دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95 ق.م.م

دستورالعمل شماره 35750 تاریخ 1387/04/17

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95 ق.م.م


شماره: 35750
تاریخ: 17/04/1387
پیوست: دارد
دستورالعمل
 
523
ماده 158
87
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی……
 
موضوع
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95ق.م.م
در اجرای مقررات ماده 158ق.م.م، و به منظور برقراری تعامل، جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، و استفاده بهینه از منابع با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی، برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان محترم مشاغل نظام مهندسی ساختمان موضوع بند(ب) ماده 95ق.م.م ، به پیوست نمونه صورتجلسه مربوط برای انجام تفاهم خـوداظـهاری با سـازمان مـذکور در چـارچـوب قـوانین و مـقـررات ارسـال می گردد.
در ضمن، در صورتیکه سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان به انجام تفاهم مذکور اقدام ننمایند، چنانچه هریک از مودیان مذکور در چارچوب این الگو نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 خود در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند، مشمول خوداظهاری می گردند.
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان………… و اداره کل امور مالیاتی …………….در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1386 مشمولین بند(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 
با توکل به خداوند قادر و متعال و بنا به تفویض اختیار حاصل از ماده158 ق.م.م در اجرای دستورالعمل شماره……………………..مورخ……………………..و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منایع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386صاحبان محترم مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م. جلسه ایی در تاریخ…………. در محل …………………………………………………………..با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان …………………………………………. و اداره کل امور مالیاتی……………………………..تشکیل، که بعد از تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء سازمان یاد شده( مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م.)، در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1386 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
1- شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 منضم به فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هر یک از اعضاء در موعد مقرر قانونی است.
2- نحوه محاسبه مالیات اعضاء طبق جدول زیر می باشد.
 
نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیک
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
20%
20%
15%
15%
15%
 
v بادر نظر گرفتن ضرایب فوق مالیات هر یک از اعضاء با توجه به میزان کارکرد طبق فهرست موضوع بند1(یک) به شرح زیر تعیین می گردد.
 
 
متراژ فعالیت
تا 2270متر مربع
از2270تا2770متر مربع نسبت به مازاد 2270متر
از2770تا5000متر مربع نسبت به مازاد 2770متر
از5000تا7000متر مربع نسبت به مازاد 5000 متر
نسبت به مازاد 7000متر مربع
مالیات هرمتر مربع
معاف
950ریال
1300ریال
1600ریال
1900ریال
 
v چنانچه هر یک از اعضاء سازمان نظام مهندسی دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م درآن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت مالیات موضوع این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.
3- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 40% مالیات بصورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر در چهار قسط ماهانه پرداخت گردد.
4- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
5- در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به میزان 5% ( پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دوسال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
6- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.
7- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند(5) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی( قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود.
8- این تفاهم نامه با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق مصوب سال 1385 تنظیم گردیده است بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند(حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یادشده مطابق مقررات ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
9- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هر یک از اعضاء تحصیل گردد که اختلاف متراژ ابرازی، خوداظهاری از طرف آنان با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده به میزان بیش از 2% (دو درصد) و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضوی ارائه نگردیده باشد، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوط از تفاهم خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
10- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190ق.م.م. از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
11- در صورتیکه مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.
12- در صورتیکه پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند(1) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هر گاه مهندسی پس از پرداخت مالیات بر اساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است، و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.
13- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل آورده، و همچنین آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در خصوص اجرای طرح جامع مالیاتی کشور در مورد اعضاء سازمان متبوع اعلام می نماید.
14- این تفاهم نامه در چهار نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ                 تنظیم گردیده است.
 
نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان……….;               
 
نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان……………..;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *