سایر سطوح مزدی 1401

سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱

حداقل مزد به ۲ صورت است:

۱. حداقل مزد سال

۲. سایر سطوح مزدی

سایر سطوح مزدی به افرادی تعلق می گیرد که سابقه آنها در محل کارشان بیش از ۲ سال است.

یا اشخاصی که قرارداد خود را با مزدی بیشتر از قانون کار منعقد نمودند.

یا کارگاه های طرح طبقه بندی مشاغل ، برای اشخاصی که مزد گروه شغلی آنها بیش از حداقل حقوق قانون کار است.

افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۱

میزان افزایش در سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸% است به طور مثال از ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد ماهیانه کارگران به میزان ۳۸% نسبت به آخرین دستمزد سال ۱۴۰۰ بعلاوه مبلغ ۱۷۱,۷۷۲ ریال بصورت روزانه افزایش می یابد.

نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی

مزد ثابت ماهانه بر اساس سایر سطوح مزدی

امسال هم طبق روال سال های قبل و برای سال هشتم میخواهیم نحوه محاسبه پایه حقوق سایر سطوح مزدی فردی که از سال ۹۴ استخدام شده را محاسبه کنیم.
شما می توانید از هر قسمتی برای افراد مختلف با جای‌گذاری اعداد محاسبات را تکرار و عدد صحیح فرد مد نظر را بیابید. نکته: تمام اعداد به تومان است.

۱) به طور مثال اگر فردی در سال۹۵ با پایه حقوق ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰,۰۰۰ تومان شده باشد پایه حقوق ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

۲) در سال ۹۶ افزایش ۱۲درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۶۷۶.۸ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰ تومان:

۱,۰۳۰,۰۰۰+۱۲٪+۲۰,۳۰۴+۵۱,۰۰۰ = ۱,۲۲۴,۹۰۴

۳) در سال ۹۷ افزایش ۱۰/۴ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۲۸۲۰ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان:

۱,۲۲۴,۹۰۴+۱۰/۴٪+۸۴,۶۰۰+۵۱,۰۰۰ = ۱,۴۸۷,۸۹۴

۴) در سال ۹۸ افزایش ۱۳ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۷۰۴.۹ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۷۰,۰۰۰ تومان:

۱,۴۸۷,۸۹۴+۱۳٪+۲۶۱,۱۴۷+۷۰,۰۰۰ = ۲,۰۱۲,۴۶۷

۵) در سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصد سایر سطوح (بخشنامه مزدی از ابتدای تیرماه) به اضافه روزانه ۵۵۳۳.۸ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۱۰۰,۰۰۰ تومان:

۲,۰۱۲,۴۶۷+۱۵٪+۱۶۶,۰۱۴+۱۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۸۰,۳۵۱

۶) در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۶ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۲۷۸.۵ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۱۴۰,۰۰۰ تومان:

۲,۵۸۰,۳۵۱+۲۶٪+۲۴۸,۳۵۵+۱۴۰,۰۰۰ = ۳,۶۳۹,۵۹۷

۷) در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۸ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲.۲ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۲۱۰,۰۰۰ تومان:

۳,۶۳۹,۵۹۷+۳۸٪+۵۱۵,۱۶۶+۲۱۰,۰۰۰ = ۵,۷۴۷,۸۱۰

۸) در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۱ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۳۵۹.۶ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۲۱۰,۰۰۰ تومان:

۵,۷۴۷,۸۱۰+۲۱٪+۲۵۰,۷۸۸+۲۱۰,۰۰۰ = ۷,۴۱۵,۶۳۸

امسال هم طبق روال سال های قبل و برای سال هشتم میخواهیم نحوه محاسبه پایه حقوق سایر سطوح مزدی فردی که از سال ۹۴ استخدام شده را محاسبه کنیم.
شما می توانید از هر قسمتی برای افراد مختلف با جای‌گذاری اعداد محاسبات را تکرار و عدد صحیح فرد مد نظر را بیابید. نکته: تمام اعداد به تومان است.

۱) به طور مثال اگر فردی در سال۹۵ با پایه حقوق ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰,۰۰۰ تومان شده باشد پایه حقوق ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

۲) در سال ۹۶ افزایش ۱۲درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۶۷۶.۸ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰ تومان:

۱,۰۳۰,۰۰۰+۱۲٪+۲۰,۳۰۴+۵۱,۰۰۰ = ۱,۲۲۴,۹۰۴

۳) در سال ۹۷ افزایش ۱۰/۴ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۲۸۲۰ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان:

۱,۲۲۴,۹۰۴+۱۰/۴٪+۸۴,۶۰۰+۵۱,۰۰۰ = ۱,۴۸۷,۸۹۴

۴) در سال ۹۸ افزایش ۱۳ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۷۰۴.۹ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۷۰,۰۰۰ تومان:

۱,۴۸۷,۸۹۴+۱۳٪+۲۶۱,۱۴۷+۷۰,۰۰۰ = ۲,۰۱۲,۴۶۷

۵) در سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصد سایر سطوح (بخشنامه مزدی از ابتدای تیرماه) به اضافه روزانه ۵۵۳۳.۸ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۱۰۰,۰۰۰ تومان:

۲,۰۱۲,۴۶۷+۱۵٪+۱۶۶,۰۱۴+۱۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۸۰,۳۵۱

۶) در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۶ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۲۷۸.۵ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۱۴۰,۰۰۰ تومان:

۲,۵۸۰,۳۵۱+۲۶٪+۲۴۸,۳۵۵+۱۴۰,۰۰۰ = ۳,۶۳۹,۵۹۷

۷) در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۸ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۱۷۱۷۲.۲ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۲۱۰,۰۰۰ تومان:

۳,۶۳۹,۵۹۷+۳۸٪+۵۱۵,۱۶۶+۲۱۰,۰۰۰ = ۵,۷۴۷,۸۱۰

۸) در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۱ درصد سایر سطوح به اضافه روزانه ۸۳۵۹.۶ تومان و با پایه سنواتی ماهیانه ۲۱۰,۰۰۰ تومان:

۵,۷۴۷,۸۱۰+۲۱٪+۲۵۰,۷۸۸+۲۱۰,۰۰۰ = ۷,۴۱۵,۶۳۸
سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱ ۲
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi