8 5

دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

🔹دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

1-هدف
در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب های صادره و کاهش موارد خطا، قالب و الزامات مورد نظر سازمان در این سند تبیین شده است. سند حاضر به بیان اقلام، چارچوب های فنی و چگونگی صدور صورتحساب های الکترونیکی میپردازد.

2-دامنه یا محدوده سند
مودیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی نوع اول.

3 -انواع صورتحساب
1-3 صورتحساب الکترونیکی نوع اول(صورتحساب با اطلاعات کامل)

شامل: نوع فروش(شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق-العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیر آن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما، بارنامه)، نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی (شامل: شماره اقتصادی، شناسه یا کدملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار) و مشخصات کالا/ خدمات ارائه شده (شامل: شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد(فی)، مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، شرح سایر عوارض، مبلغ سایر عوارض آن، مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد) باشد.

2-3 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا/ خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. این صورتحساب نقدی تلقی شده، از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

3-3 صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

این نوع از صورتحساب، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته می شوند، می باشند. در این نوع از صورتحساب صرفاً مبلغ پرداختی و شماره سوییچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.

4-3 صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی)

این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات قانونی امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند موضوعیت داشته و اقلام اطلاعاتی آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود.

4 -الگوهای صورتحساب الکترونیکی

بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای صورتحساب ها متصور می باشد. هر الگوی صورتحساب دارای اقلام مختص خود بوده و برخی اقلام به صورت مشترک در همه الگوها وجود دارد. جزئیات قانونی این الگوها در آیین نامه اجرایی موضوع ماده(95) قانون مالیات های مستقیم و براساس بند (ث) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد.

جدول شماره 1 الگوهای صورتحساب الکترونیک را نمایش میدهد.

 

جدول شماره 1_ الگوهای صورتحساب الکترونیکی

انواع صورتحساب
الکترونیکی نوع سومالکترونیکی نوع دومالکترونیکی نوع اولنام فیلد
الگوی ششم (بلیط هواپیما)الگوی پنجم (قبوض خدماتی)الگوی چهارم (قرارداد  پیمانکاری)الگوی سوم

(صورت حساب طلا، جواهر و پلاتین)

الگوی دوم (فروش ارزی)الگوی اول (فروش)
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریشماره مالیاتی صورتحساب1
اختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریتاریخ و زمان صدور صورتحساب (شمسی)2
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریتاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی)3
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریتاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (شمسی)4
ignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریتاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی)5
ignoreاجباریاجباریاختیاریاجباریاجباریاجباریاجباریکلید یکتای صورتحساب در حافظه مالیاتی6
ignoreاجباریاجباریاختیاریاجباریاجباریاجباریاجباریامضای صورتحساب7
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجبارینوع صورتحساب8
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریسریال صورتحساب9
ignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریشماره مالیاتی صورتحساب مرجع10
ignoreignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریالگوی صورتحساب11
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریموضوع صورتحساب12
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریشماره اقتصادی فروشنده13
ignoreاختیاریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجبارینوع شخص خریدار14
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشناسه ملی/ شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار15
ignoreاختیاریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریشماره اقتصادی خریدار16
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریکد شعبه فروشنده17
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریکد پستی خریدار18
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریکد شعبه خریدار19
ignoreاختیاریدر شرایط خاص اجباریignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره گذرنامه خریدار20
ignoreignoreاجباریignoreignoreignoreignoreignoreنوع پرواز21
ignoreاختیاریignoreignoreاختیاریignoreاجباریاختیاریشماره پروانه گمرکی فروشنده22
ignoreاختیاریignoreignoreاختیاریignoreاجباریاختیاریکد گمرک محل اظهار فروشنده23
ignoreاختیاریignoreignoreاجباریاختیاریاختیاریاختیاریشناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده24
ignoreاختیاریignoreignoreignoreignoreاختیاریاختیاریشناسه یکتای ثبت قرارداد حق العمل کاری25
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریشناسه کالا/خدمت26
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشرح کالا/ خدمت27
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاری واحد اندازه گیری28
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریتعداد/مقدار29
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ واحد 30
ignoreاختیاریignoreignoreاختیاریاختیاریاجباریاختیاریمیزان ارز31
ignoreاختیاریignoreignoreاختیاریاختیاریاجباریاختیارینوع ارز32
ignoreاختیاریignoreignoreاختیاریاختیاریاجباریاختیارینرخ برابری ارز با ریال33
اجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره سوئیچ پرداخت34
اجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره پذیرنده فروشگاهی35
اجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره پایانه36
اجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره پیگیری37
اجباریاختیاریاختیاریاجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره کارت پرداخت کننده صورتحساب38
اجباریاختیاریاختیاریاجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریتاریخ و زمان پرداخت صورتحساب39
اجباریاختیاریاختیاریاجباریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریشماره/شناسه ملی/کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب40
ignoreignoreignoreاجباریignoreignoreignoreignoreشماره اشتراک /شناسه قبض بهره بردار41
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ قبل از تخفیف42
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ تخفیف43
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ بعد از تخفیف44
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجبارینرخ مالیات بر ارزش افزوده45
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ مالیات بر ارزش افزوده46
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreاجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریموضوع سایر مالیات و عوارض47
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreاجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجبارینرخ  سایر  مالیات و عوارض48
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreاجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریمبلغ  سایر  مالیات و عوارض49
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریموضوع سایر وجوه قانونی50
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجبارینرخ سایر وجوه قانونی51
ignoreدر شرایط خاص اجباریignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریمبلغ سایر وجوه قانونی52
ignoreignoreignoreignoreignoreاجباریignoreignoreاجرت ساخت53
ignoreignoreignoreignoreignoreاجباریignoreignoreسود فروشنده54
ignoreignoreignoreignoreignoreاجباریignoreignoreحق العمل55
ignoreignoreignoreignoreignoreاجباریignoreignoreجمع کل اجرت، حق العمل و سود56
ignoreignoreignoreignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریسهم نقدی از پرداخت57
ignoreignoreاختیاریاختیاریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریسهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت58
ignoreignoreignoreignoreاجباریاجباریاجباریاجباریروش تسویه59
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمبلغ کل کالا/خدمت60
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع مبلغ کل قبل از کسر تخفیف61
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع تخفیفات62
ignoreاجباریignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع مبلغ کل پس از کسر تخفیف63
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع مالیات بر ارزش افزوده64
ignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی65
اجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع صورتحساب66
ignoreignoreignoreاجباریاجباریاجباریاجباریاجباریمجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت67
ignoreignoreignoreignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریمبلغ پرداختی نقدی68
ignoreignoreignoreignoreدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریدر شرایط خاص اجباریمبلغ پرداختی نسیه69
ignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریمالیات موضوع ماده 1770
ignoreignoreاختیاریignoreاختیاریاختیاریاختیاریاختیاریعدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  خریدار

71

 

5-موضوع صورتحساب الکترونیکی

1-5 صورتحساب اصلی فروش

اولین صورتحساب که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود، صورتحساب اصلی فروش نامیده می شود.

2-5 صورتحساب اصلاحی

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش نیاز به اصلاح اطلاعاتی مانند: مبالغ کالا/خدمت و مقادیر آن، نرخ های ارزش افزوده و مبالغ مربوط به مالیات و عوارض و وجوه قانونی، تخفیف ها و سایر اطلاعات مربوط به خریدار که در صورتحساب از جمله اطلاعات اختیاری هستند، شامل: شماره/شناسه ملی، کد فراگیر و شناسه مشارکت، کد پستی و کد شعبه باشد، صادرکننده صورتحساب می تواند بر اساس آخرین سریال صورتحساب موجود، صورتحساب جدید (اصلاحی) که حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع
است راصادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب مرجع و اصلاحات آن درج میگردد. پس از صدور صورتحساب اصلاحی، صورتحساب مرجع ابطالی محسوب می شود.

3-5 صورتحساب ابطالی

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی و همچنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده بر اساس آخرین سریال صورتحساب موجود، نسبت به صدور صورتحساب ابطالی حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس، صورتحساب مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب میگردد.پس از ابطال صورتحساب، امکان صدور صورتحساب اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده های مالیاتی است.

4-5 صورتحساب برگشت از فروش

چنانچه پس از صدور صورتحساب، قسمتی از موضوع معامله،کالا/خدمت (از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب برگشتی اقدام می نماید. لازم به ذکر است، برای صورتحساب های اصلی فروش و صورتحساب های اصلاحی میتوان صورتحساب برگشت از فروش صادر نمود.

6 -اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی

هر صورتحساب الکترونیکی حسب مورد از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده که جایگاه هریک از اقلام اطلاعاتی در جدول شماره 2 تبیین گردیده است که در قالب فایل متنی پیوست شماره 4-8 صادر می گردد.

  • سرآمد
  • بدنه
  • اطلاعات پرداخت
  • اطلاعات تکمیلی

جدول شماره 2 _ جایگاه اقلام صورتحساب

      ردیف                           عنوان قلم اطلاعاتی              محل قرارگیری در صورتحساب
          1                    شماره منحصر به فرد مالیاتیسرآمد
          2             تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)سرآمد
          3             تاریخ و زمان صدور صورتحساب(شمسی)سرآمد
          4                       امضای صورتحسابسرآمد
          5                        سریال صورتحسابسرآمد
          6     شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجعسرآمد
          7                         نوع صورتحسابسرآمد
          8                      الگوی صورتحسابسرآمد
          9                     موضوع صورتحسابسرآمد
         10                  شماره اقتصادی فروشندهسرآمد
         11                  شماره اقتصادی خریدارسرآمد
         12             شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشندهسرآمد
         13                      کد شعبه فروشندهسرآمد
   14                      کد شعبه خریدارسرآمد
15  شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیرسرآمد
16                     کد پستی خریدارسرآمد
17                      شماره گذرنامهسرآمد
18          شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردارسرآمد
19                 شماره پروانه گمرکیسرآمد
20                کد گمرک محل اظهارسرآمد
21                    روش تسویهسرآمد
22           مجموع مبلغ کل قبل از کسر تخفیفسرآمد
23                مجموع تخفیفاتسرآمد
24           مجموع مبلغ کل پس از کسر تخفیفسرآمد
25              مجموع مالیات برارزش افزودهسرآمد
26       مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونیسرآمد
27                  مجموع صورتحسابسرآمد
28                  شناسه کالا/خدمتبدنه
29                   شرح کالا/خدمتبدنه
30                       تعداد/مقداربدنه
31                   واحد اندازه گیریبدنه
32                      مبلغ واحدبدنه
33                      میزان ارزبدنه
34                        نوع ارزبدنه
35                نرخ برابری ارز با ریالبدنه
36                مبلغ قبل از تخفیفبدنه
37                    مبلغ تخفیفبدنه
38                مبلغ بعد از تخفیفبدنه
39              نرخ مالیات برارزش افزودهبدنه
40             مبلغ مالیات برارزش افزودهبدنه
41            موضوع سایرمالیات و عوارضبدنه
42              نرخ سایرمالیات و عوارضبدنه
43             مبلغ سایرمالیات و عوارضبدنه
44             موضوع سایر وجوه قانونیبدنه
45               نرخ سایر وجوه قانونیبدنه
46              مبلغ سایر وجوه قانونیبدنه
47                    اجرت ساختبدنه
48                   سود فروشندهبدنه
49                     حق العملبدنه
50          جمع کل اجرت، حقالعمل و سودبدنه
51               سهم نقدی از پرداختبدنه
52          سهم ارزش افزوده از پرداختبدنه
53             مبلغ کل کالا/خدمتبدنه
54           شماره سوییچ پرداختاطلاعات پرداخت
55         شماره پذیرنده فروشگاهیاطلاعات پرداخت
56                  شماره پایانهاطلاعات پرداخت
57       شماره کارت پرداخت کننده صورتحساباطلاعات پرداخت
58 شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت
کننده صورتحساب
اطلاعات پرداخت
59          تاریخ و زمان پرداخت صورتحساباطلاعات پرداخت
60                 مبلغ پرداختی نقدیاطلاعات پرداخت
61    مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداختاطلاعات پرداخت
62               مبلغ پرداختی نسیهاطلاعات پرداخت
63              مالیات موضوع ماده 17اطلاعات تکمیلی
64     تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)اطلاعات تکمیلی
65     تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(شمسی)اطلاعات تکمیلی
66    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خریداراطلاعات تکمیلی
67                       نوع پروازاطلاعات تکمیلی

 

7 -قواعد مرتبط با اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی

1-7 شماره منحصر به فرد مالیاتی

جدول شماره 3 -قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره منحصر به فرد مالیاتی

                                               تعریف  

شماره ای شامل بیست و دو کاراکتر و دارای چهار بخش است: شناسه حافظه مالیاتی (شش کاراکتر)، تاریخ صورتحساب (پنج کاراکتر)، سریال صورتحساب (ده کاراکتر) و ارقام کنترلی (یک کاراکتر) که به هر صورتحساب اختصاص داده می شود. وجزئیات آن در سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی ذکر شده است.

                               قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
  نوع فیلد
                      طول فیلد
                             Json
اجباری/
اختیاری

حرفی
عددی

22

taxid

اجباری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی
               ردیف                                                قواعد
درجه اهمیت

1

شماره منحصر به فرد مالیاتی باید یکتا و غیرتکراری بوده و از سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی تبعیت نماید

مهم

2

صورتحساب بدون شماره منحصر به فرد مالیاتی فاقد اعتبار است

مهم

 

2-7 تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی)

جدول شماره 4 -قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی)

تعریف

تاریخ و زمان وقوع رویداد مالی است که بر اساس آن رویداد مالی، صورتحساب توسط فروشنده صادر شدهاست.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری

عددی

14

indatim

اجباری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت

1

این تاریخ بر اساس زمان سیستم، به صورت میلادی، در قالب ساعت یونیکس
و با دقت میلی ثانیه محاسبه می شود.

مهم

2

ثبت تاریخ و زمان صدور صورتحساب برای هر صورتحساب صادره الزامی است.

مهم

3

تاریخ و زمان صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش ،باید از تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلی بزرگتر باشد.(اولویت بررسی تاریخ
سپس زمان است)

مهم

4

رعایت بازه های زمانی مجاز صدور صورتحساب با موضوع: اصلاحی، ابطالی یا
برگشت از فروش ابلاغ شده از سوی سازمان، الزامی است.

مهم

5

تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر باشد.(اولویت
بررسی تاریخ سپس زمان است)

مهم

3-7 تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی)

جدول شماره 5 -قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی)

تعریف

در موارد استثنا، از قبیل: صورتحساب های صادر شده بر اساس مواد(9)و(12)قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تاریخ
ثبت صورتحساب در کارپوشه، زمان ایجاد صورتحساب و تاریخ معامله، مطابق گزارشات اعلامی به مودی در کارپوشه زمان صدور صورتحساب خواهد بود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری

عددی

14

Indati2m

در شرایط
خاص
اجباری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت

1

ثبت این فیلد تنها در موارد استثنا از قبیل: صورتحساب های صادر شده
بر اساس مواد(9)و (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،
ضرورت دارد.

مهم

2

این تاریخ بر اساس زمان سیستم، به صورت میلادی، در قالب ساعت یونیکس و با دقت میلی ثانیه محاسبه می شود.

مهم

3

تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر
باشد. (اولویت بررسی تاریخ سپس زمان است)

مهم

4-7 تاریخ و زمان صدور صورتحساب(شمسی)

جدول شماره 6 -قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (شمسی)

تعریف

این تاریخ از تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) احصا می شود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری

عددی

14

indatish

اختیاری

قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت

1

این تاریخ بر اساس تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) محاسبه می شود.

کم اهمیت

2

ثبت تاریخ و زمان صدور صورتحساب برای هر صورتحساب صادره الزامی است.

کم اهمیت

3

تاریخ و زمان صدور صورتحساب با موضوع : اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش،
باید از تاریخ و زمان صدور صورتحساب اصلی بزرگتر باشد. (اولویت بررسی تاریخ
سپس زمان است)

مهم

4

رعایت بازه های زمانی مجاز جهت صدور صورتحساب با موضوع :اصلاحی، ابطالی
یا برگشت از فروش، ابلاغ شده از سوی سازمان الزامی است.

مهم

5

تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر باشد. (اولویت
بررسی تاریخ سپس زمان است)

مهم

 

75تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(شمسی)

                                         جدول شماره7قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(شمسی)

تعریف

این تاریخ از تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) احصا می شود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری
عددی14indati2shدر شرایط
خاص
اجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
     ردیف                                                                   قواعد
درجه اهمیت
1ثبت این فیلد تنها در موارد استثنا از قبیل:صورتحساب های صادر شده بر اساس مواد (9) و (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ضرورت دارد.مهم
2این تاریخ بر اساس تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی) محاسبه میشود.مهم
3تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب از تاریخ و زمان حال نباید بزرگتر باشد.ولویت بررسی تاریخ سپس زمان است)مهم

 

-76 امضای صورتحساب

                                                 جدول شماره8قواعد کنترلی اختصاصیفیلدامضای صورتحساب

تعریف

اطلاعات هر صورتحساب پس از درهمسازی بر اساس روش امضا صورتحساب تعیین شده در سند دستورالعمل فنی اتصال به سامانه مودیان امضا میگردد. این فرایند به جهت تامین عدم انکار اطلاعات صورتحساب انجام میشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری
——-256بیتinsigاجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت
1

امضای اطلاعات درهمسازیشده صورتحساب با استفاده از کلید خصوصیمودییا شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتیو بر اساسروش امضا صورتحساب تعیین شدهالزامی است.

مهم

 

77سریالصورتحسابداخلی حافظه مالیاتی

                                                     جدول شماره9قواعد کنترلی اختصاصیفیلدسریالصورتحساب

تعریف

مولفهمتغیرتشکیلدهندهشمارهمالیاتیاستکهمقدارآندرونهرحافظهمالیاتیمنحصربهفردمیباشد.اینمقداربهازایهرصورتحساب ثبتشده توسطحافظه مالیاتی متفاوت وبهصورتمتناوبوتصاعدیتولیدمیشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری
حرفی عددی10innoاجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت
1

سریال صورتحسابداخلی حافظه مالیاتیباید براساسسندقالب شناسه یکتایحافظه مالیاتی و شماره منحصر به فردمالیاتی تولید شود.

مهم

 

-78شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

                                  جدول شماره10قواعد کنترلی اختصاصیفیلدشمارهمنحصر به فرد مالیاتیصورتحساب مرجع

تعریف

همان شماره مالیاتی صورتحساب اصلی است که در صورتحساب اصلاحی، ابطالی و یا برگشت از فروش باید بهآن اشاره شود.
تبصره:
تنها در صورتی که صورتحساب ارسالی از نوع اصلاحی، ابطالی و یا برگشت از فروش باشد، ثبت اینفیلد الزامی است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلد
Json
اجباری/
اختیاری
حرفی عددی22irtaxidدرشرایط
خاص اجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیف
قواعد
درجه اهمیت
1

در صورتی که صورتحساب ارسالیباموضوع :اصلاحی، ابطالیوبرگشت از فروش باشد، وجودشماره منحصر به فرد مالیاتیصورتحساب مرجع برای صورتحساب، الزامی است.

مهم
2

در صورتیکه صورتحساب ارسالیباموضوع :اصلاحی، ابطالیوبرگشت از فروش باشد،شماره منحصر به فرد مالیاتیصورتحساب مرجع در بانک اطلاعاتی صورتحسابهای دریافتی سازمان وجود داشته باشد.

مهم
3

از هرشماره منحصر به فرد مالیاتیتنها یکبار میتوان به عنوانشماره مرجع در صورتحسابهای اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش استفاده نمود.

مهم
4

رعایتبازههای زمانی مجاز جهت صدور صورتحساب باموضوع:اصلاحی،ابطالی یا برگشت از فروشابلاغ شده از سوی سازمان، الزامی است.

مهم
5

درصورتحسابباموضوع :اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش،میبایستتاریخ صورتحساب حتمابعد ازتاریخ صورتحساب مرجع باشد.(اولویت بررسیتاریخسپس زمان است.)

مهم

 

79نوع صورتحساب

                                                                  جدول شماره11قواعد کنترلی اختصاصیفیلدنوع صورتحساب

تعریف

———————————

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلدJsonاجباری/اختیاری
عددی1intyاجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیفقواعددرجه اهمیت
1

نوع صورتحساب شامل:صورتحساب الکترونیکی نوع اول1، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم2، صورتحساب الکترونیکی نوع سوم3است.

مهم
2

در صورتی کهصورتحساب از نوع دوم باشد، ثبتاطلاعات مربوط به خریدار، الزامی نیست و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی میشود.

مهم
3

در صورتحساب الکترونیکی نوعسوم، ثبت فیلد مبلغ پرداختی نقدی، شمارهسوئیچ پرداخت، شماره پذیرنده فروشگاهی، شماره پایانه، شماره پیگیری و تاریخ و زمان پرداخت الزامی است.

مهم
4

برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به صادرات، از نوع دومصورتحسابهای الکترونیکی استفاده میشود.

مهم

 

710الگوی صورتحساب

                                                             جدول شماره12قواعد کنترلی اختصاصیفیلد الگوی صورتحساب

تعریف

——————————————————-

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
نوع
فیلد
طول فیلدJsonاجباری/
اختیاری
عددی1inpاجباری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
ردیفقواعددرجه اهمیت
1

اگر الگوی صورتحساب از نوع مصرفکننده نهایی باشد،روش تسویه فقط باید از نوع نقدی باشد.

مهم
2

اگر صورتحساب از نوعدومیاسوم مربوط بهمصرفکننده نهایی باشد، تنها ارسال اقلام مرتبط با سرجمع فروش و مالیات ضروری است.

کم اهمیت
3

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما ثبت فیلدنوعپرواز الزامی بوده و در صورتی که نوع پرواز خارجی باشد، ثبت شمارهگذرنامه نیز برای خریدار الزامی است.

مهم
4

در مورد صورتحسابهای با الگویقراردادپیمانکاری، جهت برقراری ارتباط بینصورتحساب الکترونیکی با قرارداد، ثبت فیلدشناسه یکتایقرارداد الزامی است.

مهم
5

در مورد صورتحسابهای با الگوی فروش ارزی، چنانچه برای صادرات پروانهگمرکی وجودداشته باشد، ثبت فیلد شماره پروانه گمرکی و کد گمرک محل اظهار، مبلغ ارز، نوع ارز و نرخ برابری ارز با ریال الزامی است.

مهم
6

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین ثبت فیلد اجرت ساخت، سود فروشنده، حقالعمل و جمع کل اجرت، حقالعمل و سودالزامی است.

مهم
7

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی نوع دوم، بر اساس معاملات و فعالیتهای مختلف متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی همانند صورتحساب الکترونیکی نوع اول متصور است با این تفاوت که ثبت اطلاعات مربوط بهخریدار الزامی نیست.

کم اهمیت

 

11-7 موضوع صورتحساب

جدول شماره 13- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد موضوع صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری ins  1عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
مهمموضوع صورتحساب شامل: اصلی 1، اصلاحی 2، ابطالی 3 و برگشت از فروش 4، است. 1

 

 12-7 اطلاعات خریدار و فروشنده

جدول شماره 14- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اطلاعات خریدار وفروشنده

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد عنوان فیلد
اجباری tins 10عددیشماره اقتصادی فروشنده
در شرایط خاص اجباری tinb 10عددیشماره اقتصادی خریدار
در شرایط  خاص اجباری tob 1عددینوع شخص

خریدار

اختیاری sbcمتغیرعددیکد شعبه فروشنده
اختیاری bidمتغیرعددیشناسه ملی/ شماره ملی/ 

شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر

اتباع غیر ایرانی خریدار
اختیاری bpc 10عددیکد پستی خریدار
اختیاری bbcمتغیرعددیکد شعبه  خریدار
در مورد صورتحساب الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما این  فیلد اجباری است. bpnمتغیرحرفی عددیشماره گذرنامه خریدار
در مورد صورتحساب الکترونیکی با الگوی بلیط هواپیما این  فیلد اجباری است. ft 1عددینوع پرواز
در مورد صورتحساب الکترونیکی با الگوی فروش ارزی این  فیلد اجباری است. sclnمتغیرعددیشماره پروانه

گمرکی فروشنده

در مورد صورتحساب الکترونیکی با الگوی فروش ارزی این  فیلد اجباری است. sccمتغیرعددیکد گمرک محل اظهار فروشنده
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. crnمتغیرعددیشناسه یکتای ثبت

قرارداد فروشنده

قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
مهم

ثبت شماره اقتصادی برای فروشنده الزامی است و مقدار ثبت شده می-بایست با اطلاعات ثبت نام الکترونیک مطابقت داشته باشد.

 1
کم اهمیتدر صورتی که  صورتحساب از نوع دوم و یا سوم باشد، ثبت اطلاعات مربوط به خریدار، الزامی نیست. 2
مهمنوع شخص باید مطابق اطلاعات ثبت نام الکترونیک و شامل :حقیقی 1، حقوقی 2، مشارکت مدنی 3، اتباع غیر ایرانی  4، مصرف کننده نهایی 5،  باشد. 3
مهمدر صورتی که صورتحساب از نوع اول باشد، و نوع شخص خریدار حقیقی،حقوقی، مشارکت مدنی و اتباع غیر ایرانی باشد، ثبت شماره اقتصادی الزامی است. 4
کم اهمیتدر صورتی که صورتحساب از نوع اول باشد، و نوع شخص خریدار مصرف کننده نهایی باشد، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی میشود. 5
مهمدر صورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد و صورتحساب از نوع اول باشد  ،تطابق اطلاعات مربوط به خریدار الزامی است. 6
کم اهمیتکد شعبه در صورتی که مودی دارای شعبه باشد و یا شعبه ای از یک کسب وکار باشد، با اطلاعات ثبت نام الکترونیک مطابقت داشته باشد. 7
کم اهمیتدر صورتی که مودی شعبهای از یک کسب وکار باشد، در صورت عدم ارسال کد شعبه، کد شعبه برای مودی شعبه اصلی در نظر گرفته خواهد شد. 8
مهمشناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده در صورتحساب ارسالی با شماره قرارداد موجود در کارپوشه مودیان یکسان باشد. 9
مهماگر صورتحساب مربوط به الگوی بلیط هواپیما شرکت ارائه کننده خدمات ایرانی باشد، جهت انجام کنترلهای موضوع ماه )11(قانون مالیات بر ارزش افزوده، میبایست مشخصات خریدار بلیط )مسافر( در صورتحساب درج شود[1]. 10
مهمدر صورتی که نوع پرواز خارجی باشد، ثبت فیلد شماره گذرنامه الزامی است. 11

 

13-7 شناسه کالا/خدمت

جدول شماره 15- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه کالا/ خدمت

تعریف

شناسه کالا/خدمت، مجموعهای از فیلدهای توصیفی یک کالا/خدمت است که به صورت فیلدهای توصیفی استاندارد برای هر قلم کالا/خدمت مشخص شدهاست.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری sstid  13عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
مهم

شناسه کالا/خدمت صورتحساب ارسالی با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شناسه کالا/خدمت سازمان  مطابقت داشته باشد.

 1
مهم

کنترل شناسه کالا/خدمت در صورتحسابهای ارسالی مودیان تک محصولی و دارای کد کالا/خدمت مشخص از حیث مطابقت با اطلاعات فعالیت مودی مذکور.

 2

 

14-7 شرح کالا/خدمت

جدول شماره 16- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شرح کالا/خدمت

تعریف

عنوان هر قلم کالا/خدمت در صورتحساب.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اختیاری ssttمتغیرحرفی عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
در حال حاضر قاعده ای ندارد.

 

15-7 واحد اندازه گیری

جدول شماره 17- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد واحد اندازه گیری

تعریف

معیاری برای اندازه گیری مقدار یا شمارش کالا/خدمت است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری   Jsonطول فیلد نوع فیلد
اختیاری mu  3عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

واحد اندازه گیری میبایست از کدهای جدول شماره 57 از  پیوست شماره 1-8 استخراج و ثبت شود.

 1

 

16-7 تعداد/مقدار

جدول شماره 18- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تعداد/مقدار

تعریف

میزان اقلام کالا/خدمت ارائه شده می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری amمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

در حال حاضر قاعده ای ندارد.

 

17-7 مبلغ واحد

جدول شماره 19- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ واحد

تعریف

مبلغ هر واحد از مقدار کالا / خدمت ارائه شده می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری feeمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد 

ردیف
مهم

در مورد فروش کالا/خدمت با مبالغ ریالی/ ارزی-ریالی، ثبت مبلغ واحد از کالا/خدمت ریالی در این فیلد الزامی است.

 1

 

18-7 میزان ارز

جدول شماره 20- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد میزان ارز

تعریف

در صورتحساب های با الگوی فروش ارزی میزان ارز معادل مبلغ واحد می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. cfeeمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

در صورتحساب با الگوی فروش ارزی، این فیلد میبایست بر حسب ارز مورد معامله محاسبه و در صورتحساب درج شود.

 1

 

دستورالعمل الکترونیکی

 

19-7 نوع ارز

جدول شماره 21- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نوع ارز

تعریف

شامل انواع پول رایج کشورهای مختلف می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 cutمتغیرحرفی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

در صورتحساب با الگوی فروش ارزی، نوع ارز میبایست از  کد ایزوی 4217  استخراج و  ثبت شود.

 1

 

20-7 نرخ برابری ارز با ریال

جدول شماره 22- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ برابری ارز با ریال

تعریف

رقمی است که بیانگر ارزش یک واحد ارز در برابر ریال است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. exrمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

در صورتحساب با الگوی فروش ارزی، نرخ ارز مورد معامله میبایست بر اساس تاریخ معامله و نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به روز درج و محاسبه شود.

 1

 

21- 7 شماره سوییچ پرداخت

جدول شماره 23- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره سوییچ پرداخت

تعریف

شماره ای است که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت به دارندگان دستگاه کارتخوان ارائه می شود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. iinnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

22-7 شماره پذیرنده فروشگاهی

جدول شماره 24- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پذیرنده فروشگاهی

تعریف

شمارهای منحصر به فرد که توسط شرکت ارائهکننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان صادر میشود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. acnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

23-7 شماره پایانه

جدول شماره 25- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پایانه

تعریف

یک یا چند شماره است که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت به دارندگان دستگاه کارتخوان ارائه می شود.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. trmnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

24-7 شماره پیگیری

جدول شماره 26- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره پیگیری

تعریف

شماره پیگیری تراکنش یا شماره مرجع پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی میباشد  

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 trnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

مهم

این فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1

 

25-7 شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب

جدول شماره 27- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب

تعریف

شماره کارت فردی است که اقدام به پرداخت صورتحساب نموده است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. pcnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

این فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود.

 1
کم اهمیت

در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی قبوض خدماتی ثبت این فیلد از سوی شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت الزامی است.

 2

 

26-7 شماره/ شناسه ملی/ کد فراگیر پرداخت کننده صورتحساب

جدول شماره 28- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره/ شناسه ملی پرداخت کننده صورتحساب

تعریف

شماره/شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت کننده صورتحساب است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. pidمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
مهماین فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود. 1
مهمدر مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی قبوض خدماتی ثبت این فیلد از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت الزامی است. 2

 

27-7 تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب

جدول شماره 29- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد تاریخ وزمان پرداخت صورتحساب

تعریف

تاریخ و زمان وقوع رویداد مالی است که بر اساس آن رویداد مالی، صورتحساب توسط مودی پرداخت شده است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب

تعیین میشود.

 pdt  14عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
مهماین تاریخ باید بر اساس زمان سیستم و به صورت شمسی، با دقت روز ذخیره شود. 1
مهمدر مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم که نقدی محسوب می شوند ،ثبت این فیلد الزامی است. 2
مهماین فیلد در مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع سوم اجباری بوده که توسط شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت برای صاحبان کسب و کار دارنده دستگاه کارتخوان ثبت میشود. 3

 

287 شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار

جدول شماره 30- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار

تعریف

این شماره نشان دهنده مشخصات بهره بردار خدمات و نوع قبض خدماتی است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب(قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. billidمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

در مورد صورتحساب های الکترونیکی با الگوی قبوض خدماتی ،درج این فیلد از طرف شرکت های خدماتی ذیربط در کارپوشه مودیان صورت خواهد پذیرفت.

 1

 

29-7 مبلغ قبل از تخفیف

جدول شماره 31- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ قبل از تخفیف

تعریف

حاصلضرب مبلغ واحد از کالا/خدمت در تعداد/ مقدار آن است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری prdisمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

مبلغ قبل از تخفیف (Es) از فرمول زیر محاسبه میشود.

 Es=As*Cs

As : تعداد/مقدار

Cs  : مبلغ واحد

 1

 

30-7 مبلغ تخفیف

جدول شماره 32- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ تخفیف

تعریف

مبلغی که باعث کاهش مبلغ پرداختی بابت خرید کالا/خدمت است و مورد توافق فروشنده و خریدار می باشد که خریدار مبلغ کمتری نسبت به مبلغ اولیه کالا می پردازد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری disمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

در صورتی که مبلغ تخفیف صفر باشد، مقدار این فیلد صفر ثبت می شود.

 1

 

31-7 مبلغ بعد از تخفیف

جدول شماره 33- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ بعد از تخفیف

تعریف

حاصل کسر مبلغ تخفیف از مبلغ قبل از تخفیف است.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری adisمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
کم اهمیتمبلغ بعد از تخفیف (Is) از فرمول زیر محاسبه می شود.

 Is=Es-Gs

Es : مبلغ قبل از تخفیف

Gs : مبلغ تخفیف

 1
کم اهمیتدر صورتی که مبلغ تخفیف صفر باشد، مبلغ قبل از تخفیف با مبلغ بعد از تخفیف برابر است. 2

 

 32-7 نرخ مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 34- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده

تعریف

نرخ مالیات بر ارزش افزوده حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر کالا/خدمت می باشد.
قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)
کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری vraمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
کم اهمیتنرخ مالیات بر ارزش افزوده با شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحسابهای ارسالی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد. 1
کم اهمیتدرصورتی که شناسه کالا/ خدمت معاف در صورتحساب درج شده باشد کنترل گردد که نرخ و مبلغ مالیات و عوارض صفر درج شده باشد. 2
کم اهمیتدر صورتی که صورتحساب صادرات باشد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر لحاظ میگردد. 3
کم اهمیت

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت خاص(کالاهای نفتی، انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع، فلزات گرانبها، سیگار و محصولات دخانی، نوشابه قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان و…)باشد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده میبایست با قوانین ابلاغی کالاهای خاص مطابقت داشته باشد.

 4
کم اهمیت

در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت آلایندگی باشد، میبایست با نرخ اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.

 5

 

33-7 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 35- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

تعریف

حاصلضرب مبلغ کالا پس از کسر تخفیفات و سایر مبالغ که در قانون اشاره شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری vamمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks ) از فرمول زیر محاسبه میشود.

Ks=Is*J

J : نرخ مالیات بر ارزش افزوده

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 1
کم اهمیتدر صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صفر است. 2

 

34-7 سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی

جدول شماره 36- قواعد کنترلی اختصاصی سایر مالیات وعوارض و سایر وجوه قانونی

تعریف

مالیات و عوارض موضوع بند (پ) و (ت)تبصره 2 ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده، که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا و ارائه خدمت به آن تعلق گرفته یا  به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا شهرداری ها واریز می گردد. موضوع این بند شامل دو فیلد سایرمالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی بوده که متشکل از  سه بخش موضوع،  نرخ و مبلغ می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد عنوان فیلد
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. odtمتغیرحرفیموضوع سایر مالیات وعوارض 
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. odrمتغیراعشارینرخ سایر مالیات وعوارض
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. odamمتغیراعشاریمبلغ سایر مالیات وعوارض
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. oltمتغیرحرفیموضوع سایر وجوه قانونی 
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. olrمتغیراعشارینرخ سایر وجوه قانونی
با توجه به  نوع کالا/خدمت طبق قانون تعیین میشود. olamمتغیراعشاریمبلغ سایر وجوه قانونی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف
کم اهمیتنرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ سایر مالیات و عوارض بر حسب شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحساب های ارسالی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر الزامات قانونی مطابقت داشته باشد. 1
کم اهمیتدر صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت خاص( کالاهای نفتی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع ،فلزات گرانبها، سیگار و محصولات دخانی، نوشابه قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان و…)باشد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده میبایست با قوانین ابلاغی کالاهای خاص مطابقت داشته باشد. 2
کم اهمیتدر صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت آلایندگی باشد، میبایست با نرخ اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد. 3
کم اهمیتدر صورتی که کالا/خدمت طبق قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد ،ثبت این فیلدها الزامی نیست . 4
کم اهمیتمبلغ سایر مالیات و عوارض (2Ks) که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین میشود، از فرمول زیر محاسبه می شود.

Ks2=Is*J2

 2J : نرخ سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 5
کم اهمیتمبلغ سایر مالیات، عوارض (3Ks) که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین می شود، از فرمول زیر محاسبه می شود.

Ks3=Is*J3

3J : نرخ سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

Is : مبلغ بعد از تخفیف

 6
کم اهمیتدر صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مبلغ این فیلدها صفر می باشد. 7

 

35-7 اجرت ساخت

جدول شماره 37- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد اجرت ساخت

 

تعریف

هزینه ای است که طلا فروش برای ساخت و طراحی طلا از مشتری دریافت می نماید.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. consfeeمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتاجرت ساخت (TA) در صورتی که شناسه کالا و خدمت مربوط به طلا و جواهر  باشد، معادل یک گرم به قیمت خام افزوده می شود و از رابطه زیر تبعیت می نماید

  TA < Cs

Cs=مبلغ واحد

 1
کم اهمیتمبلغ اجرت ساخت نباید بزرگتر از جمع کل اجرت، حقالعمل و سود باشد.

 TA<TAs

TAs:جمع کل اجرت، حق العمل و سود

 2

 

36-7 سود فروشنده

جدول شماره 38- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سود فروشنده

تعریف

هزینه ای است که فروشنده بابت سود خود در صورتحساب های با الگوی طلا، جواهر وپلاتین لحاظ می نماید.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. sproمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتسود فروشنده (3TA) ما به التفاوت مبلغ فروش و هزینه در صورتیکه نوع کالا مرتبط با طلا و جواهر باشد، محاسبه می شود. 1

 

37-7 حق العمل

جدول شماره 39- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد حقالعمل

تعریف

مبلغی که بابت فروش حقالعمل کاری طلا از خریدار دریافت میگردد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب(قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. brosمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

حق العمل(2TA) در صورتی که شناسه کالا/خدمت متعلق به فعالیت های حقالعمل کاری طلا و جواهر باشد محاسبه می شود.

 1

 

38-7 جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

جدول شماره 40- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد جمع کل اجرت، حق العمل و سود

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین میشود. tcpbsمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

جمع کل اجرت، حقالعمل و سود (TAs) در صورتی که شناسه کالا/خدمت متعلق به طلا و جواهر باشد، فرمول زیر محاسبه میشود.

TAs=TA+TA2+TA3

TA: اجرت ساخت

3TA : سود

2TA: حقالعمل

 1
کم اهمیت

جمع کل اجرت، حقالعمل و سود حداقل میبایست بزرگتر یا مساوی هر یک از مبالغ اجرت، سود و حقالعمل باشد .

 2

 

39-7 سهم نقدی از پرداخت

جدول شماره 41- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم نقدی از پرداخت

تعریف

مقدار مالیات پرداختی نقدی از مبلغ فروش صورت گرفته.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب(قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
در مورد روش تسویه از نوع  نسیه، نقدی/نسیه اجباری است. copمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت قواعد ردیف

کم اهمیت

مبلغ سهم نقدی از پرداخت نباید از مبلغ کل صورتحساب بیشتر باشد.

 1

 

40-7 سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

جدول شماره 42- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

تعریف

مقدار مالیات ارزش افزوده پرداختی از کل مبلغ نقدی پرداختی.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اختیاری vopمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
مهمدر صورتی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر باشد، مقدار این فیلد صفر است. 1

 

41-7 شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعمل کاری

جدول شماره 43- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد شناسه یکتای ثبت قرارداد حقالعمل کاری

تعریف

شماره ای است که به قراردادهای از نوع حقالعمل کاری از طریق سامانه مودیان به ایشان اختصاص می یابد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی صورتحساب تعیین می-شود. bsrnمتغیرعددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

جهت برقراری ارتباط بین صورتحساب الکترونیکی با قرارداد حقالعمل کاری، ثبت این فیلد برای هر قلم کالا/خدمت الزامی است.

 1

 

42-7 روش تسویه

جدول شماره 44- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد روش تسویه

تعریف

روش دریافت یا پرداخت مانده حساب مورد تایید خریدار و فروشنده (ثمن معامله) می باشد.

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 setm  1عددی
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتروش تسویه شامل: نقدی 1،  نسیه 2 و  نقدی/نسیه3  است. 1
مهمدر مورد صورتحساب های الکترونیکی از نوع دوم و سوم که نقدی محسوب میشوند، روش تسویه میبایست نقدی ثبت شود. 2
مهمدر صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، ثبت اطلاعات مربوط به فیلدهای مبلغ پرداختی نقدی و مبلغ پرداختی نسیه، سهم نقدی از پرداخت اجباری می باشد. 3
مهمدر صورتی که روش تسویه از نوع نسیه باشد، تنها ثبت اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی نسیه، اجباری می باشد . 4

 

43-7 مبلغ کل کالا/خدمت

جدول شماره 45- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ کل کالا/خدمت

 

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tsstamمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمبلغ کل کالا/خدمت(Os)  برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده،  مبلغ بعد از تخفیف، مبلغ سایر مالیات و عوارض و مبلغ سایر وجوه قانونی.

فرمول محاسبه به صورت زیر می باشد.

Os=Ks+Is+Ks2+Ks3

Ks: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

Is : مبلغ بعد از تخفیف

2Ks: مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks: مبلغ سایر وجوه قانونی

 1
کم اهمیتمبلغ کل کالا/خدمت میبایست مخالف صفر باشد. 2
کم اهمیتمبلغ کل کالا/خدمت به ازای هر شناسه کالا/خدمت در صورتحساب محاسبه می شود. 3

 

44-7 مجموع مبلغ کل قبل از کسر تخفیف

جدول شماره 46- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ کل قبل از کسر تخفیف

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tprdisمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتجمع کل مبلغ قبل از تخفیف(Ps)  برابر است با: جمع مبلغ قبل از تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر می باشد.

Ps=∑𝑁𝑖=1𝐸𝑠𝑖

Es: مبلغ قبل از تخفیف

 1
کم اهمیتجمع کل مبلغ قبل از تخفیف میبایست مخالف صفر باشد. 2

 

45-7 مجموع تخفیفات

جدول شماره 47- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع تخفیفات

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tdisمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع تخفیفات(Rs )  برابر است با: جمع مبلغ تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Rs=∑IN𝐺𝑠𝑖

Gs: مبلغ تخفیف

 1

 

46-7 مجموع مبلغ کل پس از کسر تخفیف

جدول شماره 48- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مبلغ کل پس از کسر

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tadisمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع مبلغ کل پس از کسر تخفیف(Vs) برابر است با: جمع مبلغ پس از کسر تخفیف در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر می باشد.

Vs= ∑IN 𝐼𝑠𝑖

Is: مبلغ پس از کسر تخفیف

 1

 

47-7 مجموع مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 49- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tvamمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع مالیات بر ارزش افزوده (W)  برابر است با: جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

W=∑IN=1 𝐾𝑠𝑖

 Ks: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

 1

 

48-7 مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

جدول شماره 50- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری todamمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی (2W) برابر است با جمع مبلغ سایر مالیات و عوارض و سایر وجوه قانونی در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

W2 =∑IN=1 𝐾𝑠2𝑖 +∑IN=1𝐾𝑠3𝑖

2Ks: مبلغ سایر مالیات و عوارض

3Ks: مبلغ سایر وجوه قانونی

 1

 

49-7 مجموع صورتحساب

جدول شماره 51- قواعد کنترلی اقلام اختصاصی ویژه فیلد مجموع صورتحساب

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اجباری tbillمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع صورتحساب (Xs)برابر است با جمع مبلغ کل کالا/خدمت در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Xs=∑IN=1 𝑂𝑠𝑖

Os :مبلغ کل کالا/خدمت

 1
کم اهمیتدر صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد، مجموع صورتحساب میبایست با مجموع پرداختی نقدی و مجموع پرداختی نسیه برابر باشد. 2

Xs=C+Cr

C: مبلغ پرداختی نقدی

Cr: مبلغ پرداختی نسیه

کم اهمیتدر صورتی که روش تسویه از نوع نقدی/نسیه باشد و فیلد عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریدار پر شده باشد، مجموع صورتحساب می-بایست بزرگتر مساوی مجموع پرداختی نقدی و مجموع پرداختی نسیه باشد.

Xs<=C+Cr

C: مبلغ پرداختی نقدی

Cr : مبلغ پرداختی نسیه

 3

 

50-7 مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

جدول شماره 52- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
با توجه به الگوی

صورتحساب تعیین میشود.

 tvopمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده  از پرداخت (Vps) برابر است با جمع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت روی هر قلم کالا در صورتحساب.

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

Vps=∑IN=1 𝑉𝑝𝑖

Vp : سهم مالیات بر ارزش افزوده  از پرداخت

 1

 

51-7 مبلغ پرداختی نقدی

جدول شماره 53- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی نقدی

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
در صورتی که روش تسویه

نقدی یا نقدی/ نسیه باشد ،اجباری است

 capمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیتمبلغ پرداختی نقدی (C) در صورتی که روش تسویه نقدی یا نقدی/ نسیه باشد ،میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر یا حداکثر برابر باشد.

C <= Xs

Xs : مجموع صورتحساب

 1

 

52-7 مبلغ پرداختی نسیه

جدول شماره 54- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مبلغ پرداختی نسیه

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
در صورتی که روش تسویه نسیه یا

نقدی/ نسیه باشد، اجباری است

 inspمتغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

مبلغ پرداختی نسیه (Cr) در صورتی که روش تسویه نسیه یا نقدی/نسیه باشد، میبایست از مجموع صورتحساب کوچکتر یا حداکثر برابر باشد.

Cr <= Xs

Xs : مجموع صورتحساب

 1

 

53-7 مالیات موضوع ماده17

جدول شماره 55- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد مالیات موضوع ماده 17

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری /اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اختیاری Tax17متغیراعشاری
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

مالیات موضوع ماده 17 (CT) می بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات برارزش افزوده و مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی در صورتحساب باشد..

فرمول محاسبه به صورت زیر میباشد.

CT <=W + W2

W: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

W2: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

 1

 

54-7 عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریدار

جدول شماره 56- قواعد کنترلی اختصاصی فیلد عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریدار

قواعد کنترلی حاکم بر اقلام صورتحساب (قواعد اختصاصی)

کنترل های داده ای و ساختاری
اجباری/ اختیاری  Jsonطول فیلد نوع فیلد
اختیاری dpvb 1بولین
قواعد کنترل و اعتبارسنجی
درجه

اهمیت

قواعد

ردیف
کم اهمیت

این فیلد تنها در صورتحساب هایی که  بیش از حد مجاز مقرر در ماده(6)  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر شده اند ،انتخاب می شود .لازم به ذکر است، در این صورت نرخ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب تغییر نمی یابد و اعتباری برای خریدار منظور نمی شود.

 1

 

8-پیوست ها

1-8 کد واحد های اندازه گیری

جدول شماره 57- کد واحدهای اندازه گیری

کد واحد سنجش ردیف کد واحد سنجش ردیف
 021دستگاه 21 001کیلومتر 1
 022لیتر 22 002نفر 2
 023کیلو 23 003جفت 3
 024تن 24 004قالب 4
 025عدد 25 005دانه 5
 026جین 26 006باب 6
 027یارد 27 007دست 7
 028متر 28 008اصله 8
 029سانتی متر 29 009توپ 9
 030میلی لیتر 30 010قبضه 10
 031دز 31 011جلد 11
 032یال 32 012بند 12
 033مترمربع 33 013قلّّاده 13
 034نخ 34 014عدل 14
 035قطعه 35 015واحد 15
 036قلم 36 016قرص 16
 037راس 37 017رشته 17
 038فروند 38 018حلقه 18
 039دوره 39 019مثقال 19
 040اینچ 40 020سیر 20
کد واحد سنجش ردیف کد واحد سنجش ردیف
 075قراص 75 041سوت 41
 076مترمکعب 76 042قیراط 42
 077میلیون واحد 77 043چارک 43
 078گالن 78 044من 44
 079فوت 79 045خروار 45
 080مکعب 80 046میلیمتر 46
 081مایل 81 047اینچ مربع 47
 082فوت مربع 82 048یارد مربع 48
 083فقره 83 049هکتار 49
 084لات 84 050ایکر 50
 085میکروکیوری 85 051میل مربع 51
 086سیستم 86 052کیلومترمربع 52
 087کیت 87 053فوت مکعب 53
 088کپسول 88 054مترمکعب 54
 089بیلیون واحد 89 055یارد مکعب 55
 090تخته 90 056پیت 56
 091نسخه 91 057لیتر 57
 092برنامه 92 058باشل 58
 093مجموعه 93 056میلی گرم 59
 094برگ 94 060پوند 60
 095قرقره 95 061تیوپ 61
 096گرم 96 062میلیون نخ 62
 097شمش 97 063دوک 63
 064سریال 64
 065بسته 65
 066کارتن 66
 067رول 67
 068بوبین 68
 069بی یو 69
 070یارد مریع 70
 071پالت 71
 072نگله 72
 073شاخه 73
 074اونس 74

 

2-8 صورتحساب الکترونیکی نوع اول

646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

8568865

 

4-8 نمونه Json صورتحساب ارسالی

{

“Header”: [

 {

          “taxid”: “”,

          “indatish”: “”,

            “indatim”: “”,

            “ins”: “”,

            “muid”: “”,

            “insig”: “”,

            “inno”: “”,             “inty”: “”,

            “irtaxid”: “”,

            “tinb”: “”,

            “tins”: “”,

            “tob”: 1,

            “bpn”: “”,

            “crn”: “”,

            “sbc”: “”,

            “bbc”: “”,             “bid”: “”,

            “bpc”: “”,

            “inp”: 1,

            “scc”: “”,

            “billid”: “”,

            “tprdis”: 0,

            “tdis”: 0,

            “tadis”: 0,

            “tvam”: 0,

            “todam”: 0,

            “setm”: 1,

            “tbill”: 0

 }

 ],

     “Body”: [

          {

            “sstid”: “”,

            “sstt”: “”,

                     “mu”: “”,

  “Extension”: [

          {

          “indati2sh”: “”,

          “indati2m”: “”,

          “ft”: 1,

          “tax17”: 0,

          “dpvb”: 0

          } ]

{

            “am”:0,

            “fee”: 0,

            “cfee” : null,

            “prdis”: 0,

            “dis”: 0,

            “adis”: 0,

            “vra”: 0,

            “vam”: 0,

            “odt”: “”,

            “odr”: 0,

            “odam”: 0,

            “olt”: “”,

            “olr”: 0,

            “olam”: 0,

            “consfee”: 0,

            “spro”: 0,

            “bros”: 0,

            “tcpbs”: 0,

            “tsstam”: 0,

            “cop”: 0,

             “bsrn”: 0,

            “vop”: 0

            }

          ],

  “Payment”: [

           {

              “cut” : “”,

              “iinn”: 0,

              “acn”: 0,

              “trmn”: 0,

              “cap”: 0,

              “insp”: 0,

              “trn”: 0,

              “pcn”: “”,

              “pid”: “”,

              “pdt”: “”

              “tvop”: “”

           }

          ],

9-اسناد مرجع

سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی  سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان (نحوه تبادل اطلاعات میان پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی با سامانه مودیان)

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید