صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور


شماره:۳۹۴۸/۱۷۱/۲۳۲

تاریخ:۲۶/۰۱/۱۳۸۶

پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان ……….
اداره کل امور مالیاتی….
 
پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۵ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م به پیوست صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین این سازمان وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسرکشور، جهت اجراء مطابق صورت جلسه مذکور ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
صورت جلسه تفاهم خوداظهاری بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از
کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۵۸
قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۵
 
با توکل به خداوند قادر ومتعال ودر اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م وبه منظور اجرای برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع مالیاتی برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده ۹۵ ق.م.م جلسه ای در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ با حضور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وسازمان امور مالیاتی تشکیل که بعد از شور تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت کارشناسان یادشده در خصوص میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
۱- شرط استفاده اعضاء کانون از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانونی می باشد .
۲- به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه کانون های سراسر کشور بر اساس اطلاعات ومدارک واصله از واحدهای قضائی ودستگاه های اجرائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی طی فهرستی کلیه دریافتی های سال ۱۳۸۵ هریک از اعضاء را در مورد انجام امور کارشناسی با ذکر مشخصات کامل ونشانی آنان جداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به ادارت کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
۳- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ هر یک از اعضاء با اعمال ضریب ۵(پنج) واحد افزایش نسبت به ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م خواهد بود.
۴- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م ۵۰% (پنجاه درصد) مالیاتی به صورت نقد ومابقی حداکثر در ۴ قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ تقسیط می گردد.
۵- مالیات مکسوره در اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
۶-  ورود به تفاهم به منزله سلب اضافه پرداختی احتمالی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد، لذا اعضائی که بخواهند مشمول این تفاهم گردند حق درخواست استرداد اضافه پرداخت احتمالی بابت مالیات را نخواهند داشت.
۷- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضائی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد..
۸- در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهار نامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد ۵% (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
۹- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
۱۰-اعضائی که اظهار نامه آنها در اجرای بند (۸) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار  می گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابزاری طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۱۱-هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء (به استثناء بند ۸) تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مشخصه (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از ۱۰% درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) مورد تفاهم باشد پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن عضو از تفاهم خود اظهاری خارج وتوسط واحد مالیاتی مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.(مشروط بر اینکه اختلاف مالیات متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ریال نباشد.) در این صورت مابه التفاوت مالیات مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
۱۲-عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در این تفاهم نامه، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
۱۳-کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش ومساعی خودرا جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورد.
۱۴-این تفاهم نامه در پنج نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ تنظیم گردیده است.
 
 
      نمایندگان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری            نمایندگان سازمام امور مالیاتی
 
                    غلامعلی شهرکی                                                 علی اکبر عرب مازار
    رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری                رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
                  مجتبی بهرامعلی                                                            محمود شکری
   عضو شورای عالی کارشناسان ونائب رئیس کانون استان تهران            معاون عملیاتی
 
                   فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورای عالی کارشناسان رسمی
 
  
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
 ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر…
 ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…
 ماده ۱۹۴ـ مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مال…
 ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi