بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

صورت جلسه مورخ 87/9/23 شورای عالی مالیاتی

شماره بخشنامه : 122764 تاریخ بخشنامه:1387/11/26ر: صورت جلسه مورخ 87/9/23 شورای عالی مالیاتی

شماره: 122764

تاریخ: 26/11/1387

صورت جلسه مورخ 87/9/23 شورای عالی مالیاتی


شماره: 122764

تاریخ: 26/11/1387

پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
075
87
19
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
صورت جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی
به پیوست تصویر صورت جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی در خصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:1- داخلی *     2- خارجی*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:3- 39903922
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
 
 
شماره:15669/211
تاریخ:01/10/1387
پیوست:
 
صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی
 
 
گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.
موضوع گزارش،ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررات جزی دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.
نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت،ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.
نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه(بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.
جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:
 
رأی اکثریت:
فارغ از اینکه در حین الفوت،در ملک مورد نظر بنا احداث شده باشد یا نباشد،چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث،برابر مفاد ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان،ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می باشد. بنابراین به جز روشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمنا  اطلاق حقوق ملی به وجوه پرداخت شده بوسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19 و 37 قانون مذکور، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مشمول      ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می باشد.
سیـدمحمود صمدی      محمد علی سـعیدزاده     مـحمد رضا مددی              بـهروزدادخـواه تهرانی            
غـلامرضـا نوری                              علی محمد بصیرت                    محمدعلی تراب زاده
 
نظر اقلیت:
” مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه،اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد،جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”
 
حسن عباسی پناه                                غلامعلی آبائی
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *