دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق


 

شماره: 518-95-200

تاریخ: 24-07-1395

 

دستورالعمل

 

 

518

 

95

      قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور

و  قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

ب-الف

 

 

مخاطبین

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق

 

 به منظور هماهنگی واتخاذ رویه واحد توسط ادارات کل امورمالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی دررابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر می گردد.

1-­ تعاریف:

الف- احکام قانونی­:

منظور از احکام قانونی دراین دستورالعمل، احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می ­باشد.

ب- کالاهای حلقه آخر:

منظور از کالاهای حلقه آخر دراین دستورالعمل آب و برق وخدمات انتقال کالاهای مزبور می­ باشد.

ج- اشخاص انتهای زنجیره:

منظور از اشخاص انتهای زنجیره، شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی است که مشمول احکام قانونی می ­باشند.

د- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره:

منظور از اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی است که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاهای حلقه آخر اشتغال داشته و تمام یا بخشی از کالاهای حلقه آخر آنها توسط شرکتهای انتهای زنجیره به فروش می­ رسد.

هـ – اشخاص زنجیره:

منظورا شخاص ماقبل انتهای زنجیره و اشخاص انتهای زنجیره می­ باشد.

و- سایر درآمدها:

  منظور از سایر درآمدها دراین دستورالعمل،کلیه درآمدها به استثنای درآمد حاصل از فروش کالاهای حلقه آخر می ­باشد.

2- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ضمن رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، صرفا از بابت فروش کالاهای حلقه اخر به اشخاص زنجیره، درراستای اجرای احکام قانونی الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند.

3-­ درمواردی که اشخاص ماقبل انتهای زنجیره اقدام به فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص(اشخاصی که نام آنها توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو اعلام نگردیده) می­نمایند نسبت به فروش مذکور  مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب،درج، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام سایر تکالیف پیش بینی­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می­ باشند.

4- اشخاص زنجیره می­بایست در اظهار نامه تسلیمی، کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، اشخاص انتهای زنجیره، سایر اشخاص و سایر درآمدها و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء مالیات و عوارض کالاهای حلقه آخر را ابراز نمایند.

لازم به ذکر است اعتبارات مالیاتی مربوط به خرید سایر نهاده­ها پس از کسر سهم یارانه­ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود.

5-­ باتوجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دوره­ های مشمول اجرای احکام مزبور می­بایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستور العمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهار نظر در خصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفا بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات وعوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق وهمچنین اعتبار مالیاتی(اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده­ ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه / استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.

 در همین راستا  درمواردی که کالاهای حلقه آخر مشمول یارانه می­ باشند، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهاده­ های مشمول نیز به نسبت به سهم یارانه اشخاص زنجیره حسب مورد قابل پذیرش نخواهدبود.

6-­ اشخاص انتهای زنجیره می­توانند اعتبارات سایر نهاده­ های مربوط به خود را از مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی کسر و مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علی ­الحساب در پایان هرماه به حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

7-­ درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گردیده درصورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ، روسای امور مالیاتی ونمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

8-درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلا به قطعیت رسیده است ، از طریق سایر مراجع قانونی از جمله هیئت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن قابل طرح می­باشد.

9-­ در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به یارانه پرداختی دولت و همچنین اعتبارات مربوط می بایست بر اساس بخشنامه­ های صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه­ های شماره 1393-200 مورخ 28-01-1390، 12080-200 مورخ 22-5-1390 و 22366-200 مورخ 30-9-1390 در رابطه با یارانه آب و برق به اشخاص زنجیره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10-­ فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو به معاونت مالیات برارزش افزوده اعلام می­ گردد ودر صورت هرگونه تغییر درفهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ، شرکت توانیر/ وزارت نیرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پایان دوره مالیاتی تغییرات به عمل آمده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، اشخاص مزبور از تاریخ شروع یا پایان فعالیت در زنجیره موصوف حسب مورد مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

11-­ در مواردی که اشخاص زنجیره بر اساس برگ قطعی بابت عرضه کالاهای حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده باشند ادارات کل امورمالیاتی تقاضای خود را همراه با تصویر برگ قطعی به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال تا حسب مورداز محل وصولی­ های جاری مربوطه نسبت به تامین منابع استرداد اقدام گردد.

 

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1-داخلی:*         2-خارجی:*

مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده   

  تلفن   83271013-021

بخشنامه ­های منسوخ: کلیه بخشنامه­ ها و دستورالعمل­های مغایر

تاریخ اجرا: حسب مورد

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید