شیر و ماست طعم دار نیز مشمول ارزش افزوده نیست

شیر و ماست طعم دار نیز مشمول ارزش افزوده نیست

رای شماره ۲۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارات «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آن که معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یاد شده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است ابطال
شماره ۰۱۰۱۹۲۵
بسمه تعالى
۱۴۰۱/۱۲/۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۰۷ مورخ ۱۳۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع عبارات» «شیر» و «ماست» در نامه شماره ٢٣٢/١٢٣۴۴ / ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آن که معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یاد شده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده است ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد
مدیرکل هیأت عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۳۰/۱۱/۱۸ شماره دادنامه ۲۷۰۷ شماره پرونده ۰۱۰۱۹۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته ابطال عبارتهای «شیر» و «ماست» در نامه شماره ٢٢٢/١٢٢٣٣/ص مورخ ۱۳۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
گردش :کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارتهای «شیر» و «ماست» در نامه شماره ۲۲۲/۱۲۲۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که
با اتحاد ملاک از رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۳۷۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن بر اساس جزء ۵ -۱ قسمت ۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه شیر پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است» درخواست ابطال از زمان صدور عبارتهای «شیر» و «ماست» را هم از نامه مورد شکایت که با اظهار نظری مغایر با این رأی شیر و ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است به دلیل مغایرت با رأی مذکور و نیز مغایرت با جزء ۵ – (۱) قسمت (۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی از حیث تضبیق دامنه شمول حکم مقنن دارم
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱/۲۱/۱۱۸۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵۸ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی میرساند به موجب جزء ۵ (۱) ردیف (۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تولید و عرضه شیر پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد که معافیتهای مقرر در ماده (۹) قانون مزبور به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. بدیهی است این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده (۹) قانون مذکور و همچنین شیر پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود.
لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامهها و دستورالعملهای صادره به شماره ۸۴۷۰ – ۱۳۸۸/۴/۸، شماره ۱۲۳۱ – ۱۳۸۹/۱/۲۵، شماره ۴۹۶۱ – ۱۳۸۹/۳/۲۳، شماره ۱۲۸۹۴ – ۱۳۸۹/۷/۲۶، شماره ۵۱۰۱ – ۱۳۹۰/۴/۱۳ و شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د – ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد
بود مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢۱۲/۲۲۰۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ توضیح داده است که
از آنجا که نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت سولیکوکاله تهیه شده و در عبارات پایانی آن تصریح شده که وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص مشمولیت ،مؤدیان همچنین مطالبه و صول مالیات عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود از موارد احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود تا قابلیت رسیدگی هیأت : عمومی دیوان عدالت اداری را داشته .باشد قطع نظر از این نکته امعان نظر نسبت به توضیحات زیر مورد استدعا است. ۱ نظر به این که هیأت تخصصی ،مالیاتی بانکی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ در رسیدگی به شکایت مشابه در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۴۱ اعلام کرده است معافیتهای مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی نداشته لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیر طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند در اجرای حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن تلقی شده و بدین لحاظ که آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته شکایت شاکی را رد کرده است.
از این روی که نامه مورد شکایت در ارتباط با شیر طعم دار با نامه ۲۶۷/۷۱۰۹/د مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹۰) که شکایت نسبت به آن مردود اعلام شده از نظر مفهومی تفاوتی ندارد این بخش از شکایت شاکی محکوم به رد
است.
۲ در خصوص درخواست ابطال واژه «ماست» از نامه مورد شکایت یادآور میشود هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ استثنای ماست طعم دار مقرر در نامه شماره ۲۳۲/۲۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴/ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را ابطال کرده است. نامه مورد شکایت در این خصوص با نامه ابطال شده به شماره ۲۳۲/۲۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ از نظر مفهومی تفاوتی ندارد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز دادنامه مذکور را به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۵۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ برای رعایت مفاد آن به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده .است بنابراین به نظر میرسد رسیدگی به این قسمت از درخواست موضوعاً منتفی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً براساس جزء ۵ -۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که بر اساس آنها معافیتهای مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیر قابل تسری به پنیر و ماست طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب ،فوق عبارات “شیر” و “ماست” در نامه شماره ٢٣٢/١٢٢۴۴ / ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت قانونی مذکور را قابل تسری به موارد یادشده از نوع طعم دار ندانسته و در اطلاق قانون محدودیت ایجاد کرده ،است با حکم مقرر در جزء ۵ -۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

فهرست مطالب

این مطلب رو به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi