت های طرف قرارداد دریافت و توزیع می کنند- خرده فروشی(وارداتی)۴۰.۰از کارمزد، سود و یا تخفیف
دریافتی
۲۱۷۰۱۷۳فروشنده لاستیک مستعمل-خرده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۷۰۱۷۴فروشنده لاستیک مستعمل-خرده فروشی(وارداتی)۲.۴
۲۱۷۰۱۸۶لاستیک خودروهای سنگین، ماشین آلات راه سازی، معدن و کشاورزی-واردات۱۲.۸
۲۱۸۰۰۱۱انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۴
۲۱۸۰۰۱۲انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک،
جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۱۸۰۰۱۳انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک،
جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۱۸۰۰۱۴انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک،
جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۱.۲
۲۱۸۰۰۱۵انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۱۶انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک،
جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات
۱۵.۲
۲۱۸۰۰۲۱انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۸۰۰۲۲انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۸۰۰۲۳انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۸۰۰۲۴انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۸۰۰۲۵انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۲۶انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه- واردات۱۹.۲
۲۱۸۰۰۳۱انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها- عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۸۰۰۳۲انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۵
۲۱۸۰۰۳۳انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها- خرده فروشی(تولید داخل)
۴.۵
۲۱۸۰۰۳۴انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها- خرده فروشی(وارداتی)
۶.۵
۲۱۸۰۰۳۵انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها- صادرات
۲.۵
۲۱۸۰۰۳۶انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری،
دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها- واردات
۱۰.۰
۲۱۸۰۰۴۱انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۸۰۰۴۲انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۸۰۰۴۳انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)۵.۰
۲۱۸۰۰۴۴انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۸۰۰۴۵انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۴۶انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات۱۵.۲
۲۱۸۰۰۵۱انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه- عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۸۰۰۵۲انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه- عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۸۰۰۵۳انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(تولید داخل)۵.۰
۲۱۸۰۰۵۴انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۸۰۰۵۵انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه- صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۵۶انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات۱۵.۲
۲۱۸۰۰۶۱ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی
مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۸۰۰۶۲ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی
مربوطه-عمده فروشی خراجی
۳.۸
۲۱۸۰۰۶۳ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(تولید داخل)۵.۰
۲۱۸۰۰۶۴ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه -خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۸۰۰۶۵ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی
مربوطه-صادرات
۲.۶
۲۱۸۰۰۶۶ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی
مربوطه-واردات
۱۵.۲
۲۱۸۰۰۷۱ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه- عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۸۰۰۷۲ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه- عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۸۰۰۷۳ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه- خرده فروشی(تولید داخل)۵.۰
۲۱۸۰۰۷۴ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه- خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۸۰۰۷۵ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۷۶ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-واردات۱۵.۲

انواع ماشین آلات عمل آوری توتون،تولید منسوجات،لوازم و قطعات یدکی مربوطه،انواع محصولات فلزی،قطعات آهنی،قطعات فلزی غیرآهنی،زیورآلات،داربست فلزی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۸۰۰۸۱ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-
عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۸۰۰۸۲ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-
عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۸۰۰۸۳ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو و
قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)
۵.۰
۲۱۸۰۰۸۴ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو و
قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)
۸.۸
۲۱۸۰۰۸۵ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۸۰۰۸۶ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-
واردات
۱۵.۲
۲۱۸۰۰۹۱ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی
مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۸۰۰۹۲ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی
مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۸۰۰۹۳ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی
مربوطه-خرده فروشی(تولید داخل)
۶.۰
۲۱۸۰۰۹۴ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی
مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)
۸.۸
۲۱۸۰۰۹۵ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی
مربوطه-صادرات
۲.۶
۲۱۸۰۰۹۶ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه-واردات۱۵.۲
۲۱۸۰۱۰۱سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی(تولید
داخل)
۲.۳
۲۱۸۰۱۰۲سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۱۸۰۱۰۳سایر ماشین آلات و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(تولید
داخل)
۵.۰
۲۱۸۰۱۰۴سایر ماشین آلات و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۱۸۰۱۰۵سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۸۰۱۰۶سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-واردات۱۶.۰
۲۱۸۰۱۱۳انواع لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آلات صنعتی، متالوژی، معدنی، استخراج، راه و ساختمان، عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو، منسوجات، کفش، پوشاک، کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و نظایر آنها-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۵
۲۱۸۰۱۱۴انواع لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آلات صنعتی، متالوژی،
معدنی، استخراج، راه و ساختمان، عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو، منسوجات، کفش، پوشاک، کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و نظایر آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۹.۵
۲۱۹۰۰۱۱انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۳
۲۱۹۰۰۱۲انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله ، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی(وارداتی)۱.۷
۲۱۹۰۰۱۳انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش،بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی،ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۰۱۴انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله ، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی(وارداتی)۲.۶
۲۱۹۰۰۱۵انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله ، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-صادرات۱.۳
۲۱۹۰۰۱۶انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش،بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-واردات۱۳.۶
۲۱۹۰۰۲۱قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (تولید داخل)۱.۲
۲۱۹۰۰۲۲قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (وارداتی)۱.۹
۲۱۹۰۰۲۳قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی (تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۰۲۴قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی
(وارداتی)
۲.۷
۲۱۹۰۰۲۵قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-صادرات۱.۴
۲۱۹۰۰۲۶قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۰۳۱انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۶
۲۱۹۰۰۳۲انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره
و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی(وارداتی)
۲.۳
۲۱۹۰۰۳۳انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره
و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی(تولید داخل)
۴.۰
۲۱۹۰۰۳۴انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره
و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی (وارداتی)
۴.۶
۲۱۹۰۰۳۵انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره
و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-صادرات
۱.۶
۲۱۹۰۰۳۶انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره
و پلاتین)شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل(غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-واردات
۱۶.۰
۲۱۹۰۰۴۱قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۶
۲۱۹۰۰۴۲قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی(وارداتی)۲.۴
۲۱۹۰۰۴۳قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی(تولید داخل)۴.۱
۲۱۹۰۰۴۴قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی(وارداتی)۴.۸
۲۱۹۰۰۴۵قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-صادرات۱.۸
۲۱۹۰۰۴۶قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-واردات۱۶.۸
۲۱۹۰۰۵۱انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۹
۲۱۹۰۰۵۲انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۱۹۰۰۵۳انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-خرده فروشی(تولید داخل)۲۰.۷
۲۱۹۰۰۵۴انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-خرده فروشی(وارداتی)۲۴.۰
۲۱۹۰۰۵۵انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-صادرات۴.۴
۲۱۹۰۰۵۶انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-واردات۲۴.۰
۲۱۹۰۰۶۱انواع داربست فلزی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۰۶۲انواع داربست فلزی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۰۶۳انواع داربست فلزی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۶
۲۱۹۰۰۶۴انواع داربست فلزی-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۱۹۰۰۶۵انواع داربست فلزی-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۰۶۶انواع داربست فلزی-واردات۱۶.۰

انواع قطعات سوله،کانکس،سازه های پیش ساخته ساختمان،شیرآلات و اتصالات،لوازم بهداشتی ساختمان،یراق آلات، لوازم بنایی و جنایی،دریچه و کانال کولر،میز و مبل و صندلی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۹۰۰۷۱قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۰۷۲قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۰۷۳قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی
(تولید داخل)
۴.۱
۲۱۹۰۰۷۴قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی
(وارداتی)
۴.۸
۲۱۹۰۰۷۵قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۰۷۶قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-واردات۱۳.۶
۲۱۹۰۰۸۱انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۰۸۲انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده
فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۰۸۳انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده
فروشی(تولید داخل)
۵.۷
۲۱۹۰۰۸۴انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده
فروشی(وارداتی)
۶.۸
۲۱۹۰۰۸۵انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۰۸۶انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-واردات۱۵.۲
۲۱۹۰۰۹۱انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۰۹۲انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره،
حفاظ، پانل و غیره)-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۰۹۳انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره،
حفاظ، پانل و غیره)خرده فروشی(تولید داخل)
۱۱.۴
۲۱۹۰۰۹۴انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره،
حفاظ، پانل و غیره)-خرده فروشی(وارداتی)
۱۳.۶
۲۱۹۰۰۹۵انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره،
حفاظ، پانل و غیره)-صادرات
۲.۶
۲۱۹۰۰۹۶انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره،
حفاظ، پانل و غیره)-واردات
۱۶.۰
۲۱۹۰۱۰۱انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۰۲انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۰۳انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۹۰۱۰۴انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۹۰۱۰۵انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-صادرات۲.۳
۲۱۹۰۱۰۶انواع شیرآلات و اتصالات(فلزی)-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۱۱۱انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۹۰۱۱۲انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۱۱۳انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)
۸.۰
۲۱۹۰۱۱۴انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۰
۲۱۹۰۱۱۵انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-صادرات
۲.۶
۲۱۹۰۱۱۶انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها
(فلزی)-واردات
۱۷.۶
۲۱۹۰۱۲۱انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۲۲انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۲۳انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۱۹۰۱۲۴انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۰
۲۱۹۰۱۲۵انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۲۶انواع یراق آلات(قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و…)-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۱۳۱انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۳۲انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۳۳انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۱۹۰۱۳۴انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۰.۰
۲۱۹۰۱۳۵انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۳۶انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها(غیر الکتریکی)-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۱۴۱دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۴۲دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۴۳دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۱۹۰۱۴۴دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۱۹۰۱۴۵دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۴۶دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی(فلزی)-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۱۵۱انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۵۲انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی،تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۵۳انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی،تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۱۹۰۱۵۴انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی،تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۱۹۰۱۵۵انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی،تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۵۶انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی،تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-واردات۱۶.۰

انواع ظروف و لوازم آشپزخانه،صنایع دستی،سیلندر و کپسول گاز،کپسول آتش نشانی،تانکر، گاوصندوق،قالبهای صنعتی،پرده، تجهیزات صید،کلید خام

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۹۰۱۶۱انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۰
۲۱۹۰۱۶۲انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۹۰۱۶۳انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۰
۲۱۹۰۱۶۴انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۰
۲۱۹۰۱۶۵انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-صادرات۳.۵
۲۱۹۰۱۶۶انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی(غیر برقی)-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۱۷۱صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۱
۲۱۹۰۱۷۲صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۹۰۱۷۳صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۱۹۰۱۷۴صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۹.۰
۲۱۹۰۱۷۵صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-صادرات۳.۵
۲۱۹۰۱۷۶صنایع دستی و مصنوعات تزیینی(فلزی)-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۱۸۱انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۸۲انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۱۸۳انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۰.۷
۲۱۹۰۱۸۴انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۱۹۰۱۸۵انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۸۶انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-واردات۱۳.۶
۲۱۹۰۱۹۱انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۱۹۲انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۱۹۳انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۱۹۰۱۹۴انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۲.۰
۲۱۹۰۱۹۵انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۱۹۶انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۲۰۱انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-
عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۳
۲۱۹۰۲۰۲انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۲۰۳انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-
خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۷
۲۱۹۰۲۰۴انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-
خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۱۹۰۲۰۵انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-
صادرات
۲.۶
۲۱۹۰۲۰۶انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-
واردات
۱۳.۶
۲۱۹۰۲۱۱انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۱
۲۱۹۰۲۱۲انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۹۰۲۱۳انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۸
۲۱۹۰۲۱۴انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۱۹۰۲۱۵انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-صادرات۳.۵
۲۱۹۰۲۱۶انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۲۲۱انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۲۲۲انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۲۲۳انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۱۹۰۲۲۴انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۹۰۲۲۵انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۲۲۶انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی(فلزی)-واردات۱۳.۶
۲۱۹۰۲۳۱انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۲
۲۱۹۰۲۳۲انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۱۹۰۲۳۳انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده
فروشی(تولید داخل)
۱۲.۸
۲۱۹۰۲۳۴انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده
فروشی(وارداتی)
۱۵.۲
۲۱۹۰۲۳۵انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات۳.۵
۲۱۹۰۲۳۶انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۲۴۱انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-عمده فروشی(تولید داخل)
۳.۹
۲۱۹۰۲۴۲انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-عمده فروشی(وارداتی)
۶.۲
۲۱۹۰۲۴۳انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۵.۰
۲۱۹۰۲۴۴انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-خرده فروشی(وارداتی)
۱۷.۶
۲۱۹۰۲۴۵انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-صادرات
۴.۴
۲۱۹۰۲۴۶انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و
لوازم متعلق به آنها-واردات
۱۹.۲
۲۱۹۰۲۵۱انواع کلید خام-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۲۵۲انواع کلید خام-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۲۵۳انواع کلید خام-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۹۰۲۵۴انواع کلید خام-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۸
۲۱۹۰۲۵۵انواع کلید خام-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۲۵۶انواع کلید خام-واردات۱۹.۲

انواع تابلو، بلبرینگ، وزن، ضایعات، مصنوعات فلزی، شمش، طلا، سکه، جواهر، الوار، تخته

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۱۹۰۲۶۱انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۳
۲۱۹۰۲۶۲انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده
فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۱۹۰۲۶۳انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۹۰۲۶۴انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده
فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۱۹۰۲۶۵انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۲۶۶انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-واردات۱۳.۶
۲۱۹۰۲۷۱انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۲۷۲انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۲۷۳انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۹۰۲۷۴انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۹۰۲۷۵انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۲۷۶انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-واردات۱۶.۰
۲۱۹۰۲۸۱انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۲۸۲انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۲۸۳انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۴
۲۱۹۰۲۸۴انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۱۹۰۲۸۵انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۲۸۶انواع وزنه(به استثناء وزنه ورزشی)-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۲۹۱ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۶
۲۱۹۰۲۹۲ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی(وارداتی)۲.۵
۲۱۹۰۲۹۳ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۶
۲۱۹۰۲۹۴ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۱۹۰۲۹۵ضایعات و قراضه انواع فلزات-صادرات۱.۸
۲۱۹۰۲۹۶ضایعات و قراضه انواع فلزات-واردات۱۲.۰
۲۱۹۰۳۰۱سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۴
۲۱۹۰۳۰۲سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۱۹۰۳۰۳سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۰
۲۱۹۰۳۰۴سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۱۹۰۳۰۵سایر مصنوعات فلزی-صادرات۲.۶
۲۱۹۰۳۰۶سایر مصنوعات فلزی-واردات۱۷.۶
۲۱۹۰۳۱۶واردکننده شمش آهن۱۱.۲
۲۱۹۰۳۲۳فروشنده انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان(شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-صرفا ً مستعمل۱۴.۳
۲۲۰۰۰۱۱شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۱
۲۲۰۰۰۱۲شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی (وارداتی)۳.۱
۲۲۰۰۰۱۳شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۰
۲۲۰۰۰۱۴شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-خرده فروشی (وارداتی)۱۱.۲
۲۲۰۰۰۱۵شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-صادرات۲.۴
۲۲۰۰۰۱۶شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-واردات۹.۶
۲۲۰۰۰۲۱شمش طلا و پلاتین-عمده فروشی۰.۵
۲۲۰۰۰۲۳شمش طلا و پلاتین-خرده فروشی۱.۸
۲۲۰۰۰۲۵شمش طلا و پلاتین-صادرات۰.۸
۲۲۰۰۰۲۶شمش طلا و پلاتین-واردات۵.۰
۲۲۰۰۰۳۱سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-عمده فروشی(تولید داخل)۰.۹
۲۲۰۰۰۳۲سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-عمده فروشی(وارداتی)۱.۲
۲۲۰۰۰۳۳سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۲۰۰۰۳۴سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۲۰۰۰۳۵سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-صادرات۱.۲
۲۲۰۰۰۳۶سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین(به استثناء انواع سکه و زیور آلات)واردات۶.۴
۲۲۰۰۰۴۱معاملات سکه توسط اشخاص(حقیقی و حقوقی)که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-عمده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۶درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۱.۲درصد مبلغ فروش
۲۲۰۰۰۴۳معاملات سکه توسط اشخاص(حقیقی و حقوقی)که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت
دارند)-خرده فروشی
در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۶درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۱.۲درصد مبلغ فروش
۲۲۰۰۰۵۱معاملات سکه توسط سایر اشخاص-عمده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۶درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۱.۶درصد مبلغ فروش
۲۲۰۰۰۵۳معاملات سکه توسط سایر اشخاص-خرده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش۵۶درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۱.۶درصد مبلغ فروش
۲۲۰۰۰۶۱معاملات انواع طلای آبشده-عمده فروشی۰.۵
۲۲۰۰۰۶۳معاملات انواع طلای آبشده-خرده فروشی۰.۶
۲۲۰۰۰۷۱انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۴
۲۲۰۰۰۷۲انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی(وارداتی)۲.۴
۲۲۰۰۰۷۳انواع طلا و پلاتین(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین)- خرده فروشی(تولید داخل)۵.۰
۲۲۰۰۰۷۴انواع طلا و پلاتین(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین)- خرده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۲۰۰۰۷۵انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-صادرات۱.۸
۲۲۰۰۰۷۶انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-واردات۸.۸
۲۲۰۰۰۸۳انواع جواهر و سنگهای قیمتی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۲۰۰۰۸۴انواع جواهر و سنگهای قیمتی-خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۰
۲۲۱۰۰۱۱انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۰۱۲انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۰۱۳انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- خرده فروشی(تولید داخل)۷.۴
۲۲۱۰۰۱۴انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۲۱۰۰۱۵انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- صادرات۲.۶
۲۲۱۰۰۱۶انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی- واردات۸.۰
۲۲۱۰۰۲۱انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۰۲۲انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۰۲۳انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۲۱۰۰۲۴انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-خرده فروشی (وارداتی)۱۱.۲
۲۲۱۰۰۲۵انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۰۲۶انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-واردات۲۱.۶

انواع میز و صندلی، کابینت، کفپوش، درب و پنجره، ظروف چوبی، پوشال کولر، قاب عکس، زغال، حصیر

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۲۱۰۰۳۱انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد،ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۵
۲۲۱۰۰۳۲انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۲۱۰۰۳۳انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد،
ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۱.۵
۲۲۱۰۰۳۴انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد،
ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-خرده فروشی
(وارداتی)
۲۸.۸
۲۲۱۰۰۳۵انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد،
ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-صادرات
۳.۵
۲۲۱۰۰۳۶انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد،
ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها(چوبی، ام دی اف و…)-واردات
۲۴.۰
۲۲۱۰۰۴۱انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۴
۲۲۱۰۰۴۲انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۲۱۰۰۴۳انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-خرده فروشی(تولید داخل)۱۵.۳
۲۲۱۰۰۴۴انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۲۱۰۰۴۵انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-صادرات۴.۴
۲۲۱۰۰۴۶انواع کابینت(چوبی، ام دی اف و…)-واردات۲۴.۰
۲۲۱۰۰۵۱انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی(تولید داخل)۳.۴
۲۲۱۰۰۵۲انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۲۱۰۰۵۳انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۶
۲۲۱۰۰۵۴انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی(وارداتی)۲۸.۸
۲۲۱۰۰۵۵انواع کفپوش و پارکت چوبی-صادرات۴.۴
۲۲۱۰۰۵۶انواع کفپوش و پارکت چوبی-واردات۲۱.۶
۲۲۱۰۰۶۱انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده
فروشی(تولید داخل)
۳.۴
۲۲۱۰۰۶۲انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده
فروشی(وارداتی)
۶.۴
۲۲۱۰۰۶۳انواع درب وپنجره چوبی و سایرمصنوعات چوبی ساختمان-خرده
فروشی (تولید داخل)
۱۱.۶
۲۲۱۰۰۶۴انواع درب وپنجره چوبی و سایرمصنوعات چوبی ساختمان-خرده
فروشی (وارداتی)
۲۸.۸
۲۲۱۰۰۶۵انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-صادرات۴.۴
۲۲۱۰۰۶۶انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-واردات۱۹.۲
۲۲۱۰۰۷۱انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده
فروشی (تولید داخل)
۳.۳
۲۲۱۰۰۷۲انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده
فروشی (وارداتی)
۶.۴
۲۲۱۰۰۷۳انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده
فروشی (تولید داخل)
۱۲.۹
۲۲۱۰۰۷۴انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده
فروشی (وارداتی)
۲۴.۰
۲۲۱۰۰۷۵انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی صادرات۴.۴
۲۲۱۰۰۷۶انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-واردات۲۸.۸
۲۲۱۰۰۸۱انواع پوشال کولر-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۰۸۲انواع پوشال کولر-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۰۸۳انواع پوشال کولر-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۶
۲۲۱۰۰۸۴انواع پوشال کولر-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۰
۲۲۱۰۰۸۵انواع پوشال کولر-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۰۸۶انواع پوشال کولر-واردات۱۹.۰
۲۲۱۰۰۹۱انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۰۹۲انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۰۹۳انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۴
۲۲۱۰۰۹۴انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی (وارداتی)۱۴.۴
۲۲۱۰۰۹۵انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۰۹۶انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-واردات۱۹.۰
۲۲۱۰۱۰۱هیزم و زغال چوب-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۱۰۲هیزم و زغال چوب-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۱۰۳هیزم و زغال چوب-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۶
۲۲۱۰۱۰۴هیزم و زغال چوب-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۰
۲۲۱۰۱۰۵هیزم و زغال چوب-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۱۰۶هیزم و زغال چوب-واردات۱۶.۰
۲۲۱۰۱۱۱ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی (تولید
داخل)
۲.۰
۲۲۱۰۱۱۲ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۱۱۳ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-خرده فروشی (تولید
داخل)
۷.۳
۲۲۱۰۱۱۴ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-خرده فروشی (وارداتی)۹.۶
۲۲۱۰۱۱۵ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۱۱۶ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-واردات۹.۶
۲۲۱۰۱۲۱انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۱۲۲انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۱۲۳انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن(چوبی)-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۶
۲۲۱۰۱۲۴انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۰
۲۲۱۰۱۲۵انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۱۲۶انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-واردات۱۹.۰

انواع پالت چوبی، قالبهای صنعتی، چوبی، میله، شیشه، نقلیه، بطری و شیشه های نگهداری،آینه ،ظروف شیشه ای، حباب لوستر و لامپ

کد یونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۲۱۰۱۳۱انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)
۲.۰
۲۲۱۰۱۳۲انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۲۱۰۱۳۳انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)
۸.۶
۲۲۱۰۱۳۴انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۲.۰
۲۲۱۰۱۳۵انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-صادرات
۲.۶
۲۲۱۰۱۳۶انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان،
چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-واردات
۱۶.۸
۲۲۱۰۱۴۱انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۱۴۲انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۱۴۳انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-خرده فروشی (تولید داخل)۹.۸
۲۲۱۰۱۴۴انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۲۱۰۱۴۵انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۱۴۶انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-واردات۱۳.۶
۲۲۱۰۱۵۱سایر مصنوعات چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۰
۲۲۱۰۱۵۲سایر مصنوعات چوبی-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۱۰۱۵۳سایر مصنوعات چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۶
۲۲۱۰۱۵۴سایر مصنوعات چوبی-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۰
۲۲۱۰۱۵۵سایر مصنوعات چوبی-صادرات۲.۶
۲۲۱۰۱۵۶سایر مصنوعات چوبی-واردات۱۶.۰
۲۲۲۰۰۱۱انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۲۲۰۰۱۲انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۲۲۰۰۱۳انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۶
۲۲۲۰۰۱۴انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۲۰۰۱۵انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-صادرات۲.۶
۲۲۲۰۰۱۶انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-واردات۱۷.۶
۲۲۲۰۰۲۱انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره،سکوریت و سندبلاست و …)-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۲۲۰۰۲۲انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره،سکوریت و سندبلاست و …)-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۲۰۰۲۳انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و …)-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۰
۲۲۲۰۰۲۴انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره،سکوریت و سندبلاست و …)-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۲۲۰۰۲۵انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره،سکوریت و سندبلاست و …)-صادرات۲.۶
۲۲۲۰۰۲۶انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره،سکوریت و سندبلاست و …)-واردات۱۸.۴
۲۲۲۰۰۳۱شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۲
۲۲۲۰۰۳۲شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی (وارداتی)۳.۸
۲۲۲۰۰۳۳شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی (تولید داخل)۸.۰
۲۲۲۰۰۳۴شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی (وارداتی)۱۲.۸
۲۲۲۰۰۳۵شیشه انواع وسائط نقلیه-صادرات۲.۶
۲۲۲۰۰۳۶شیشه انواع وسائط نقلیه-واردات۱۸.۴
۲۲۲۰۰۴۱انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی ودارویی-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۰۴۲انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی -عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۲۲۰۰۴۳انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی – خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۷
۲۲۲۰۰۴۴انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی -خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۲۲۰۰۴۵انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی -صادرات۳.۵
۲۲۲۰۰۴۶انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی -واردات۱۹.۲
۲۲۲۰۰۵۱انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۲
۲۲۲۰۰۵۲انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۲۲۰۰۵۳انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۰.۶
۲۲۲۰۰۵۴انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۳.۶
۲۲۲۰۰۵۵انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-صادرات۲.۶
۲۲۲۰۰۵۶انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-واردات۱۷.۶
۲۲۲۰۰۶۱انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۰۶۲انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۲۲۰۰۶۳انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-خرده فروشی (تولید داخل)۱۲.۰
۲۲۲۰۰۶۴انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-خرده فروشی (وارداتی)۲۰.۸
۲۲۲۰۰۶۵انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-صادرات۳.۵
۲۲۲۰۰۶۶انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-واردات۱۹.۰
۲۲۲۰۰۷۱حباب لوستر و لامپ-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۰۷۲حباب لوستر و لامپ-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۲۲۰۰۷۳حباب لوستر و لامپ-خرده فروشی (تولید داخل)۱۵.۰
۲۲۲۰۰۷۴حباب لوستر و لامپ-خرده فروشی (وارداتی)۱۹.۰
۲۲۲۰۰۷۵حباب لوستر و لامپ-صادرات۳.۵
۲۲۲۰۰۷۶حباب لوستر و لامپ-واردات۱۹.۰

انواع مصنوعات شیشه ای، دکوراسیون، آکواریوم، شیشه ای، بطری، گرانول، کائوچو، فوم، پلاستیک، فایبر گلاس، شمش، لوله و شیرآلات

کدیونیکشرح فعالیت (بخش بازرگانی)سود فعالیت ۱۴۰۰ملاحظات
۲۲۲۰۰۸۱سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی -عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۰۸۲سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-عمده فروشی (تولید داخل)۵.۰
۲۲۲۰۰۸۳سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی- خرده فروشی (تولید داخل)۱۵.۰
۲۲۲۰۰۸۴سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-خرده فروشی (وارداتی)۱۹.۰
۲۲۲۰۰۸۵سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-صادرات۳.۵
۲۲۲۰۰۸۶سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-واردات۱۹.۰
۲۲۲۰۰۹۱انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۰۹۲انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی (وارداتی)۵.۰
۲۲۲۰۰۹۳انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)۱۰.۶
۲۲۲۰۰۹۴انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی (وارداتی)۱۳.۶
۲۲۲۰۰۹۵انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-صادرات۳.۵
۲۲۲۰۰۹۶انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-واردات۱۷.۶
۲۲۲۰۱۰۱انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(تولیدداخل)۳.۶
۲۲۲۰۱۰۲انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی(وارداتی)۶.۴
۲۲۲۰۱۰۳انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(تولیدداخل)۱۷.۰
۲۲۲۰۱۰۴انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی(وارداتی)۲۲.۴
۲۲۲۰۱۰۵انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-صادرات۴.۴
۲۲۲۰۱۰۶انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-واردات۱۹.۲
۲۲۲۰۱۱۱سایر محصولات شیشه ای-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲
۲۲۲۰۱۱۲سایر محصولات شیشه ای-عمده فروشی(وارداتی)۳.۸
۲۲۲۰۱۱۳سایر محصولات شیشه ای-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۲۲۰۱۱۴سایر محصولات شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۲۰۱۱۵سایر محصولات شیشه ای-صادرات۲.۶
۲۲۲۰۱۱۶سایر محصولات شیشه ای-واردات۱۷.۶
۲۲۲۰۱۲۱انواع ضایعات شیشه ای-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۲۰۱۲۲انواع ضایعات شیشه ای-عمده فروشی(وارداتی)۳.۶
۲۲۲۰۱۲۳انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۳
۲۲۲۰۱۲۴انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی(وارداتی)۸.۸
۲۲۲۰۱۲۵انواع ضایعات شیشه ای-صادرات۳.۵
۲۲۲۰۱۲۶انواع ضایعات شیشه ای-واردات۱۲.۰
۲۲۲۰۱۳۳فروشنده انواع بطری و شیشه مستعمل۸.۰
۲۲۳۰۰۱۱انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)۱.۰
۲۲۳۰۰۱۲انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده
فروشی (وارداتی)
۱.۸
۲۲۳۰۰۱۳انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده
فروشی(تولید داخل)
۸.۰
۲۲۳۰۰۱۴انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده
فروشی(وارداتی)
۹.۶
۲۲۳۰۰۱۵انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-صادرات۱.۳
۲۲۳۰۰۱۶انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-واردات۱۲.۸
۲۲۳۰۰۲۱انواع کائوچو(خام)-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۰۲۲انواع کائوچو(خام)-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۰۲۳انواع کائوچو(خام)-خرده فروشی(تولید داخل)۹.۳
۲۲۳۰۰۲۴انواع کائوچو(خام)-خرده فروشی(وارداتی)۱۲.۰
۲۲۳۰۰۲۵انواع کائوچو(خام)-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۰۲۶انواع کائوچو(خام)-واردات۱۲.۸
۲۲۳۰۰۳۱انواع مصنوعات از جنس کائوچو-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۰۳۲انواع مصنوعات از جنس کائوچو-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۰۳۳انواع مصنوعات از جنس کائوچو-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۲۳۰۰۳۴انواع مصنوعات از جنس کائوچو-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۳۰۰۳۵انواع مصنوعات از جنس کائوچو-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۰۳۶انواع مصنوعات از جنس کائوچو-واردات۱۵.۲
۲۲۳۰۰۴۱انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۰۴۲انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۰۴۳انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی(تولید داخل)۱۲.۰
۲۲۳۰۰۴۴انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی(وارداتی)۱۵.۲
۲۲۳۰۰۴۵انواع فوم و ابر و اسفنج-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۰۴۶انواع فوم و ابر و اسفنج-واردات۱۵.۲
۲۲۳۰۰۵۱انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۰۵۲انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۰۵۳انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۲۳۰۰۵۴انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۲۳۰۰۵۵انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-صادرات
۳.۴
۲۲۳۰۰۵۶انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-واردات
۱۴.۴
۲۲۳۰۰۶۱انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۰۶۲انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۰۶۳انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۲۳۰۰۶۴انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۲۳۰۰۶۵انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-صادرات
۳.۴
۲۲۳۰۰۶۶انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-واردات
۱۴.۴
۲۲۳۰۰۷۱انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۰۷۲انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۰۷۳انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۲۳۰۰۷۴انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۲۳۰۰۷۵انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-صادرات
۳.۴
۲۲۳۰۰۷۶انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و
مقاطع هندسی از جنس لاستیک-واردات
۱۴.۴

انواع مصنوعات پلاستیکی، شیرآلات،پلی اتیلن، فایبرگلاس و پلکسی گلاس، کیسه نایلون، ظروف لاستیکی

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۲۳۰۰۸۱انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۰۸۲انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت،
کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۰۸۳انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت،
کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۰
۲۲۳۰۰۸۴انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت،
کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۱۲.۸
۲۲۳۰۰۸۵انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت،
کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-صادرات
۳.۴
۲۲۳۰۰۸۶انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت،
کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل
اسکان موقت از جنس پلاستیک-واردات
۱۶.۰
۲۲۳۰۰۹۱انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۲۳۰۰۹۲انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۰۹۳انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی(تولید داخل)۸.۰
۲۲۳۰۰۹۴انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۳۰۰۹۵انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۰۹۶انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-واردات۱۷.۶
۲۲۳۰۱۰۱انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۱۰۲انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۱۰۳انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۲۳۰۱۰۴انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۳۰۱۰۵انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۱۰۶انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-واردات۱۷.۶
۲۲۳۰۱۱۱انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۱۱۲انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۱۱۳انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۲.۰
۲۲۳۰۱۱۴انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-خرده فروشی(وارداتی)
۱۵.۲
۲۲۳۰۱۱۵انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-صادرات
۳.۵
۲۲۳۰۱۱۶انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-واردات
۱۷.۶
۲۲۳۰۱۲۱انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۱۲۲انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی
(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۱۲۳انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۲.۰
۲۲۳۰۱۲۴انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۵.۲
۲۲۳۰۱۲۵انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-صادرات
۳.۵
۲۲۳۰۱۲۶انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه،
ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-واردات
۱۷.۶
۲۲۳۰۱۳۱انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۲
۲۲۳۰۱۳۲انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۲۳۰۱۳۳انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۱.۰
۲۲۳۰۱۳۴انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۵.۲
۲۲۳۰۱۳۵انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-صادرات
۲.۶
۲۲۳۰۱۳۶انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک،
ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-واردات
۱۷.۶
۲۲۳۰۱۴۱انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۲
۲۲۳۰۱۴۲انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی
(وارداتی)
۳.۸
۲۲۳۰۱۴۳انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی
(تولید داخل)
۹.۳
۲۲۳۰۱۴۴انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۲.۰
۲۲۳۰۱۴۵انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-صادرات۲.۶
۲۲۳۰۱۴۶انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-واردات۱۷.۶
۲۲۳۰۱۵۱انواع ظروف لاستیکی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۱۵۲انواع ظروف لاستیکی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۱۵۳انواع ظروف لاستیکی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۰.۷
۲۲۳۰۱۵۴انواع ظروف لاستیکی-خرده فروشی(وارداتی)۱۳.۶
۲۲۳۰۱۵۵انواع ظروف لاستیکی-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۱۵۶انواع ظروف لاستیکی-واردات۱۷.۶
۲۲۳۰۱۶۱انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۱۶۲انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۱۶۳انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی(تولید داخل)۱۱.۳
۲۲۳۰۱۶۴انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی(وارداتی)۱۴.۴
۲۲۳۰۱۶۵انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۱۶۶انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-واردات۱۷.۶
۲۲۳۰۱۷۱انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده
فروشی(تولید داخل)
۲.۲
۲۲۳۰۱۷۲انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده
فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۲۳۰۱۷۳انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده
فروشی(تولید داخل)
۱۰.۶
۲۲۳۰۱۷۴انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده
فروشی (وارداتی)
۱۳.۶
۲۲۳۰۱۷۵انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-
صادرات
۲.۶
۲۲۳۰۱۷۶انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-
واردات
۱۳.۶

انواع علایم راهنمایی و رانندگی، شیرنگ، کاغذ و مقوا، کارتن کاغذی، نوشت افزار و لوازم التحریر، کتاب، مجله و روزنامه

کد یونیکشرح فعالیت(بخش بازرگانی)سود فعالیت۱۴۰۰ملاحظات
۲۲۳۰۱۸۱انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۲
۲۲۳۰۱۸۲انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده
فروشی(وارداتی)
۳.۸
۲۲۳۰۱۸۳انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده
فروشی(تولید داخل)
۹.۳
۲۲۳۰۱۸۴انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده
فروشی(وارداتی)
۱۲.۰
۲۲۳۰۱۸۵انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک -صادرات۲.۶
۲۲۳۰۱۸۶انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-واردات۱۳.۶
۲۲۳۰۱۹۱ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۱۹۲ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۳۰۱۹۳ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی(تولیدداخل)۸.۰
۲۲۳۰۱۹۴ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۲۳۰۱۹۵ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۱۹۶ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-واردات۱۲.۰
۲۲۳۰۲۰۱انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
عمده فروشی(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۲۰۲انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۲۰۳انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
خرده فروشی(تولید داخل)
۱۵.۳
۲۲۳۰۲۰۴انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
خرده فروشی(وارداتی)
۱۹.۲
۲۲۳۰۲۰۵انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
صادرات
۳.۵
۲۲۳۰۲۰۶انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-
واردات
۱۹.۲
۲۲۳۰۲۱۱سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۹
۲۲۳۰۲۱۲سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و
پلکسی گلاس-عمده فروشی(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۲۱۳سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و
پلکسی گلاس-خرده فروشی(تولید داخل)
۱۰.۶
۲۲۳۰۲۱۴سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و
پلکسی گلاس-خرده فروشی(وارداتی)
۱۳.۶
۲۲۳۰۲۱۵سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و
پلکسی گلاس-صادرات
۳.۵
۲۲۳۰۲۱۶سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و
پلکسی گلاس-واردات
۱۵.۲
۲۲۳۰۲۲۱سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-عمده فروشی
(تولید داخل)
۲.۹
۲۲۳۰۲۲۲سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-عمده فروشی
(وارداتی)
۵.۰
۲۲۳۰۲۲۳سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-خرده فروشی
(تولید داخل)
۱۰.۶
۲۲۳۰۲۲۴سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-خرده فروشی
(وارداتی)
۱۳.۶
۲۲۳۰۲۲۵سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-صادرات۳.۵
۲۲۳۰۲۲۶سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-واردات۱۵.۲
۲۲۴۰۰۱۱مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۸
۲۲۴۰۰۱۲مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۴۰۰۱۳مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۶
۲۲۴۰۰۱۴مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۲۴۰۰۱۵مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-صادرات۳.۵
۲۲۴۰۰۱۶مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-واردات۱۳.۶
۲۲۴۰۰۲۱انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(تولید داخل)۲.۵
۲۲۴۰۰۲۲انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی(وارداتی)۵.۰
۲۲۴۰۰۲۳انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(تولید داخل)۷.۰
۲۲۴۰۰۲۴انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی(وارداتی)۹.۶
۲۲۴۰۰۲۵انواع کاغذ و مقوا-صادرات۳.۵
۲۲۴۰۰۲۶انواع کاغذ و مقوا-واردات۱۵.۲
۲۲۴۰۰۳۱انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذ