دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا

دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا


شماره:۶۳۴۳۰

تاریخ:۱۶/۰۸/۱۳۸۸

پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
 
۰۵۲
۸۸
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 
 تصویر دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا به انضمام تصویر نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد این دستورالعمل که به تایید تشکل های صنفی صنعت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز رسیده است، به اطلاع کلیه شرکت ها و موسسات حمل و نقل حوزه فعالیت آن اداره کل رسانیده شود.
                                                
  علی عسکری
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:Í      2 – خارجی:Í
مرجع پاسخگویی:مدیریت فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
 
دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 
با عنایت به اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت،بر مبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های فعال در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور(کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا و کانون انجمن های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده ای کالا)،دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ می گردد.
 
۱. حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند(الف)ماده(۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده  می گردد.
 
۲. آن دسته از شرکت های فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، به همراه کلیه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار،مشمول مرحله دوم  اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می باشند;
 
۳. مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف. در رابطه با جابجایی کالاهائی که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت می گیرد،مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده،کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه،مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
ب. در رابطه با جابجائی کالاهائی که حمل آنها توسط وسائل نقلیه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت می پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد.
ج. در رابطه با جابجائی کالاهائی که مشمول احکام بخشهای (الف) و (ب) این بند نمی گردند (یعنی حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و وسیله نقلیه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمی باشد) کمیسیون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت( در این مورد صاحب کامیون) وصول می گردد.
 
۴. با عنایت به مفاد ماده(۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده،شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورتحسابهای صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل،درج خواهد گردید. برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زیر می باشد:
الف. صورتحسابهای صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل،راننده وسیله نقلیه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفا در موارد مندرج در بخش های (الف) و (ب) بند(۳) این دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند(۳) ضرورت نخواهد داشت)          می باشد.
ب. تکمیل بخش های مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفا در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش های (الف)و (ب) بند (۳) این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهای صادره در چارچوب بخش(ج) بند(۳) ضرورت نخواهد داشت.
ج. درج نشانی کامل،کدپستی ۱۰ رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می باشد،لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجباری خواهد بود.
 
۵. مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب این دستورالعمل از سایر مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیاتهای پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود.
 
این دستورالعمل در پنج بند به انضمام یک نمونه صورتحساب صادر گردیده است و لازم الاجرا است.
 
 
 
 صورتحساب حمل و نقل بار      
                                                                                                                                                   شماره سریال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                                                                                 تاریخ: |___|___|___|
 
(نمونه ضمیمه دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار)
 
مشخصات موسسه/ شرکت حمل و نقل
 
نام موسسه/شرکت……………………….شماره اقتصادی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستی ۱۰رقمی:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نشانی:………………………………………………………………………………………………………شماره تلفن/نمابر:……………………………………
مشخصات راننده
 
نام و نام خانوادگی راننده:……………شماره ملی:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             شماره گواهینامه:……………………………………
نشانی کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستی ۱۰ رقمی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
نوع کامیون:……………………………………… شماره پلاک……………………                           شماره تلفن:…………………………..
مشخصات صاحب/ فرستنده کالا
 
نام شخص :حقیقی/حقوقی……………..…شماره اقتصادی : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملی: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                  
نشانی کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستی ۱۰ رقمی:         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 
نشانی:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:……………………….
مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال
ردیف
نوع کالا
وزن
مقدار
واحد اندازه گیری
مبدأ
مقصد
 
 
 
 
 
 
 
کرایه حمل و مالیات و عوارض متعلقه
شماره بارنامه
تاریخ بارنامه
مبلغ اصلی کرایه
پیش کرایه
پس کرایه
کارمزد دریافتی موسسه حمل و نقل
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر و امضاء موسسه حمل و نقل:                                              امضاء راننده:                         مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۹- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معا…
 ماده ۱۷- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت…
 ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به است…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi