رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.

رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.


 

شماره: ۸۶/۹۳/۲۰۰

تاریخ:  3/8/1393
پیوست:
 
بخشنامه
 
۸۶
۹۳
 ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
     باعنایت به مقررات بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۱۵/۹۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می­دارد:
 چنانچه مودیان مذکور، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست( شماره ۱) موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳/۲۰۰/ص مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مبادرت ننموده باشند در صورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی، صحت ادعای مطرح شده مبنی بر نصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرار گیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون ومفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیرالذکر در خصوص آنها منتفی می­باشد.
بدیهی است در مواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالیاتی تایید گردیده باشدبا رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.
علی عسکری
 
تاریخ اجرا :
  عملکرد ۱۳۹۲
مدت اجرا : 
مطابق بخشنامه
مرجع ناظر :
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۳۶۸   با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 
 

 

 

شماره: ۵۱۵ /۹۳/۲۰۰

تاریخ:۱۱/۰۴/۱۳۹۳
پیوست:
 
دستورالعمل
 
۵۱۵
۹۳
ماده ۱۵۸
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور
پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع ماد ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰) در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مذکور، مقرر می گردد:
۱- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۱ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد(۳۰%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد(۴%) خواهد بود.
۲- با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۲،مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ می باشد، لذا مودیانی که سال ۱۳۹۲ اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند.
۳- هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق،درآمد مشمول مالیات(برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور(برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
۴- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۱ تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
۵- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۲ قرار گیرد.
۶- در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش(سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل ۲۶۰۸۳/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ و ۳۱۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۳۹۲ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.
۷- در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور(در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است، بنابراین مودیانیکه در سال ۱۳۹۲ نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی اینگونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.
۸- با توجه به ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۳۹۲ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.
۹- برای مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حاکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳)به قطعیت نرسیده باشد،مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا ۳۰/۷/۱۳۹۳ می باشد.
۱۰-در اجرای بند(۶)دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مودیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های  مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد.
۱۱- در اجرای تبصره بند ۶ دستورالعمل صدرالاشاره برای مودیانیکه پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(۳۱/۴/۱۳۹۳) قطعی نشده باشد،صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی ۳۰% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۱ می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور)مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی(مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۱خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
۱۲- دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفا در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند.
۱۳- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۸قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور،پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت ۱۳۹۱ در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیاتهای مقرر به حیطه وصول درآیند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:مطابق دستورالعمل
مدت اجراء: مطابق دستورالعمل
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۷ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 

 

شماره: ۱۳۰۰۷ /۲۰۰
تاریخ: ۲۸/۰۶/۱۳۹۱
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۰۴۶
۱۳۹۱
مواد «۱۲۱» قانون برنامه پنجساله پنجم و «۱۹» مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم
در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۲- فروشندگان آهن آلات
۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
۶- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
۷- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،
۸- هتل و هتل آپارتمان
۹- مشاوران املاک و مستغلات
۱۰- داروخانه ها
 
از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی)‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهـی است در صـورت نـداشتن جـواز کسـب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال ۱۳۹۲ مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:   1- داخلی            2- خارجی
مرجع پاسخگویی: دفتر توسعه سامانه ها
تلفن: ۸۳۲۷۱۰۰۸-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء: تاریخ صدور
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
 

 

 

 

شماره: ۲۶۰۸۳ /۲۰۰
تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۱
پیوست: دارد
 
دستورالعمل
 
 
۹۱
ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی
الف
 
مخاطبین
مودیان مشمول فراخوان نصب استفاده از سامانههای  فروشگاهی
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی
 در اجرای مفاد ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.
۱- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط
 
۲- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (۱۲۱)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور
 
۳- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:
 
۱-۳- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
۲-۳- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.
۳-۳- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(۶) این دستورالعمل اعلام گردیده است.
 
۴- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:
مطابق بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان،            اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد:
 
صاحبان مشاغل
نوع فعالیت
نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان
 
سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
طلاسازی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
جواهر سازی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان آهن آلات
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
خرده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)
عمده فروشی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
نمایندگی
خرده فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
هتل و هتل آپارتمان
هتل سه ستاره و بالاتر
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
هتل پایین تر از سه ستاره
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
تالارهای پذیرایی
رستوران
رستوران سنتی
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
چلوکبابی
اغذیهه فروشی
نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی
مشاوران املاک و مستغلات
 
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
داروخانه ها
 
ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات
 
۵- وظایف مودیان:
۱- ۵- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲، مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره۱) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(۶) این دستورالعمل را داشته باشد.
۲- ۵- مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند۱- ۵ به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
۳- ۵- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مودیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.
۴- ۵- مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره ۲و۳) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
۵- ۵- مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند:
الف)مودیان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.
ب) مودیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (۶) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی(بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال ۱۳۹۲ حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)
۶- ۵- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.
۷- ۵- مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.
مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.
 ۶- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:
مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق” صورت الکترونیکی معاملات”در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مودیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.
ضمنا فایل مورد نظر قبلا در اجرای ماده(۱۶۹ مکرر)قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند.
ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…
 ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال …
 ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می…
 ماده ۱۶۹ مکرر – به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و …
 ماده ۱۷۲- صد درصد (۱۰۰%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می…
 ماده ۱۹- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi