دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

رسیدگی عملکرد سال1392صاحبان مشاغل سنگبری

دستورالعمل:200/93/519 تاریخ دستورالعمل :1393/04/17

شماره دستورالعمل: 519/93/200

تاریخ دستورالعمل: 1393/04/17

رسیدگی عملکرد سال1392صاحبان مشاغل سنگبری

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رسیدگی عملکرد سال1392صاحبان مشاغل سنگبری
با عنایت به دستورالعمل های شماره 506/93/200 مورخ 19/3/1393 و شماره 515/93/200 مورخ 11/4/1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل امور صنفی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله مقرر می دارد:
چنانچه هر یک از صاحبان مشاغل سنگبری های کشور با رعایت حداقل رشد درآمد مشمول مالیات و مالیات موضوع دستورالعمل های صـدرالاشاره نـسبت بـه تسـلیم اظـهارنامـه و پرداخت مالیات متعلق مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام و در رسیدگی های ادارات امور مالیاتی به پرونده این اشخاص نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده به شرح فوق واصل نگردیده باشد،در این صورت ادارات امور مالیاتی می توانند پس از تنظیم گزارش رسیدگی مبنی بر تأیید اظهارنامه، در اجرای تبصره یاد شده نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با رعایت مقررات اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *