دستورالعمل شماره 200/94/510 تاریخ 1394/06/22

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره دستورالعمل:

510-94-200

تاریخ دستورالعمل:

1394/06/22

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


دستورالعمل

 

510

94

ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

س

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان‌ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه­مقررمی‌دارد
“سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.” لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده­ازطریق­منوی ”ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده” به نشانی www.evat.ir توسط مودی;

2-ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند.

3-تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده،مبنای محاسبه برای­مهلت­مقرر در ماده (34) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده­موکول­به­رسیدگی­جامع­دوره­مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.

4-اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی;

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول­مالیات­وعوارض­ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده;

ü ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریرشده مربوط به سال صدور کالا;

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده‌;

ü ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مأموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر “برگ خروجی در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید” به مودی عودت دهند.

5-ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و طبق فرم شماره (3)
در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثرظرف مدت مقرروبارعایت سایر
مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6- در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از
انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره‌/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت
انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد
در اینصورت ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مهلت مقرر (یک‌ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

ضمنا در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی، استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود.

8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افروده
خواهد بود.

10-ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام‌شده نیز اقدام نمایند.

11-ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از
صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12 هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل می‌باشد.

13 ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/admin ثبت نمایند.چ/94

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:1-داخلی: * 2- خارجی:*

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استردادمعاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن 83271013 – 021

 

بخشنامه‌های منسوخ:کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر

تاریخ اجراء: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

 

       
           

این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل شماره 519/95/200مورخ 26/07/1395 از تاریخ لازم­الاجراشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 منسوخ گردیده است.

 

شماره: 519-95-200

تاریخ: 26-07-1395

دستورالعمل

 

519

95

ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

س

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

دستور العمل نحو ه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور که مقرر میدارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد ومدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مستردنماید.»لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww.evat.ir توسط مودی;

2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیقصورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند.

3-­ چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی،درتاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود ، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره­های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود .

4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

ü ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها;

ü ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف­شده بابت کالاهای صادر شده تا تاریخ صدور کالا طبق فرم شماره (5);

ü ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده;

ü ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده;

ü ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر « این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید» به مودی عودت دهند.

5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می­بایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و … صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

10-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهار نظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی،یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفا تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد،در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

15­-­ در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید …(یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد،مدیران کل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد،وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1-داخلی:*

2- خارجی:*

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده

تلفن: 83271013-021

بخشنامه­ های منسوخ: کلیه بخشنامه ­ها و دستورالعمل­های مغایراز جمله دستورالعمل شماره 510-94-200مورخ 22-06-1394

تاریخ اجرا: از تاریخ لازم الاجراشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی-الکترونیکی

     

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه 63-95-200 مورخ 30-09-1395 اصلاح شده است.

 

شماره: 63-95-200

تاریخ: 30-09-1395

بخشنامه

63

95

ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

س

مخاطبین

رئیس محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استاها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع

اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

1. بند (3) دستورالعمل حذف می­گردد.

2. جزء (2) بند (4) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد:

« ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)»

3. متن زیر جایگزین بند (10) دستور العمل می­گردد:

« ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل،معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد: 1-داخلی:* 2-خارجی:*

مرجع پاسخگویی:دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:83371013-021

 

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجرا: از تاریخ لازم الاجراشدن قانون رفع موانع تولید

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی-سیستمی

 

      
         

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید