دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1387

دستورالعمل شماره 230/50927/ص تاریخ 1388/04/24

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1387

شماره: 230/50927/ص

تاریخ: 1388/04/24


پیوست:

دستورالعمل

51915888م
مخاطبین/ ذینفعانامور مالیاتی شهر واستان تهراناداره کل امور مالیاتی استان ………
موضوعصورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387
احتراما، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387 جهت اجرا ارسال می گردد. محمود شکریمعاون عملیاتی
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغمدت اجراء:مطابق صورتجلسهمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: سیستمی یا فیزیکی
بخشنامه/ دستورالعمل منسوخ:

صورتجلسه تفاهم خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158

قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1387

با توکل به خداوند قادر ومتعال وبنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م وبه منظور برقراری تعامل وجلب مشارکت وهمکاری با تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی واستفاده بهینه از منابع وبا در نظر گرفتن اوضاع واحوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1387 صاحبان محترم حرف پزشکی موضوع ماده 95 ق.م.م جلسه ای در تاریخ 23/4/1388 با حضور نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی کشور وسازمان امور مالیاتی کشور در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار وتصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

1- مالیات عملکرد سال 1387 اعضاء سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.

ردیفنوع تخصصدرصد رشد نسبت به مالیات قطعی86 با رعایت سایر شرایط
شهرهای تهران و شمیرانات، کرج، تبریز،مشهد،شیراز، اصفهان و اهوازمراکزسایراستانهاسایر شهرستانها
1جراحان قلب، جراح پلاستیک وترمیمی، جراحان دهان، فک و صورت/دندانپزشک متخصص ارتوندنسی، جراح مغز واعصاب، متخصص قلب وعروق، جراحان چشم، گوش و حلق وبینی، جراح ارتوپد232018
2جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص چراح لثه، متخصص پروتز دندادن، فوق تخصص خون، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشک متخصص درمان ریشه(اندو)، جراح زنان وزایمان، جراح توراکس201917
3متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد، فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی، کایروپراکتیک ها، متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخصص بیماریهای دهان ودندان، متخصص رادیوتراپی، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال، متخصص عفونی، مشاور تغذیه ورژیم درمانی، بینایی سنج(اپتومتریست)، ماما، شنوایی شناس (ادیولوژیست)، کاردرمانگرها، گفتار درمانگرها، پزشکان عمومی غیر بیمه ای181716
4نحوه محاسبه مالیات پزشکان عمومی عبارت است از: مالیات مکسوره از جانب سازمان های بیمه گر به اضافه پانزده درصد مالیات مکسوره توسط بیمه ها

1-1- مـبـنای محـاسبه مـالـیات برای عـملـکرد سال 1387 مـالیات قـطعی شده عملکرد سال 1386 می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عـملـکرد سـال 1386 بـرخـی از اعـضاء به عـلت عـدم تـسلیم اظـهارنامـه، بـدون اعـمال معـافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه شده باشد ابتداء می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر وتا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال 1386 کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال 1387 اعمال گردد.

2-1- مودیانیکه پرونده مالیاتی عملکرد سال 1386 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1385 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد.

3-1- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1387 اولین سال فعالیت آنها می باشد ویا اینکه شرایط موضوع بند 1-1 و 2-1 فوق را ندارند، مشمول این تفاهم نبوده وتوسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4-1- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1385و 1386 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد بر اساس فعالیت آنها وبه دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتداء مالیات قطعی شده با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر اعمال گردد.

5-1- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای اعمال رشدهای مورد نظر قرار می گیرد با رعایت مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین وسپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1387 محاسبه گردد همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1387 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1387 آنها قابل کسر می باشد.

6-1- پزشکانی که در عملکرد سال 1386 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 خود را با افزایش به میزان 30% (سی درصد) درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال 1386 ابراز نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

7-1- پزشکان 70 سال سن چنانچه مالیات ابرازی عملکرد 1387 آنها در حد 50% (پنجاه درصد) رشد مورد نظر طبق جدول موضوع بند 1 (یک) این دستورالعمل باشد مشمول خوداظهاری خواهند بود همچنین پزشکان بالای 70 سال به ازای هر سال بالاتر از 70 سال مشمول 10 واحد کاهش نسبت به 50 درصد مذکور خواهند بود. بنابراین پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

8-1- مالیات تکلیفی در اجرای ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده به شرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد.

2- سازمان نظام پزشکی با رعایت شرایط زیر می تواند مالیات حداکثر 5% (پنج درصد) از اعضای خود را که در سال 1387 بنا به شرایط خاص از درآمد کمتری نسبت به عملکرد سال 1386 برخوردار بوده اند به میزان کمتر از موارد تفاهم شده تعیین نماید.

1-2- سازمان نظام پزشکی مکلف است فهرست اعضاء مذکور را حداکثر تا تاریخ 15/6/88 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید در صورت عدم ارائه فهرست مذکور در موعد مقرر مودیان مورد نظر (مودیانیکه خارج چارچوب این تفاهم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند) مشمول این تفاهم نخواهند بود.

2-2- درصد انتخابی موضوع این بند بر اساس تعداد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خواهد بود.

3- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1387 هریک از اعضای سازمان نظام پزشکی با اعمال درصد رشد مورد نظر بند یک این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد مودیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده وتوسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ردیفنوع تخصصحداقل مالیات ابرازی 1387
شهرهای تهران، تبریز،مشهد، شیراز، اصفهان و اهوازمراکزسایر استانهاسایر شهرستانها
1جراحان قلب000/000/30000/000/24000/000/20
2جراح پلاستیک وترمیمی000/000/25000/000/20000/000/16
3جراحان دهان،فک وصورت، دندانپزشک متخصص ارتودنسی000/000/15000/000/12000/000/10
4جراح مغز واعصاب000/000/13000/000/11000/000/9
5متخصص قلب و عروق000/000/12000/000/10000/000/8
6جراحان چشم، گوش وحلق و بینی، جراح ارتوپد000/000/9000/500/7000/000/6
7جراح ارولوژی، جراح عمومی، جراح عروق، متخصص پوست، فوق تخصص گوارش، متخصص جراح لثه، متخصص پروتز دندان000/000/8000/500/6000/000/5
8فوق تخصص خون000/500/7000/000/6000/000/5
9متخصص مغز واعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دندانپزشکی متخصص ترمیمی- دندانپزشک متخصص درمان ریشه000/000/7000/500/5000/500/4
10جراح زنان وزایمان، جراح توراکس، فوق تخصص کلیه، فوق تخصص غدد،فوق تخصص ریه، فوق تخصص روماتولوژی000/500/6000/200/5000/000/4
11متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، متخصص رادیوتراپی000/000/6000/000/5000/000/4
12دندانپزشک عمومی، دندانپزشک اطفال، متخص بیماریهای دهان و دندان، متخصص طب اورژانس، متخصص طب کار، متخصص پزشکی قانونی، متخصص پزشکی اجتماعی000/000/5000/000/4000/500/3
13روانپزشک، متخصص داخلی، جراح کودکان، متخصص وفوق تخصص اطفال- متخصص عفونی، کایروپراکتیک ها000/500/4000/600/3000/000/3

4- شرط استفاه اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 در موعد مقرر قانونی است.

5- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده وهمچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول این تفاهم نخواهند بود.

6- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م 50% (پنجاه درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی مبلغ مالیات حداکثر در 4 (چهار) قسط ماهانه تقسیط می گردد.

7- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1387 اعضای سازمان نظام پزشکی ومشاغل پزشکی که مالیات آنها حداقل به میزان مقرر در این تفاهم نامه ابراز ومطابق با سایر شرایط این تفاهم تسلیم شده باشد مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

8- در اجرای ماده 158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی به میزان 10% (ده درصد) وبا نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد.

9- عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در بند 6 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید خواهند بود.

10- اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند.

11- مودیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده  از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

12- هرگاه طبق اسناد ومدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000/250 ریال نباشد.

13- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه به عمل خواهد آورد.

14- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش ومساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری وسریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و… به عمل آورده وآنها را ترغیب به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک برای عملکرد سال 1388 می نماید.

15- این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 23/4/1388 تنظیم گردیده است.

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر سید شهاب الدین صدر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

محمود شکری

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی

دکتر علیرضا راغی

معاون نظارت وبرنامه ریزی نظامم پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *