دستورالعمل شماره 232/1080/39685 تاریخ 1387/04/29

صورتجلسه توافق با اتحادیه نان های حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386

صورتجلسه توافق با اتحادیه نان های حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386


شماره: 39685/1080/232
تاریخ:29/04/1387
پیوست:
 
دستورالعمل
 
528
تبصره5 ماده 100
87
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
موضوع
صورتجلسه توافق با اتحادیه های نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386
احتراما، به پیوست صورتجلسه توافق با اتحادیه نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 جهت اجرا ارسال می گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی 
 
 
 
صورتجلسه توافق با اتحادیه های نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م )
در اجرای مقررات تبصره5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد سال 1386
 
با توکل به خداوند قادر ومتعال، وبه منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری اتحادیه ها ومجامع امور صنفی در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع، با در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م جلسه ای با حضور نمایندگان محترم اتحادیه نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران وسازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/4/87 در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید.
کلیه بندهای موضوع توافق نامه سازمان امور مالیاتی با مجامع امور صنفی تهران، به شرح صورتجلسه شماره 20542/421/232 مورخ 7/3/87، با رعایت شرایط زیر مورد توافق قرار گرفت.
1- اتحادیه با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات 40 نفر از اعضای خود را که در سال 1386 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد توافق شده تعیین نماید.
2- اتحادیه مکلف است فهرست ومشخصات اعضای مورد نظر خود را به شرح جدول ذیل حداکثر تا تاریخ 21/5/87 به مدیر کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. در صورت عدم ارائه جدول مذکور تا موعد مقرر توسط اتحادیه، مودیان مورد نظر ( که خارج از چارچوب توافق نامه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده اند)، مشمول توافق نخواهند بود.
 
نام ونام خانوادگی
شهرت کسبی
میزان سهمیه
نشانی و تلفن
اداره امور مالیاتی ذیربط
مالیات تعیین شده برای عملکرد 86
 
 
 
 
 
 
 
3- نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب توافق، مشروط به اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، برابر با تعداد اظهارنامه های مورد انتخاب اتحادیه مربوط (بند 1 فوق)، با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
 
محل امضای نمایندگان اتحادیه نانهای حجیم ونیمه حجیم تهران
 
محمد جواد کرمی
رئیس اتحادیه
 
محل امضای نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
علی علیایی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “صورتجلسه توافق با اتحادیه نان های حجیم ونیمه حجیم تهران (صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 ق.م.م برای عملکرد 1386” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید