رای شورا شماره 30/4/11888 تاریخ 1371/10/13

* رفع ابهام از عبارت احداث از ماده 69

* رفع ابهام از عبارت احداث از ماده 69


شماره: 11888/4/30
تاریخ: 13/10/1371
پیوست:
 
گزارش شماره 718-5/30- 5/6/1370 دفتر فنی مالیاتی دایر بر ” چون کلمه احداث مذکور در “ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای ماموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و بنظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره برداری می باشد” حسب ارجاع شماره 28968-6/6/70 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا و اصل و هیات عمومی باستناد بند 3 ماده255قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع بشرح آتی اعلام نظرمی نماید : استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد وظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می باشد. بدیهی است واحد هائیکه شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و درده سال فوق الذکر باتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود.
 
 
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید