دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی


شماره: ۱۶۸۶۸/۳۹۷۴/۲۱۱
تاریخ: ۰۱/۱۰/۱۳۸۳
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و فرمهای ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی
ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰
 
 
ماده ۱- تشخیص مبلغ قابل استرداد :
مسئولیت تشخیص ، تعهد و تسجیل موضوع مواد ۱۷،۱۹،۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود.
ماده ۲- مدارک لازم جهت استرداد:
الف – درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی .
ب – برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره ۱) حاوی :
– درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه .
– تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه .
– درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته .
– مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی .
– مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش های بانکی که صحت فیش های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد.
– علت استرداد .
– اعلام شماره ردیف درآمد .
ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ، در مراکز استان ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد .
تبصره : ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب های خزانه معین استان و یا حساب های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره ۲) که توسط مراجع فوق الذکر تکمیل و تائید گردیده ، الزامی خواهد بود .
د- ضمیمه نمودن اصل فیش های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی)
تبصره (۱) – در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی ، با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره ۳) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلا دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود ، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره (۲) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی ، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره ۴) مبنی بر این که فیش فوق الذکر قبلا به ذینفع پرداخت نگردیده ، می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره (۳) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی ) ، پس از تائید بانک دریافت کننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق الذکر (موضوع تبصره های ۱ و ۲ این بند) ، می توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود .
تبصره (۴) : در مواردی که مالیات مکسوره (کسر ۵درصد علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درامدهای مالیاتی مربوطه واریز می گردد ، در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود .
تبصره (۵) : استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر عملکرد سالهای ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۹ پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می گیرد.
تبصره (۶) : نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد.
 
 
 
 
 
                                                           
تقاضای انتقال وجه از خزانه موضوع بند ۲۷یا۲۸ یا۲۹ دستورالعمل۲۶/۱۱۰۰۰۰ وزارت دارائی
شماره:                                                 
تاریخ :                                                 
پیوست:                              
 

وزارت امور اقتصادی ودارائی
 
اداره کل ——————————-
اداره امور اقتصادی و دارائی———————-
 
 
خزانه طبق ………………………………………………………………………………………………………….
چون میبایستی مبلغ (به حروف) ………………………………………………………………………ریال بابت اضافه دریافتی به :
بانو/ آقا/ شرکت ………………………………………………………………………………………..مسترد شود و وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زیر:
               
ردیف
نوع مدارک وصول وجه
شماره
تاریخ
مرجع صدور
مبلغ
نوع وشماره مدارک انتقال وجه به خزانه
تاریخ انتقال
به کدام حساب خزانه تحویل شده
جزو چه مبلغ تحویل شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وصول و به حساب ………………….. خزانه تحویل شده است علیهذا خواهشمند است طبق بند ۲۷¨ 28¨ 29¨ دستورالعمل شماره ۱۱۰۰۰۰۲۶ مورخ ۲۲/۱۱/۴۸وزارت امور اقتصادی ودارائی نسبت به انتقال مبلغ مزبور ………………ریال از حساب شماره…………………….(تمرکز وجوه مالیاتی) به حساب جاری شماره ……………….. (رد وجوه اضافه دریافتی) این اداره اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید تا طبق مقررات به ذینفع مسترد شود.
رئیس حسابداری………………………….                        مدیر کل
نام ونام خانوادگی………………………                           رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی ……………………………..
امضاء………………………………………                          نام ونام خانوادگی ……………………………………………..
                                                                               امضاء………………………………………………………….
 
 
(تعهد نامه اشخاص حقیقی)
 
اینجانب ………………. فرزند ………….به شماره شناسنامه………… صادره ……………… از………… متولد………….به نشانی………………………… متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره…………………..………تاریخ …………….…..که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیله متعهد می گردیم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و از ارائه آن به مراجع دیگر اعم از دولتی و غیردولتی خودداری نمایم و چنانچه فیش مفقودی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .
 
امضاء متعهد
 
مهرو امضاء
دفترخانه اسنادرسمی
 
 (تعهد نامه اشخاص حقوقی)
 
شرکت ……………………..….به شماره ثبت ………………………..محل ثبت …………………. تاریخ ثبت ………………تلفن…….……آدرس ………………………………………………متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره ……………………………………تاریخ ………………
که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد ، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم ، بدین وسیلـه متعهد می گـردم ، نسخه مذکور را که مفقود شده است ، در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم واز ارائه آن به مراجع دیگراعم ازدولتی و غیر دولتی خودداری نمایم وچنانچه فیش مفقودی موردسوء استفاده قرارگیرد و از این جهت ضرر و زیانی
متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .
 
امضاء متعهد
مهرو امضاء
دفترخانه اسنادرسمی
 
 
« تعهد نامه اداره امور مالیاتی »
 
اینجانب           کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی                 بدین وسیله متعهد می گردم که مبلغ فیش شماره               مورخ               (نسخه پرونده مالیاتی) که مفقود گردیده است ، قبلا مسترد نشده و چنانچه فیش مفقودی توسط اینجانب مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .
 
مهر و امضاء : کارشناس ارشد مالیاتی
مهرو امضاء : رییس گروه مالیاتی
 مهر و امضاء : رییس امور مالیاتی
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۴- حذف شد . (۱)

 

۱ .به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹…

 ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …
 ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌…
 ماده ۲۴۳ ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi