دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند

دستورالعمل شماره 230/29622/د تاریخ 1391/09/07

شماره دستورالعمل:

29622/230/د

تاریخ دستورالعمل:

1391/09/07

صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند


پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
537
1391
158- تبصره 5 ماده 100- 95
م
 
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
صدور برگ قطعی پرونده های مشاغل که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب شده اند
با توجه به مفاد قسمت اخیر بند 17 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/3/91 و بند 8 دستورالعمل شماره 6577/200 مورخ 31/3/91 صاحبان مشاغل بدینوسیله مقرر می گردد:
 ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگ قطعی مالیات آن دسته از مودیانی که در سه سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه خود را در قالب دستورالعمل های فوق در موعد مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده اند در صورت رعایت سایر شرایط مقرر در دستورالعمل های مذکور از جمله ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی و همچنین پلمپ وتحریر دفاتر حسب مورد و…. با قید فوریت براساس مفاد دستورالعمل های مذکور صادر و ابلاغ گردد.
در ضمن پس از انتخاب نمونه ها برای رسیدگی بر اساس دستورالعملی که اعلام خواهد شد نسبت به صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1390 سایر پرونده هایی که مشمول توافق و یا خوداظهاری بوده و بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده اند به فوریت اقدام شود.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی یا سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
شماره: 6578/200
تاریخ: 31/03/1391
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
509
91
تبصره 5 ماده 100
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران  
 ادارات کل امور مالیاتی           
موضوع
تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین ، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. 
 
شرایط توافق:
1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها.
2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن )به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).
3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir
4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود
 
تعیین درآمد مشمول مالیات:
5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.
6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.
7- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)
8- مودیانیکه در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.
9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبـنای توافق، بـه دلایلی بـرای قسمـتی از سـال مــذکور بـوده بـاشـد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.  
10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.
11- پـرونـده مالـیاتی مودیانی که سـال 1390 اولیـن سـال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
12- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.
13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 
14- در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.
16- مودیانیکه شرایط توافق موضوع بند های 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
 
سایر موارد :
17- از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق 4% آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
18- مودیانیکه ظرف 5 سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است ، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .
19- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31/8/1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 000/000/2 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30/7/1391 بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.
20- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000/000/1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.
21- چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ 15/4/1391 به مرحله قطعیت برسد.
22- مـطابق تـوافـقات قـبـلی (از جمله مفـاد بـنـد (1) صورتجلسه مورخ 29/11/1390)، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد. در مورد آن دسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
23- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.
24- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.
25- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.
26- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
27- جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
28- مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
 مرجع ناظر :دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .
 
 
 
 
 
شماره :6577/200
تاریخ : 31/03/1391
پیوست: 
 
دستورالعمل
 
کد:
510
91
ماده158
م
 
مخاطبین
امور مالیاتی شهر و استان تهران
 ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج مـاده 95 ق.م.م را به مرحـلـه اجــراء درآورده اســـت. بنـابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: 
 
شرایط خوداظهاری :
1-  1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391).
2-  2- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).
3-  3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» ، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مودیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.
4-  4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تـحـریـر شـده بـاشـد (پـلمـپ دفـتر درآمد و هـزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است).
5-  5- ثـبـت نـام برای دریافـت شـماره اقـتـصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 در سامانه www.tax.gov.ir
6-  6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مودیان مشـمـول نـظام مـالیـات بـر ارزش افــزوده بـا تـوجـه بـه فـراخـوان های انـجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حـداکثر تـا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند).
7-  7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی; در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.
 
نمونه انتخابی و سایر شرایط
8-  8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عـمـلـکرد سال 1389 و بـا رعـایت بند های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتا بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی ، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
9-  9- مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است ، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .
10 10- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
11 11- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
13 13- آن دسته از مودیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
14 14- مودیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد.
17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء: مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
 مرجع ناظر :دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *